კომენტარები

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

“საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-17 მუხლი „სხვა სახელმწიფოში საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, საქართველოს მოქალაქეს, მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, შეუზღუდოს ამ სახელმწიფოში გასვლა გარკვეული ვადით.“ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 22-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებს, რომლითაც ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, შეუძლია თავისუფლად გავიდეს საქართველოდან. ამ უფლებათა შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ კანონის შესაბამისად , დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისათვის აუცილებელი სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის , ჯანმრთელობის დაცვის , დანაშაულის თავიდანაცილების ან მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით.“საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-17 მუხლში არ არის მითითებული არცერთი ზემოაღნიშნული გარემოება. საქართველოს კონსტიტუციის მე–6 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას. ამდენად, “საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-17 მუხლი ამოსაღებია, ვინაიდან, ის უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციის 22-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების მოთხოვნებს . ამასთანავე, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის (სტრასბურგი, 1963 წლის 16 სექტემბერი, ოქმი № 4, რატიფიცირებული საქართველოს მიერ) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ყველა თავისუფალია, დატოვოს ნებისმიერი, მათ შორის, საკუთარი, ქვეყანა. ამდენად, საქართველოს მთავრობა არ არის უფლებამოსილი შეზღუდოს პირის უფლება თავისუფლად დატოვოს საქართველო.

guro1104's picture
guro1104 (gurami imnadze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/28
ბოლო შემოს: 2023/03/26 12:55:46
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ხომ არ იცით შეზღუდვის საფუძვლების ამოღება 2005 და 2008 წლების ცვლილებებით რით იყო განპირობებული? დღევანდელი რედაქციით არსებული საფუძვლები აშკარად საჭიროებს შევსებას, ოღონდ არა ისეთი ბუნდოვანი ჩანაწერით, როგორიცაა "კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში".

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.