კომენტარები

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მე-3 პუნქტი დასახვეწია, ვინაიდან ადგილობრივი თვითმმართველობების და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტის კუთვნილი შემოსავლები ამ ბიუჯეტების საბანკო ანგარიშებზე აისახება ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან ამავე თანხების გადარიცხვის ასახვიდან მეორე საბანკო დღეს. შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის და ავტონომიური რესპუბლიკების მიერ ანგარიშგების შედგენისას შესაბამისი საფიანანსო ორგანოები ვალდებულნი არიანი ანგარიშგება შეადგინონ მათ საბანკო ანგარიშებზე არსებული რეალური ფულადი სახსრების გათვალისწინებით.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

გამოსავალი: ან უნდა შეიცვალოს ეროვნული ბანკის მუშაობის წესი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ეროვნულმა ბანკმა უნდა უზრუნველყოს ხაზინის მიერ, ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან განხორციელებული ოპერაციები თვითმართველი ერთეულების და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების საბანკო ანგარიშებზე აისახოს იმავე საბანკო დღეს, განურჩევლად ასეთი ოპერაციის განხორციელების საათისა. ან სადღაც ამავე მუხლში და ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა ჩაემატოს მცნება „ფული გზაში“

natiachitaia's picture
natiachitaia (natia chitaia)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2012/01/20
ბოლო შემოს: 2023/07/27 13:34:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი