კომენტარები

g.bendianishvili's picture
g.bendianishvili (გივი ბენდიანიშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/03/25
ბოლო შემოს: 2023/10/02 09:55:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გთხოვთ, განგვიმარტოდ აღნიშნული დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გაცემის საკითხების გადაწყვეტის დროს რომელი კანონმდებლობით უნდა ვისარგებლოთ.