კომენტარები

demuri1981's picture
demuri1981 (დემური)
სხვა
რეგ. თარ: 2021/07/19
ბოლო შემოს: 2021/07/19 23:04:50
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

(გთხოვთ მომაძებნინოთ ეს კანონი)
„ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39
დადგენილების„ 37-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად - შემოღობვა განაშენიანებული
ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ საჭიროებს სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების
მიღებას.