კომენტარები

Giorgi1959's picture
Giorgi1959 (ყიფიანი გიორგი)
ინფორმაციის თავისუფლება და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები
რეგ. თარ: 2013/03/09
ბოლო შემოს: 2016/03/18 16:55:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ეს მუხლები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და უნდა გაუქმდეს – "მუხლი 591. დარღვევაზე რეაგირება

1. ამ კანონის 52- ე , 54- ე , 56- ე და 59- ე მუხლებით გათვალისწინებული ნორმების , აგრეთვე ქცევის კოდექსით დადგენილი ეთიკური ნორმებისა და პროფესიული სტანდარტების დარღვევებზე რეაგირება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ამ კანონის მე -14 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში . [ ძალადაკარგულია – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის10 ნოემბრის გადაწყვეტილება №1/3/421,422 – სსმ IV, №82, 17.11.2009წ., გვ.1]

2. დაუშვებელია ამ კანონის 52- ე , 54- ე , 56- ე და 59- ე მუხლებით გათვალისწინებული ნორმების , აგრეთვე ქცევის კოდექსით დადგენილი ეთიკური ნორმებისა და პროფესიული სტანდარტების ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული საკითხების , ასევე ამ კანონის მე -14 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების სასამართლოში , კომისიაში ან რომელიმე სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში გასაჩივრება . [ ძალადაკარგულია – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის10 ნოემბრის გადაწყვეტილება №1/3/421,422 – სსმ IV, №82, 17.11.2009წ., გვ.1]

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4319 - სსმ I, №2, 04.01.2007წ., მუხ.37

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის10 ნოემბრის გადაწყვეტილება №1/3/421,422 – სსმ IV, №82, 17.11.2009წ., გვ.1

Giorgi1959's picture
Giorgi1959 (ყიფიანი გიორგი)
ინფორმაციის თავისუფლება და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები
რეგ. თარ: 2013/03/09
ბოლო შემოს: 2016/03/18 16:55:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ასევე ეს მუხლიც – (ამასთან არასწორედ არის მითითებული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რადგან ძალადაკარგულია მხოლოდ ერთ პუნქტთან დაკავშირებით) – "მუხლი 14. საჩივრები

2. მაუწყებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა , გარდა ამ კანონის 52- ე , 54- ე , 56- ე და 59- ე მუხლებით გათვალისწინებული ნორმებისა , აგრეთვე სალიცენზიო პირობების დარღვევის შემთხვევაში , დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მიმართოს კომისიას ან სასამართლოს . [ ძალადაკარგულია – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის10 ნოემბრის გადაწყვეტილება №1/3/421,422 – სსმ IV, №82, 17.11.2009წ., გვ.1]