კომენტარები

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს 30-ე მუხლის შესაბამისად, განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება ზოგადი განათლების სფეროში, მაგრამ კანონში არ არის დაკონკრეტებული, თუ, რომელ თვითმმართველობის ორგანოზეა (წარმომადგენლობითი თუ აღმასრულებელი ორგანო) საუბარი. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე–10 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეულს ჰყავს თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები.

lasha rtevladze's picture
lasha rtevladze (ლაშა რთველაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2011/07/02
ბოლო შემოს: 2024/06/21 18:10:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1/დ) ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით 3. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებასა და მასწავლებელს შორის შრომითი ხელშეკრულება იდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

სულ მცირე დაკონკრეტებული უნდა იყოს ეს

კანონმდებლობა

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსია“ თუ საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“. ამ საკითხის ნათლად გამოკვეთით გაეცემოდა კითხვასაც პასუხი არის არის თუ არა მასწავლებელი საჯარო მოსამსახურე...

botubshka (lana zazashvili)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2013/11/26
ბოლო შემოს: 2014/01/10 12:31:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

:-)