კომენტარები

kobiko12's picture
kobiko12 (inga kvirikashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2024/02/12
ბოლო შემოს: 2024/02/20 12:23:44
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 8 იანვრის განაჩენით, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე, ირაკლი გაგოშიძე ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობით 3 წლის გამოსაცდელი ვადით. 2019 წლის 8 იანვარს, ქ. თბილისის პროკურატურის პროკურორმა მიმართა შუამდგომლობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა გაგოშიძის მიმართ დანიშნული გამოსაცდელი ვადის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნა. აღნიშნული შუამდგომლობა სასამართლომ დააკმაყოფილა და გაგოშიძის მიმართ გააუქმა პირობითი მსჯავრი და მოუხსნა ნასამართლობა.

რამდენად სწორად მოიქცა თბილისის საქალაქო სასამართლო? პასუხი დაასაბუთეთ.

kobiko12's picture
kobiko12 (inga kvirikashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2024/02/12
ბოლო შემოს: 2024/02/20 12:23:44
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოში საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს ადვოკატი.
ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესიის პირი, რომელიც ემორჩილება მხოლოდ კანონსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებს და გაწევრიანებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში.
საადვოკატო საქმიანობა მოიცავს:
ადვოკატის მიერ იურიდიული რჩევის მიცემას იმ პირისათვის, რომელმაც მას დახმარებისათვის მიმართა (კლიენტი); კლიენტის წარმომადგენლობას საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების, გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებას და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენას; ისეთი იურიდიული დახმარების გაწევას, რომელიც არ უკავშირდება მესამე პირის წინაშე წარმომადგენლობას.
საადვოკატო საქმიანობის პრინციპები
საადვოკატო საქმიანობის პრინციპებია:
ა) კანონიერება; კანონიერების პრინციპის უპირატესობა სხვა პრინციპებთან მიმართებაში. მათ შორის კლიენტის ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებაზე. ბ) სამართლის უზენაესობა და მართლმსაჯულების სამართლიანად განხორციელება;
გ) პროფესიული კომპეტენტურობა;
დ) ადვოკატის კეთილსინდისიერება, კარგი რეპუტაცია და იურიდიული პროფესიის პატივისცემა;
ე) საადვოკატო საქმიანობის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა;
ვ) ადვოკატთა თანასწორობა და მათი დისკრიმინაციის დაუშვებლობა;
ზ) საადვოკატო საქმიანობაში ჩაურევლობა;
თ) ადვოკატის მიერ კლიენტის უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცემა და დაცვა;
ი) ადვოკატის მიერ დაცვის უფლების განხორციელებაზე უარის თქმის დაუშვებლობა, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
კ) ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დაცვა;
1. პროფესიული საქმიანობის ძირითადი პრინციპები
ადვოკატი ვალდებულია, პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას, იხელმძღვანელოს შემდეგი ძირითადი პრინციპებით: დამოუკიდებლობა, ნდობა, კონფიდენციალობა, კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა, ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა, კოლეგიალობა.
მუხლი 2. დამოუკიდებლობის პრინციპი
1. ადვოკატი თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას დამოუკიდებელია ყოველგვარი გავლენისგან ან სხვა ზეწოლისაგან, მათ შორის მისი პირადი ინტერესებიდან და ემორჩილება მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობას, საერთაშორისო სამართლის და პროფესიული ეთიკის ნორმებს. (08.12.2012.)
2.ადვოკატი ვალდებულია არ დაუშვას კომპრომისი საკუთარი პროფესიული ვალდებულებების შესრულებისას კლიენტის, სასამართლოს ან სახელმწიფოს სხვა ორგანოს ან სხვა პირის ინტერესების სასარგებლოდ.
მუხლი 3. ნდობის პრინციპი
კლიენტისა და ადვოკატის ურთიერთობა ეფუძნება ნდობას. ადვოკატისადმი კლიენტის ნდობა ეფუძნება ადვოკატის პირად ღირსებას, პატიოსნებას, შეუვალობას კომპეტენტურობას და დამოუკიდებლობას. ადვოკატმა არ უნდა იმოქმედოს ისე, რომ ეჭვქვეშ დააყენოს მისდამი კლიენტის ნდობა. აღნიშნული თვისებები ადვოკატის პროფესიული ვალდებულებაა.
მუხლი 4. კონფიდენციალობის პრინციპი
1.ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატისთვის ცნობილი გახდა მისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას, კონფიდენციალურია. ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალური ინფორმაცია იმგვარად, რომ მესამე პირებს მასზე ხელი არ მიუწვდებოდეს. კონფიდენციალობის ვალდებულება ვრცელდება ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რაც ადვოკატისთვის ცნობილი გახდა კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების სხვა მსურველისაგან, რომელიც ადვოკატმა მიაწოდა კლიენტს ან ადვოკატმა სხვა წყაროდან გაიგო კლიენტთან ან მის საქმესთან დაკავშირებით.
2. კონფიდენციალობის ვალდებულება არ არის შეზღუდული დროში.
3. ადვოკატმა განზრახ არ უნდა გამოიყენოს კონფიდენციალური ინფორმაცია:
ა) კლიენტის წინააღმდეგ;
ბ) საკუთარი ან მესამე პირის მიზნებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კლიენტი შესაბამის თანხმობას განაცხადებს.
4. ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია:
ა) კლიენტის თანხმობის საფუძველზე;
ბ) თუ ინფორმაციის ამგვარი გამოყენება წარმომადგენლობის ან დაცვის პროცესში გამართლებულია და აუცილებელია კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე იმ პირობით, რომ ასეთი ინფორმაციის გაცემა კლიენტს ადვოკატისთვის წინასწარ არ აუკრძალავს;
მუხლი 5. კლიენტის ინტერესების უპირატესობის პრინციპი
ადვოკატმა ყოველთვის უნდა იმოქმედოს კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და დააყენოს ისინი პირადი და სხვა პირების ინტერესებზე მაღლა. თუმცა კლიენტის ინტერესების დასაცავად ადვოკატის მოქმედებები უნდა შეესაბამებოდეს კანონმდებლობას და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსს.
მუხლი 6. ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის პრინციპი
1. ადვოკატს უფლება არა აქვს პროფესიული რჩევა მისცეს ან წარმოადგინოს ორი ან მეტი კლიენტი ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, თუკი აღნიშნული კლიენტების ინტერესებს შორის არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხე.
2. ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც:
ა) ადვოკატის ვალდებულებები ორი ან მეტი კლიენტის წარმომადგენლობისას ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეში ურთიერთსაწინააღმდეგოა ან არსებობს ასეთი წინააღმდეგობის წარმოშობის მნიშვნელოვანი საფრთხე.
ბ) კლიენტის ინტერესების შესაბამისად მოქმედების ვალდებულება ეწინააღმდეგება, ან არსებობს ასეთი წინააღმდეგობის წარმოშობის მნიშვნელოვანი საფრთხე ამ ადვოკატის ან მასთან დაკავშირებული პირის ინტერესებთან.
3. ერთ საადვოკატო ბიუროში (ოფისში, კანტორაში, იურიდიულ ფირმაში და ა.შ.) მომუშავე ადვოკატებს უფლება არა აქვთ მისცენ პროფესიული რჩევა ან წარმოადგინონ რამდენიმე პირი (კლიენტი) ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, თუკი აღნიშნულ კლიენტებს შორის არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხე.
4. ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის საფრთხე წარმოიშობა საქმის წარმოების პროცესში.
6.ადვოკატი ვალდებულია შეწყვიტოს ყველა კლიენტის საქმის წარმოება, რომელთა ინტერესებსაც იგი წარმოადგენდა, თუკი კლიენტებს შორის წარმოიქმნა ინტერესთა კონფლიქტი მოცემულ ან დაკავშირებულ საქმეზე და არსებობს ადვოკატის მიმართ ნდობის დარღვევის და/ან კონფიდენციალობის ხელყოფის საფრთხე.
მუხლი 7. კოლეგიალობის პრინციპი
ადვოკატი ვალდებულია პატივი სცეს კოლეგებს, არ შელახოს მათი ღირსება და დაიცვას პროფესიული ღირებულებები.
მუხლი 4. ადვოკატის უფლებები
1. ადვოკატს უფლება აქვს:
ა) წარმოადგინოს და დაიცვას კლიენტი, მისი უფლებები და თავისუფლებები საკონსტიტუციო, უზენაეს და საერთო სასამართლოებში, არბიტრაჟში და გამოძიების ორგანოებში, სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;
ბ) კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოითხოვოს და მიიღოს საადვოკატო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო დოკუმენტები, ცნობები და სხვა ფაქტობრივი მონაცემები;
გ) დაუბრკოლებლად, ნებისმიერ დროს და კონტროლის გარეშე, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პირისპირ შეხვდეს დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვის ადგილებში მოთავსებულ პირს, იქონიოს მასთან მიმოწერა;
გ​1) პოლიციას ან/და სხვა უფლებამოსილ ორგანოებს მიაწოდოს ინფორმაცია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე, თუ არსებობს ძალადობის განმეორების საშიშროება;
დ) ისარგებლოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.
2. ადვოკატის საქმიანობა შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ კანონით.
მუხლი 5. ადვოკატის მოვალეობები
ადვოკატი ვალდებულია:
ა) კეთილსინდისიერად შეასრულოს პროფესიული ფუნქციები;
ბ) ზუსტად და განუხრელად დაიცვას პროფესიული ეთიკის ნორმები;
გ) არ შელახოს სასამართლოს და პროცესის სხვა მონაწილეთა უფლებები;
დ) დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება;
ე) შეასრულოს საპროცესო კანონმდებლობით მისთვის დაკისრებული მოვალეობები და ინტერესთა შეუთავსებლობის შემთხვევაში კლიენტს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ;
ვ) შეასრულოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დამტკიცებული განგრძობადი სავალდებულო იურიდიული განათლების პროგრამის მოთხოვნები;
ზ) „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გარიგების თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი ცნობის საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის აღნიშნული კანონითა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტით დადგენილი ფორმითა და წესით წარდგენას.
მუხლი 6. კლიენტის ინტერესების დაცვა
1. ადვოკატს უფლება აქვს კლიენტის ინტერესების დასაცავად გამოიყენოს ყველა საშუალება, რომელიც აკრძალული არ არის კანონმდებლობით ან პროფესიული ეთიკის ნორმებით.
2. ადვოკატი ვალდებულია დროულად მიაწოდოს კლიენტს ყველა ინფორმაცია და განუმარტოს ყველა შესაძლო ფინანსური ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმის წარმოებასთან.
მუხლი 7. პროფესიული საიდუმლოება
1. ადვოკატი ვალდებულია:
ა) დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება, გასული დროის მიუხედავად;
ბ) კლიენტის თანხმობის გარეშე არ გაამჟღავნოს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში მისგან მიღებული ან/და მის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია (კონფიდენციალური ინფორმაცია); ამასთანავე, არ გაამჟღავნოს კლიენტის ვინაობა, თუ ეს კლიენტმა წინასწარ წერილობით მოითხოვა.
1​​​1. ადვოკატი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გარიგების თაობაზე ანგარიშგების ფორმას აგზავნის იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება მისი საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობით განსაზღვრულ პროფესიული საიდუმლოების დაცვის პრინციპს.
2. ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დარღვევა იწვევს ამ კანონით და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.
3. ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ:
ა) კლიენტის თანხმობით;
ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ინფორმაციის გამოყენება წარმომადგენლობის ან დაცვის პროცესში აუცილებელია კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ მისი გამჟღავნება კლიენტს ადვოკატისთვის წინასწარ არ აუკრძალავს;
გ) იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია ადვოკატის მიერ მისთვის წაყენებული ბრალდებისგან ან მოთხოვნისგან თავის დასაცავად ან მის მიერ მიუღებელი ჰონორარის თაობაზე სასამართლო დავის არსებობისას.
მუხლი 8. ინტერესთა შეუთავსებლობა
1. ადვოკატი ვალდებულია არ განახორციელოს ისეთი ქმედება და არ დაამყაროს ისეთი ურთიერთობა, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის კლიენტის ინტერესებს, ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობას ან დამოუკიდებლობას.
2. ადვოკატს უფლება არა აქვს შეასრულოს პროფესიული ფუნქციები, თუ იმავე საქმეზე უკვე განახორციელა საადვოკატო საქმიანობა მეორე მხარის სასარგებლოდ.
3. დაუშვებელია ადვოკატის მიერ პროფესიული ფუნქციების შესრულება იმ საქმეზე, რომელზედაც მან უკვე განახორციელა მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის, მედიატორის, არბიტრის, აღმასრულებლის, მოსამართლის თანაშემწის, სასამართლო სხდომის მდივნის, თარჯიმნის, დამსწრის, მოწმის, ექსპერტის, სპეციალისტის, საჯარო მოსამსახურის ან ნოტარიუსის სტატუსით და საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებანი.
მუხლი 10. მოთხოვნები ადვოკატისადმი
1. ადვოკატი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც:
ა) აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება;
ბ) ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ამ კანონით დადგენილი წესით ან ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის/პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა;
გ) გავლილი აქვს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროფესიული ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც 1-წლიანია და შედგება თეორიული ნაწილისა და სტაჟირებისაგან.
2. ადვოკატი არ შეიძლება იყოს განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირი, თუ ნასამართლობა არა აქვს მოხსნილი ან გაქარწყლებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. ადვოკატი არ შეიძლება იმავდროულად იყოს „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული თანამდებობის პირი ან სხვა პირი, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით ეკრძალება საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება.
4. პირს, რომელსაც აქვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ, საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის მოსამართლედ ან/და პროკურორად მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება, მოეთხოვება მხოლოდ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის 3-თვიანი თეორიული ნაწილის გავლა.
პროფესიული ეთიკა, იურიდიული მართლწერა, რიტორიკა, საადვოკატო უნარჩვევები 3თველი. 9 თვე რეალური პრაქტიკა მენტორ ადვოკატებთან.
მუხლი 11. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
1. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლება აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე ნებისმიერ პირს.
2. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა წელიწადში არანაკლებ ორჯერ ტარდება. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესს და საგამოცდო პროგრამას ამტკიცებს და გამოცდის ჩატარების თარიღსა და ადგილს განსაზღვრავს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო.
3. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა არის საერთო ან სპეციალიზაციის მიხედვით.
4. ადვოკატების სპეციალიზაცია ხდება სამოქალაქო სამართლისა და სისხლის სამართლის დარგებში.
5. საერთო ტესტირება ტარდება შემდეგ საგნებში:
ა) საკონსტიტუციო სამართალი;
ბ) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი;
გ) ადმინისტრაციული სამართალი;
დ) ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;
ე) სისხლის სამართალი;
ვ) სისხლის სამართლის პროცესი;
ზ) სამოქალაქო სამართალი;
თ) სამოქალაქო სამართლის პროცესი.
6. სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატთა ტესტირება ტარდება შემდეგ საგნებში:
ა) საკონსტიტუციო სამართალი;
ბ) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი;
გ) ადმინისტრაციული სამართალი;
დ) ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;
ე) სამოქალაქო სამართალი;
ვ) სამოქალაქო სამართლის პროცესი.
7. სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატთა ტესტირება ტარდება შემდეგ საგნებში:
ა) საკონსტიტუციო სამართალი;
ბ) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი;
გ) ადმინისტრაციული სამართალი;
დ) ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;
ე) სისხლის სამართალი;
ვ) სისხლის სამართლის პროცესი.
8. ადვოკატს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა, მოსამართლეობის, პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა სპეციალიზაციის მიხედვით, უფლება ეძლევა, საადვოკატო საქმიანობა შესაბამის დარგში განახორციელოს. საკონსტიტუციო სამართალწარმოებასა და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ადვოკატად მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ ადვოკატს.
9. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე.
10. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში პირი იღებს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელ დოკუმენტს (სერტიფიკატს).
11. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სერტიფიკატი) ძალას კარგავს, თუ პირი აღნიშნული გამოცდის ჩაბარებიდან 10 წლის განმავლობაში არ დაიწყებს საადვოკატო საქმიანობას.
მუხლი 18. საადვოკატო საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა
1. ადვოკატს უფლება აქვს, საადვოკატო საქმიანობის განსახორციელებლად ინდივიდუალურად, სხვა ადვოკატებთან ან სხვა პირებთან ერთად შექმნას საადვოკატო ბიურო ამხანაგობის ან „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სამეწარმეო იურიდიული პირის სახით.
2. საადვოკატო ბიუროს შექმნის შესახებ ინფორმაცია მისი შექმნიდან 10 დღის ვადაში უნდა წარედგინოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოს. ინფორმაციაში მითითებული უნდა იყოს საადვოკატო ბიუროს მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საადვოკატო ბიუროში გაერთიანებული ადვოკატის/ადვოკატების ვინაობა და სამართლის ის დარგი, რომელშიც ადვოკატი/ადვოკატები ახორციელებს/ახორციელებენ საადვოკატო საქმიანობას.
3. საადვოკატო ბიუროს ორგანიზებისა და მუშაობის წესს და სტრუქტურას განსაზღვრავს საადვოკატო ბიურო. საადვოკატო ბიუროს სახელით კლიენტთან ურთიერთობისას წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს ახორციელებს მხოლოდ ადვოკატი.
მუხლი 19. საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების საფუძველი
1. ადვოკატი საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს ხელშეკრულების საფუძველზე.
2. გამოძიების ორგანოებში ან საქმის სასამართლოში განხილვისას ადვოკატი ვალდებულია საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ მოწმობასთან ერთად წარადგინოს დადგენილი წესით კლიენტის მიერ მასზე გაცემული დოკუმენტი – მინდობილობა ან ორდერი.
2​1. იმ შემთხვევაში, თუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თავისი საწესდებო მიზნების მისაღწევად ახორციელებს უფასო იურიდიული დახმარების საგრანტო ან სახელმწიფო პროგრამას, მას უფლება აქვს ადვოკატთან ხელშეკრულების საფუძველზე გასცეს ორდერი.
კანონიერების პრინციპი
ადვოკატის ფიცი. კანონმდებლობას შეესაბამებოდის. კანონიერების ერთგულება ადვოკატის ოქროს პრინციპია.
კლიენტის ინტერესების შესაბამისად მოქმედება და კანონიერების პრინციპის ურთიერთმიმართება.
სხვის ნაცვლად ხელმოწერის შესრულება. ქეისები. საპროცესო დოკუმენტზე ხელმოწერა ადვოკატის მიერ. ქრთამის გადაცემა პროკურორზე. ყალბი მტკიცებულებების შექმნა და წარგენის დაუშვებლობა. სასამართლო გადაწყვეტილების გაყალბება. რეესტრში კლიენტის მაგივრად ხელმმოწერა. საპროცესო შეთანხმება. ფიქტიური ორდერი. პენიტენციურ დაწესებულებაში შესასვლელად. უფლებამოსილების დამოწმება. ფორმალური ორდერი ფიქტიურ კლიენტზე. კანონიერების პრინციპის შეფასების ფარგლები. მაგ. ავტომანქანას არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა.იგივე ევროპაში და აშშ-ში. მაგ. ნიუიორკის ადვოკატთა პასუხისმგებლობის კოდექსი.
ნდობის პრინციპი.
ღირსება, პატივი სცეს მის საქმიანობა, ადვოკატის პროფესიისადმი და საეთოდ მართლმსაჯულების დაცვაზე ორიენტირება. ნდობა ხელს უწყობს ადვოკატის პროფესიული ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებას. არსებითი მნიშვნელობა. უხერხული ან ინკრიმინაციულია. ეჭქვეშ დაყენება ნდობის. სხვა ვალდებულებების დარღვევა ადვოკატის მიერ. კვალიფიციური წარმომადგენლობა და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელება. ქეისები. არ მიაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. ხარვეზის შეუვსებლობა. კლიენტის მინდობილობის გაუქმების შემდეგ. მიიღო სასამართლო განხილვაში მონაწილეობა და მორიგებით დაასრულა 18000 დოლარი. მორიგების ცალკე შეთანხმების ვალდებულება. ნარკოტიკული საგნის გადაყლაპვა. პიროვნული თვისებები, ღირსება და პატიოსნება.
ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის კოდექსი, ადვოკატის პირადი ღირსება, პატიოსნება და შეუვალობა ეჭვგარეშეა. აღნიშნული პიროვნული თვისებები მათი პროფესიული ვალდებულებაცაა. თუ საფრთხე შეექმნება ბდობას, ადვოკატმა მაშინვე უნდა შეწყვიტოს საქმე.
კლიენტის ინტერესების უპირატესობა.
ამისთვის მან უნდა გამოიყენოს ყველა კანონიერი საშუალება პროფესიული ეთიკის ფარგლებში. კანონი ცალკე არ გამოყოფს, მაგრამ კლიენტის უფლებების დაცვა და პატივისცემა, კეთილსინდისიერება და ა.შ კლიენტის ინტერესის დადგენა. მაგ. სამკვიდრო დავა. ასევე მაგალითი „ფორმალური ორდერი“. ქეისი. ადვოკატის არჩევნებში მონაწილეობა. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებში შიშის გამო მონაწილეობის მიღება. კლიენტის ერგულება. პასუხისმგებლობის თანაბრად გადანაწილება ადვოკატი-კლიენტი. გასათვალისწინებელია არამარტო ზიანის მიყენების ფაქტი, ასევე ამის რისკი. სანქცია 18 თვე. არ წარადგინა შესაბამისი მტკიცებულებები , რადგან არ აუღია მტკიცებულებათა გამოთხოვის ვალდებულება.
უარი განაცხადა მორიგებაზე კლიენტთან შეუთანხმებლად. კლიენტის ინფორმირების და თანხმობის გარეშე სასამართლოში შეიტანა განცხადება ყადაღის მოხსნის და საქმის შეწყვეტის თაობაზე. რამდენიმე საქმეს აწარმოებდა ადვოკატი, რომელიც საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით უსაფუძვლოდ იყო დარწმუნებული, რომ შეძლებდა უარყოფითი შედეგის გაუქმებას. ადვოკატის პირადი ფინანსური დაინტერესება, აუქციონზე არ გატანა ქონების, ანუ კონკურენცია გაუწია თავის კლიენტს. კლიენტის ინტერესები მისი პირადი ინტერესებზე მაღლა უნდა იდგეს.
ევროპული სტანდარტი. კლიენტის ინტერესების დასაცავად ყველა ზომის მიღება. რაიმე გარე ჩარევის აღკვეთა და პროფესიული დამოუკიდებლობა. ადვოკატის მოვალეობაა კლიენტის ინტერესების დაცვა და ასევე ვალდებულია იყოს კლიენტის მრჩეველი. მისი სრული დამოუკიდებლობა.
აშშ სტანდარტი. მოდალური წესების მიხედვით ადვოკატი არ უნდა შევიდეს ბიზნესტრანზაქციაში, შეიძინოს კლიენტის ქონება ან მიიღოს რაიმე ფინანსური სარგებელი. გარდა კლიენტი ინფორმირებულია, წერილობით ინფორმირებულია, კლიენტი განაცხადებს წერილობით თანხმობას. ეს ეხება არამარტო ბიქნესს, არამედ ინტიმურ ურთიერთობასაც რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ერთგულების ვალდებულებაზე.
ადვოკატის დამოუკიდებლობა
ადვოკატი წარმოადგენს მიკერძორძოებულ მხარეს, მაგრამ ეს არ უნდა გავაიგივოთ დამოუკიდებლობასთან. ეთიკის კომისიის ერთერთი ქეისი, პირობითად 4 კატეგორია:
ადვოკატის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსგან, მათ შორის სასამართლო და პროკურორი
დამოუკიდებლობა მესამე პირებისაგან, მათ შორის სხვა კლიენტებისაგან და კოლეგებისაგან
ადვოკატის დამოუკიდებლობა მისი პირადი ინტერესებისაგან, საკუთარი მოსაზრებისაგან და შეხედულებებისაგან, პოლიტიკის, მორალისა და საზოგადოებრივ საკითხებზე. მაგალითად ერთერთი ქეისი, წარმომადგენლობის პროცესში გადაიფორმა სადაო ქონება.
ადვოკატის დამოუკიდებლობა კლიენტისაგან. (კანონიერების პრინციპით შეზღუდვა)
რეკომენდაცია ადვოკატს. ქეისი. უპირატესობა ენიჭება დასაცავი პირის სურვილს. მონაწილეობა საგამოძიებო მოქმედებაში ბრალდების მხარის თხოვნით. ან თანამდებობის პირის თხოვნით და მითითებით.
ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდება, კონფიდენციალობის დაცვა, პროცესის სხვა მონაწილეთა პატივისცემა.
ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობის დაწყება. მთელი რიგი ეთიკური ვალდებულებები, როგორიცაა კლიენტის ინფორმირება, კლიენტის ინტერესების შესაბამისად მოქმედება, კანონიერების პრინციპის დაცვით კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი წარმომადგენლობა, ნდობა, კლიენტის თანხებისა და მინდობილი ქონების კეთილსინდისიერი დაცვა, კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდება და სხვა. სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპი, უფრო მრავალმხრივი. ფიდუციარული ვალდებულებები, ფიდუცია, ლათინური სიტყვაა და „ნდობა, სარწმუნობა” ნიშნავს. ეს არის შეთანხმება, რომლის ძალითაც ნივთის უფრო მეტად ფულადი სახსრების გადაცემის ვალდებულების გარდა არსებობდა ფიდუციარის ვალდებულება, განსაკუთრებული მოპყრობა გადაცემული ნივთისადმი (სახსრებისადმი) ან მისი ფიდუციანტისთვის დაბრუნება. აღნიშნული შეთანხმება ეფუძნებოდა ნივთის გამსხვისებლის განსაკუთრებულ ნდობას ნივთის შემძენის მიმართ.
ადვოკატთა შესახებ კანონი, მუხლი 2. საადვოკატო საქმიანობა
საადვოკატო საქმიანობა მოიცავს: ადვოკატის მიერ იურიდიული რჩევის მიცემას იმ პირისათვის, რომელმაც მას დახმარებისათვის მიმართა (კლიენტი);
კლიენტის წარმომადგენლობას საკონსტიტუციო დავის, სისხლისსამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების, გამოძიების ორგანოებში;
მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებას და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენას;
ისეთი იურიდიული დახმარების გაწევას, რომელიც არ უკავშირდება მესამე პირის წინაშე წარმომადგენლობას.

შესაბამისად, ადვოკატის და კლიენტის შორის ურთიერთობა შეიძლება დაიწყოს:
1. კლიენტთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;
2. სამართლებრივი რჩევის საფუძველზე;
3. სავალდებულო დაცვის შემთხვევაში, პროცესის მწარმოებელი ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

შეთანხმება, როგორც ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობის დაწყების საფუძველი

ეთიკის კოდექსის მუხლი 8. ურთიერთობა ადვოკატსა და კლიენტს შორის
ადვოკატი კლიენტთან თავის საქმიანობას იწყებს კლიენტთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. ურთიერთობას უთანაბრდება, როდესაც ადვოკატს შეეძლო ევარაუდა, რომ შეთანხმებას დებდა კლიენტთან ურთიერთობაში მყოფი უფლებამოსილი პირი, გარდა სავალდებულო (იძულებითი) დაცვის შემთხვევისა. ხელშეკრულების ასლები. დისციპლინარული საქმე, საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობა ბრალდების მხარის მოწვევით. „დომინირებს პირის სურვილის უზენაესობა“.

სამართლებრივი რჩევის მიცემა, როგორც ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობის დაწყების საფუძველი.
ვრცელდება ასევე იურისტებზე, რომლებიც წარმოადგენენ სამინისტროებს თუ კერძო კომპანიებს, რომლებიც არიან ასოციაციის წევრთა რეესტრში. მიუხედავად შეთანხმებისა...
ქეისი. სოციალურ ქსელში დასმულ შეკითხვაზე გამოხმაურება(კონსულტაცია, პასუხი) ადვოკატის. ეთიკის კომისიის რეკომენდაცია და განმარტება. სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევის მომენტი. შეთანხმება სურს თუ არა, პასუხის საჯაროდ გაცემა.
ქეისი. კომპანიის იურისტი-ადვოკატი. ადვოკატისსაქმიანობის განხორციელება „არაორგანიზირებულად“. გაფორმდება თუ არა შეთნხმება, პასუხისმგებლობა ეკისრება.
უფასო კონსულტაცია და შესაბამისად კლიენტი. „პოტენციური კლიენტი“. საადვოკატო მომსახურეობა ან შრომითი ურთიერთობა, მაინც აქვს ეთიკური ვალდებულებები და კვალიფიციუობის მოთხოვნა.

აპეკ-ის მუხლი 8. ურთიერთობა ადვოკატსა და კლიენტს შორის
1. ადვოკატი კლიენტთან თავის საქმიანობას იწყებს კლიენტთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. ურთიერთობას უთანაბრდება, როდესაც ადვოკატს შეეძლო ევარაუდა, რომ შეთანხმებას დებდა კლიენტთან ურთიერთობაში მყოფი უფლებამოსილი პირი, გარდა სავალდებულო (იძულებითი) დაცვის შემთხვევისა.

2. ადვოკატმა საქმე უნდა აწარმოოს კლიენტის, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მიერ დანიშნული კომპეტენტური პირის მითითებით, სავალდებულო დაცვის შემთხვევაში.
3. ადვოკატს უფლება არა აქვს კლიენტს მისცეს გარანტიები მისგან აღებული საქმის შედეგებთან დაკავშირებით.
4. ადვოკატმა შეიძლება შეზღუდოს საკუთარი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა კლიენტის წინაშე ადვოკატის უხეში გაუფრთხილებლობისთვის. ვალდებულების ამგვარი შეზღუდვა ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი წერილობით დათანხმდება ამგვარ შეზღუდვაზე.
5. ადვოკატმა კვალიფიციურად და კეთილსინდისიერად უნდა მისცეს რჩევა კლიენტს და განახორციელოს წარმომადგენლობა.
6. ადვოკატმა კლიენტს მასთან შეთანხმებული წესით უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მასზე მინდობილი საქმის მსვლელობისა და საქმის წამოების მოსალოდნელი ხარჯების შესახებ.
7. ადვოკატმა არ უნდა ისარგებლოს საქმეზე უარის თქმის უფლებით ისეთ გარემოებებში, როდესაც კლიენტი უძლური იქნება დროულად ისარგებლოს სხვა ადვოკატის იურიდიული დახმარებით, კლიენტისათვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების მიზნით.
8. ადვოკატის ანაზღაურების გამოთვლის წესი და შესაბამისი განაკვეთი წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი და მისაღები კლიენტისათვის.
9. ჰონორარის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ადვოკატი უფლებამოსილია უარი თქვას საქმეზე ან მის წარმოებაზე წინამდებარე თავის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით.
10. ადვოკატს არა აქვს უფლება გადაუხადოს გადასახადი, საკომისიო ან ნებისმიერი სხვა სახის კომპენსაცია პირს კლიენტისათვის პირადად მისი რეკომენდირებისათვის. ამ აკრძალვის დარღვევად არ ჩაითვლება, თუკი ერთ საადვოკატო ბიუროში მომუშავე ადვოკატი საკუთარი ანაზღაურების ნაწილს გადასცემს ამ ბიუროში მომუშავე სხვა ადვოკატს, პენსიაზე გასულ ადვოკატს ან ადვოკატის მემკვიდრეს.
11.ადვოკატი უნდა ცდილობდეს მიაღწიოს დავის მინიმალური დანახარჯებით გადაწყვეტას, საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე ადვოკატმა კლიენტს უნდა ურჩიოს საქმის მორიგებით დასრულება ან დავის ალტერნატიული მეთოდებით გადაწყვეტა.
12. ადვოკატმა უნდა აწარმოოს სრული და ზუსტი ჩანაწერი კლიენტის მიერ გადახდილ საქმის წარმოების ხარჯებთან დაკავშირებით.
13. ნებისმიერი ფულადი სახსრები ან ქონება, რომელსაც კლიენტი მიანდობს ადვოკატს უნდა ინახებოდეს დამოუკიდებლად ადვოკატის პირადი ფულადი სახსრების ან ქონებისაგან და იმართებოდეს კეთილსინდისიერად. ადვოკატი ვალდებულია კლიენტს მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ანგარიშგება.
14.ადვოკატმა პატიოსნად და უშიშრად უნდა დაიცვას კლიენტის ინტერესები, მიუხედავად მისი პირადი ინტერესებისა ან მისთვის ან ნებისმიერი სხვა პირისათვის შესაძლო შედეგებისა.
15. კლიენტის ინტერესების დაცვის შეწყვეტისას ადვოკატმა კლიენტს უნდა დაუბრუნოს ყველა დოკუმენტი, ფულადი სახსრები ან სხვა ქონება, რომელიც კლიენტმა ადვოკატს გადასცა ან მიანდო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას ან რომელიც ადვოკატმა სასამართლოსგან, სხვა ორგანოსაგან ან პირისგან მიიღო საქმის წარმოების პროცესში. კლიენტისთვის გადასაცემი თანხიდან ადვოკატს უფლება აქვს გამოქვითოს ურთიერთობის შეწყვეტამდე განხორციელებული მომსახურებისათვის მისაღები გასამრჯელო და გაწეული ხარჯი.
სავალდებულო დაცვა
ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობა იწყება ადვოკატის დანიშვნით. სავალდებულო დაცვის შემთხვევაში, კლიენტის ნების მიუხედავად.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლი 45. სავალდებულო დაცვა
სავალდებულოა ბრალდებულს ჰყავდეს ადვოკატი:
ა) თუ არასრულწლოვანია;
ბ) თუ არ იცის სისხლის სამართლის პროცესის ენა;
გ) თუ აქვს შესაძლებლობის იმგვარი შეზღუდვა, რაც ხელს უშლის მის მიერ საკუთარი დაცვის განხორციელებას;
ვ) თუ მასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების დადების თაობაზე;
ზ) თუ სისხლის სამართლის საქმეს იხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო;
მუხლი 46. დაცვა სახელმწიფოს ხარჯზე
1. დაცვის ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს, თუ:
ა) გადახდისუუნარო ბრალდებული მოითხოვს ადვოკატის დანიშვნას;
ბ) არსებობს ამ კოდექსით დადგენილი სავალდებულო დაცვის შემთხვევა და სისხლის სამართლის საქმეში არ მონაწილეობს ბრალდებულის მიერ აყვანილი ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით).
ამ კანონის მიზნებისათვის, იურიდიული დახმარების სახეებია:
ა) სამართლებრივი დოკუმენტების (განცხადება, სარჩელი, საჩივარი, შესაგებელი, შუამდგომლობა და სხვა დოკუმენტები) შედგენა;
ბ) ბრალდებულის, მსჯავრდებულისა და გამართლებულის ინტერესების დაცვა სისხლის სამართლის პროცესში;
გ) დაზარალებულის დაცვა სისხლის სამართლის პროცესში საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ, სახელმწიფოს ხარჯზე დაცვის განხორციელების შემთხვევებში;
დ) წარმომადგენლობა სასამართლოში ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებთან დაკავშირებით;
ე) წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოში.
იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირი არის ფიზიკური პირი, რომელსაც უფლება აქვს, ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით ისარგებლოს იურიდიული დახმარებით სახელმწიფოს ხარჯზე.
მუხლი 4​1. იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე არასრულწლოვანი
1. არასრულწლოვანი სარგებლობს უფასო იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების უფლებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს მის მიერ აყვანილი ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით).
2. იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ყველა არასრულწლოვნისთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების, აგრეთვე ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების საშუალებით.
3. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე 18 წლიდან 21 წლამდე ბრალდებული/მსჯავრდებული სარგებლობს იურიდიული დახმარების უფლებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს მის მიერ აყვანილი ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით).
იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარებით.
იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი
იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) საზოგადოებრივი ადვოკატების მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევას სასამართლოში სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე, მათ შორის, წარმომადგენლობას ადმინისტრაციული წარმოებისას და სამართლებრივ კონსულტაციას;
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის იურიდიული დახმარების სამსახურის ყველა ტერიტორიული ერთეულის სავალდებულო ხელმისაწვდომობას, რაც გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის მომსახურებისა და შენობა-ნაგებობების შიდა და გარე ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობას;
გ) კადრების გადამზადებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობისთვის საჭირო უნარების განვითარების მიზნით.
2​2. მხარდაჭერის მიმღები
2​3. თავშესაფრის მაძიებლები
2​​​4. ქალთა მიმართ ძალადობის/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი
2​6. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11​1 იურიდიული მომსახურების ხელშეკრულების ფორმა
საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულება კანონმდებლობით არ არის ფორმასავალდებულო გარიგება. საადვოკატო მომსახურეობის თაობაზე შეთანხმება განიხილება, როგორც დავალების ხელშეკრულება. წერილობითი ან ზეპირად.
იურიდიული მომსახურების ხელშეკრულების მხარე
ადვოკატი და კლიენტი (კლიენტის ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს, მეგობარს ან ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, შეიძლება არ ჰქონდეს ადვოკატის აყვანი მინდობილობა). პირველივე შესაძლებლობისთანავე უნდა გადაამოწმოს კლიენტთან და მიიღოს თანხმობა.
კლიენტი
აპეკის გადაწყვეტილებაში მითითებულია, კლიენტს წარმოადგენს პირი, რომლის ინტერესების დაცვის ვალდებულებასაც საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულებით იღებს ადვოკატი... ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობად ითვლება ადვოკატის და იმ პირის ურთიერთობა, უშუალოდ ვისი სახელითაც მოქმედებს ადვოკატი, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულების მხარე.
ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობის დასრულება
ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა ვადამდე შესაზლოა შეწყდეს ნებაყოფლობით როგორც ადვოკატის, ისე კლიენტის ინიციატივით (ნებაყოფლობით შეწყვეტა), ან კანონით/პროფესიული ეთიკის ნორმებით დადგენილ შემთხვევაში (სავალდებულო შეწყვეტა).
აპეკის 8.15 კლიენტის ინტერესების დაცვის შეწყვეტისას ადვოკატმა კლიენტს უნდა დაუბრუნოს ყველა დოკუმენტი, ფულადი სახსრები ან სხვა ქონება, რომელიც კლიენტმა ადვოკატს გადასცა ან მიანდო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას ან რომელიც ადვოკატმა სასამართლოსგან, სხვა ორგანოსაგან ან პირისგან მიიღო საქმის წარმოების პროცესში. კლიენტისთვის გადასაცემი თანხიდან ადვოკატს უფლება აქვს გამოქვითოს ურთიერთობის შეწყვეტამდე განხორციელებული მომსახურებისათვის მისაღები გასამრჯელო და გაწეული ხარჯი.
ნებაყოფლობით შეწყვეტა
ნებაყოფლობით შეწყვეტა ადვოკატის ინიციატივით, მანამდე იყო პატივსადები საფუძვლით, ახალი რედაქციით არ არის ვალდებული. ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპი. ურთიერთობის შეწყვეტისას, ადვოკატის ნება უნდა იყოს გამოხატული მკაფიოდ და გასაგებად, ასევე უნდა ინფორმირება უნდა მოხდეს კლიენტის და არამარტო ხელშეკრულების მხარის.
კლიენტის ინიციატივით. ინფორმირების ვალდებულება ადვოკატის.
სავალდებულო შეწყვეტა
ინტერესთა კონფლიქტი. შეუთავსებელი ურთიერთობები. კლიენტის დანაშაულებრივი საქმიანობა.
კლიენტის უწყვეტი დაცვის ვალდებულება.
აპეკის მუხლი 8.7 ადვოკატმა არ უნდა ისარგებლოს საქმეზე უარის თქმის უფლებით ისეთ გარემოებებში, როდესაც კლიენტი უძლური იქნება დროულად ისარგებლოს სხვა ადვოკატის იურიდიული დახმარებით, კლიენტისათვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების მიზნით. მისცეს გონივრული ვადა კლიენტს. არამარტო ადვოკატის მოსაძიებლად არამედ საქმის გასაცნობად. სირთულის, მოცულობის, და კიდევ სხვა ფაქტორების გათვალისწინება. ქეისები ეთიკის კომისიიდან.
ხელშეკრულების შეწყვეტის ფორმა
ევროპის სტანდარტი
ცალკე არ რეგულირდება.
იტალიის და ჩეხეთის მაგალითი სასამართლოს უფლება უარის თქმა აუკრძალოს. ლიეტუვას მაგალითი GBA-ს უფლება იგივენაირად.სერბეთის მაგალითი სტანდარტები საქმის აღების და შეწყვეტის არის გაწერილი. ევროპის ადვოკატთა გაერთიანების საბჭოს სტანდარტი, როგორც ჩვენი. იტალიის მაგალითი, ადვოკატის ფართო უფლებამოსილება. ესპანეთის სტანდარტი. ადვოკატს ევალება დაზუსტება... ასევე თუ მის დამოუკიდებლობას საფრთხე შეექმნება. ხორვატია: თუ საქმის მოგება შეუძლებელია ან პროფესიულ ეთიკაზე უარყოფითად იმოქმედებს, ესეთივეა მაკედონია.
აშშ სტანდარტი
დანაშაულებრივი ქმედების ჩასადენად იყენებს. არ უნდა დაირღვეს კლიენტის უწყვეტი წარმომადგენლობა. ბოროტად გამოყენება. ჰონორარის არ გადახდა. როცა აგრძელებსმორალურად მისთვის მიუღებელ ქმედებას.

კლიენტის ინფორმირება
კავშირი კვალიფიციურ და კეთილსინდისიერ წარმომადგენლობასთან. ადვოკატთა შესახებ კანონი მუხლი 6. კლიენტის ინტერესების დაცვა
1. ადვოკატს უფლება აქვს კლიენტის ინტერესების დასაცავად გამოიყენოს ყველა საშუალება, რომელიც აკრძალული არ არის კანონმდებლობით ან პროფესიული ეთიკის ნორმებით.
2. ადვოკატი ვალდებულია დროულად მიაწოდოს კლიენტს ყველა ინფორმაცია და განუმარტოს ყველა შესაძლო ფინანსური ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმის წარმოებასთან.
კლიენტის ინფორმირება ადვოკატი-კლიენტის ურთიერთობის დასაწყისში, წარმომადგენლობის პროცესში და დასრულების ეტაპზე.
პოტენციური კლიენტის ინფორმირება ადვოკატის სპეციალიზაციის შესახებ. ინფორმირება ჰონორარის თაობაზე.
აპეკი 8.8 ადვოკატის ანაზღაურების გამოთვლის წესი და შესაბამისი განაკვეთი წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი და მისაღები კლიენტისათვის.
კლიენტის ინფორმირება მოსალოდნელი ხარჯები შესახებ.ანუ ჰონორარის მიღმა კლიენტის საქმის წარმოების ხარჯები. ეს მნიშვნელოვანია კლიენტმა მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება 1. საქმისწარმოებაზე სასამართლოში, რადგან შესაძლოა ხარჯმა გადააჭარბოს მისაღებ სარგებელს; 2. მიმართოს თუ არა, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდებს, რაც დაზოგავს მის ფინანსებს; 3. მოურიგდეს თუ არა მხარეს.
საქმისწარმოებაში სხვა ადვოკატის და/ან სტაჟიორის ჩართვის შესახებ კლიენტის ინფორმირება. საჭიროა მიიღოს კლიენტის თანხმობა.
ინფორმაციის მიწოდების დროულობა. ქეისი. არაპერსპექტიულობის შესახებ ინფორმაციის დროულად არ მიწოდება.
შეთანხმება ინფორმაციის მიწოდების ფორმაზე. კომუნიკაციის წესი.
ქეისი მაგ ბინათმშენებლობის ამხანაგობის დავა. ერთი პირის განსაზღვრა, მაგრამ შეთანხმდეს ყველა კლიენტთან.
ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი
მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული გარიგება. კლიენტის თანხმობის გარეშე ხელშეკრულების მხარის ინფორმირებით ადვოკატი დაარღვევს კონფიდენციალობის პრინციპს, ამიტომ საჭიროა კლიენტის თანხმობა.

წარმომადგენლობის პროცესში საქმის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმირება კლიენტის.
აპეკის 8.6 ადვოკატმა კლიენტს მასთან შეთანხმებული წესით უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მასზე მინდობილი საქმის მსვლელობისა და საქმის წამოების მოსალოდნელი ხარჯების შესახებ. და ადვოკატთა შესახებ კანონის 6.2 მუხლი ადვოკატი ვალდებულია დროულად მიაწოდოს კლიენტს ყველა ინფორმაცია და განუმარტოს ყველა შესაძლო ფინანსური ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმის წარმოებასთან. ქეისი. ინფორმაციის დროულად მიუწოდებლობა. შეიძლება მინდობილობაში იყოს უფლება მითითებული, მაგრამ ადვოკატი ვალდებულია მიიღოს ინფორმირებული თანხმობა. სრული და სწორი ინფორმაცია. დადგენილი პრაქტიკით, არამარტო ინფორმირებას არამედ ასევე დოკუმენტების გადაცემის ვალდებულებას.
გადაწყვეტილება, რომელიც არსებითად უკავშირდება კლიენტის საქმის შედეგს
შეთანხმება კლიენტთან. დაცვის სტრატეგიის შესახებ ინფორმირება.
მორიგების/საპროცესო შეთანხმების პირობების შესახებ კლიენტის ინფორმირება.
კლიენტის ნაცვლად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, მიუხედავად რწმუნებულობისა. მოწინააღმდეგე მხარის შემოთავაზებები.
კლიენტის ინფორმირება ურთიერთობის დასრულების შემდეგ. ხელშეკრულების შეწყვეტაზე ინფორმაციის მიწოდება უმჯობესია წერილობით. თუ ძებნაშია ... ყოფილი კლიენტის ინფორმირების შემთხვევა.
კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი წარმომადგენლობა
კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი წარმომადგენლობა, როგორც ეთიკური ვალდებულება. კომპეტენტური წარმომადგენლობა. ხარისხის სტანდარტები.. ევროსაბჭოს რეკომენდაცია. არა არის ეს ორივე ტერმინი და გარემოება, ერთდროლად არსებობდეს. ე.წ „საქმის წაგება“ და მისი კავშირი კვალიფიციურ და კეთილსინდისიერ წარმომადგენლობასთან.
კვალიფიციური მომსახურების განმსაზღვრელი კრიტერიუმები.
1. საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოქმედებების შესრულება. ქეისი დისციპლინური საქმე ხარვეზის შევსებასთან დაკავშირებით. ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება ამ ქეისზე. ქეისი შესაგებლის წარდგენის ვადის გაშვება და ეთიკის კომისიის შეფასება და გადაწყვეტილება. ფორმალური წარმომადგენლობა და ქეისი. უზენაესი სასამართლოს განმარტება. ქეისი საკასაციო საჩივრის წარდგენასთან დაკავშირებით. კლიენტის კანონიერი მოლოდინი და იურიდიული ინტერესი. კლიენტის მითითებები.
წარმომადგენლობა მინიჭებული სპეციალიზაციის ფარგლებში
ეთიკის კომისიის ერთგვაროვანი პრაქტიკა. ეზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილება.
კლიენტის ინფორმირება და დაცვის სტრატეგიის შეთანხმება
კლიენტის გადაწყვეტილება. სტრატეგიის შეთანხმება კლიენტთან. ეზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილება. ქეისი - დისციპლინური საქმე ნივთმტკიცებებთან დაკავშირებით. ეთიკის კომისიის განმარტება დაცვის სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება და განმარტება არასათანადო მომზადებაზე. ეთიკის კომისიის კომპეტენცია კვალიფიციურობის შემოწმებისას?! სამართლებრივი რისკების შეფასება, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება kamasinski V Austria da ეთიკის კომისიის განმარტება.
კეთილსინდისიერება საადვოკატო საქმიანობაში
შეცდომა და არაკეთილსინდისიერი ქცევის განმარტება. ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებები კეთილსინდისიერი წარმომადგენლობის ვალდებულების დარღვევისათვის.
კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მომსახურების შეფასების ფარგლები
კვალიფიციური წარმომადგენლობის ვალდებულების დარღვევა ერთერთი რთულად გამოსავლენი გადაცდომაა, რადგან არსებობს ადვოკატის დამოუკიდებლობაში შეჭრის საფრთხე. ჩარჩოების დაწესება. ეთიკის კომისიის გადაწყბეტილება მართლმსაჯულების ევროპული გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. ეთიკის კომისია ვერ ჩაერევა...
პასუხისმგებლობა არაკვალიფიციური მომსახურებისათვის
სამოქალაქო სარჩელი უხარისხო მომსახურეობისათვის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით და საჩივარი ეთიკის კომისიაში ადვოკატის დისციპლინირების მოთხოვნით. შედეგები და განსხვავება. ქეისი. დისციპლინარული საქმე სამოქალაქო დავაზე, ხაშურის რაიონულ სასამართლოში და კომისიის გადაწყვეტილება. ასევე დისციპლინარული საქმე ჰონორარის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ევროპის სტანდარტი და აშშ-ს სტანდარტი.

ჰონორარი, მინდობილი თანხები და ადვოკატის ფიდუიციური ვალდებულებები.
ადვოკატის ეთიკის პრაქტიკის ანალიზი. დარღვევების უმეტესობა ეხება ადვოკატის მიერ ჰონორარის განსაზღვრას, გამოუმუშავებელი ჰონორარის დაბრუნებას, მინდობილ თანხებს და ზოგადად ფინანსებთან დაკავშირებულ ადვოკატის ფიდუიციური ვალდებულებების სათანადოდო შესრულებას. კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი ერთიანი სტანდარტები.
ჰონორარის განსაზღვრა
ჰონორარის არის კომპენსაცია იმ მომსახურებისათვის, რომელსაც ადვოკატი სთავაზობს კლიენტს. აპეკის 8.8 მუხლი ადვოკატის ანაზღაურების გამოთვლის წესი და შესაბამისი განაკვეთი წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი და მისაღები კლიენტისათვის. ხელშეკრულებაში არამარტო ჰონორარის მითითება (რომელის ეკვივალენტური უნდა იყოს მომსახურების), არამედ მომსახურების ფარგლები.
ჰონორარის ოდენობის გამოთვლის მეთოდები
1. საათობრივი ანაზღაურება (hourly rate ) 2. ფიქსირებული ოდენობა (fixed rate) 3. პირობითი ანაზღაურება/ წარმატების ჰონორარი (contingent fee)
1. საათობრივი ანაზღაურება (hourly rate)
აშშ (Kent D. Kauffman)ადვოკატიდ განათლება, სამუშაო გამოცდილება და სტატუსის (პარტნიორი, უფროსი იურისტი, იურისტი, პარალეგალი და სხვა) შესაბამისად, ასევე ადვოკატის რეპუტაცია, დარგობრივი კომპეტენცია და ლოკაცია. გავრცელებულია ევროპის ქვეყნებში. საქართველოში ადვოკატის დისკრეცია. კეთილსინდისიერება.
2. ფიქსირებული ოდენობა (fixed rate)
საქართველოში გავრცელებულია. ფარგლების განსაზღვრა. კარგია თუ დეტალურად არის განმარტება.
3. პირობითი ანაზღაურება/ წარმატების ჰონორარი
“მოსაგები საქმე”, არა აქვთ მაღალი ეკონომიკური შესაძლებლობები. აშშ-ში მოგებული თანხის პროცენტი საქმის მორიგებით დასრულების შემთხვევაში მერყეობს 25-35პროცენტამდე. სასამართლოში 35-40 %. ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების თემაზე. არაეთიკურად ითვლება, არასრულწლოვანის, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე.
არ სარგებლობს ევროპაში დიდი პოპულარობით, მაგ. იტალიაში პირობითი ანაზღაურება დაუშვებელია. საქართველოში წინასწარი განმარტება კლიენტისათვის. პიქსირებულზე და პირობით ანაზღაურებაზე შეთანხმება.

ჰონორარის ოდენობის გონივრულობა
2012 წლამდე ეთიკის კოდექსში არსებობდა ჩანაწერი. ჰონორარი შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო საქმის სირთულესთან, მოცულობასთან, საქმის შესრულების ხანგრძლივობასთან, კვალიფიკაციასთან, ხოლო ქონებრივი დავის შემთხვევაში დავის საგნის (სარჩელის ფასის) ღირებულებასთან და მნიშვნელობასთან. შეიცვალა შემდგომ და თავისუფალია ჰონორარის განსაზღვრა.
მოსალოდნელი ხარჯების შესახებ კლიენტისთვის ინფორმაციის მიწოდება.
მოსალოდნელი ხარჯები ჰონორარს მიღმა ხარჯები.
გამოუმუშავებელი ჰონორარი. მინდობილი თანხა. განსაკუთრებული სტანდარტები. ადვოკატთა კანონის 6.2 მუხლი ადვოკატი ვალდებულია დროულად მიაწოდოს კლიენტს ყველა ინფორმაცია და განუმარტოს ყველა შესაძლო ფინანსური ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმის წარმოებასთან. წინასწარ განჭვრეტადი თანხები და საფასურები. ქეისი. მაგ. ექსპერტიზის 500 ლარი. ასევე ქეისი. „საქმეზე სამოძრაო თანხა“. უზენაესმა სასამართლომ ხარჯების შესახებ კლიენტის ინფორმირება დაუკავშირა კეთილსინდისიერების პრინციპს.

მინდობილი თანხები და მასთან დაკავშირებული ადვოკატის ფიდუციური ვალდებულებები
მოსალოდნელი ხარჯებისათვის გათვალისწინებული თანხის გადაცემა.
მინდობილი თანხების კუთვნილება.მინდობილი ხარჯები. სანამ ადვოკატი არ გამოიმუშავებს. მინდობილი თანხების მესაკუთრე არის კლიენტი. განსაკუთრებული გულისხმიერება. მინდობილი თანხების დამოუკიდებელ, ნეიტრალურ ანგარიშზე განთავსების ვალდებულება.

მინდობილი თანხების განთავსებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები

აპეკის 8.13 ნებისმიერი ფულადი სახსრები ან ქონება, რომელსაც კლიენტი მიანდობს ადვოკატს უნდა ინახებოდეს დამოუკიდებლად ადვოკატის პირადი ფულადი სახსრების ან ქონებისაგან და იმართებოდეს კეთილსინდისიერად. ადვოკატი ვალდებულია კლიენტს მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ანგარიშგება. დამოუკიდებლობა ადვოკატის პირადი სახსრებიდან. „ესქრო მომსახურება“. ესქრო მომსახურების დროს ფორმდება სამმხრივი ხელშეკრულება, სადაც ერთ-ერთ მხარეს ბანკი წარმოადგენს. სწორედ ბანკი არის პასუხისმგებელი დოკუმენტაციის სისწორესა და ოპერაციის მიმდინარეობაზე. ესქრო ანგარიშზე აღირიცხება კონკრეტულ ტრანზაქციაში მონაწილე მხარეების ფულადი სახსრები. ბანკის მიერ შესაბამის მხარეზე თანხის გადაცემა ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესრულდება მხარეებს შორის არსებული ვალდებულებები, ან - ბანკი მიიღებს შესაბამის დავალებას სახსრების გაცემის თაობაზე.

მინდობილი თანხების განკარგვის უფლებამოსილება.

კეთილსინდისიერი მართვის ვალდებულება.
როგორც თანხების ისე ქონების კეთილსინდისიერ მართვას. აშშ-ს მაგალითი. საქართველოს ქეისები. კლიენტის თანხის დაბრუნება. მაგ გირაოს თანხა. არ განათავსა ნეიტრალურ ანგარიშზე. სანქცია 6 თვით საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა. კეთილსინდისიერი მართვა.

ხარჯთაღრიცხვის წარმოება.
აპეკის 8.12 ადვოკატმა უნდა აწარმოოს სრული და ზუსტი ჩანაწერი კლიენტის მიერ გადახდილ საქმის წარმოების ხარჯებთან დაკავშირებით. ეს არის ადვოკატის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა კლიენტი ითხოვს თუ არა. ანგარიშგების წარდგენა და არა ხარჯთაღრიცხვის წარმოების ვალდებულება. ორმხრივი ხელმოწერის დადასტურება. ქეისი. ფინანსური ანგარიშგებისათვის სრული და ზუსტი ჩანაწერის წარმოების ვალდებულებატილება. . უზენაესი სასამართლოს გადაწყვება თანხების მიზნობრიობის შესახებ. ადვოკატის მტკიცების ტვირთი. ყალბი ჩვენების მიცემა, რომელიც არამარტო დამამძიმებელი გარემოებაა, არამედ ცალკე პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს. ვადა (თანხა დაბრუნდა 3 წლის და სასამართლოსათვის მიმართვის შემდეგ). სანქცია.

ადვოკატის რეკომენდირებისათვის გადასახადის, საკომისიოს ან ნებისმიერი სხვა სახის კომპენსაციის დაწესების აკრძალვა.
აპეკის 8.10 ადვოკატს არა აქვს უფლება გადაუხადოს გადასახადი, საკომისიო ან ნებისმიერი სხვა სახის კომპენსაცია პირს კლიენტისათვის პირადად მისი რეკომენდირებისათვის. ამ აკრძალვის დარღვევად არ ჩაითვლება, თუკი ერთ საადვოკატო ბიუროში მომუშავე ადვოკატი საკუთარი ანაზღაურების ნაწილს გადასცემს ამ ბიუროში მომუშავე სხვა ადვოკატს, პენსიაზე გასულ ადვოკატს ან ადვოკატის მემკვიდრეს. ეს შეზღუდვა არ ეხება რეკლამისათვის გადახდილ საზღაურს. დისციპლინარული საქმე. ყადაღის მოხსნასთან დაკავშირებით.

ჰონორარის რეგულირება საადვოკატო საქმიანობის შეწყვეტისას

შეწყვეტისას ვალდებულია დაუბრუნოს გამოუმუშავებელი ჰონორარი. აპეკის 8.15 კლიენტის ინტერესების დაცვის შეწყვეტისას ადვოკატმა კლიენტს უნდა დაუბრუნოს ყველა დოკუმენტი, ფულადი სახსრები ან სხვა ქონება, რომელიც კლიენტმა ადვოკატს გადასცა ან მიანდო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას ან რომელიც ადვოკატმა სასამართლოსგან, სხვა ორგანოსაგან ან პირისგან მიიღო საქმის წარმოების პროცესში. კლიენტისთვის გადასაცემი თანხიდან ადვოკატს უფლება აქვს გამოქვითოს ურთიერთობის შეწყვეტამდე განხორციელებული მომსახურებისათვის მისაღები გასამრჯელო და გაწეული ხარჯი. ქეისი ეთიკის კომისიის მსჯელობა და გადაწყვეტილება კლიენტის ინიციატივით როცა მოხდა შეწყვეტა. ხელშეკრულებაში მითითება ჰონორარის დაუბრუნებლობის შესახებ. 2016 წლის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. „ხელშეკრულების თავისუფლება არ ქმნის დადგენილი პროფესიული სტანდარტის უარყოფის საფუძველს...“. დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

გამოუმუშავებელი ჰონორარის პროპორციული ოდენობის განსაზღვრა

ეთიკის კომისიის პრაქტიკა, წარსული და ეხლანდელი მდგომარეობით. არა „ფორმალური“ დაბრუნება არამედ თანხის პროპორციულობის საკითხი. შესრულებული სამუშაოს პროპორციული. ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებები. პროპორციულობის დასაბუთება. გაანგარიშება როგორ ხდება.

გამოუყენებელი მინდობილი თანხების და სხვა ქონების დაბრუნება. საქმის მასალების უკან დაბრუნება.
უმოკლესი ვადები. არაგონივრული დაყოვნება. არ უნდა მოხდეს მანიპულირება. თუ არსებობს ლეგიტიმური მიზანი, მაგალითად ადვოკატის მიერ გამომუშავებული ჰონორარის მიღება, ადვოკატი ინარჩუნებს გირავნობის უფლებას დოკუმენტებზე, თუმცა ამით არ უნდა შეფერხდეს კლიენტის დაცვის უფლებით სარგებლობა.
ევროპის სტანდარტი. ჰონორარის გონივრულობა და ზომიერება. აშშ სტანდარტი. ეთიკის კომისიის კომპეტენციაში შედის ჰონორარის გონივრულობის საკითხის განსაზღვრა. მოდელური წესები. „აშკარად ზედმეტი“. პირდაპირ არის კრიტერიუმები მითითებული. ნეიტრალურ ანგარიშზე განთავსება, რომელიც აშშ-ში მკაცრად კონტროლდება.
ადვოკატის გამოხატვის თავისუფლება, ადვოკატის იმუნიტეტი

გამოხატვის თავისუფლბა, როგორც კონსტიტუციური უფლება

კონსტიტუცია მუხლი 17. აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა და ინტერნეტის თავისუფლების უფლებები
1. აზრისა და მისი გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. დაუშვებელია ადამიანის დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო. ადამიანის უფლებათა ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია,
კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მუხლი 3. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება
1. სახელმწიფო ცნობს და იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ფასეულობებს. ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდულნი არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით.
2. ყველას, ადმინისტრაციული ორგანოს გარდა, აქვს გამოხატვის თავისუფლება, რაც გულისხმობს:
ა) აზრის აბსოლუტურ თავისუფლებას;
ბ) პოლიტიკური სიტყვისა და დებატების თავისუფლებას;
გ) ნებისმიერი ფორმის ინფორმაციისა და იდეების მოძიების, მიღების, შექმნის, შენახვის, დამუშავებისა და გავრცელების უფლებას;
დ) ცენზურის დაუშვებლობას, მედიის სარედაქციო დამოუკიდებლობასა და პლურალიზმს, ჟურნალისტის უფლებას, დაიცვას ინფორმაციის წყაროს საიდუმლოობა და საკუთარი სინდისის შესაბამისად მიიღოს სარედაქციო გადაწყვეტილებები;
ე) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის აკადემიურ თავისუფლებას;
ვ) ხელოვნების, შემოქმედებისა და გამოგონების თავისუფლებას;
ზ) ნებისმიერ ენაზე მეტყველების, ნებისმიერი დამწერლობის გამოყენების უფლებას;
თ) ქველმოქმედების უფლებას;
ი) მხილების თავისუფლებას და მამხილებელთა დაცვას;
კ) თავისუფლებას იძულებისაგან, გამოთქვას თავისი შეხედულება რწმენის, აღმსარებლობის, სინდისისა და მსოფლმხედველობის, ეთნიკური, კულტურული და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ოჯახური, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, აგრეთვე ყველა იმ გარემოების შესახებ, რომელიც შეიძლება გახდეს მისი უფლებებისა და თავისუფლებების შელახვის საფუძველი.
3. ეს კანონი არ უარყოფს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ, საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ და სხვა საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს, თავისუფლებებსა და გარანტიებს, რომლებიც აქ არ არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების პრინციპებიდან.
აზრის გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტია. ადვოკატის გამოხატვის თავისუფლება იქ იზღუდება, სადაც იწყება სხვათა უფლებების შელახვა. აზრი დაცულია აბსოლუტური ვრივილეგიით, გამოხატვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება. შეზღუდვის ლეგიტიმური მიზანი.
კონსტიტუცია 17.5 ამ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველსაყოფად, სხვათა უფლებების დასაცავად, კონფიდენციალურად აღიარებული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. კონვენციის მე-10 მუხლი. აზრის გამოხატვა უხამსი და შეურაცხმყოფელი ფორმით. ევროპული სასამართლოს განმარტება. დაცულია შეურაცმყოფელი გამოხატვა, თუ მას საზოგადოებბისათვის გარკვეული ღირებულების მომტანი, საჯარო დისკუსიაში წვლილის შემტანი ან სხვა მსგავსი მიზანი გააჩნია. ხოლო რაც შეეხება იმგვარ გამოხატვას, რომლის ერთადერთი მიზანი წამოადგენს პირის დამცირება, მისი პატივის და ღირსების შელახვა, ვერ ისარგებლებს მე-10 მუხლით გათვალისწინებული გამოხატვის თავისუფლებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, თანაზომიერების პრინციპის მკაცრი დაცვა, ადამიანის უფლება უფრო მეტად არ უნდა შეიზღუდოს, ვიდრე აუცილებელია. გონივრული ბალანსი უნდა არსებობდეს მისაღწევ მიზანს და შეზღუდულ უფლებას შორის.
ადვოკატის როლის განმტკიცება, ადვოკატის პროფესიის დაცვა და მის მიმართ ნდობის გაღრმავება.
კოლეგიალობის დაცვა, როგორც ეთიკური ვალდებულება
ღირსეულად მოქმედება. პატივისცემა. კრიტიკა. აპეკის 7 მუხლი. კოლეგიალობის პრინციპიადვოკატი ვალდებულია პატივი სცეს კოლეგებს, არ შელახოს მათი ღირსება და დაიცვას პროფესიული ღირებულებები
კოლეგიალობის და კლიენტის ინტერესების ურთიერთმიმართება
კლიენტის ინტერესებისადმი წინააღმდეგობა კოლეგიალობის პრინციპის. ეთიკის კომისიის მსჯელობა დისციპლინარულ საქმეზე (1.შუამდგომლობის წარდგენა 2. ჯგუფურად გაყალბებაში და თაღლიტობაში მონაწილეობა). „იმდენი წელია ადვოკატი ვარ და შენნაირი ბავშვი არა ვარ“.
კოლეგის შეტყობინების ვალდებულება საქმეში ჩართვის თაობაზე
ადრეული და 2012 წლის რედაქცია. დისციპლინარული საქმე (ადვოკატის შვებულება). ქეისები. გამონათქვამები, რომელიც არ გამომდინარეობს კლიენტის საუკეთესო ინტერესებიდან და ობიექტური აღქმის საფუძველზე სცდება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს.
კოლეგიალობის გავრცელების ფარგლები
სასამართლოში ქცევის წესების და კოლეგიალობის დარღვევაზე ეთიკის კომისიის და შემდგომ უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილება. (სასამართლოს დარბაზში შელაპარაკება და ეზოში ფიზიკური დაპირისპირება). შეურაცყოფის ორმხრივი ხასიათი და დავაში ადვოკატის მონაწილეობა როგორც მხარის და არა ადვოკატის.
კომუნიკაციის შეზღუდვა მოწინააღმდეგე მხარესთან, რომელიც წარმოდგენილია ადვოკატით
აპეკის 10.4 ადვოკატი არ უნდა დაუკავშირდეს მოწინააღმდეგე მხარეს საქმესთან დაკავშირებით ამ მხარის ადვოკატის გვერდის ავლით, თუ მისთვის ცნობილია, რომ ეს მხარე წარმოდგენილია ადვოკატით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მხარის ადვოკატი დათანხმდება ასეთ კომუნიკაციაზე ან ობიექტურად შეუძლებელია ადვოკატთან დაკავშირება
წერილი მოთხოვნის შესრულებაზე და ადვოკატის ვინაობის გამხელაზე. იურიდიულ პირთან დაკავშირებით აშშ-ს პრაქტიკა. ეთიკის კომისიის რეკომენდაციები.
სოციალური მედიის როლი ადვოკატის საქმიანობაში
კონფიდენციალობის პრინციპის დაცვა. სერიოზული თაღლითობა, როცა ადვოკატი მის პროფესიულ მოვალეობას არ ასრულებს. კომუნიკაციის ჩანაწერები. ყალბი ანგარიშით მეგობრობის თხოვნის გაგზავნა. თუ სხვა ადვოკატი წარმოადგენს. რეკლამირება.
სოციალურ ქსელსა და მედიასივრცეში ადვოკატის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები ეთიკის კომისიის პრაქტიკის მიხედვით.
სოციალური გვერდი არ არის ადვოკატის პირადი სივრცე. ქეისები ეთიკის კომისიის.
სასამართლოში მოქმედი ქცევის წესების დაცვა
მუხლი 9. ადვოკატის ურთიერთობა სასამართლოსთან
1.ადვოკატი, რომელიც მონაწილეობს საქმეში საქართველოს ან უცხო ქვეყნის სასამართლოს ან ტრიბუნალის წინაშე, ვალდებულია დაიცვას და პატივი სცეს ამ სასამართლოში თუ ტრიბუნალში მოქმედ ქცევის წესებს.
2. ადვოკატი არ უნდა დაუკავშირდეს ან შეხვდეს მოსამართლეს კონკრეტულ საქმეზე, მოწინააღმდეგე მხარის ადვოკატთან შეთანხმების გარეშე, გარდა საპროცესო კანონმდებლობით ნებადართული შემთხვევებისა.
3.ადვოკატმა არ უნდა მიაწოდოს სასამარლოს წინასწარი შეცნობით ყალბი მტკიცებულება.
4.ადვოკატისა და სასამართლოს ურთიერთობის მარეგულირებელი წესები ასევე ვრცელდება ადვოკატის ურთიერთობაზე პროცესის მონაწილეებთან, აგრეთვე არბიტრაჟთან და ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელიც ახორციელებს მართლმსაჯულებას ან სასამართლოს მსგავს ფუნქციას.
.ადვოკატმა არ უნდა მიაწოდოს სასამარლოს წინასწარი შეცნობით ყალბი მტკიცებულება.
განზრახვა. არარსებული ფაქტები. ტყუილი სასამართლოზე. ყალბი მტკიცებულების შექმნა. ადვოკატი არ არის კლიენტის ნებისმიერი სურვილის შემსრულებელი.
ადვოკატის იმუნიტეტი
ადვოკატთა კანონის 38 მუხლი
საადვოკატო საქმიანობის რეკლამირება
რეკლამირების პირობა, ინფორმაციის სისწორე. არ უნდა იყოს შეცდომაში შემყვანი. თვითრეკლამა. ევროპის და აშშ სტანდარტი.
ინტერესთა კონფლიქტი და შეუთავსებელი ურთიერთობები.
ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირება და წარმოქმნის წყაროები. რამდენიმე კლიენტის მომსახურება. ინტერესთა კონფლიქტის წარმოქმნა თავისთავად არ არის ეთიკური გადაცდომა, მოხდეს იდენტიფიცირება და ეთიკური სტანდარტების შესაბამისად მოქმედება.
აპეკი მუხლი 6. ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის პრინციპი
1. ადვოკატს უფლება არა აქვს პროფესიული რჩევა მისცეს ან წარმოადგინოს ორი ან მეტი კლიენტი ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, თუკი აღნიშნული კლიენტების ინტერესებს შორის არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხე.
2. ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც:
ა) ადვოკატის ვალდებულებები ორი ან მეტი კლიენტის წარმომადგენლობისას ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეში ურთიერთსაწინააღმდეგოა ან არსებობს ასეთი წინააღმდეგობის წარმოშობის მნიშვნელოვანი საფრთხე
3. ერთ საადვოკატო ბიუროში (ოფისში, კანტორაში, იურიდიულ ფირმაში და ა.შ.) მომუშავე ადვოკატებს უფლება არა აქვთ მისცენ პროფესიული რჩევა ან წარმოადგინონ რამდენიმე პირი (კლიენტი) ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, თუკი აღნიშნულ კლიენტებს შორის არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხე.
4. ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის საფრთხე წარმოიშობა საქმის წარმოების პროცესში.
5. ადვოკატი ვალდებულია შეწყვიტოს ყველა კლიენტის საქმის წარმოება, რომელთა ინტერესებსაც იგი წარმოადგენდა, თუკი კლიენტებს შორის წარმოიქმნა ინტერესთა კონფლიქტი მოცემულ ან დაკავშირებულ საქმეზე და არსებობს ადვოკატის მიმართ ნდობის დარღვევის და/ან კონფიდენციალობის ხელყოფის საფრთხე.
ერთგულების ვალდებულება. ინტერესთა კონფლიქტი სახეზეა, როდესაც „საქმეში ერევა მესამე პირი, ადვოკატის ინტერსები კვეთს კლიენტის ინტერესებს ან კონფლიქტი არსებობს რამდენიმე კლიენტს შორის. მნიშვნელოვანია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დროულად იქნეს გამოვლენილი ინტერსთა კონფლიქტი ან ასეთის წარმოშობის საფრთხე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შემდგომი გართულებები. 1) ვინ არის მისი პოტენციური კლიენტი ან კლიენტები და ვინ არის მოწინააღმდეგე მხარე 2) არსებობს თუ არა კონფლიქტი ან მისი წარმოშობის საფრთხე 3) თუ არსებობს ასეთი, გადაწყვიტოს, შეიძლება თუ არა წარმომადგენლობის განხორციელება არსებული კონფლიქტის მიუხედავად და 4) ასეთი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, გაიაროს კონსულტაცია კლიენტთან და მიიღოს მათგან ინფორმირებული თანხმობა წერილობითი ფორმით.
ინტერესთა კონფლიქტის დადგენის დროს ადვოკატმა უნდა გაითვალისწინოს მისი პირადი და მისი საადვოკატო ფირმის მიერ პროფესიული საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში გაცემული ნებისმიერი კონსულტაცია ან განხორციელებული წარმომადგენლობა.

kobiko12's picture
kobiko12 (inga kvirikashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2024/02/12
ბოლო შემოს: 2024/02/20 12:23:44
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა
1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ნიშნავს მსჯავრდებულის უსასყიდლო შრომას, რომლის სახეს განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ − სააგენტო) ტერიტორიული ორგანო − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიურო (შემდგომ − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიურო).
2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება 40-დან 800 საათამდე ვადით. ჯარიმის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის შემთხვევაში, თუ მხარეთა შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება, იგი შეიძლება დაინიშნოს უფრო მეტი ვადითაც. ყოველდღიურად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს რვა საათს.
3. თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაზე ან განზრახ თავს აარიდებს მას, ეს სასჯელი შეიცვლება ჯარიმით, შინაპატიმრობით ან თავისუფლების აღკვეთით. ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება შინაპატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხუთი საათი – შინაპატიმრობის ერთი დღე, თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე.
4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არ დაენიშნება პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე შვილი, საპენსიო ასაკის პირს, აგრეთვე გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს.
5. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაინიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით სასჯელის სახით გათვალისწინებული არ არის.

((სასჯელის დანიშვნა დანაშაულის რეციდივის დროს.))
დანაშაულისრეციდივი ეს არის განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის მიერ, განზრახი დანაშაულის ჩადენა.
მაგ:ჩავიდინე ქურდობა , შემდგომმკვლელობა.ეს არის რეციფივი, ვინაიდან ორივე განზრახი დანაშაულია.
საინტერსოა რეციდივის და არაერთგზისი დანაშაულის ერთ-ერთი მიმართება.
არაერთგზისი დანაშაული ნიშნავს იმავე მუხლით დაანაშაულის ჩადენას ნასამართლევი პირის მიერ. მაგ: ჩავიდინე მკვლელობა და სასჯელსი მოხდის შემდეგ , კიდევ მკვლელობა.ეს არის არაერთგზისობა, მაგრამმე თუ ჩავიდინე ქურდობა და გამოვედი ციხიდან და ჩავიდინე მკველობა, ეს არის რეციდივი.ყველა არაერთგზისი დანაშაული გვაძლევს რეციდივს, ვინაიდან ჩადენილია განზრახვით, მაგრამ რეციდივი არ გვაძლევს არართგზისობას.
დანაშაულის რეციდივის დროს მინიმალურ სასჯელს ემატება პლიუს ერთი წელი , მაგრამ ეს ყველა შემთხვევაში არ ხდება და გვაქვს 3 შემთხვევა რა დროსაც არ ემატება მინიმალური სასჯელს ერთიწელი ესნეია:
1) თუ ნასამართლეობა არის მაკვალიფიცირებელი ნიშანი (ანუ არაერთგზის დროს)
2)საპროცესო შეთანხმების დროს
3)პირობითი მსჯავრის დროს
4)არასრულწლოვნებთანსაერთოდ არ გაოიყენება რეიდივი.
სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს
ამ დროს რამდენიმე დანაშაული არის ჩადენილი და სასჯელის დანიშვნა ხდება თითოეული დანაშაულისთვის ცალ-ცალკე და ყველაზე მკაცრი სასჯელის დანიშვნა ხდება.
ადრე მოქმედი კოდექსით იყო სასჯელის სრული შეკრების წესი ანუ თითოეული დანაშაულისთვის განსაზღვრული სასჯელები იკრიბებოდა სრულად და დღეს მოქმედებს უპირობო ჩათლის წესი,რაც გულისხმობს,რომელი სასჯელიც უფრო მკაცრი იქნება ის შთანთქავს უფრო მსუბუქ სასჯელს.მოსამართლეს უნდა შეეძლეოს ინდიივიდუალურად განსაზღვროს და ის წესი გამოიყენოს ,რომელიც ჯობაი ან უპირობო ჩათვალოს წესი ან ნაწილობრივი შეკრების წესი.
თუ გვაქვს რეციდივი აქ უკვე მოსამართლე თავად განსაზღვრავს ,რომელი წესი უნდა გამოიყენოს:
1)სრული შეკრების წესი
2)ნაწილობრივ
3)უპირობო ჩათვლის წესი
ეს გამოიყენება მხოლოდ რეციდივის დროს და განაჩენთა ერთობლიობის დროს . მაგრამ ყველა სხვა შემთხევავაში გამოიყენება უპირობო ჩათვლის წესი.
განაჩენთა ერთობლიობის დროსსასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 35 წელს,თუ მუხლი არ ითვალისწინებს უვადო თავისუფლების აღკვეთა .ამ დროს ვადის ათვლა იწყება ბოლო განაჩენის გამოცხადების დღიდან.
განსხვავებული წესი მოქმედებს თუ პირი სასჯელს იხდის ციხის გარეთ.მაგ: თუ პირობითად აქვს ჩათვლილი,მაშინ ვადის ათვლა დაიწყება დაკავების დღიდან.
დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს თუკი არასაპატიო სასჯელები ინიშნება სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმალურ სასჯელს, რაც გვაქვს ზოგად ნაწილში მოცემული მათ ვერ გავცდებით.მაგ: შინაპატიმრობას ვერ დავნიშნავთ 2 წელზე მეტს.
თუ განაჩენის გამოტანის შედეგ გაირკვა, რომ პირს დანაშაული მიუძღვის სხვა დანაშაულის ჩადენაში, რომელიც ჩადენილი იქნა განაჩენის გამოტანამდე აქ სასჯელის დანიშვნა ხდება ბრალდებულის სასარგებლოდ დანაშაულთა ერთობლიობით და თუ განაჩდენის გამოტანის შემდგომ ჩაიდენს მერე იქნება განაჩენთა ერთობლიობა.

((პირობითი მსჯავრი))
პირობითი მსჯავრი ეს არ არის სასჯელის სახე,რადგან 40-ე მუხლის ჩამონათვალშ არ არის სასჯელის სახედ მოცემული.მისი ზუსტი განმარტება არ გვაქბს.
პიირობითი მსჯავრი ეს არ არის სისხლის სამართლის პოზიციები მისი გამოყენების საფუძველბს წარმოადგენს სასჯელის დანიშვნა ანუ მოსამართლე ჯერ ნიშნავს სასჯელს და მერე გადააქვს პირობით მსჯავრად..ადრე მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული იყო თუ რომელი სასჯელი შეიძლებოდა ჩათვლილიყო პირობით მსჯავრად.დღეს არ გვაქვს მსგავსი დათქმა და მოსამართლეს შეუძლია თავად განსაზღვროს რა დროს გამოიყენოს პრაქტიკაში.ძირითადად თავისუფლებისაღკვეთის დროს გამოიყენება.
მარტივად, რომ ვთქვათ, პირობითი მსჯავრი არის მკვდარი სასჯელლი რომელიც, გაცოცხლდება მას შემდეგ როცა პირი არ შეასრულებს იმ მოვალეობებს რასაც პირი დააკისრებს.
ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ პირობითი და გამოსაცდელი ვადა-ერთმანეთის გარეშე ისინი არ არსებობენ.
პირობითი მსჯავრი არის ის სასჯელი ,რაც დანიშნულია პირობითად და ჩათვლილია პირობით მსჯავრად.
გამოსაცდელი ვადა არის შემდეგნაირად წარმოდგებილი:
1) თვისუფლების აღკვეთას თუ გადავაქცევთ პირობითად ვადა არის 1-6 წ
2) არასაპატიო სასჯელზე თუ ჩავთვლით პირობითად ვადა არის 1-3 წ
3)დანაშაულთა და განჩენთა ერთობლიობის დროს ვადა არის 2-6 წ
4)უვადო თავისუფლებს აღკვეთის დროს ვადა არის 2-7წ
მაგ: მე თუ დავნიშნე თავისუფლების აღკვეთა და ჩავთვალე პირობითად , გამოსაცდელი ვადა შეიძ₾ება იყოსნმინიმუმ 1 წელი და მაქსმიმუ 6წ. ანუ გამოსაცდელი ვადა შეიძლბა იყოს მეტი ან ნაკლები პირობითზე.
გამოსაცდელ ვადას ენიჭება უპირატესობა, რადგან ამდროის მანძილზე პირი რაიმეს თუ ჩაიდენს პირობითი მსჯავრის ვადა გასული,რომც იყოს გაუცოცხლდება მსჯავრი და მაიცნ დაისჯება.
გმოსაცდელი ვადასთან დაკავშირებით არსებობს 3 მოსაზრება.
1) გამოსაცდელი ვადის ათვლა იწყება განაჩენის გამოტანის მომენტიდან.
2)პრობაციის ბიუროში განაჩენის გადაგზავნის დღიდან.
3)ვადისათვლა იწყებბა პრობაციის ბიუროში გამოცხადების დღიდან ანუ კონტროლის დაწყებით.
პირობით მსჯავრთან დაკავშირებით არსებობს 2 სახის კანონმდებლობა:
1)ანგლოამერიკული პრობაცია-განაჩენი არ გამოქავს მოსამართლეს და გადაავადებს განაჩენის გამოტანას, ანუ მოსამართლე პირს უწესებს და თუ არ შეასრულებს-გამოაქვს განაჩენი.
2)ფრანკო ბელგიურში -პირიქით არის ჯერ გამოდის განაჩენი და შემდგომ მოქმედებს ეს სასჯელი.-საქართვეელოში ეს წესი გამოიყენეს.
ადრე მოქმედი კოდექსით პირობითის დანიშვნა შეეძლო მოსამაერთლეს თავისი ინიციატივით მაგრამ დღეს მხოლოდ საპროცესო შეთანხმებით ხდებაპირობითის დანიშვნა.სისხლის კოდექსში შემდგომ შევიდა ცვლილებებიდა თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიე დანაშაული პირობითი მსჯავრის დანიშვნა შეუძლებელია , ამ საკითხზე ორი მოსაზრება არსებობს.
1)განზრახ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დროს პირობითის დანიშვნა არ შეიძ₾ება საპროცესო შეთანხმების დროსაც.
2) თუ არის საპროცესო შეთანხმება დანაშაულის სიმძიმეს ყურადღება არ ექცევა და ინიშნება პირობითი.(კოდექსში უნდა ეწეროს გარდა საპ.შეთანხმება)
თუ მსჯავრდებულმა არასრულწლოვნის მიმართ ჩადინა სქესობრივი დანაშაულები ოღონდ ამ დანაშაულებაში გვაქვს 137-გაუპატიურება:138-ე სექ ხასიათის სხვადასხვაგვარი ქმედება.138-ე სექ. ხასიათის სხვადასხვაგვარი ქმედება;133-ე,141-ე გარყვნილი ქმედება ( აქ საპროცესო რომც იყოს ვერ ვიყენებთ პირობითს) აქ არ ვხვდებით 140-ე მუხლს სექ.ხასიათის შეღწევა 16წ მიუღწეველ სხეულში, აქ ხორციელდება შეღწევა სხეულში და 141-ე მუხლში საუბარი ხდება ინტიმურ თემებზე კოდექსში .არის ხარვეზი რადგან უფრო მძიეა 140-ე მუხლი, ვიდრე 141-ე, მაგრამ უფრო მსუბუქად ისჯება და პირობითის დანიშვნა შეიძლება.
მოსამართლეს საკუთარი ინიციატივით პირობითის დანიშვნა შეუძლია კუმულაციურად 3 პირობის შემთხვევაში:
1)ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობით დანაშაულის დროს.
2)აღიარებდეს ან თანამშრომლობდეს გამოძებასთან.
3)არ უნდა იყოს ნასამართევი განსაკუთრებით მძიმე ან მძიმე დანაშაულის დროს.
პირობითი მსჯავრის დანიშვნა არასრულწლოვნის მიმართ
თუ არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული,ასევე არ ყოფილა მსჯავრდებული განზრახი დანაშაულისთვის.მოსამართლეს შეუძლია საკუთარი ინიციატტივით დაუნიშნოს პირობითი და მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმედანაშაულის დროს ვერ დაუნიშნავს.
აქ ტერმინი მსჯავრდებულია განსახილველი, რაც გულისხმობს,რომ თუ არასრულწლოვანმა ადრე ჩაიდინა დანაშაული და ნასამართლეობა გაუქარწყლდა,მან კიდევ რომ ჩაიდინოს პირობითს ვერ გამოვიყენებთ,რაც არ არის სწორი,რადგან უნდა ეწეროს ნასამართლები იყო და არა მსჯავრდებული იყო , რადგან ასე არასრულწლოვნის ინტერესები ილახება.
თუ მსჯავრდებული ადრე ნასამართლევი იყო ორი ან მეტი დანაშაულისთვის აქ პირობითის დანიშვნა დაუშვებელია, აქ საუბარია ნაკლებად მძიმე დანაშაულებიც,რომ იყოს მაგრამ ორზე მეტი განზრახი დანაშაული ჩავიდინე მაგ:ქურდობა და ცემა ორივე განზრახია და პირობითს ვერ ვნიშნავ მაგრამ მაგ:მე რომ ჩავიდინო ნაკლებად მძიმე დანაშაული წარსულში ვიყო ნასამართლევი 1 განზრახი და 1 გაუფრთხილებლობით დანასაულისათვის, მაშინ პირობითს ვიყენებთ.მთავარია განზრახი ორი არ იყოს.
მაგ:დამნაშავეც და დაზარალებულიც არასრულწლოვნები არიან მან ჩაიდინა 137;138;139 მუხლები.ინდ უნდა შეფასდეს აქ ასაკი არაა განსაზღვრული , მაგრამ არასრულწლოვანს არ აქვს ძალა იმდენი , რომ გაუწიოს წინააღმდეგ.

((პირობითი მსჯავრის გაუქმება))
პირობითი მსჯავრის გაუქმება ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ორ ნაწილად, პირველი პირობითი მსჯავრის გაუქმება მსჯავრდებულის სასარგებლოდ და პირობითი მსჯავრის გაუქმება მსჯავრდებულის საზიანოდ.
სასარგებლოდ ნიშნავს, რომ მსჯავრდებულს საერთოდ ვათავისუფლებთ პირობითი მსჯავრიგან და ავტომატურად ნასამართლობაც ეხსნება, და საზიანოდ ნიშნავს იმას, რომ არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს და რაც დანიშნულია პირობითად ის უნდა აღსრულდეს ანუ უნდა მოიხადოს ციხეში.
პირობითი მსჯავრის გაუქმება მსჯავრდებულის სასარგებლოდ,
ადრე მოქმედი კანონით პირობითი მსჯავრის გაუქმების უფლება მსჯავრდებულის სასარგებლოდ ჰქონდა მოსამართლეს, ანუ თუ პირი კარგად იქცეოდა ასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, არ ჰქონდა დარღვევები, სასამართლოს პრობაციის ბიუროს, შუამდგომლობის საფუძველზე შეეძლო გაეუქმებინა პირობითი მსჯავრი და მოეხსნა ნასამართლობა,
შემდეგ შევიდა ცვლილება კანონმდებლობაში და სასამართლოს ჩამოერთვა ეს უფლება და შეიქმნა კომისია, პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივ მოქმედი კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან: 1,სასჯელაღსრულების წარმომადგენელი. 2, პრობაციის სააგენტო წარმომადგენელი. 3,უმაღლესი დაწესებულების წარმომადგენელი. 4,არასამთავრებო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. 5,იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელი
ეს საკითხი პრობლემური იყო ადრე რადგან, კონსტიტუციაში ჩვენ გვეწერა და ახლაც გვიწერია ასეთი ჩანაწერი, რომ სასამართლოს გადასწყვეტილების გაუქმება, შეჩერება ან შეცვლა შეუძლია მხოლოდ მოსამართლეს, და გამოდიოდა ისე რომ მოსამართლე იღებდა გადაწყვეტილებას და ამ სასჯელს გადახედავდა კომისია, ეს შესაძლოა იყო სასამართლო სისტემაში ჩარევა, თუმცა შემდეგ 2018 ში ისევ შევიდა ცვლილებები, და ახლა წერია, რომ სასჯელისაგან ვადაზე ადრე გათავისუფლება, ხორციულდება შესაბამისი კანონმდებლობით, რითაც ეს პრობლემა აღმოიფხვრა.
გამოსაცდელი ვადის ნახევარი მაინც უნდა იყოს გასული, რომ პრობაციის ბიურომ, წარდგინებით მიმართოს კომისიას.
ადრე მოქმედ სსკში იყო ასეთი დათქმა რომ გამოსაცდელი ვადის ნახევარის გასვლამდე შეიძლებოდა პირობითი მსჯავრის გაუქმება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში. მაგ: თუ პრობაციონერი ვერ მიდიოდა პრობაციის ბიუროში იმიტომ რომ ქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს ჩანაწერი ამოიღეს რაც არ არის კარგი. ამ ჩანაწერის ამოღება გამოიწვია იმან,რომ ხმძირად არაკეთილსინდისიერად იყენებდნენ მაგ: იტყუებოდნენ რომ ავად იყვდენ.
კომისია ითვალისწინებს შემდეგ კრიტერიუმებს
1) დანაშაულის სიმძიმეს(რა დანაშაული ჩაიდინა პირმა)
2) წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები(ნასამართლები თუა იგივე დანაშაულის გამო)
3)მისი ქცევა(ჰომარააქვს დარღვევები)
4)შეურიგდა თუ არა დაზარალებულს(როგორია დაზარალებულის პოზიცია ამ შემთხვევაში,სურს თუ არა მისი გათვისუფლება)
5)აუნაზღაურა თუ არა ზიანი.
6)ფინანსური მდგომარეობა(ზოგჯერ შესაძლოა არ ჰქონდეს საშუალება რომ გამოცხადდეს პრობაციის ბიუროში)
7)მუშაობს ადამიანი და ხელს უშლის
კომისიას აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება
1. ან საერთოდ ზეპირი მოსმენის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება
2. ზეპირი გასაუბრების დროს გადაწყვიტოს,გაანთვისუფლოს თუ არა პირი სასჯელისაგან.
პირობითი მსჯავრის გაუქმება მსჯავრდებულის საზიანოდ
პირობითი მსჯავრის მოხსნის საკითხს მსჯავრდებულის სასარგებლოდ იხილავს კომისია,ხოლო მსჯავრდებულის საზიანოდ იხილავს სასამართლო.მაღლი ლეგიტიმაციის ორგანოა სასამართლო.
ყურადღება უნდა გამახვილდეს 3 საკითხზე:
1) როდესაც მსჯავრდებული არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, პრობაციის ბიურო მიმართავს შუამდგომლობით მოსამართლეს, პირობითი მსჯავრის გაუქმების და მისი აღსრულების შუამდგომლობით.
მოსამართლე ან გააუქმებს და აღასრულებ ან აპატიებს და დაუტოვებს ისევ პირობითად
2) თუ პირობითი მსჯავრდებული გამოსაცდელ ვადაში ჩაიდენს გაუფრთხილებელ დანაშაულს, მაგ. ავარია. აქაც მოსამართლე იყენებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას
3) თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განზრახი დანაშაული. მოსამართლე ახორციელებს პირობითი მსჯავრის გაუქმებას მსჯავრდებულის საზიანოდ.
1 გამონაკლისია, საპროცესო შეთანხმება, ოღონდ საპროცესო შეთანხმებას ხელს უნდა აწერდეს გენერალური პროკური ან მისი მოადგილე და ამ დროსაც დატოვებს პირობითის ქვეშ. ეს არის განსაკუთრებული შეთანხმება და ერთი ინტერესი გადაწონის მეორეს. მაგ: ქურდობისთვის მსჯავრდებულმა ის იქურდა თუმცა ინფორმაცია აქვს ტერორიზმზე დ გაახსნევინებს უფრო მძმე საქმეს.
ადრე არ იყო გამოსაცდელი ვადის გაგრძელება და შემცირება.
თუ პირი არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას,პრობაციის ბიურო მიმართავს სასამართლოს გამოსაცდელი ვადის გაგრძელებაზე,არაუმეტეს 1 წლით.
აქ არის კითხვა დავუშვათ აქვს გამ,ვადა ექვსი წელი და ერთი წლით გაგწძელება შვიდი წელია მაგრამ მაქსიმალური ვადა პირობითის ექვსი წელია, მოსამართლემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს პირის სასარგებლოდ, კანონში წერია დანიშვნა და არა გაგრძელება, აქედან გამომდინარე, ციხეში გაშვებას ჯობია გაგრძელება, რაც მსჯავრდებულის ინტერესებშიცარის.
შემცირებაზე არ გვიწერია რა ვადით შეიძლება შემცირდეს, ეს უკვე მოსამართლეზეა დამოკიდებული.
კომისიას აქვს 1 ფუნქცია
გაუქმება სასარგებლოდ
სასამართლოს აქვს 3 ფუნქცია
აღსრულება
გაგრძელება
შემცირება ჯობია ქონდეს კომისიას, რადგან სასარგებლოა და გაუქმებაზე ნაკლებია.
სამოქალაქო შეთანხმება
ამოღებულია პრაქტიკიდან, რაც ნიშნავს რომ პირ, მსჯავრდებული თანამშრომლობს პროკურატურასთან, და არა პრობაციის ბიუროსთან, მაგრამ ეს არ არის საპროცესო შეთანხმება, განაჩენის გამოტანის შემდეგ იდება სამოქალაქო შეთანხმება, ხოლო საპ, შენთანხმება განაჩენის გამოტანამდე იდება. აქ გამოსაცდელი ვადის ნახევრის გასვლა არ არის საჭირო. ეს არის მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი ცოდნის ან გამოცდილების გაზიარება.
პირს ქონდა პირობითი 2 წელი, გამოსაცდელი ვადა 4 წელი, გამოსაცდელი ვადის დასრულებამდე 1 თვით ადრე ჩაიდინა ახალი დანაშაული, აღკვეთის ღონისძიებად მიესაჯა გირაო და პიროვნება გარეთარის, და გამოსაცდელი ვადის ერთი თვეც დაასრულა.
გამოსავალი: ახალი დანაშაულის ჩადენის დროს საპრობაციო ვადა უნდა უნდა შეჩერდეს.

((პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება))
აუცილებელია ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ პასუხისმგებლობისგანდაგათავისუფლება და სასჯელისგანგათავისუფლება.
პასუხისმგებლობისგან პირი თავისუფლდება განაჩენის გამოტანამდე, ხოლო სასჯელისგან განაჩენის გამოტანის შემდეგ.აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება შეიძლება პრალდებულის, ხოლო სასჯელისგან მსჯავრდებულის.
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სახეებია:
1)ქმედითი ონანიება-ეს სახე აუცილებელია გავმიჯნოთ ნებაყოფლობითი ხელისაღებისგან.ქმედითი ონანიების დროს დანაშაული ჩადენლია,ხოლო ნებაყოფლობითის დროს დანაშაული ბოლომდე არ არის მიყვანილი.
2)ქმედითი მონანიების დროს კუმულაციურად 5 ნიშანიუნდა გვქონდეს:
1) დანაშაული ჩადენილი უნდა იყოს პირველად
2)მაქს სასჯელი არ უნდა იყოს 3წ
3)პირი ნებაყოფლობით უნდა გამოცხადდე ბრალის აღიარებით ( მუქარა შანტაჟი არ გვაქ ამ დროს ნებაყოფლობითობა,სხვისი რჩევისას კი)
4)ხელი შეუწყოს დანაშაულის გახსნას.
5)აანაზღაუროს ზიანი-თუ პირმა ჩაიდინა ისეთი ქმედება რომელიც ზიანს არ იწვევს და გვაქვს ის 4 ნიშანი , მაინც ვიყენებღ და კოდექსის ჩანაწერი არ არის სწორი და უნდა დაკონკრეტდეს, რომ თუ ასებოსბ ზიანი , მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ ეს ნიშანი.
პროკურორსაც შეუძლია გამოძების დროს დევნა შეწყვიტოს.
აქ იკვეთეება ერთი პრობლემა კანონში შერია რომ თუ ეს 5 ნიშანი, გვაქვს შეიძლება პირი განთავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან , მაგრამ თუ სიტყვა-სიტყვით გავიგებთ პროკურორს/მოსამართლეს დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებშ შეიძლეა არც გაათავისუფლოს პირი , საინტეერესოა პროცესუალურად როგორ წესრიგდება.გვაქვს ისეთი ნორმა, რომელიც გვეუბნება რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა დაიწყოს ანდა დაწყებული უნდა შეწყდეს ქმედითი მონანიების გამო,მატერიალური არ აკონკრეტებს, ხოლო პროცესუალური ნორმა ავალდებულებს.აქ ვიყენებთ პაროცესუალურ ნორმას ,რადგან დაუშვებელია პირის მდგომარეობის გაუარესება.
აქ გვაქვს მეორე პრობლემაც , საპრცესო კოდექსში გვაქვს ისეთი ჩანაწერი-მოსამართლეს აქვს გამამტყუნებელი განაჩენი სასჯელს დანიშვნა და მოხდისგან გათავისუფლებით თუ პირმა განახორციელა ქმედითი მონანიება აქ გვაქვს 3 პრობლემა :
1)სასჯელის დანიშვნა
2)განაჩენის გამოტანა
3)განაჩენის გამოტანის მომენტში , ვერ იზამს ადამიანი ამდენ მოქმედებას.

2) ვითარე~ბის შეცვლის გამო-პირი გათავისუფლდება სსკ პასუხისმგებლობისგან თუ ვითარების შეცვლის გამო მისი დასჯა მიზანშეწონილი აღარაა(ეს ნორმა ჩვენთან პრაქტიკაში არ გამოუყენებიათ) ეს გულისხმობს, რომ რეალურად დანაშაული გვაქვს, მაგრამ ვითარების გამო დასჯა შეუძლებელა. მაგ:კორონავირუსის დროს რა ნორმაც იყო.

3)ბრალდებულსი საგამოძიებო ორგანოსთან თანამშრომლობა-აქ კანონმდებელი აკეთებს დათქმას რომ ან 1)თანამდებობსი პირის მიერ ჩადენილი ქმედება უნდა გამოვლინდეს ან 2)განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირის.
ამ შემთხვევაში იკვეთება ორი ინტერესი:
1)კონკრეტული პირის დასჯის ინტერესი
2)სხვა დანაშაულის გახნსის ინტერესი

4)ხანდაზმულობის ვადის გასვლა-ვადის გამოანგარიშება ხდება დანშაულის ჩადენის დღიდან ბრალუს წაყენებამდე(პროკურორის დადგენილების გამოტანამდე)

ხანდაზმულობის ვადები
1)დანაშაული რონელიც ისჯება 2წლამდე -ხანდაზმულიბის ვადა არის 2წ
2)ნაკლებად მძიმე-6წ
3)მძმე-10წ
4)სამოხელეო დანაშაულები-15წ
5)სქესობრივი დანაშაული 20წ
6)განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული-30წ
თუ კი პირი არის ძებნილიაქ ხანდაზმულობის ვადაჩერდება
ხანდაზმულობის ვადა არ გამოიყენება:წამება , გენოციდი, სქეს დანაშაულებ არასრულწ.მოსამართლე თავად წყევტს უვადო თავისუფლების აღკვეთის დროს გამოიყენოს თუ არა ხანდაზმულობის ვადა.

((სასჯელის მოხდისგან ვადაზე ადრე განთავისუფლება))
პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება ხდება განაჩენის გამოტანამდე და სასჯელისგან განაჩენის გამოტანის შემდეგ
პირმა შეიძ₾ება სასჯელი მოიხადოს ან ვადაზე ადრფე განთავისყფლდეს,აქედდა გამომდინარე უბდა ვიცოდეთ რა პროცედურებია გათვალისწინებული, იმისთუს რომგანვათავისუფლო პირობით ვადაზე ადრე მსჯავრდებული.
ვადიანი თავისუუფლების აღკვეთისგანგანთავისუფლება ახორციელებს,ადგიილობრივი საბჭო, (თუ სასჯელს იხდის ) პენოტენციურ დაწესებულებაში,პირის ვადაზე ადხრე განთავისყფლებას ახდენს ადგილობრიბი საბჭო,როელიც შედის იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში.)
არასაპატიო სასჯელისგან განთავისფლებას ახდენს სასამართლო მაგ : შინაპატიმრობა, ან საზოგადოებსთვის სასარგებლო შრომა.)
ადგილობრივი საბჭოებია:
1)აღ საქართვეკის ნომერ პირველი ადგილობირვი საბჭო (განიხილავს თვილისის ტერიტორიაზე განთავსებულმსჯავრდებულთა საქმეებს )
2) აღმ საქართველოს მეორე ადგილობრივი საბჭო (განიხილავს გარდაბნისა და რრუსთვაის ციხეებში მოთავსებულ მსჯავრდებულთა საქმეებს)
3)აღ საქარველოს ნომერ მესამე ადგილობრივი საბჭო (განიხილავს მცხეთს ტერიტორიაზე კერძოდ ქსნის დაწესებულებშ მყოფ სჯავრდებულთა საქმეებბს.)
4)დასა საქართვეელოს ნომერ მესამე ადგილობრიიბი საბჭო(განიხილავვს ბათუმში, ქუთაისში და წყალტუბოში მოავსებულ მსჯავრდებულთა საქმეებს.)
5)არასრულწოვანთა საბჭო
6)ქალ მსჯავრდებულთა საბჭო

საბჭოს შემადგენლობაშ შედიან:
1)იუსტიციის სამინიისტროს წამრომადგენელი
2)პრობაციის სააგენტოს
3)არასამთავრობო ორგანიზაციის
4)უმაღლესი დაწესებულების
5)იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმმადგენლი
ჩვენ კანონში გგვაქავს ასეთი დათმქ, რომ სასხელის მოხდისგან პირობით ვადაზე ადრე ათავისუფლებს ,ადგილობრივი საბჭო , გარდა განსაკუთრეით რიისკის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულთა პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლება , ისმის კითხვა ხომ არ არის დისკრიმინაციული,თუმცა აქ გვავქს ჩვენ ასეთი დათქმა, რომ თუ პირი სასჯელს იხდიის განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებასი და მისი ყოფაქცევა გამოსწორდება , არ აქვს დარღვევები შესაძლებელა, რომ გადაყვანილი იქნას სხვა ტიპის დაწესებულებაში და შესაძლებელია იქედან განთავისუფლდეეს ,ასე ,რომ ეს პრობლლემა და დისკრიმინაცია არ არის.
იმისათვის, რომ მსჯავრდებული გათავისუფლდეს ვადაზე ადრე ჩვენ უნდა ვქონდეს გარკვეული ვადები გასული, ესენია:
1) ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე ნახევარი უნდა იყოს მოხდილი
2) მძიმეზე 2/3
განსაკუთრებით მძიმეზე3/4

ამ ვადებს გასვლის შემდეგ ციხის ადმინისტრაცია ავტომატურად აგზავნის ადგილობრივ საბჭოში ამ პირის სამეს.თუმცა ჩვენ გვაქვს ცალკკე მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ იმისათვის რომ პირიგათავისუფლდეს ვადაზე ადრე გასული უდა იყოს მინიმუმ 6 თვე , მაგრამ ააქ გვაქავს პრობლემა , ვინაიდან თუ პირს ისედაც 6 თვე აქვს მისჯილი , მან აუცილებბლლად ბოლომდე უნდა მოიხადოს რაც უსამართლობაა.(სოსომ ეს ნორმა ამოსაღებიაო )
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების დროს ადგილობრივი საბჭო ყურადღებას აქცევს შემდეგ კრიტერიუმებს :
1)დანაშაულის ხაიათი(ანუ რა დანაშაულიჩაიდინა პირმა )
2)როგორ იქცევა (ხომ არ აქვს დარღვევები )
3)წარსულში ჩადენილი დანაშაული (ხომარიყო ნასამრთლევი ან გაქარწყლებულ ჰოარ ქონდა.)
4)აუნაზღაურა თუ არრა ზიანი
5)დაზარალებულის პოზიცია (კატეგორიულად წინააღმდეგი ხოარაა რომმ გაანთავისუფლონ )
6)ოჯახურიი მგდომარეობა
7)ჯანმრთელობის მდგომარეობა

განთავისუფლება შეიძ₾ება ზეპირი მოსმენის გარეშე ან ზეპირი მოსმენით.
ზეპირი მოსმენის გარეშე ისეთი შემთხვევა იყო,როდესაც ნაკლებად მძიმე დანაშაული იყო ჩადენილი , არ იყო ნასამართლევი ეს პირი,არავითარი დამამძიმებელი გარემოებები არ იყო, დაზარალებული წინააღმდეგი არ იყო,ასეთ დროს არ არის აუცილებელი ზეპირი მოსმენა.
თუმცა თუ არსებობდა საეჭვო გარემოებები ან თუ მძიმე დანაშაულია სახეზე კომისიის წარმომადგენლები მიდიან პრობაციის ბიუროშ და ატარებენ პირთან გასაუბრებას.
კომისიის გადაწყვეტლილება შეიძლება გასაჩივრდეს ადმინისტრაციული წესით ბრალდებულის მიერ,ადმინისტრაციულ სასამართლოში ,სასამართლო ხშირ შემთხვევაში აუქმებს და ხელახლა უბრუნებს კომისიას მისცეს დავალება გამოიკვლიონ კარგად და ყურადღება არ გაამახვილონ მხოლოდდანაშაულის სიმძიმეზე.
კომისია შედგება 5 წევრისგან და 3 წევრის ხმა უკვე გადაწყვეტილების მიღების უნარიანია.
თუ პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებულმა პირმა ჩაიდინა დანაშაული:მაგ არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა, სასამართლო გააუქმებს ან დაუტოვებს ძალაში პირობითს.
თუ გაუფრთხილებლობით ჩაიდინა ,სასამართლო აუქმებს ან აქაც პატიობს
თუ განზრახ დანაშაული ჩაიდინა , სასამართლო აუქმებს და უშვებს სასჯელის მოსახდელად.
ასევე გვაქვს უვადო თავისუფლების აღკვეთისგან განთავისუფლების მექანიზმები,ოღონდ 20 წელი უნდა იყოს გასული ,თუმცა აქ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი საბჭო არ იღებს, აქ გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო,ამ დროს უწესდება პირს გამოსაცდელი ვადა 2დან 7წლამდე.თუ უვადო პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა პატიმარმა არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა პრობაციის ბიურო მიმართავს სასამართლოს და მოითხოვს უვადოს აღსრულებას .სასამართლო გააუქმებს ან დაუტოვებს ძალაში პირობითს.
თუ გაუფრთხილებლობით დნაშაული ჩაიდინა ,სასამართლო აუქმებს ან აქაც პატიობს.თუ განზრახი დანაშაული ჩაიდინა ,სასამართლო აუქმებს და უშვებს სასჯელის მოსადელად.
კანონმდებელი ასევე აძლევს მსჯავრდებულს უფლება შეეცვალოს სასჯელი,ოღონდ ეს ეხება, მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთას და ეცვლება მხოლოდ 2 სასჯელი,პირველი საზპგადოებისთვის სასარგებლო შრომმა ან შინაპატიმრობა.
ნაკლებად მძიმე დანაშაუილისშემთხვევაში უნდა იყოს გასული 1/3
მძიმეზე ნახევარი
განსაკუთრებით მძიმეზე 2/3

უვადოს დროს 15 წელი უნდა იყოს გასული იმისათვის რომ მსუბუქი სასჯელით შეეცვალოს ,უვადოს დროოს სასამართლო უცვლის ,შრომით და შინაპატიმრობით და ვადიანის დროს ადგილობრივისაბჭო რაც დარჩენილი აქვს მოსახდელი ის შეეცვლება ინაპატიმრ0ბით და უვადოს დროსნგვაქვს ასეთი დათქმა თუ უვადო პატიმრობა მისჯილ პატიმარს, რომელმაც მოიხადა 15 წელი სასჯელი უნა შეეცვალოს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 10 წლიანი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომითთ ან შინაპატიმრობით.
ავადმყოფობის დროსგანთავისუფლება ან ხანდაზმუულობის ასაკის მიღწევის გამო განთავისუფლება.
ავადმყოფობის შემთხვევაში თუ არასაპატიო სასჯელი აქვ მისჯილი ათავიუფლებს მოსამართლე და თუ ციხეშია და ავად არის ადამიან,მაგალითად ისეთი დაავადება აქვს ,რომსასიკვდილო პროგნოზი არის მაღალი, ამ დრფოს იუსტიციის სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროსერთობლივი კომისია განიხილავს გაანთავისუფლოს თუ არა ეს პიროვნება.
ხანდაზმულობის მიღწევის შემთხვევა, ხანდაზმულობის ასაკი არის 65 წელი ქალებისთვის და 70 წელი მამაკაებისთვსის.
2 პირობით განთავისუფლდებიან არ უნდა ჰქონდეთ უვადო მისჯილი და უნდაა ჰქონდეთ ნახევარ მოხდილი.
ორსული ქალისთვის გადავადების საკითხი.მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე,შეიძ₾ება გადაუვადდეს ორსულ ქალს სასჯელის მოხდისსაკითხი.1 წლის გასვლისშემდეგ მოსამართლეს აქვს დისკრეციული ფელბამოსილება :
1)გაანთავისუფლოს სასჯელისგან
2)გაუშვას სასჯელის მოსახდელად.
3)შეუცვალოს სხვა სასჯელით.

ხანდაზმულობის ვადის გასვის გამო განთავისფლება
გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულდევა გარკვეულ ვადებში .
2 წელში იმ დანაშაულის ჩადენიდან , რომელიც ითვალისწინებს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას (უნდა ეწეროს არა დანაშაულის ჩადენიდან არამედ განაჩენის გამოტანიდან )
6წელში ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან
10 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან

ამნისტიას აცხადებს საქართველოს პარლამენტი ინდივიდუალურად განსააზღვრული პირების მიმართ.
შეწყალებას ახორცელებას პრეზიდენტი ინდივიდუალურად განსაზღვრული პირების მიმართ.
ამნისტია ეხება კონკრეტულ დანაშაულებს , იმ დანაშაულებს რომლებიც ჩამოწერილია ამნისტიის აქტში.
და შეწყალება ეხება კონკრეტულ ადამიანს
ამინისტია შეიძლება გავრცელდეს , როგორც მსჯავრდებუზე ასევე ბრალდებულზე, ხოლო შეწყალება ვრცელდება მხოლოდ მსჯავრდებულზე.