კომენტარები

ხერხეულიძე's picture
ხერხეულიძე (ნოდარ ხერხეულიძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/04/03
ბოლო შემოს: 2019/12/21 14:01:09
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მე-2 პუნქტი შეიცვალა „„საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №404 დადგენილებით და ჩამოყალიბდა შემდეგნარად:

2. ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა უზრუნველყონ ამ დადგენი­ლე­ბის დანართით გათვალისწინებული ნუსხით განსაზღვრული ინფორმა­ციის გამოქვეყნება საკუთარ (შესაბამის) ელექტრონულ რესურსზე 2013 წლის 1 სექტემბრიდან 2013 წლის 31 დეკემბრამდე, გარდა ადმი­ნის­ტრა­ცი­ული საჩივრის ფორმების/ნიმუშების და გასაჩივრების წე­სის შესახებ ინფორმაციისა, რომლის გამოქვეყნებაც ადმინისტრა­ციულმა ორგანოებმა საკუთარ (შესაბამის) ელექტრონულ რესურსზე უნდა უზრუნველყონ 2014 წლის 1 მარტამდე.