კომენტარები

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

2013 წლის 28 თებერვლის შემდეგ ვინც დაეზღვევა კორპორატიული სქემით, რამე ვალდებულება ექნება რომ სახელმწიფოს გააგებინოს ამ ცვლილების შესახებ? დაზღვეულის ვალდებულება იქნება თუ მზღვეველის? მოქალაქე როგორ მიიღებს სათანადო ინფორმაციას?

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კორპორატიული დაზღვევის შეწყვეტის შემდეგ სახელმწიფო სქემაში შესვლის უფლება, ალბათ, უნდა გაუჩნდეს პირს, არა? როგორ განხორციელდება ეს უფლება, რა პროცედურით, რა ვადაში?

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ანალოგიურად მე-2 შენიშვნისა, გათავისუფლებული მსჯავრდებულის პრობლემაც დგება; გარდა ამისა, წიანსწარ პატიმრობაში მყოფი მოქალაქის საკითხიცაა განსამარტი.

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გ) მოთხოვნის შესრულების საკითი ბუნდოვანია - "დასრულების ზუსტი დრო"?

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ალბათ, მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დეტალური შემოწმების დროს "საჭირო დოკუმენტაციაში" იგულისხმება სამედიცინო დოკუმენტაცია. თუ სხვა სახისაც?

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტში ჩანაწერი "... ძირითადი დიაგნოზი ... წარმოდგენილია თანმხლები დიაგნოზის სახით" გაუგებარია.

Giuseppe (იოსებ ბრეგვაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/02/23
ბოლო შემოს: 2013/03/05 07:13:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-3 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტით დადგენილი ნორმა მეტად სადავოა: სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად ჩატარებაში კონკრეტულად რა იგულისხმება? "სრულად ჩატარება" როგორ უნდა დადასტურდეს ან არ დადასტურდეს?

dtsiklauri's picture
dtsiklauri (დავით წიკლაური)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/01/05
ბოლო შემოს: 2020/10/27 11:03:16
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

„საჭირო დოკუმენტაცია" სავარაუდოდ გულისხმობს პირველად საბუღალტრო დოკუმენტებს, ფინანსურ ანგარიშებს, ხელშეკრულებებს, მიღება-ჩაბარების აქტებს, შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშებს, სატენდერო დოკუმენტაციას და სხვ.

devadzetamar's picture
devadzetamar (თამარ დევაძე)
ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და საპენსიო სამართალი
რეგ. თარ: 2016/09/22
ბოლო შემოს: 2020/10/05 13:21:06
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ვადაა საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარდგენიდან არა უმეტეს 22 სამუშაო დღისა. - ეს მუხლის შეიცვალა?

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.