კომენტარები

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე–19 მუხლში შეტანილი ცვლილებების (საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 18 დეკემბრის რეგლამენტი №105 – ვებგვერდი, 24 . 12 .2012წ.) შესაბამისად, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს დებულებას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წარდგინებით ამტკიცებს პარლამენტის ბიურო. მაგრამ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 280–ე მუხლის მე–3 პუნქტში, 107–ე მუხლის „ჭ“ ქვეპუნქტში არ შესულა ცვლილებები, რომლითაც პარლამენტის თავმჯდომარე ამტკიცებს მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს დებულებას, ამდენად, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე–19 მუხლთან წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 280–ე მუხლის მე–3 პუნქტი, 107–ე მუხლის „ჭ“ ქვეპუნქტი.
ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე–19 მუხლთან შესაბამისობაშია მოსაყვანი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 280–ე მუხლის მე–3 პუნქტი და 107–ე მუხლის „ჭ“ ქვეპუნქტი.