კომენტარები

legasi's picture
legasi (gia chikhladze)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/16
ბოლო შემოს: 2018/02/22 10:29:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

rtuli

legasi's picture
legasi (gia chikhladze)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/16
ბოლო შემოს: 2018/02/22 10:29:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
legasi's picture
legasi (gia chikhladze)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/16
ბოლო შემოს: 2018/02/22 10:29:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
legasi's picture
legasi (gia chikhladze)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/16
ბოლო შემოს: 2018/02/22 10:29:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
legasi's picture
legasi (gia chikhladze)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/16
ბოლო შემოს: 2018/02/22 10:29:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
konsiliori's picture
konsiliori (გიორგი ლომსიანიძე)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/07/13
ბოლო შემოს: 2018/05/24 13:40:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

24

forbadri's picture
forbadri (ბადრი ცეცხლაძე)
სოფლის მეურნეობა, მიწათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
რეგ. თარ: 2010/12/28
ბოლო შემოს: 2022/12/08 12:58:43
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

t3mo98's picture
t3mo98 (temo)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/02/21
ბოლო შემოს: 2020/02/09 16:45:09
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 117-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად შპს „ალფას“ შეეძლო გაესაჩივრებინა ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის ბათილად ცნობა, ვინაიდან შპს „ალფას’’ არის დაინტერესებული მხარე. სზაკ-ის 60’ მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად ადმინისტრაციული სამართლებრივ აქტს ბათილად ცნობს მისი გამომცემი ორგანო , ხოლო საჩივარის ან სარჩელის შემთხვევაში ზედმგომი ადმინისტრაციული ორგანო. სასკ-ს მე 2 მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად სასამართლო გარდა კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებისა არ მიიღებს სარჩელს ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართ თუ მოსარჩელემ სზაკ-თ დადგენილი წესით არ გამოიყენა ადმინისტრაციული საჩივრის ერთჯერადად გასაჩივრების შესაძლებლობა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულისა დგინდება , რომ შპს ალფამ არ გამოიყენა აქტის ერთჯერადი გასაჩივრების წელი ზემდგომ ორგანოში და მან პირდაპირ მიმართა საჩივრით სასამართლოს, რაც შეეხება სასამართლოს , მან სარჩელი წარმოებაში მიიღო და არ გაითვალისწინა კანონით დადგენილი წესი საკს-ს მე-2 მუხლის მე-5 ნაწილი . საქართველოს ენერგეტიკისა დაა წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულ კომისიის გადაწყვეტილება სზაკ-ს მე-2 მუხლის პირველ ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით ეს არის ინდივიდუალურ- ადმინისტრაციული აქტი და მისი გასაჩივრება უნდა მოხდეს ერთი თვის ვადაში სასკ-ის მე-3 ნაწილი . მოცემული კაზუსიდან ირკვევა , რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ ეს გადაწყვეტილება 2017წლის 28 იანვარს მიიღო , ხოლო ადფამ საჩივრით მიმართა სასამართლოს აპრილში , ანუ გასაჩივრებას ვადა გაშვებულია. საკს-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით სასამართლო ვალდებული იყო ჩაება მესამე პირად შპს „გამა“ , რადგან იგი იყო ამ სასამათალურთიერთობის მონაწილე და სასამართლოს ამ საქმეზე მხოლოდ საერთო გადაწყვეტილების გამოტანა შეუძლია საკს-ის 262 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად სასამართლოს უნდა შეეწყვიტა საქმის წარმოება ვინაიდან გაშვებული იყო ერთ თვიანი გასაჩივრების ვადა .

nika554's picture
nika554 (ნიკა ბოჭოიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2020/06/18
ბოლო შემოს: 2020/06/18 14:12:46
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა განსხვავებაა სამოქალაქო პროცესის დისპოზიციურობის [პრინციპსა და ადმინისტრაციული პროცესის დისპოზიციურობის პრინციპებს შორის. ასევე მაინტერესებს შეჯიბრებითობის პრინციპზე :)~

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.