კომენტარები

lomadze.akademia's picture
lomadze.akademia (თამილა ლომაძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/05/06
ბოლო შემოს: 2024/01/12 10:55:01
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლს ამინისტია შეეხება?

alex333's picture
alex333 (alex333)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/03/05
ბოლო შემოს: 2015/02/19 17:17:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა განსხვავებაა არაერთგზის განხორციელებულ გამოძალვასა და რეკეტს შორის?

nika's picture
nika (nika)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/03
ბოლო შემოს: 2021/08/25 17:24:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რეკეტი არის გამოძალვის მაკვალიფიცირებელი გარემოება (არაერთგზისობის მსგავასდ), თუმცა გარდა იმისა, რომ არაერთგზის უნდა იყოს ჩადენილი ასეთი გამოძალვა, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს სსკ-ს 17 პრიმა მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს. ამასთან განსხავავებით არაერთგზისი დანაშაულისა, აუცილებელი არ არის პირი იყოს ნასამართლევი, მთავარია უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე ორჯერ მაინც ქონდეს ჩადენილი რეკეტი. რეკეტირის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება სსკ-ს 181-ე მუხლის მე-4 ნაწილით და 224 პრიმა მუხლებით.

mancho 24 (manana)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/01/13
ბოლო შემოს: 2013/01/13 15:47:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

177 MUXLIS MEORE DA MESAME NACILS RA EXEBAA?

gio-gio (giorgi stephanashvili)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/01/22
ბოლო შემოს: 2013/01/22 09:36:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

sisxlis samartlis kaninis ukudzala

MALKHAZI1983 (მალხაზი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/02/09
ბოლო შემოს: 2013/02/10 13:33:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ნასამართლობა

მამო (მამუკა გველუკაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/02/22
ბოლო შემოს: 2015/01/24 18:30:13
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა საჩუქარია და რომელი კანონით აკრძალული?

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო მამუკა, სისხლის სამართლის კოდექსის 340–ე მუხლში მითითებულ კანონით აკრძალულ საჩუქარში იგულისხმება "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე–5 მუხლით გათვალისწინებული საჩუქარი, კერძოდ: საჯარო მოსამსახურის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს მისი თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%-ს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა – 5%-ს, თუ ეს საჩუქრები მიღებული არ არის ერთი წყაროდან.... საჩუქრის მიღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს არეგულირებს ზემოხსენებული კანონი.

lasha rtevladze's picture
lasha rtevladze (ლაშა რთველაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2011/07/02
ბოლო შემოს: 2024/06/21 18:10:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლის მე-6 ნაწილის მიხედვით

სასჯელისაგან გათავისუფლების ამ მუხლით დადგენილი საფუძვლები არ ვრცელდება ამ კოდექსის მე-40 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასჯელზე.

მე-40-ე მუხლში საერთოდ არ არის „კ“ ქვეპუნქტი:

მუხლი 40. სასჯელის სახეები
1. სასჯელის სახეებია:
ა) ჯარიმა;
ბ) თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;
გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;
დ) გამასწორებელი სამუშაო;
ე) სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა;
ვ) თავისუფლების შეზღუდვა;
ზ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა;
თ) უვადო თავისუფლების აღკვეთა;
ი) ქონების ჩამორთმევა.
2. იურიდიული პირის სასჯელის სახეები განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი

ხარვეზია თუ საქართველოს კანონის (2000 წლის 5 დეკემბერი.
№649–Iს) „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ თანახმად სადაც საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

მე-40 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს, ხოლო „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩაითვალოს შესაბამისად „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტებად.

74-ე მუხლის მე-6 ნაწილში სადაც წერია „კ“ ქვეპუნქტი იგულისხმება „ი“?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პრაქტიკოს იურისტებთან მაქვს შეკითხვა : როდესაც დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობა ერთდროულად არის სახეზე ორივე შემთხვევაში გამოიყენებს სასამართლო შთანთქმის პრინციპს ? ანუ ორივე განაჩენში შეკრებილია სასჯელები და მერე თავად ეს განაჩენებია შეკრებილი. ჯერ ბოლო განაჩენის შიგნით უნდა მოხდეს შთანთქმა და მერე შთანთქმით მიღებულმა სასჯელმა უნდა შთანთქას წინა განაჩენი ხომ ?

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სისხლის სამართლის კოდექსის 332–ე მუხლის შენიშვნის პირველი პუნქტის პირველი წინადადებიდან „ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაულის სუბიექტები ასევე არიან საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა) ის თანამშრომლები,“ ამოსაღებია სიტყვები „გარდა პოლიტიკური და“ ვინაიდან, პოლიტიკური გაერთიანება არ არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, კერძოდ: მართალია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1509-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ე" ქვეპუნქტის თანახმად, პარტია არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მაგრამ აღნიშნული "ე" ქვეპუნქტი წინააღმდეგობაში მოდის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლთან, რომლის მიხედვითაც, პარტია არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი. როგორც მოგეხსენებათ, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ორგანული კანონი იერარქიით უფრო მაღლაა ვიდრე კანონი (კოდექსი), კერძოდ:„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი იერარქიით უფრო მაღლა დგას ე.ი უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს ვიდრე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, ამდენად, სამართლებრივი ურთიერთობის დასარეგულირებლად უნდა გამოვიყენოთ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლის მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც, პარტია არის არასამეწარმეო იურიდიულ პირი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სისხლის სამართლის კოდექსის 332–ე მუხლის შენიშვნის პირველი პუნქტის პირველი წინადადება უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაულის სუბიექტები ასევე არიან საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (გარდა რელიგიური გაერთიანებებისა) ის თანამშრომლები,...“.

Goga___ (გიორგი ჩიქოვანი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/08/08
ბოლო შემოს: 2013/08/26 05:01:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

:)

rezo_rija (revaz rizhamadze)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/02/01
ბოლო შემოს: 2014/10/14 23:42:38
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

185-ე მუხლი შეიძლება ითქვას ,,მკვდარი მუხლია", მისი დისპოზიცია გასაშლელია და საერთოდაც სისხლის სამართლის კოდექსის ყველა მუხლი მოითხოვს დახვეწას, გაშინაარსებას, რათა უფრო კონკრეტული იყოს დარღვევის სახე. ამით ხელი შეეწყობა ერთის მხრივ სწრაფ სამართლებრივ შეფასებებს, ხოლო მეორე მხრივ ეფექტურობა მიეცემა ადამიანის უფლებების დაცვის ფარგლების გამოოვლენას.

shorena 55 (shorena khurtsidze)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/10/30
ბოლო შემოს: 2013/11/01 20:05:42
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

monika ghurwkaia

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

180-ე მუხლს უნდა ჰქონდეს მაკვალიფიცირებელი გარემოება - ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის გამოყენებით (III ნაწილის "დ" პუნქტი) . . .

giviluashvili's picture
giviluashvili (giviluashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/12/06
ბოლო შემოს: 2015/07/15 15:04:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საავტორო

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ალბათ იგულისხმება "ი" ქვეპუნქტი

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

კოდიფიცირებული ვერსიიდან ამოსაღებია მუხლის ძველი რედაქცია.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

14–16 წლამდე მოზარდებს ცივი იარაღის ტარებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ისევე როგორც, ნარკოტიკების მოხმარებისათვის არ ეკისრებათ, შესაბამისად ამ ასაკის მოზარდების მიერ მითითებული მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის მაკვალიფიცირებელი გარემოებების დადგომა შეუძლებელია. თუ შვილი ჩაიდენს ზემოთ აღნიშნულ გადაცდომას და მშობელი შეიქმნება ამ ქმედებებისთვის(ცივი იარაღის ტარება, ნარკოტიკების მოხმარება) ადმინისტრაციულსახდელდადებული კანონის სიტყვა სიტყვითი გაგებით მასვე უნდა დაეკისროს ს. ს. პასუხისმგებლობა, იმისთვი რაც არ ჩაუდებია?(მან მხოლოდ დამავალმდებელი ნორმის მოთხოვნა არ შეასრულა ან სულაც ვერ შეძლო მისი შესრულება)

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

მხოლოდ ნარკოტიკების მომხმარებლის მიერ, თუ შესაძლებელია იმ პირთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაყენებაც, რომლებმაც ნარკოტიკების მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, დათესვა, მოყვანა, კულტივაცია განახორციელეს და შესაბამისად ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრათ? ასეთი ქმედებების ჩადენის შემთხვევაში კი 14–16 წლამდე მოზარდები არც ადმინისტრაციული და არც სისხლის სამართლის წესით პასუხს არ აგებენ, ისევე როგორც მათი მშობლები ან მზრუნველები.(ადმ. სამარ. კოდ.45–ე, 100–ე მეორე პრიმა და 172–ე მუხლები).

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ბინაში უკანონო შეღწევით ბრალეული პირი მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა 3000ლარის ღირებულების ქონებას. ქმედება 177–ე მუხლის მე–2 და მე–3 ნაწილებით კვალიფიცირდება. ასეთ შემთხვევაში დანაშაულთა ერთობლიობა სახეზეა თუ არა?!

ivzu55's picture
ivzu55 (Ivane Zurabishvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2012/04/20
ბოლო შემოს: 2022/07/23 15:00:37
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვინმემ თუ იცის ჩამონათვალი იმ ნაკეთობებისა, რომლებიც განეკუთვნებიან ცივ იარაღს? ან პირიქით-რომლებიც არ განეკუთვნებიან ცივ იარაღს?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ყალბი დოკუმენტის გამოყენება 362-ე მუხლია და დანაშაულთა ერთობლიობა იქნება.

jora777 (პრაქტიკოსი იურისტი:))
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/05/01
ბოლო შემოს: 2014/06/27 21:13:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჯერ ხდება დანაშაულთა შთანთქმა და დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელის დანიშვნა და მერე ხდება ამ განაჩენთა შთანთქმა ( ან შეკრება ) და საბოლოო სასჯელის დადგენა განაჩენთა ერთობლიობით :) ხოოო ეგ არსად არ წერია რომელმა განაჩენმა უნდა რომელი შთანთქოს. თუ შთანთქმას იყენებ მაშინ მკაცრი სასჯელი რომელი განაჩენითაცაა დანიშნული ის შთანთქავს ნაკლებად მკაცრს :-)

jora777 (პრაქტიკოსი იურისტი:))
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/05/01
ბოლო შემოს: 2014/06/27 21:13:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

დავით გაგნიძე, ამ დროს რამდენი დანაშაული გაქვს ?:) კვალიფიცირდება ორი მუხლით მაგრამ ერთი ქმედებაა. შესაბამისად სასჯელი დაინიშნება მხოლოდ ერთი მუხლისთვის ანუ ამ შემთხვევაში მკაცრი მუხლისთვის, 177–ე მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული სანქციის ფარგლებში

jora777 (პრაქტიკოსი იურისტი:))
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/05/01
ბოლო შემოს: 2014/06/27 21:13:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

შეიტანეს ცვლილება :)

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ეს გასაგებია და ცნობილია, თუმცა მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე წესით დანაშაულთა ერთობლიობად უნდა მივიჩნოით? სასჯელის დანიშვნამდე შეფასებაა გასაკეთებელი. ერთადერთი რაზეც შეიძლება ყურადღება გამახვილდეს შეცდომა რომ არ დაუშვა პირველი ნაწილის ბოლო სიტყვებია ,,დანაშაულთა ნიშნებს". სასურველია უფრო დაზუსტებული და დაკონკრეტებული იყოს ამასთან თუნდაც არა ლაკონურად გადმოცემული. კომენტარი მხოლოდ ამ მიზნით გაკეთდა პირველ შემთხვევაში.

jora777 (პრაქტიკოსი იურისტი:))
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/05/01
ბოლო შემოს: 2014/06/27 21:13:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე მაინც მიმაჩნია რომ დანაშაულთა ერთობლიობა არ გვაქვს სახეზე ამ შემთხვევაში

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

იგივე აზრი გამაჩნია. მხოლოდ კანონმდებელმა უფრო ნათლად უნდა წარმოადგინოს ნორმის შინაარსი.

roinx's picture
roinx (როინ ხინთიბიძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/06/17
ბოლო შემოს: 2015/03/20 14:59:16
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იმისათვის რომ არ მოხდესმეორე ნაწილის "დ" და "ე"ქვეპუნქტებს შორის გააუგებრობა კარგი იქნება თუ 260ე მუხლის მეორე ნაწილის "ე" ქვეპუნქტი ცამოყალიბებოდა ასე: "იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს ამ კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული სხვა რომელიმე დანაშაული.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პრაქტიკოსი იურისტი - არ არის მასე. დანაშაულთა ერთობლიობის დროს შთანთქავს მკაცრი ნაკლებად მკაცრს, ხოლო განაჩენთა ერთობლიობის დროს კი ბოლო განაჩენი წინა განაჩენს. (ამ მუხლის მე-5 ნაწილი)

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

სასჯელისაგან განთავისუფლებული მსჯავრდებული ითვლება ნასამართლობის არმქონედ, ხოლო ბრალდებული სსსკ–ის 218–ე მუხლის მე–6 ნაწილის თანახმად–ნასამართლევად.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ამ მუხლშიც ხომ არ არის საჭირო შეზღუდვის დაწესება 144–ე პრიმა მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენის შემთვევებთან დაკავშირებით? რადგან სსსკ–ის 218–ე მუხლი სრულად არ განსაზღვრავს ამ მუხლის შესატყვის დებულებებს. პირიქით დათქმა გაკეთებულია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სასჯელისგან სრულად განთავისუფლების შემთხვევაზე და არა ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლებაზე.თუ ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან და სასჯელისგან სრულად განთავისუფლება ერთიდაიგივე შინაარსს მოიცავს ცალკე მუხლი არის კი საჭირო?

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

სსსკ–ის 291–ე მუხლის თანახმად, საჩივრდება ერთჯერადად, 10 ღის ვადაში, ოღონდ არა სააპელაციოს კოლეგიაში არამედ სააპელაციოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. ამის ჩაწერა ამ მუხლშიც შეიძლებოდა.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

კონსტიტუციით მხოლოდ ორი საგამონაკლისო შემთხვევაა გათვალისწინებული, კერძოდ თუ პირს დევნიან პოლიტიკური მრწამსის გამო ან ჩადენილი აქვს ისეთი ქმედება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დანაშაულად არ ითვლება. ალბათ იმიტომ, რომ თუ მომთხოვნი მხარე მისცემს საქართველოს გარანტიას, რომ პირის მიმართ სიკვდილით დასჯას არ გამოიყენებს საქართველოს შეუძლია ასეთი პირი მომთხოვნ სახელმწიფოს გადასცეს.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ხომ არ ჯობია ამ მუხლშივე გაერთიანდეს მკვლელობა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებს გადაცილებით, ტექსტში მითითებით ან/და რადაგან პრაქტიკაში დასაშვები და შესაძლებელია ორივე პრივილეგირებული გარემოების ერთდროულად არსებობა და ასეთ შემთხვევაში გამიჯვნა საკმაოდ რთული იქნება.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

კონკურენციაა 143-ე პირველ პრიმა, მეორე პრიმა მუხლების 134–ე მუხლთან, 171–ე მუხლთან, 253–ე მუხლთან და 255–ე პიმა მუხლთან მიმართებაში.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

ეს დანაშაული ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივითაც შეიძლება ჩადენილი იქნეს და ვინაიდან ბრალის ნიშნებთან გვექნება საქმე აუცილებელია მაკვალიფიცირებელ გარემოებად განისაზღვროს.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

თუ პირს ემუქრებიან, რომ ახლო ნათესავის ან მასზე მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირის მიმართ შექმნიან 144 პირველი პრიმა მუხლში მითითებულ პირობებს, მოპყრობას და არა უშუალოდ მასზე, იძლევა კი ამ მუხლით კვალიფიკაციის შესაძლებლობას? ეს მუხლი არის იძულება წამების მუქარით.

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

თუ ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცსლის მოსპობა გამოიწვია? სხვა მძიმე შედეგში ამის გააზრება შეუძლებელია. ასეთი მაკვალიფიცირებელი გარემოება უფრო ნაკლები საშიშროების დანაშაულების ჩადენის შემთხვევაშია გათვალისწინებული აქ კი კანონმდებელი დაუშვებლად მიიჩნევს? თუ პირმა აფეთქებით ერთი პირის მოკვლა განიზრახა და აღასრულა მეოთხე ნაწილია, ხოლო თუ ორი ან მეტი პირის მოკვლის განზრახვით მოქმედებდა ასეთი საშუალებით?????

gio8115's picture
gio8115 (giorgi kevkhishvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/11/28
ბოლო შემოს: 2017/12/18 22:19:38
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

aq ertoblioba gvaqvs, radgan saxeze me-2 da me-3 nawilebit gatvaliswinebuli qmedebebia chadenili. me-16 muxli ki ambobms, rom ,,danashaulta ertoblioba nishnavs am kodeqsis muxlit an muxlis nawilit....

Georgios's picture
Georgios (გიორგი ებანოიძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2014/11/11
ბოლო შემოს: 2019/06/24 23:18:09
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამავე კოდექსის მეხუთე პრიმა მუხლში ვკითხულობთ"თუ მსჯავრდებული არასრულწლოვანი და გადახდისუუნაროა, სასამართლო მისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას აკისრებს მშობელს, მეურვეს ან მზრუნველს." რამდენად მართალია რომ კონკრეტული პიროვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულისთვის სხვა პიროვნებამ აგოს პასუხი?

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუბა)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2015/09/28
ბოლო შემოს: 2023/10/22 02:17:40
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ ორივე პირი 16 წელს მიუღწეველია, მაგ შემთხვევაში რა ხდება?

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუბა)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2015/09/28
ბოლო შემოს: 2023/10/22 02:17:40
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა სხვაობაა ამ და 140 მუხლს შორის

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუბა)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2015/09/28
ბოლო შემოს: 2023/10/22 02:17:40
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა სხვაობაა ამ და 137 მუხლებს შორის

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/11/19
ბოლო შემოს: 2024/05/20 16:00:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

140-ე მუხლში დამნაშავე დაზარალებულთან ამყარებს სქესობრივ კონტაქტს გაუკუღმართებული ფორმით. 141-ში დამნაშავე დაზარალებულთან არ ამყარებს სქესობრივ კავშირს, არამედ სხვაგავარი ქმედებით ახდენს მის გარყვნას :ფიზიკური და ინტელექტუალური გარყვნილი ქმედება. ფიზიკური გარყვნილი ქმედება სახეზეა, როდესაც დამნაშავე 16 წელს მიუღწეველი მოზარდის თვალწინ სქესობრივ კავშირს ახორციელებს სხვა პირთან ან საკუთარ სხეულზე ახორციელებს სექსუალური ხასიათის მოქმედებებს. ინტელექტუალურის დროს ესაუბრება არასრულწლოვანს სექსუალური ცხოვრების დეტალებზე ან თუნდაც უჩვენებს პორნოგრაფიულ ფილმს,სურათს...

gvanciola's picture
gvanciola (გვანცა გურგენიძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/07/05
ბოლო შემოს: 2017/07/19 15:41:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ ორივე პირი 16 წელს მიუღწეველია, მაგ შემთხვევაში რა ხდება?

არაფერი, ამ დანაშაულის ამსრულებელი სრულწლოვანია მხოლოდ... თუ 16 წელს მიუღწეველია ორივე, მაშინ იმასაც ვერ ადგენ ზიანი რომელს მიადგა და რომელი უნდა დასაჯო.