კომენტარები

softkapital's picture
softkapital (სოფთკაპიტალი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/13
ბოლო შემოს: 2015/07/01 22:57:14
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

უკანონოდ დაკავებულ ფართზე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველ პუნქტის "ა"ქვეპუნქტში სიტყვებს: "დაინტერესებული მხარე – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ადმინისტრაციული ორგანო", უნდა დაემატოს სიტყვები "და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირი", ვინაიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ პირებსაც უნდა ჰქონდეთ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიღების უფლება. მაგალითად:"ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა არ არის იურიდიული პირი და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არც ფიზიკური პირია. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ადმინისტრაციულ წარმოებაში ვერ მიიღებს მონაწილეობას როგორც დაინტერესებული პირი, ვინაიდან, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველ პუნქტის "ა"ქვეპუნქტში მითითებულია, რომ მხოლოდ იურიდიული და ფიზიკური პირი არის დაინტერესებული მხარე და არა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა პირები.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 38-ე მუხლი რომლითაც, დაუშვებელია დაწესდეს რაიმე სახის საფასური საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის, გარდა ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურებისა, ეწინააღმდეგება, “ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს, რომლითაც ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის დაწესებული საფასურის ოდენობა, გადახდის წესი და პირობები, მომსახურების სახეობები და ვადები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. „ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებით განსაზღვრულია მომსახურების საფასური- საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, რომელიც აღემატება ასლის გადაღების საფასურს, მაგალითად, არქივში დაცული მოვლენის, ცნობის დადგენის (დადასტურების) შესახებ (11-20 წლის პერიოდი)ინფორმაციის გაცემის საფასურია- 50 ლარი და სხვა. ამდენად, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 38-ე მუხლი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის ასლების ხელმისაწვდომობა. დაუშვებელია დაწესდეს რაიმე სახის საფასური საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის, გარდა ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურებისა. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტი არ ვრცელდება იმ საინფორმაციო მომსახურებაზე, რომლის გაწევისათვის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით დადგენილია საფასური."

mariami333 (mariami antadze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/10/02
ბოლო შემოს: 2013/10/19 18:00:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

(Y)

ხერხეულიძე's picture
ხერხეულიძე (ნოდარ ხერხეულიძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/04/03
ბოლო შემოს: 2019/12/21 14:01:09
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ კოდექსის მე-5 მუხლის მე-3 ნაწილი არასწორია, რადგან კოდექსში 2005 წელს განხორციელებული ცვლილების შედეგად, უფლებამოსილების გადამეტებით გამოცემული აქტი არის არა ბათილი, არამედ „არარა აქტი“ (მე-60 მუხლი). შესაბამისად, მე-5 მუხლის მე-3 ნაწილი უნდა იყოს მე-60 მუხლის შესაბამისი.

raminik (რამინ კვარაცხელია)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/12/17
ბოლო შემოს: 2014/12/26 20:34:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რას ნიშნავს აღმასრულებლის პრივილეგია

amirangagua79@gmail.com's picture
amirangagua79@gmail.com (ამირან გაგუა)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/06/12
ბოლო შემოს: 2022/04/11 14:23:08
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის 1 ნაწილში მითითებული 91–ე მუხლის ნაცვლად ხომ არ უნდა იყოს მითითებული 92–ე მუხლი?

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/11/19
ბოლო შემოს: 2022/03/21 19:40:22
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აღმასრულებელი პრივილეგია – საჯარო დაწესებულებებისა და საჯარო მოსამსახურეების გათავისუფლება ამ თავით გათვალისწინებული მოვალეობებისაგან;

elguja.loliashvili's picture
elguja.loliashvili (ელგუჯა ლოლიაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2022/06/28 18:17:19
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

96 პრიმა მუხლი მაინტერესებს

elguja.loliashvili's picture
elguja.loliashvili (ელგუჯა ლოლიაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2022/06/28 18:17:19
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
შერლოკი's picture
შერლოკი (ლევანი წიკლაური)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2020/04/16
ბოლო შემოს: 2020/04/16 18:10:55
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის არარა აქტად მიჩნევისთვის აუცილებელია, რომ მისიგამოცემის უფლებამოსილება მნიშვნელოვნად იყოს გადამეტებული. სხვა შემთხვევაში ის შეიძლება გახდეს აქტის უკანონობის და შესაბამსად ბათილად გამოცხხადების საფუძველი

GeoLawyer's picture
GeoLawyer (ბექა ლაგურაშვილი)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2017/12/03
ბოლო შემოს: 2022/08/12 12:27:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

91-ე მუხლი შეცდომითაა მითითებული, სავარაუდოდ 92-ე უნდა იყოს!

GeoLawyer's picture
GeoLawyer (ბექა ლაგურაშვილი)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2017/12/03
ბოლო შემოს: 2022/08/12 12:27:49
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

96-ე მუხლის პირველი ნაწილი ძალიან ფართო მნიშვნელობით იკითხება და ყოველთვის ქმნის საკამათო სიტუაციას მხარეებს შორის.

ზურა ფანჯავიძე's picture
ზურა ფანჯავიძე (ზურაბი ფანჯავიძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2016/06/15
ბოლო შემოს: 2021/11/17 17:10:26
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-4 ნაწილში ჩაასწორეთ, მე-60 პრიმა უნდა ეწეროს და არა მე-60

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.