კომენტარები

tbacompany's picture
tbacompany (საბუღალტრო ოფისი)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2010/12/08
ბოლო შემოს: 2024/05/20 13:58:46
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვფიქრობ ეს პუნქტი არასწორად უთიტებს მეწარმეთა შესახებ კანონის მუხლის შესაბამის პუნქტს ბ) თუ იგი ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ საქმიანობას, საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანის მიზნით და მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის განცხადებით (ამ ინსტრუქციის დანართი №1) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს;