ბეჭდური გამომცემლობის სამსახური

ნინო კვაჭანტირაძე სამსახურის უფროსი nkvachantiradze@matsne.gov.ge

ბეჭდური გამომცემლობის სამსახური უზრუნველყოფს:

  • ნორმატიული აქტებისა და კანონმდებლობით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ოფიციალური ტექსტების, აგრეთვე იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური სახით გამოცემას;
  • ბეჭდური სახით გამოცემული ნორმატიული აქტებისა და კანონმდებლობით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ოფიციალური ტექსტების, აგრეთვე იურიდიული ლიტერატურის რეალიზაციას.
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.