მთარგმნელობითი ცენტრი

ნიკოლოზ ნებიერიძე მრჩეველი nnebieridze@matsne.gov.ge

 

ვერონიკა შნაიდერი უფროსი vshnaideri@matsne.gov.ge

 

ქეთევან ბიწაძე მრჩეველი kbitsadze@matsne.gov.ge

 

ნინო ალი მრჩეველი nali@matsne.gov.ge

 

მარიამ მიქაძე მრჩეველი marmikadze@matsne.gov.ge

 

ლია რიკაძე მრჩეველი lrikadze@matsne.gov.ge

 

მანანა ლოსაბერიძე მრჩეველი mlosaberidze@matsne.gov.ge

 

მთარგმნელობითი ცენტრი უზრუნველყოფს:
ა) საქართველოს ნორმატიული აქტების, აგრეთვე, სხვა საჭირო დოკუმენტების თარგმნას ინგლისურ და, საჭიროების შემთხვევაში - სხვა უცხო ენაზე;
ბ) ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტების, აგრეთვე სხვა საჭირო დოკუმენტების თარგმნას ქართულ ენაზე;
გ) ტერმინოლოგიური განმარტებითი ლექსიკონების შემუშავებას, ასევე ტერმინოლოგიურ მონაცემთა ბაზების შექმნას, განახლებასა და დახვეწას;
დ) ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე მთარგმნელობითი საქმიანობის განხორციელებას, თუ ეს ხელს არ უშლის მთარგმნელობითი ცენტრის ძირითად საქმიანობას.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.