მრჩეველი შიდა კონტროლის საკითხებში

ედიშერ ასათიანი მრჩეველი შიდა კონტროლის საკითხებში easatiani@matsne.gov.ge

 

მაცნეს თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი დისციპლინის დაცვისა და საქმიანობის კანონიერების კონტროლს ახორციელებს მრჩეველი შიდა კონტროლის საკითხებში, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება თავმჯდომარეს.