საგამომცემლო სამსახური

სოფო სახელაშვილი სამსახურის უფროსი ssakhelashvili@matsne.gov.ge

საგამომცემლო სამსახური უზრუნველყოფს:

  • ნორმატიული აქტების,  კანონმდებლობით სავალდებულო წესით გამოსაქვეყნებელი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების, სასამართლო გადაწყვეტილებების, სხვა დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ელექტრონული ვერსიების დამუშავებას და ვებგვერდზე განთავსებას;
  • ნორმატიული აქტებისა და კანონმდებლობით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ოფიციალური ტექსტების, აგრეთვე იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური სახით გამოცემისთვის მომზადებას;
  • საზოგადოებრივ და სამართლებრივ საკითხებზე პუბლიცისტური სტატიების, განცხადებების, ნაშრომების და სხვა დოკუმენტების  გამოქვეყნებას;

მაკა ჭიღლაშვილი მრჩეველი III კატეგორია mchighlashvili@matsne.gov.ge

 

თამთა ფაილოძე მრჩეველი III კატეგორია tphailodze@matsne.gov.ge

 

ნატალია ვარადაშვილი მრჩეველი III კატეგორია nvaradashvili@matsne.gov.ge

 

ნატო დოლიძე მრჩეველი III კატეგორია ndolidze@matsne.gov.ge

 

მანანა გურაბანიძე მრჩეველი II კატეგორია koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

მზია რამიშვილი მრჩეველი II კატეგორია koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

ნინო ნოზაძე მრჩეველი II კატეგორია koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

შორენა მირგატია მრჩეველი II კატეგორია koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 

მარინა კიკვიძე მრჩეველი II კატეგორია koreqturamatsne@matsne.gov.ge

 
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.