ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და რეგისტრაციის სამსახური

გუგული თავაძე სამსახურის უფროსი gtavadze@matsne.gov.ge

 

მადონა კორძაძე მრჩეველი mkordzadze@matsne.gov.ge

 

მადონა შინდელიშვილი მრჩეველი mshindelishvili@matsne.gov.ge

 

ლიკა კვარაცხელია მრჩეველი lkvaratskhelia@matsne.gov.ge

 

ქრისტინე ობოლაძე მრჩეველი krisoboladze@matsne.gov.ge

 

ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და რეგისტრაციის სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) ნორმატიული აქტების ელექტრონული წესით რეგისტრაციას;
ბ) ნორმატიული აქტების ელექტრონული ვერსიების სისტემატიზაციას;
გ) კანონმდებლობის ერთიანი დარგობრივი კლასიფიკატორისა და სამართლებრივი კოდირების სისტემის სრულყოფას;
დ) ტექნიკური რეგლამენტების რეგისტრაციას ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრში.