საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის სამსახური

მიხეილ დავიდოვი მრჩეველი mdavidovi@matsne.gov.ge

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის სამსახური უზრუნველყოფს:

ა) თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში;  საქმიანობის კოორდინაციას და კონტროლს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო  სტრუქტურული ქვედანაყოფების  მაცნეს  ადმინისტრირებას,  ფუნქციონირებას,  გამართულ  ვებგვერდის  მაცნეს 

ბ) კომპიუტერული ქსელის ფუნქციონირებას და ინტერნეტთან კავშირის უზრუნველყოფას;  მაცნეს ლოკალური  ადმინისტრირებას,  და მის შემდგომ  მონტაჟს  ქსელის   ლოკალური კომპიუტერული  ფორმირება-სრულყოფას,  ქსელების  საკომუნიკაციო  და  კომპიუტერული  მაცნეს 

გ) მასალების მოპოვება-მომზადების გზით;  და სახელმძღვანელო-საცნობარო  ორგანიზებისა  ტრენინგების 

დ) თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების ათვისებაში მაცნეს თანამშრომელთა ხელშეწყობას შესაბამისი
მომსახურებისათვის თანამედროვე და ნოვაციური სისტემების მოძიებას, შესწავლას და დანერგვას; 

ე) მაცნეს მიერ განსახორციელებელი

ვ) მაცნეს სამარკეტინგო სტრატეგიის შემუშავებას, დანერგვას, განახლებას, შესრულებას და სხვა სამსახურების მიერ მის შესრულებაზე კონტროლს.

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.