ადმინისტრაცია (სამსახური)

სალომე ბარბაქაძე სამსახურის უფროსი salbarbakadze@matsne.gov.ge

 

ლევან ხარაიშვილი მთავარი იურისტი lkharaishvili@matsne.gov.ge

 

ქეთევან ბარჯაძე მრჩეველი kbarjadze@matsne.gov.ge

 

ქეთევან ფალავანდიშვილი მრჩეველი kphalavandishvili@matsne.gov.ge

 

მიხეილ დავიდოვი მრჩეველი mdavidovi@matsne.gov.ge

 

დავით სარიშვილი პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი dsarishvili@matsne.gov.ge

 

ანი ქებულაძე მრჩეველი akebuladze@matsne.gov.ge

 

1. ადმინისტრაცია (სამსახური) უზრუნველყოფს:

ა) მაცნეს თანამშრომელთა დადგენილი წესის შესაბამისად დანიშვნის, სამსახურებრივი გადაადგილების (გადაყვანის), გათავისუფლების, წახალისების და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენების, შვებულებისა და მივლინების შესახებ ბრძანებების პროექტების მომზადებას;

ბ) მაცნეს თანამშრომელთა პირადი საქმეების შედგენას  და წარმოებას;

გ) დადგენილი წესის შესაბამისად, მაცნეში კონკურსთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას;

დ) მაცნეს შინაგანაწესის შემუშავებას და მის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას, მაცნეს თანამშრომელთა მიერ შრომის დისციპლინის დაცვის კონტროლს;

ე) თავმჯდომარის ბრძანებების რეგისტრაციას;

ვ) გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აგრეთვე სხვა დოკუმენტების მიღებას და ელექტრონულ აღრიცხვას;

ზ) მაცნეში ოფიციალურად შემოსული და გასული კორესპონდენციის დამუშავებას, რეგისტრაციას და დროულად მიწოდებას მაცნეს ხელმძღვანელისთვის;

თ) მაცნეს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ დოკუმენტების დადგენილ ვადაში შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის აღრიცხვას და შედეგების თაობაზე თავმჯდომარის ინფორმირებას;

ი) მაცნეს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას;

კ) მაცნეს ვებგვერდზე გამოგზავნილი მომხმარებელთა წერილების და წინადადებების შესწავლას და შესაბამის დამუშავებას;

ლ) მაცნეს არქივში არსებული დოკუმენტების შენახვა-დაცვას და არქივის გამართულად ფუნქციონირებას;

​​1) მაცნეს მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავებას, დანერგვას, განახლებას, შესრულებასა და მაცნეს სხვა სამსახურების მიერ მის შესრულებაზე კონტროლს;

მ) ამ მუხლის მე-3, მე-5 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელებას.

2. ადმინისტრაციაში (სამსახური), სხვა თანამშრომლებთან ერთად, შედიან მთავარი იურისტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მრჩეველი და პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

3. მთავარი იურისტი უზრუნველყოფს:

ა) მაცნეს სამართლებრივ მომსახურებას;

ბ) მაცნეს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვას და სასამართლო დავებზე მაცნეს წარმომადგენლობას;

გ) მაცნეს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული სასამართლო დავების ანალიზს, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას, აღრიცხვას და ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნას;

დ) შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებას და ვიზირებას;

ე) მაცნეს სახელით დასადები ხელშეკრულებების (გარდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებისა) მომზადებასა და ხელმოწერის პროცესის ორგანიზებას;

ვ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;

ზ) მაცნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაციის მომზადებას.

4. (ამოღებულია - 28.11.16, №203).

5. პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი უზრუნველყოფს:

ა) მაცნეს მიერ დანერგილი სიახლეების პერიოდულ გაშუქებას;

ბ) პრესკონფერენციების, ბრიფინგების და შეხვედრების ორგანიზებას;

გ) საზოგადოებასთან და  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობას.

6. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მრჩეველი უზრუნველყოფს:

ა) თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვას და მათი საშუალებით მაცნეს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციას;

ბ) მაცნეს ვებგვერდის, მართვის ავტომატიზებული საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული სისტემების ადმინისტრირებასა და გამართულ ფუნქციონირებას, აგრეთვე, მაცნეს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის კოორდინაციას და კონტროლს ინფორმაციული კომუნიკაციების სფეროში;

გ) თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების ათვისებაში მაცნეს თანამშრომელთა ხელშეწყობას შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებისა და სახელმძღვანელო-საცნობარო მასალების მოპოვება-მომზადების გზით;

დ) მაცნეს მიერ განსახორციელებელი მომსახურებისათვის თანამედროვე და ნოვაციური სისტემების მოძიებას, შესწავლასა და დანერგვას.