„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

  • Word
„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 617
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 19/10/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 143, 19/10/2006
ძალის დაკარგვის თარიღი 20/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010.210.040.08.002.004
  • Word
617
19/10/2006
სსმ, 143, 19/10/2006
010.210.040.08.002.004
„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №617

2006 წლის 19 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად „საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში (სსმ III, №78, 2005 წ., მუხ. 831) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) ბრძანებულების მე-2 პუნქტში რიცხვი „147“ შეიცვალოს რიცხვით „136“ და მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვროს 136 ერთეულით.“;

ბ) ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის წინადადება:

„ანალიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელს განსაზღვრავს ადმინისტრაციის უფროსი.“;

გ) ამოღებულ იქნეს ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი და მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტი;

დ) ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ1“ ქვეპუნქტი:

„ბ1) ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების კომპიუტერული უზრუნველყოფა და კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება; ინფორმატიზაციის პროგრამის მომზადება, ერთიანი სისტემის ფორმირება, კოორდინაცია და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;“.

2. ბრძანებულება, გარდა პირველი პუნქტის ,,ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

3. ბრძანებულების პირველი პუნქტის ,,ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ.

მ. სააკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.