„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1392
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 15/05/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/05/1998
სარეგისტრაციო კოდი 010.300.000.05.001.000.358
  • Word
1392
15/05/1998
პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/05/1998
010.300.000.05.001.000.358
„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 12 ივნისის კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №33, 31 ივლისი, 1997) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები და ცვლილებები:

1. მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 და მე-6 პუნქტები:

„5. ადგილობრივი მმართველობის ორგანო არ მიიღებს გაფრთხილებას, თუ:

ა) გაფრთხილება არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნულ მოთხოვნებს;

ბ) შეკრება ან მანიფესტაცია ჩატარების ფორმის, დროისა და ადგილის მიხედვით ემთხვევა სხვა შეკრებას, მანიფესტაციას, რომლის შესახებ გაფრთხილება უფრო ადრე იქნა წარდგენილი, ანდა სხვა მასობრივ აქციას;

გ) შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება არსებით საფრთხეს შეუქმნის საზოგადოებრივ უშიშროებასა და წესრიგს, სხვა ადამიანების კონსტიტუციურ უფლებებს და თავისუფლებებს.

6. ადგილობრივი მმართველობის ორგანო ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ გადაწყვეტილებას იღებს გაფრთხილების შეტანიდან ორი დღის ვადაში. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.“.

2. მე-8 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს მე-7 და მე-8 პუნქტებად.

3. მე-10 მუხლიდან ამოღებულ იქნეს პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი, ხოლო „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებად.

4. მე-11 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. ხელისუფლება უფლებამოსილია შეწყვიტოს შეკრება ან მანიფესტაცია, რომელიც კანონის მოთხოვნათა დარღვევით იმართება.“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი    

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 15 მაისი

№1392-IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.