„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

  • Word
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 3542
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 46, 04/08/2010
სარეგისტრაციო კოდი 070.000.000.05.001.004.152
  • Word
3542
21/07/2010
სსმ, 46, 04/08/2010
070.000.000.05.001.004.152
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 მუხლი 1. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №34, 09.07.2010,     მუხ. 203) მე-3 მუხლის:

ა) პირველ პუნქტში:

ა.ა) სიტყვები „მე-15–24-ე“ შეიცვალოს სიტყვებით „მე-14–24-ე“;

ა.ბ) სიტყვები „29-ე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა“ შეიცვალოს სიტყვებით „28-ე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა“;

ბ) მე-2 პუნქტში სიტყვები „29-ე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი“ შეიცვალოს სიტყვებით „28-ე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი“.

 მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                                        მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 21 ივლისი.

№–3542