„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 3284
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 37, 14/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 240.090.000.05.001.004.083
  • Word
3284
02/07/2010
სსმ, 37, 14/07/2010
240.090.000.05.001.004.083
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №40, 18.07.2005, მუხ. 264) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები და ცვლილება:

1. პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 და 22 პუნქტები:

„21. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება ამავე კანონის 24-ე მუხლის 23-ე და 24-ე პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობებზე, თუ მათ ახორციელებს ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეული.

22. ამ მუხლის 21 პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობების განხორციელებისას სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესს განსაზღვრავს ქ. თბილისის მერი.“.

2. 24-ე მუხლის:

ა) 24-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„24. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (გარდა რადიაციული ან ბირთვული ობიექტებისა) მშენებლობის ნებართვა.“;

ბ) 24-ე პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 241  პუნქტი:

„241. რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვა.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 2 ივლისი.

№3284–რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.