„ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 3115
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/06/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 30, 29/06/2010
სარეგისტრაციო კოდი 450.010.000.05.001.004.054
  • Word
3115
18/06/2010
სსმ, 30, 29/06/2010
450.010.000.05.001.004.054
„ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონს (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №49,  2000 წელი, მუხ. 140) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 მუხლი:

     „მუხლი 51. მოთხოვნები ფილმის დემონსტრატორის და ფილმის ჩვენების მიმართ

1. ფილმის დემონსტრატორის მიერ ფილმის (მათ შორის, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების) კინოდარბაზში ჩვენება შესაძლებელია მხოლოდ ფილმის პირველადი წარმოების ენაზე, საქართველოს სახელმწიფო ენაზე სავალდებულო სუბტიტრირების ან გახმოვანების პირობით.

2. ფილმის დემონსტრატორის მიერ ფილმის კინოდარბაზში ჩვენების მიმართ მოთხოვნები განისაზღვრება ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 18 ივნისი.

№3115–Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.