„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

  • Word
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 3235
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/06/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 34, 09/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 190.020.010.05.001.004.067
  • Word
3235
29/06/2010
სსმ, 34, 09/07/2010
190.020.010.05.001.004.067
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №47, 28.12.2009, მუხ. 361) 116-ე მუხლის მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

6. ამ კოდექსის დანართის („შემოსულობების საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს შორის განაწილება პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით“) 25-ე, 25.1, 25.2 და 25.3 პუნქტები მოქმედებს 2010 წლის 1 დეკემბრამდე.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 29 ივნისი.

№3235–რს