კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2948
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/04/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 23, 04/05/2010
სარეგისტრაციო კოდი 010.240.010.05.001.003.989
  • Word
2948
20/04/2010
სსმ, 23, 04/05/2010
010.240.010.05.001.003.989
კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №33, 09.11.2009, მუხ. 200)   მე-18 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა (თანამდებობის პირთა)  ნორმატიულ აქტებზე გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბი და შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის გერბი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 20 აპრილი.

№2948–Iს