„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 2918
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/04/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 21, 22/04/2010
სარეგისტრაციო კოდი 210.000.000.05.001.003.980
  • Word
2918
08/04/2010
სსმ, 21, 22/04/2010
210.000.000.05.001.003.980
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) მე-7 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. პირი, რომელიც ახორციელებს სანიტარიულ ჭრას, ბუნებრივი რესურსით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადახდისას იხდის სამასალე მერქნისათვის დადგენილი მოსაკრებლის 60%-ს.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 8 აპრილი.

№2918–Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.