„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 2670
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/02/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 7, 09/03/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040.170.310.05.001.003.891
  • Word
2670
23/02/2010
სსმ, 7, 09/03/2010
040.170.310.05.001.003.891
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 15, 19.04.2005, მუხ. 96) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ნებართვების გაცემასა და გაუქმებას, მათში ცვლილებების შეტანასა და უწყებრივ სანებართვო რეესტრში გატარებასლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონისა და ამ კანონის შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირიშემოსავლების სამსახური (შემდგომშიშემოსავლების სამსახური).“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 აპრილიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი     . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 23 თებერვალი.

2670–Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.