„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 2669
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/02/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 7, 09/03/2010
სარეგისტრაციო კოდი 080.190.000.05.001.003.890
  • Word
2669
23/02/2010
სსმ, 7, 09/03/2010
080.190.000.05.001.003.890
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებსაქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, 44, 11.11.1997, გვ. 86) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) შემოსავლების სამსახურის უფროსი, მისი პირველი მოადგილე და მოადგილეები, შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელი;“.

2. მე-15 მუხლისქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) დეკლარაციის შევსების თარიღი.“.

3. 213 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 213

ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის“, „“, „“, „დაქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირები თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციას საჯარო სამსახურის ბიუროში წარადგენენ არა უგვიანეს 2010 წლის 1 მაისისა, ხოლო მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირებიარა უგვიანეს 2010 წლის 1 აგვისტოსი.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 აპრილიდან.

 

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 23 თებერვალი.

2669–Iს