„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2380
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/12/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 48, 29/12/2009
სარეგისტრაციო კოდი 430.050.000.05.001.003.818
  • Word
2380
18/12/2009
სსმ, 48, 29/12/2009
430.050.000.05.001.003.818
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

��� მუხლი 1

ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ( საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 20, 04.05.2005, მუხ. 143) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

1. 31- მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�6. კერძო სკოლაზე ვრცელდება ამ კანონის I, II, II1, III, IV, V და XII თავების შესაბამისი დებულებები.�.

2. 36- მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

�21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე სახელოვნებო/ სასპორტო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე და არასამეწარმეო ( არაკომერციულ) იურიდიულ პირზე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, რომლებიც ახორციელებენ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ სკოლისგარეშე სახელოვნებო/ სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლებას.�.

��� მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 18 დეკემბერი

2380� IIს