„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2380
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/12/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 48, 29/12/2009
სარეგისტრაციო კოდი 430.050.000.05.001.003.818
  • Word
2380
18/12/2009
სსმ, 48, 29/12/2009
430.050.000.05.001.003.818
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

ზოგადი განათლების შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

     მუხლი 1

ზოგადი განათლების შესახებსაქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 20, 04.05.2005, მუხ. 143) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

1. 31- მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. კერძო სკოლაზე ვრცელდება ამ კანონის I, II, II1, III, IV, V და XII თავების შესაბამისი დებულებები.“.

2. 36- მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზესახელოვნებო/სასპორტო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირზეზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, რომლებიც ახორციელებენუმაღლესი განათლების შესახებსაქართველოს კანონის  მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ სკოლისგარეშე სახელოვნებო/სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლებას.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 18 დეკემბერი

2380–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.