„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2107
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/11/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 40, 07/12/2009
სარეგისტრაციო კოდი 040.170.020.05.001.003.739
  • Word
2107
20/11/2009
სსმ, 40, 07/12/2009
040.170.020.05.001.003.739
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 22, 18.05.2005, მუხ. 151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. პირველი მუხლის:

) 31 პუნქტის:

.) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

.) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის1ქვეპუნქტი:

1) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულებისათვის, აგრეთვე თავდაცვის ატაშესა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლისათვის სხვა სახელმწიფოში უძრავი ნივთის შეძენაზე ან სარგებლობის უფლების მიღებასთან დაკავშირებულ შესყიდვაზე, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო შესყიდვაზე, გარდა ამ კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;“;

.) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

.) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) ვაუჩერის გამოყენებით განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის შესაბამისი მომსახურების/ საქონლის დაფინანსებაზე, აგრეთვე ვაუჩერის განაღდებისა და განაღდებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე;“;

.) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსისდაქვეპუნქტები:

) ტელე-/რადიოეთერის დროის შესყიდვასთან დაკავშირებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე;

) საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ არარეზიდენტი პირისაგან ტელე-/რადიოპროდუქციის (პროგრამის, გადაცემის, ფილმის, რეპორტაჟის, კულტურული ღონისძიების) ან/და მასთან დაკავშირებული მომსახურების, აგრეთვე სატელიტური თანამგზავრის საშუალებით ტელე-/რადიოპროდუქციის (პროგრამის, გადაცემის, ფილმის, რეპორტაჟის, კულტურული ღონისძიების) გავრცელებასთან ან/და მის მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე.“;

) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის:

) „.ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის.ქვეპუნქტი:

.) იმ საწარმოს სახსრებით, რომლის აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული საწარმო თავისი საქმიანობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავრობის მიერ ამ საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისათვის დადგენილი სპეციალური წესით, რომლის მოქმედების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 2 წელს. საქართველოს მთავრობის მიერ დასადგენ სპეციალურ წესს შეიმუშავებს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შესაბამისი საწარმოებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წინადადებათა საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის მიერ სპეციალური წესის დაუდგენლობის შემთხვევაში შესყიდვა უნდა განხორციელდეს ამ კანონის შესაბამისად;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) სახელმწიფო შესყიდვაამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში ელექტრონული ან სხვა საშუალებების გამოყენებით შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ნებისმიერი საქონლის, მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოს შესყიდვა შემდეგი სახსრებით:

.) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტში კონსოლიდირებული სახსრებით;

.) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების სახსრებით;

.) ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით;

.) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების სახსრებით;

.) სხვა სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე, აგრეთვე საქართველოს არარეზიდენტი პირებისაგან გრანტისა და კრედიტის სახით მიღებული სახსრებით;

.) სახელმწიფო გარანტიით მიღებული საკრედიტო და საინვესტიციო სახსრებით;

.) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (გარდა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა) სახსრებით, ამ სახსრების წარმოშობის წყაროს მიუხედავად, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტისდაქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა;

.) იმ საწარმოს სახსრებით, რომლის აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული საწარმო თავისი საქმიანობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავრობის მიერ ამ საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისათვის დადგენილი სპეციალური წესით, რომლის მოქმედების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს 2 წელს. საქართველოს მთავრობის მიერ დასადგენ სპეციალურ წესს შეიმუშავებს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შესაბამისი საწარმოებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წინადადებათა საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის მიერ სპეციალური წესის დაუდგენლობის შემთხვევაში შესყიდვა უნდა განხორციელდეს ამ კანონის შესაბამისად;“;

) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) პრეტენდენტისაქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მიზნით გადაიხადა საფასური და სატენდერო მოსაკრებელი (მოსაკრებლის არსებობის შემთხვევაში);“;

) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის1ქვეპუნქტი:

1) პრეტენდენტისაქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მიზნით გადაიხადა საფასური;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) გადაუდებელი აუცილებლობავითარება, რომელიც რეალურ საფრთხეს უქმნის შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას და რომელიც არ შეიძლებოდა ყოფილიყო წინასწარ განსაზღვრული, ან/და რომლის დადგომა არ არის გამოწვეული შემსყიდველი ორგანიზაციის ქმედებით, ან რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს საქართვე-ლოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივ ინტერესებს ან შემსყიდველი ორგანიზაციის ქონებას;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრირეესტრი, რომელსაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს და განათავსებს სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. რეესტრში აისახება შესყიდვებში მონაწილე იმ არაკე-თილსინდისიერ პირთა, პრეტენდენტთა და მიმწოდებელთა მონაცემები, რომლებსაც რეესტრში შეტანიდან 1 წლის განმავლობაში არა აქვთ უფლება, მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვებში. რეესტრი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისათვის. რეესტრის წარმოების წესი და პირობები განისაზღვრება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით (შემდგომშიკანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი);“;

) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსისქვეპუნქტი:

) საფასურისატენდერო წინადადების წარდგენისათვის ამ კანონით დადგენილი ოდენობით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ანგარიშზე გადასახდელი სავალდებულო თანხა, რომელიც დაბრუნებას არ ექვემდებარება;“;

) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის“–„ქვეპუნქტები:

) ელექტრონული საშუალებებისაშუალებები, რომლებითაც შესაძლებელია ინფორმაციის დამუშავება (მათ შორის, ციფრული დამუშავება), მიღება-გადაცემა, გავრცელება და შენახვა საკაბელო, ოპტიკური, სამაუწყებლო ან/და სხვა ელექტრონული საშუალებებით;

) ელექტრონული ტენდერი – 100 000 ლარის ღირებულების ზევით საქონლისა და მომსახურების და 200 000 ლარის ღირებულების ზევით სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის საშუალება, რომელიც მოიცავს ელექტრონული ტენდერისათვის ამ კანონითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით გათვალისწინებულ პროცედურებს;

) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი – 100 000 ლარამდე ღირებულების საქონლისა და მომსახურების და 200 000 ლარამდე ღირებულების სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის საშუალება, რომელიც მოიცავს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისათვის ამ კანონითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით გათვალისწინებულ პროცედურებს. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვის ვადა არის არანაკლებ 3 დღისა;

) გამარტივებული შესყიდვაამ კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვის საშუალება, ან 2 000 ლარამდე ღირებულების საქონლისა და მომსახურების და 5 000 ლარამდე ღირებულების სამუშაოს (თავდაცვასთან, უშიშროებასა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებული შესყიდვების შემთხვევაში – 5 000 ლარამდე ღირებულების საქონლისა და მომსახურების და 10 000 ლარამდე ღირებულების სამუშაოს) სახელმწიფო შესყიდვის საშუალება, რომელიც შესაძლებელია განხორციელდეს მიმწოდებელთან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირდაპირ დადებით ელექტრონული საშუალებების გამოყენების გარეშე ანდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისათვის ან ელექტრონული ტენდერისათვის გათვალისწინებული პროცედურებით;

) ელექტრონული ვაჭრობაელექტრონული ტენდერისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემადგენელი პროცედურა, რომლის დროსაც პრეტენდენტს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ინტერნეტის საშუალებით შეუძლია შეცვალოს წარდგენილი შეთავაზება შესყიდვის პროცედურაში გამარჯვების მოპოვების მიზნით; ამასთანავე, დაუშვებელია წარდგენილი შეთავაზების შეცვლისას ფასის გაზრდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაცია ცვლის შესყიდვის ობიექტის რაოდენობას, მოცულობას ან ხარისხს;

) ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერიელექტრონული ტენდერის სახეობა, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც, შესყიდვის ობიექტის თავისებურებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ყველა ეკონომიკური და ტექნიკური პირობის წინასწარ განსაზღვრა და შემსყიდველ ორგანიზაციას აუცილებლად მიაჩნია ელექტრონული ტენდერის პირველ ეტაპზე ელექტრონული ტენდერის პროცედურებში მონაწილეობის მსურველებთან მოლაპარაკების გამართვა ტექნიკური მაჩვენებლების, ეკონომიკური და სხვა მონაცემების დაზუსტების მიზნით;

) კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერისაქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ შემთხვევაში ერთგვაროვანი საქონლის შესყიდვის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერი, რომლის დროსაც გამოვლინდება გამარჯვებული და გამარჯვებულის შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია გამოქვეყნ-დება ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.“.

3. მე-4 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სააგენტო ფინანსდება:

) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრებით;

) შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველის მიერ გადახდილი საფასურით;

) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლით.

6. სააგენტოს ძირითადი ფუნქციებია:

) ამ კანონის მოქმედებისათვის საჭირო ნორმატიული აქტებისა და სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება და გამოცემა, მათი საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზაცია;

) შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან მიღებული ანგარიშების საფუძველზე შესყიდვების სფეროში ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის სისტემატური შესწავლა, გაანალიზება და საქართველოს მთავრობისათვის წინადადებების წარდგენა შესაბამისი გადაწყვეტილებების მისაღებად;

) სპეციალური სასწავლო პროგრამების, სასწავლომეთოდიკური მასალებისა და დოკუმენტაციის სტანდარტული ფორმების მომზადება, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება ხელისუფლების ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, მასმედიის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის;

) შესყიდვების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, სრულყოფა და მასზე ზედამხედველობა;

) შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის საკონსულტაციო-სარეკომენდაციო მომსახურების გაწევა;

) თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებათა შესყიდვების სისტემაში დანერგვისათვის ხელის შეწყობა;

) შესყიდვების საჯაროობისათვის შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და სპეციალური სახელმძღვანელო ბიულეტენის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

) შესყიდვების დროს წარმოქმნილი დავის განხილვა;

) შესყიდვების პროცედურების კანონიერებაზე ზედამხედველობა და შესყიდვების პროცესის რეგულირების პოლიტიკის განსაზღვრა;

) შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრის წარმოება;

) კვალიფიციურ მიმწოდებელთა სიის წარმოება, რომლის წარმოების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“.

4. მე-7 მუხლის:

) მე-2 პუნქტის:

.) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) სააგენტოს წარუდგინოს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშები ამ კანონის 22- მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად;“;

.) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) ამ მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა აცნობოს ეს გადაწყვეტილება და მისი საფუძველი სააგენტოსა და პრეტენდენტებს. ამასთანავე, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, პრეტენდენტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის საფუძველზედაც მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება, აგრეთვე აუნაზღაუროს მათ შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.“;

) 21 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„21. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პროცედურის შეჩერების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმავე ობიექტის შესყიდვის შესახებ, იგი ვალდებულია განახორციელოს ეს შესყიდვა (თუ ის ხორციელდება იმავე წლის ასიგნებებით) შეჩერებული პროცედურის გაგრძელების მეშვეობით. ამისათვის შემსყიდველი ორგანიზაცია შეჩერებულ შესყიდვაში მონაწილე ყველა პირს მიმართავს საკვალიფიკაციო მონაცემების ხელახალი დადასტურების, სატენდერო წინადადებებისა და თანმხლები დოკუმენტების წარდგენის წინადადებით.“.

5. მე-8 მუხლის:

) მე-5 პუნქტის:

.) „ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

.) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსისქვეპუნქტი:

) გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების თაობაზე მოლაპარაკების მონაწილეებზე.“;

) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებისთანავე ან/და შემდგომ მათი გაცნობისთანავე, განხილვის დაწყებამდე, სატენდერო კომისიის თითოეული წევრი, მოწვეული კონსულტანტი (ექსპერტი) და შემსყიდველი ორგანიზაციის ის თანამშრომელი, რომელიც დაკავშირებულია ამ შესყიდვის განხორციელებასთან, ვალდებულია წერილობით დაადასტუროს, რომ მისი მონაწილეობა ამ შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს.“.

6. მე-9 მუხლის:

) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვებს ახორციელებს წინასწარ განსაზღვრული და დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად. მრავალწლიანი შესყიდვის განხორციელების საკითხი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ან/და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს თანხმობის მიღების შემდეგ შეტყობინების სახით უნდა ეცნობოს სააგენტოს. მრავალწლიანი შესყიდვა ყოველწლიურად აისახება შესაბამისი საბიუჯეტო წლის შესყიდვების გეგმაში. შესყიდვა არ განიხილება მრავალწლიან შესყიდვად, თუ იგი ხორციელდება მხოლოდ მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში გათვალისწინებული ასიგნებებით, ხოლო მიწოდება ხორციელდება მომდევნო საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. საქართველოს ეროვნული ბანკი მრავალწლიან შესყიდვებს ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე.“;

) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. შესყიდვების წლიურ გეგმას ამტკიცებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და წარუდგენს სააგენტოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ შესაბამისი ნორმატიული აქტის ამოქმედებიდან არა უგვიანეს 20 კალენდარული დღისა, გარდა ამ კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის.და.ქვეპუნქტებით განსაზღვრული სახსრებით შესყიდვების განმახორციელებელი პირებისა, რომლებიც შესყიდვების წლიურ გეგმას სააგენტოს წარუდგენენ არა უგვიანეს 20 თებერვლისა.“;

) მე-6 პუნქტის:

.) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) შესყიდვის ობიექტთა ერთგვაროვნება;“;

.) „ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის1ქვეპუნქტი:

1) შესყიდვის ობიექტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომლის შესყიდვა შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით;“.

7. მე-10 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

8. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 101 მუხლი:

     „მუხლი 101. ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებები

1. ელექტრონული სახელწიფო შესყიდვა ხორციელდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, გამარტივებული შესყიდვა შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონულად.

3. სახელმწიფო შესყიდვა შეიძლება განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვით, თუ:

) საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა მხოლოდ ერთი პირის ექსკლუზიური უფლებაა და არ არსებობს მიზანშეწონილი ალტერნატივა შესყიდვის ობიექტის ჩასანაცვლებლად;

) არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა; ასეთ შემთხვევაში შესასყიდი საქონლის რაოდენობა, სამუშაოს ან მომსახურების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად საჭირო შესაბამის ვადებს;

) შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, მიმწოდებლისაგან შესყიდული ობიექტის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ან/და მისი შემდგომი ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის მიზნით აუცილებელია შესყიდვა განხორციელდეს იმავე მიმწოდებლისაგან ან იმავე მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქვეკონტრაქტორისაგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც განსახორციელებელი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება თავდაპირველად შესყიდული ობიექტის ღირებულებას;

) სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, საქართველოს პრეზიდენტის ან/და საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით დადგინდა შესყიდვების განხორციელება;

) ხორციელდება ერთი ან ერთზე მეტი შესყიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებითა და კომპიუტერული ტექნიკით ჩანაცვლება; ასეთ შემთხვევაში ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ღირებულების ნაწილი ანაზღაურდება ადრე შესყიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და კომპიუტერული ტექნიკის მიმწოდებლისათვის დაბრუნებით ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის გადაცემით, რომელიც ახდენს მსგავსი პროდუქციის (საქონლის) რეალიზაციას.

4. დაუშვებელია შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფა შესყიდვის საშუალებების იმ მონეტარული ზღვრებისათვის თავის არიდების მიზნით, რომლებიც დადგენილია ამ კანონით.

5. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, ერთი საბიუჯეტო (საფინანსო) წლის განმავლობაში ერთგვაროვანი შესყიდვის ობიექტის შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის ჯამური ღირებულებისათვის ამ კანონით დადგენილი მონეტარული ზღვრების შესაბამისი ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვის საშუალების რამდენჯერმე გამოყენებით.

6. 100 000 ლარამდე ღირებულების საქონლისა და მომსახურების და 200 000 ლარამდე ღირებულების სამუშაოს შესყიდვისას, შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ტენდერისათვის დადგენილი პროცედურები.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებებზე არ ვრცელდება ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ლოტებთან დაკავშირებული დებულების მოქმედება.

8. შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების შემდეგ დარჩენილი თანხებით შესყიდვის განხორციელება დასაშვებია ამ კანონით დადგენილი მონეტარული ზღვრების დაცვით.“.

9. III თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ელექტრონული ტენდერი“.

10. მე-11 მუხლის:

) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. ელექტრონულ ტენდერს ატარებს სატენდერო კომისია, რომელსაც არანაკლებ 5 წევრის შემადგენლობით ქმნის შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. იმ შემთხვევაში, როცა შესაბამის კანდიდატთა რაოდენობა არასაკმარისია, კომისია შეიძლება შედგებოდეს            3 წევრისაგან.“.

11. მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის:

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) შესასყიდი მისაწოდებელი საქონლის სახეობა, რაოდენობა, ხარისხი და სავარაუდო ღირებულება. იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვის ობიექტის (ნავთობპროდუქცია და სხვა მსგავსი საქონელი) ღირებულება თავისი სპეციფიკის გამო დამოკიდებულია საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე არსებულ ცვალებად ფასებზე, შესაძლებელია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დადგენისას შემსყიდველმა ორგანიზაციამ გაითვალისწინოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული მომენტისათვის კონკრეტულ საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე არსებული მაჩვენებელი. ასეთ შემთხვევაში შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დასადგენად გამოიყენება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით გათვალისწინებული წესი, მიწოდების ადგილი და ფორმა, შესასრულებელი სამუშაოს ან გასაწევი მომსახურების სახეობა და შესრულების ან გაწევის ადგილი, აგრეთვე სხვა მონაცემები, რომელთა მითითებას შემსყიდველი ორგანიზაცია საჭიროდ მიიჩნევს შესყიდვის ობიექტის აღწერის მიზნით;“;

) „ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

) სატენდერო მოსაკრებლისა და საფასურის განაკვეთები;“.

12. მე-12 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

13. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 121 მუხლი:

     „მუხლი 121. ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადება და სატენდერო დოკუმენტაცია

1. ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისას სატენდერო კომისია შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებას და სატენდერო დოკუმენტაციას აქვეყნებს ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, ქართულ ენაზე. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადება შესაძლებელია გამოქვეყნდეს ინგლისურ ენაზედაც. თუ შესასყიდი საქონლის, მომსახურების ან/და სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება აღემატება 500 000 ლარს, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნება სავალდებულოა.

2. ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისას, აუცილებლობის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია იყენებს ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის გავრცელების დამატებით საშუალებებს. ამასთანავე, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადება და სატენდერო დოკუმენტაცია პირველად უნდა გამოქვეყნდეს ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით. შესაბამისად, განცხადებით გათვალისწინებული ვადა აითვლება ზემოაღნიშნული სისტემით ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების გამოქვეყნების დღიდან.

3. ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს:

) შემსყიდველი ორგანიზაციის რეკვიზიტები;

) შესასყიდი მისაწოდებელი საქონლის სახეობა, რაოდენობა, ხარისხი და სავარაუდო ღირებულება. იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვის ობიექტის (ნავთობპროდუქცია და სხვა მსგავსი საქონელი) ღირებულება თავისი სპეციფიკის გამო დამოკიდებულია საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე არსებულ ცვალებად ფასებზე, შესაძლებელია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დადგენისას შემსყიდველმა ორგანიზაციამ გაითვალისწინოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული მომენტისათვის კონკრეტულ საერთაშორისოდ აღიარებულ სასაქონლო ბირჟაზე არსებული მაჩვენებელი. ასეთ შემთხვევაში შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დასადგენად გამოიყენება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით გათვალისწინებული წესი, მიწოდების ადგილი და ფორმა, შესასრულებელი სამუშაოს ან გასაწევი მომსახურების სახეობა, სავარაუდო ღირებულება და შესრულების ან გაწევის ადგილი, აგრეთვე სხვა მონაცემები, რომელთა მითითებას შემსყიდველი ორგანიზაცია საჭიროდ მიიჩნევს შესყიდვის ობიექტის აღწერის მიზნით;

) შესასყიდი საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის სასურველი ან სავალდებულო ვადები;

) ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესები, პირობები და ვადები;

) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

) სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა (მისი გამოყენების შემთხვევაში);

) საფასურის განაკვეთი.

4. ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებას და სატენდერო დოკუმენტაციას ამტკიცებს სატენდერო კომისია.

5. სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

) მოთხოვნებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ პრეტენდენტები შერჩევისას;

) ინსტრუქციას პრეტენდენტთა სატენდერო წინადადებების შედგენის შესახებ;

) პრეტენდენტთა სატენდერო წინადადებების შეფასების წესებსა და კრიტერიუმებს, ამ კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის მითითებით;

) შესასყიდი საქონლის რაოდენობას, სამუშაოს ან მომსახურების მოცულობას, საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის სასურველ ან სავალდებულო ვადებს და ადგილს, აგრეთვე სხვა მონაცემებს, რომელთა მითითებას შემსყიდველი ორგანიზაცია საჭიროდ მიიჩნევს შეს-ყიდვის ობიექტთან დაკავშირებით;

) შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების სრულ აღწერას, მათ შორის, შესაბამის ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, გეგმებს, ნახაზებსა და ესკიზებს, აგრეთვე შესყიდვის ობიექტის ალტერნატიულ ტექნიკურ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, თუ ამას დაუშვებს შემსყიდველი ორგანიზაცია;

) ხელშეკრულების იმ აუცილებელ პირობებს, რომლებიც შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის წინასწარ არის ცნობილი, აგრეთვე მითითებას ხელშეკრულების ფორმაზე და ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიაზე (მისი არსებობის შემთხვევაში);

) მეთოდებს, რომლებითაც უნდა იყოს გაანგარიშებული სატენდერო წინადადების ღირებულება, იმის მითითებით, უნდა შეიცავდეს თუ არა იგი საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების ღირებულების გარდა სხვა ხარჯებსაც (ტრანსპორტირება, დაზღვევა, გადასახადები და სხვა);

) მითითებას იმ ვალუტის შესახებ, რომელშიც უნდა იყოს გაანგარიშებული სატენდერო წინადადების ღირებულება;

) პრეტენდენტების მიერ სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოთხოვნის საშუალებებსა და პროცედურას;

) სატენდერო კომისიის აპარატის იმ თანამდებობის პირთა ვინაობას და საკონტაქტო მისამართს, რომელთაც უფლება აქვთ, კავშირი ჰქონდეთ პრეტენდენტებთან და მიაწოდონ მათ ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვის პროცედურების შესახებ.

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული ტექსტური მასალები, ტექნიკური სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები და სხვა მასალები შეუსაბამოს საქართველოში და საერთაშორისო პრაქტიკაში აღიარებულ სტანდარტებს, ტექნიკურ მაჩვენებლებს, ტერმინოლოგიას და პირობით აღნიშვნებს. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიუთითოს შესაბამის გამოყენებულ სტანდარტზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. შესყიდვის ობიექტის აღწერილობაში დაუშვებელია სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს ან მწარმოებლის მითითება.

7. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

8. სატენდერო კომისია ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებას და სატენდერო დოკუმენტაციას ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით აქვეყნებს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების დასრულებამდე არანაკლებ 20 კალენდარული დღით ადრე.

9. სატენდერო კომისიას უფლება აქვს, შეცვალოს ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებასა და სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული ინფორმაცია (გარდა შესყიდვის ობიექტისა). ეს ცვლილებები უნდა გამოქვეყნდეს იმავე საინფორმაციო საშუალებებში, რომლებშიც გამოქვეყნდა ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადება და სატენდერო დოკუმენტაცია.

10. ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებაში და სატენდერო დოკუმენტაციაში შეტანილი ცვლილებები ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა განთავსდეს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებამდე არა უგვიანეს 5 კალენდარული დღისა.“.

14. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 13. საკვალიფიკაციო მონაცემები

მოთხოვნებს, რომლებსაც შესყიდვაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეს პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო მონაცემები, განსაზღვრავს შემსყიდველი ორგანიზაცია ყოველი კონკრეტული შესყიდვისათვის. საკვალიფიკაციო მონაცემთა შერჩევის წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით. საკვალიფიკაციო მონაცემებისთვის წაყენებული მოთხოვნები უნდა იყოს სამართლიანი და არადისკრიმინაციული და ხელს უნდა უწყობდეს ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებას.“.

15. მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის1ქვეპუნქტი:

1) ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების დროსა და ადგილს. ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების წესი და პირობები დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით;“.

16. მე-14 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

17. მე-15 მუხლის:

) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. პრეტენდენტებს უფლება აქვთ, საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებამდე ნებისმიერ დროს წერილობით გამოითხოვონ ან შეცვალონ სატენდერო წინადადება.“;

) მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:

„61. სატენდერო კომისია ვალდებულია ზეპირ ვაჭრობაზე მოიწვიოს ის პრეტენდენტები, რომლებიც შერჩევის პროცედურების დასრულების შემდეგ დაიშვებიან შეფასებაზე. ამასთანავე, ზეპირი ვაჭრობის დროს დასაშვებია მხოლოდ სატენდერო წინადადებით წარდგენილი ფასის შეცვლა.“;

) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. სატენდერო კომისია ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შეფასების პროცედურის შედეგად. შეფასების პროცედურა და წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“;

) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. პრეტენდენტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას სატენდერო კომისიის წევრთა დასკვნების საფუძველზე მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის დასკვნის საფუძველზე მინიჭებული ქულა.“.

18. მე-15 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

19. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 151 მუხლი:

     „მუხლი 151. ელექტრონული ტენდერის დროს პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების წარდგენისა და განხილვის წესი

1. პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადებები სატენდერო კომისიას წარედგინება ელექტრონულადინტერნეტის საშუალებით. საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების საბოლოო ვადის დასრულებისთანავე კომისია ადგენს საკვალიფიკაციო შერჩევის, სატენდერო წინადადებების განხილვისა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ვადებს.

2. პრეტენდენტს უფლება აქვს, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნებიდან საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებამდე ნებისმიერ დროს ელექტრონულად, ელექტრონული ვაჭრობის გზით შეცვალოს თავისი საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადებები.

3. საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის დასრულების შემდეგ პრეტენდენტებს უფლება აქვთ, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად დამატებითი დროის განმავლობაში შეცვალონ სატენდერო დოკუმენტაციით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად წარდგენილი მონაცემები ელექტრონული ვაჭრობის გზით. საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების საბოლოო ვადა დასრულებულად ითვლება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული დამატებითი დროის ამოწურვისას.

4. პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულად გადმოგზავნილი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.

5. საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების, შერჩევისა და შეფასების წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.

6. საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების მიღების საბოლოო ვადის დასრულების შემდეგ, პირველ რიგში, უნდა განხორციელდეს შერჩევა. შერჩევის მიზანია წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების, სატენდერო წინადადებებისა და თანმხლები დოკუმენტების სატენდერო დოკუმენტაციისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

7. თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ან/და სატენდერო წინადადება არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების მოთხოვნებს, სატენდერო კომისია ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

8. თუ ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებუ შემთხვევაში დაშვებულია მექანიკური შეცდომები, სატენდერო კომისიამ უნდა მიმართოს პრეტენდენტს წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების ან/და სატენდერო წინადადების დაზუსტების მოთხოვნით, რაც მან უნდა განახორციელოს ელექტრონულადინტერნეტის საშუალებით.

9. სატენდერო წინადადებები შეფასდება სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული კრიტერიუმებისა და ამ კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით. აღნიშნული კრიტერიუმების პრიორიტეტულობას განსაზღვრავს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

10. სატენდერო კომისია ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისიის წევრთა მიერ სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული შეფასების კრიტერიუმებისა და ამ კრიტერიუმების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით წარდგენილი წერილობითი დასკვნების საფუძველზე.

11. სატენდერო კომისიის წევრის დასკვნაში უნდა მიეთითოს ის პრეტენდენტი, რომელსაც კომისიის წევრი ანიჭებს უპირატესობას, აგრეთვე მისთვის უპირატესობის მინიჭების საფუძვლები.

12. პრეტენდენტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას სატენდერო კომისიის წევრთა დასკვნების საფუძველზე მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის დასკვნის საფუძველზე მინიჭებული ქულა.

13. სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის შესახებ ფორმდება კომისიის სხდომის ოქმით, რომელსაც ერთვის კომისიის წევრთა დასკვნები. ოქმში უნდა მიეთითოს ინფორმაცია სატენდერო წინადადებების განხილვაში მონაწილე პირებისა და პრეტენდენტთა შესახებ, აგრეთვე მოკლედ უნდა აღიწეროს პრეტენდენტების მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადებები.

14. სატენდერო კომისია ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის შესახებ გადაწყვეტილებას ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით აქვეყნებს გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა.“.

20. მე-16 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. ამ კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე არსებული მაჩვენებლის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული პროცენტული ოდენობით ცვლილების შემთხვევაში აღნიშნული ცვლილება გათვალისწინებული უნდა იქნეს ხელშეკრულების პირობებში.“.

21. მე-16 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

22. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 161 მუხლი:

     „მუხლი 161. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადება

1. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული პირობების საფუძველზე გამარჯვებულ პრეტენდენტსა და შემსყიდველ ორგანიზაციას შორის იდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.

2. ხელშეკრულების დადება შესაძლებელია როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით. ხელშეკრულების უცხოურ ენაზე დადების შემთხვევაში იგი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უნდა ითარგმნოს ქართულ ენაზე. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებასა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

3. ამ კანონის 121 მუხლის მე-3 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე არსებული მაჩვენებლის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული პროცენტული ოდენობით ცვლილების შემთხვევაში აღნიშნული ცვლილება გათვალისწინებული უნდა იქნეს ხელშეკრულების პირობებში.

4. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან დადებული ხელშეკრულება შესაძლოა ითვალისწინებდეს ანგარიშსწორების განხორციელებას როგორც ეროვნულ ვალუტაში, ისე აშშ-ის დოლარში ან ევროში.

5. გამარჯვებული პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის ან მის მიერ ხელშეკრულების დადებაზე უარის თქმის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესათანხმებლად მოლაპარაკებებს მართავს შემდეგ პოზიციაზე მყოფ პრეტენდენტთან ან აცხადებს ხელახალ ელექტრონულ ტენდერს.

6. თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო ობიექტური მიზეზებით ვერ დასრულდა საბიუჯეტო (საფინანსო) წლის ბოლომდე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს, გააგრძელოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ამ სამუშაოს დასრულებამდე.

7. დიდი მოცულობის სამუშაოს შესყიდვის შემთხვევაში, თუ სამშენებლო ობიექტი განთავსებულია საქართველოს ტერიტორიაზე, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დამატებითი პირობები განისაზღვრება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით.

8. ელექტრონული ტენდერისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის პროცედურებში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან და გამარტივებულ შესყიდვაში შერჩეულ მიმწოდებელთან დასადები ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები განისაზღვრება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“.

23. მე-17 მუხლის:

) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. თუ ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ არც ერთი საკვალიფიკაციო მონაცემი ან/და სატენდერო წინადადება არ იქნა წარდგენილი ან პრეტენდენტთა მიერ წარდგენილი არც ერთი საკვალიფიკაციო მონაცემი ან/და სატენდერო წინადადება არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციის ან/და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხა-დების მოთხოვნებს, სატენდერო კომისია ადგენს ახალ სატენდერო დოკუმენტაციას და ატარებს ხელახალ ელექტრონულ ტენდერს.“;

) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. ამ მუხლის 11 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს, შექმნას ახალი სატენდერო კომისია ან შეცვალოს სატენდერო კომისიის შემადგენლობა.“.

24. მე-18 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

25. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 181 მუხლი:

     „მუხლი 181. ელექტრონული ტენდერის მიმდინარეობისას მოლაპარაკების გამართვის დაუშვებლობა

სატენდერო კომისიას უფლება არა აქვს, გამართოს მოლაპარაკება ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მსურველ პირებთან და პრეტენდენტებთან, გარდა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შემთხვევისა.“.

26. მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 19. სატენდერო მოსაკრებლისა და საფასურის განაკვეთები  

1. სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებისათვის წესდება სატენდერო მოსაკრებელი 150 ლარის ოდენობით, ხოლო სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის წესდება საფასური 50 ლარის ოდენობით.

2. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების სახსრებით შესყიდვების განხორციელებისას სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიძლება შემოღებულ იქნეს ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი, რომლის განაკვეთიც არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ სატენდერო მოსაკრებლის განაკვეთს.

3. სატენდერო მოსაკრებლისა და საფასურის გადახდის წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“.

27. მე-19 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის წესდება საფასური 5 000 ლარის ოდენობით.“.

28. მე-19 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

29. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 191 მუხლი:

     „მუხლი 191. საფასურის განაკვეთი  

1. ელექტრონული ტენდერისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის პროცედურების შემთხვევაში სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის წესდება საფასური 50 ლარის ოდენობით, ხოლო კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერის პროცედურების შემთხვევაში სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის წესდება საფასური 5 000 ლარის ოდენობით.

2. საფასურის გადახდის წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“.

30. მე-20 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

31. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 201 და 202 მუხლები:

     „მუხლი 201. ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი

1. ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის პირველ ეტაპზე ელექტრონული ტენდერის პროცედურებში მონაწილეობის მსურველები ელექტრონულად წარადგენენ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს და პირველად სატენდერო წინადადებებს ღირებულების მითითების გარეშე.

2. ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის პირველ ეტაპზე სატენდერო კომისიას უფლება აქვს, გამართოს მოლაპარაკება ელექტრონული ტენდერის პროცედურებში მონაწილეობის მსურველებთან პირველადი სატენდერო წინადადებების ნებისმიერი პირობის დაზუსტებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის საბოლოო მოთხოვნების განსაზღვრის მიზნით.

3. პირველადი სატენდერო წინადადებების განხილვის შედეგად სატენდერო კომისია ადგენს სატენდერო დოკუმენტაციის საბოლოო ვარიანტს და ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით მიაწვდის მას პრეტენდენტებს საფასურის გადახდის შემდეგ.

4. სხვა შემთხვევებში ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისას გამოიყენება ამ კანონით ელექტრონული ტენდერისათვის დადგენილი წესები.

    მუხლი 202. კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერი

1. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ერთგვაროვანი საქონლის შესასყიდად განისაზღვროს ელექტრონული ტენდერის კონსოლიდირებულად ჩატარება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააგენტო უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის ან/და ინფორმაციის საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსებას, პრეტენდენტების შერჩევას და გამარჯვებულის გამოვლენას ამ კანონით ელექტრონული ტენდერისათვის გათვალისწინებული პროცედურების შესაბამისად.

3. სააგენტო უზრუნველყოფს გამარჯვებული პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაციისა და გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებით შემოთავაზებული პირობების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსებას გამარჯვებულის გამოვლენიდან არა უგვიანეს   5 სამუშაო დღისა.

4. შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია, ხოლო ის შემსყიდველი ორგანიზაცია, რომელმაც ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის1ქვეპუნქტის შესაბამისად შესყიდვების წლიურ გეგმაში მიუთითა კონსოლიდირებული ელექტრონული შესყიდვის თაობაზე, ვალდებულია, სააგენტოს მიერ გამოვლენილ გამარჯვებულ პრეტენდენტთან დადოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება მისთვის საჭირო მოცულობის ფარგლებში ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სატენდერო კომისიის შემადგენლობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.“.

32. 21- მუხლის:

) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება იდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით, გარდა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულების, აგრეთვე თავდაცვის ატაშესა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებული შესყიდვების შემთხვევებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“;

) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:

„31. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულებისა და სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი სავალდებულოა, თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება საქონლის, მომსახურების ან/და სამუშაოს შესყიდვის შემთხვევაში აღემატება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შესყიდვის განხორციელებისათვის ამ კანონით დადგენილ მონეტარულ ზღვარს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული გარანტირების მექანიზმის წარდგენისაგან შესაძლებელია გათავისუფლდეს შესყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მსურველი მისი საქმიანი რეპუტაციისა და მის მიერ წარმოებული საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს ხარისხისა და ცნობადობის გათვალისწინებით.“;

) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები და გარანტირების მექანიზმისა და დაზღვევის მოთხოვნის გამოყენების წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“.

33. 22- მუხლის:

) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. შესყიდვის პროცესი აისახება შესყიდვის შესახებ ანგარიშში, რომლის შედგენის, წარდგენისა და შენახვის წესი დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“;

) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შემთხვევაში შესყიდვის შესახებ ანგარიშს უნდა დაერთოს სატენდერო კომისიის სხდომების ოქმები, ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე ექსპერტებისა და კონსულტანტების დასკვნები, აგრეთვე სხვა დოკუმენტები, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“;

) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:

„31. შემსყიდველი ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვებს ახორციელებენ ამ კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის.“–„.ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სახსრებით, შესყიდვების შესახებ ანგარიშებს წარმოადგენენ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი გამარტივებული წესით, არა უგვიანეს მომდევნო წლის 30 იანვრისა, თუ წლიური გეგმის სავარაუდო ჯამური ღირებულება (საქონელი, მომსახურება, სამუშაო), ცალკეული დაფინანსების წყაროს მიხედვით, 50 000 ლარზე ნაკლებია.“;

) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. შესყიდვების შესახებ ანგარიშები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის მათი მოთხოვნის შემთხვევაში.“;

) მე-8 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. ელექტრონული შესყიდვის შესახებ ანგარიშის ფორმა, წარდგენის წესი, ვადა და პირობები დგინდება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“.

34. 23- მუხლის:

) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:

„41. სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვისათვის იქმნება საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც პარიტეტული პრინციპის საფუძველზე შედიან სააგენტოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დავების განმხილველი საბჭოს შემადგენლობა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“;

) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააგენტო საჩივრის მიღებიდან არა უგვიანეს 10 კალენდარული დღისა იღებს დასაბუთებულ წერილობით გადაწყვეტილებას და აცნობებს მას მომჩივანს და შემსყიდველ ორგანიზაციას.“.

35. 24- მუხლს:

) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:

„5. „მაუწყებლობის შესახებსაქართველოს კანონის ამ კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტისქვეპუნქტთან შესაბამისობის მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმასაზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და საქართველოს მთავრობამ ერთობლივად უზრუნველყონ შესაბამისი კანონპროექტის მომზადება და 2009 წლის 20 დეკემბრამდე მისი საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენა.“;

) მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 და მე-7 პუნქტები:

„6. 2010 წლის 1 მარტიდან 2010 წლის 1 სექტემბრამდე შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელონ თავიანთი შეხედულებისამებრ, ელექტრონული შესყიდვების საშუალებით ან მათ გარეშე.

7. საქართველოს მთავრობამ 2010 წლის 1 სექტემბრამდე უზრუნველყოს ერთგვაროვანი შესყიდვის ობიექტების დადგენის მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული შესაბამისი კლასიფიკატორის აღიარება.“.

    მუხლი 2

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის.“, „.და.ქვეპუნქტებისა დაქვეპუნქტისა, მე-2 პუნქტის“, „“, „“, „“, „“, „“, „დაქვეპუნქტებისა, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 პუნქტებისა, მე-11 პუნქტისქვეპუნქტისა, მე-12, მე-13, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18, მე-19, მე-20, 21-, 22-, 23-, 24-, 25-, 27-, 28-, 29-, 30- და 31- პუნქტებისა, 32- პუნქტის“–„ქვეპუნქტებისა,  33- პუნქტის“–„ქვეპუნქტებისა, 34- პუნქტისა და 35- პუნქტისქვეპუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნები-დან მე-15 დღეს.

2. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი დაქვეპუნქტი, მე-2 პუნქტისქვეპუნქტი, მე-6 პუნქტისქვეპუნქტი, მე-11 პუნქტისქვეპუნქტი, მე-15, მე-17 და მე-20 პუნქტები, 33- პუნქტისქვეპუნქტი და 34- პუნქტისქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კანონის მე-6 პუნქტისქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2010 წლის 2 იანვრიდან.

4. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი, მე-2 პუნქტის“, „დაქვეპუნქტები, მე-4 პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი, მე-5 პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი დაქვეპუნქტი, მე-6 პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი, მე-8 პუნქტი, მე-10 პუნქტისქვეპუნქტი, მე-13, მე-19 და 22- პუნქტები, 23- პუნქტისდაქვეპუნქტები, 25-, 27- და 31- პუნქტები, 32- პუნქტისდაქვე-პუნქტები, 33- პუნქტის“, „დაქვეპუნქტები, 34- პუნქტისქვეპუნქტი და 35- პუნქტისქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.

5. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი, მე-2 პუნქტის“, „“, „დაქვეპუნქტები, მე-4 პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი დაქვეპუნქტი, მე-5 პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი, მე-6 პუნქტისქვეპუნქტის.ქვეპუნქტი, მე-7 და მე-9 პუნქტები, მე-10 პუნქტისქვეპუნქტი, მე-12, მე-16, მე-18 და 21- პუნქტები, 23- პუნქტისდაქვეპუნქტები, 24-, 28-, 29- და 30- პუნქტები, 32- პუნქტისდაქვეპუნქტები და 33- პუნქტისდაქვეპუნქტები ამოქმედდეს 2010 წლის 1 სექტემბ-რიდან.

6. ამ კანონის პირველი მუხლის მე-8 პუნქტით წარმოდგენილი კანონის 101 მუხლის მე-7 პუნქტი მოქმედებს 2010 წლის 1 სექტემბრამდე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 20 ნოემბერი.

2107–IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.