„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 1236
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/06/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 13, 02/07/2009
სარეგისტრაციო კოდი 140.120.000.05.001.000.517
  • Word
1236
19/06/2009
სსმ, 13, 02/07/2009
140.120.000.05.001.000.517
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №22, 18.05.2005, მუხ. 151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მსოფლიო ბანკის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KFW) და ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ განსაზღვრული შესყიდვების პროცედურები, თუ ეს ორგანიზაციები არიან შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართალურთიერთობის მონაწილენი. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ორგანიზაციები არ არიან შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართალურთიერთობის მონაწილენი, მათი, აგრეთვე სხვა ორგანიზაციების შესყიდვების პროცედურები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.“.

2. მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ე) უცხო სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე, აგრეთვე საქართველოს არარეზიდენტი პირებისაგან გრანტისა და კრედიტის სახით მიღებული სახსრებით;“.

3. მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია იქმნება (ფუძნდება), ანდა სახელმწიფო გარანტიით კრედიტი ან საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე, აგრეთვე საქართველოს არარეზიდენტი პირისაგან გრანტი ან კრედიტი გაიცემა კალენდარული წლის განმავლობაში, შესყიდვების წლიური გეგმა სააგენტოს წარედგინება შემსყიდველი ორგანიზაციის შექმნის (დაფუძნების) ან შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და სხვა სახელმწიფოს საფინანსო ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულების ამოქმედების თვის მომდევნო თვის არა უგვიანეს 20 რიცხვისა.“.

4. 221 მუხლის მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

5. 24-ე მუხლის 21–23 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 19 ივნისი.

№1236–Iს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.