„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“

  • Word
„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 118
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/06/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 79, 29/06/2009
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2009
სარეგისტრაციო კოდი 070.030.000.22.027.013.227
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
118
29/06/2009
სსმ, 79, 29/06/2009
070.030.000.22.027.013.227
„კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/06/2009 - 01/01/2009)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 070.030.000.22.027.013.227

საქართველოს იუსტიციის

მინისტრის ბრძანება №118

2009 წლის 29 ივნისი

 ქ. თბილისი

კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 113-ე მუხლის მე-12 პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემიდან 5 დღის ვადაში კერძო აღმასრულებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარუდგენს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

2. კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევისათვის განისაზღვრება შემდეგი პირობები:

ა) კერძო აღმასრულებლის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ობიექტს წარმოადგენს აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა კერძო აღმასრულებლის ფუნქციის შესრულებისას მიყენებული ზიანისათვის;

ბ) კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა ხდება მზღვეველთან დაზღვევის ხელშეკრულების დადებით. მზღვეველი შეიძლება იყოს საქართველოში რეგისტრირებული სადაზღვევო კომპანია;

გ) სადაზღვევო შემთხვევად ითვლება დაზღვევის მოქმედების პერიოდში კერძო აღმასრულებლის, მისი თანაშემწის ან სხვა მუშაკის უკანონო ქმედება, რაც გახდა ზიანის მიყენების საფუძველი;

დ) კერძო აღმასრულებლის ფუნქციის შესრულებისას მიყენებულ ზიანს ანაზღაურებს მზღვეველი სადაზღვევო ანაზღაურების გადახდით. თუ მზღვეველის მიერ გადახდილი ანაზღაურება არ არის საკმარისი მიყენებული ზიანის სრულად ასანაზღაურებლად, მაშინ აღმასრულებელი ფარავს სხვაობას სადაზღვევო ანაზღაურებასა და ზიანის ფაქტობრივ ოდენობას შორის.

3. კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის აუცილებელი დაზღვევის მინიმალურ ოდენობად განისაზღვრება წელიწადში 200 000 ლარი.

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან.

ზ. ადეიშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.