„სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“

  • Word
„სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 108/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 19/03/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 35, 24/03/2009
სარეგისტრაციო კოდი 470.030.000.22.035.012.917
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
108/ნ
19/03/2009
სსმ, 35, 24/03/2009
470.030.000.22.035.012.917
„სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (24/03/2009 - 11/02/2010)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 470.030.000.22.035.012.917

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №108/ნ

2009 წლის 19 მარტი

ქ. თბილისი

სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესი.

2. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.

ა. კვიტაშვილი

სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესი

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესი საერთოა ყველა არსებული სამედიცინო დაწესებულებისათვის, რომელიც ეწევა სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებას.

2. სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაცია იწარმოება უნიფიცირებულად, ამ ბრძანების შესაბამისად.

3. დოკუმენტაციაში ჩანაწერები სრულდება სახელმწიფო ენაზე, მკაფიოდ და გასაგებად.

4. სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაცია არ არის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი.

5. დაწესებულების ადმინისტრაცია უფლებამოსილია განმარტოს სამედიცინო დოკუმენტაციის დადგენილი ფორმის ცალკეული პუნქტი ან შემოიღოს დამატებები, წარმოების დამტკიცებული წესის შეუცვლელად.

    მუხლი 2. სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათი – ფორმა №IV-300/ა (დანართი 1)

1. სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათი არის სამედიცინო დოკუმენტი იმ პაციენტის (გარდა ჩვილი ბავშვების, ორსულების, მშობიარეებისა და მელოგინეებისა), რომელიც სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფება დღე-ღამის განმავლობაში და მკურნალობას იტარებს ექიმი-სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ.

2. სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათი ივსება ყველა პაციენტისათვის ინდივიდუალურად (თითოეული პაციენტისათვის ივსება ერთი ბარათი). სამედიცინო ბარათს რიგითი ნომერი ენიჭება საავადმყოფოს მიმღების სტაციონარში პაციენტთა მიღების და გაწერის რეგისტრაციის ჟურნალში დაფიქსირებული რიგითი ნომრის მიხედვით, იდენტურად.

3. მიმღები განყოფილების თანამშრომლები პაციენტის სტაციონარში შემოსვლისთანავე ავსებენ პერსონალურ მონაცემებს პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით, ბარათის სატიტულო გვერდზე.

4. მონაცემებს სისხლის ჯგუფის, რეზუს-ფაქტორისა და მედიკამენტებზე ალერგიული რეაქციების შესახებ ავსებს მიმღები (მორიგე, მკურნალი) ექიმი პირველი გასინჯვის დროს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ინფორმაციის მიღება შეუძლებელია პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

5. კლინიკური დიაგნოზი იწერება პაციენტის ბარათის სატიტულო ფურცელზე პაციენტის სტაციონარში შესვლიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში. დასკვნითი დიაგნოზი იწერება პაციენტის სტაციონარიდან გაწერისას და მისი ფორმულირება უნდა შეესაბამებოდეს ავადმყოფობას და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის ICD-10 ნორმების კლინიკურ ვარიანტს. საბოლოო დიაგნოზი უნდა შეიცავდეს პაციენტის ყველა გართულებასა და კლინიკური მნიშვნელობის თანმხლებ დაავადებებს. ჩანაწერს დროებითი შრომისუუნარობის ფურცლის გაცემის შესახებ აკეთებს მკურნალი ექიმი დადგენილი წესების შესაბამისად.

6. გეგმური პაციენტი უნდა გაისინჯოს მიმღები (მორიგე) ექიმის მიერ სტაციონარში შემოსვლისთანავე და პირველადი გასინჯვის მონაცემები შეიტანება მოკლედ. სასწრაფო ან გადაუდებელი მდგომარეობის დროს პაციენტი ისინჯება მორიგე ექიმის მიერ, მიმღებ განყოფილებაში გამოძახებისთანავე. გეგმური პაციენტის მიღების სტატუსი ბარათში იწერება მიმდინარე სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო სასწრაფო პაციენტის სტატუსი – პირველი გასინჯვის დროს. სტატუსი უნდა იყოს ინფორმატიული და კლინიკური მნიშვნელობის მონაცემები სრულყოფილად ასახული.

7. მკურნალი ექიმის მიერ პაციენტის ჩივილები და ავადმყოფობის ანამნეზი იწერება მოკლედ, პათოლოგიური ცვლილებებისა და დაავადებასთან დაკავშირებული მონაცემების მითითებით. საერთო ანამნეზში აისახება მიმდინარე დაავადებასთან და პაციენტის მკურნალობის ტაქტიკასთან დაკავშირებული მონაცემები. აქვე აუცილებელია იმ მონაცემების დაფიქსირება, რომლებიც მიუთითებენ ალერგიული რეაქციების არსებობას, ეპიდემიოლოგიურ ანამნეზს, წარსულში არსებულ ჰემოტრანსფუზიის შემთხვევებს, გადატანილ (ტუბერკულოზი, სქესობრივი გზით გადამდები, ვირუსული ჰეპატიტი, აივინფექციები) დაავადებებს. ამასთან, აუცილებელია იმ მონაცემების აღნიშვნა, რომელიც შეეხება პაციენტის სადაზღვევო ანამნეზს: რა დროიდან იმყოფება პაციენტი საავადმყოფო ფურცელზე.

8. პირველადი გასინჯვის მონაცემები შეიტანება მოკლედ გასინჯვისათვის ხელმისაწვდომ ორგანოთა სისტემების მიხედვით, ხოლო გამოვლენილი პათოლოგიური ცვლილებები აღიწერება დაწვრილებით.

9. სამედიცინო ჩარევის აუცილებელ და გარდაუვალ წინაპირობას წარმოადგენს პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქეს არ შეუძლია თავისი ნების გამოხატვა, ხოლო სამედიცინო ჩარევა გარდაუვალია და შედის მოქალაქის ინტერესების სფეროში, გადაწყვეტილებას სამედიცინო ჩარევის თაობაზე იღებს კონსილიუმი, ხოლო კონსილიუმის ჩატარების შეუძლებლობის შემთხვევაში – ერთპიროვნულად, მკურნალი (მორიგე) ექიმი, ან სამედიცინო დაწესებულების სხვა სამედიცინო პერსონალი ადმინისტრაციული უფლებამოსილების მიხედვით.

10. თუ პაციენტი არის 18 წლამდე ასაკის ან ქმედუუნარო პირი, სამედიცინო ჩარევის აუცილებლობისას თანხმობის მიღება ხდება მათი ნათესავების ან კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით. ამ უკანასკნელთა არარსებობის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს კონსილიუმი, ხოლო კონსილიუმის ჩატარების შეუძლებლობის შემთხვევაში – ერთპიროვნულად, მკურნალი (მორიგე) ექიმი, ან სამედიცინო დაწესებულების სხვა სამედიცინო პერსონალი ადმინისტრაციული უფლებამოსილების მიხედვით.

11. ინფორმაცია პაციენტს მიეწოდება მისთვის გასაგებ ენაზე. პაციენტისათვის მიწოდებული ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს არსებული პათოლოგიისათვის დამახასიათებელ ყველა თავისებურებას, მკურნალობის მეთოდებსა და მიზნებს, შესაძლო რისკს, გვერდით მოვლენებსა და მოსალოდნელ შედეგებს, რომლის თაობაზეც შესაბამისი ჩანაწერი კეთდება სამედიცინო ბარათში.

12. დღიურების წარმოება პაციენტის გასინჯვის ფურცელში უნდა მიმდინარეობდეს არანაკლებ კვირაში სამჯერ, ხოლო მძიმე და საშუალო სიმძიმის ავადმყოფების შემთხვევებში – ყოველდღიურად, განსაკუთრებული სიმძიმის ავადმყოფების შემთხვევაში – დღეში რამდენჯერმე. დღიურებში აისახება პაციენტის მდგომარეობის დინამიკა, ობიექტური გასინჯვის მონაცემები, ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგები და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ცვლილებები.

13. განყოფილების ხელმძღვანელი გეგმურ პაციენტს სინჯავს განყოფილებაში შემოსვლიდან არა უგვიანეს მესამე დღისა, ხოლო მძიმე და საშუალო სიმძიმის ავადმყოფების შემთხვევაში – ჰოსპიტალიზაციის მომენტიდან ერთი დღე-ღამის განმავლობაში.

14. განყოფილების ხელმძღვანელის შემოვლები კეთდება არანაკლებ კვირაში ერთხელ. ისტორიაში ფორმდება კლინიკური დიაგნოზი, რეკომენდაციები და დასტურდება მისი ხელმოწერით.

15. კონსულტანტების ჩანაწერები უნდა შეიცავდეს კონსულტაციის ჩატარების დროსა და თარიღს, კონსულტანტის გვარსა და სპეციალობას, პათოლოგიური ცვლილებების მდგომარეობას, დიაგნოზსა და შემდგომ რეკომენდაციებს.

16. კონსილიუმის ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს დაწვრილებით ინფორმაციას, კონსილიუმში მონაწილე ყველა სპეციალისტის აზრის გათვალისწინებით. კონსილიუმის რეკომენდაციები შესასრულებლად სავალდებულოა, ხოლო იმ შემთხვევებში, როდესაც გარკვეული მიზეზების გამო მათი შესრულება შეუძლებელია, მკურნალი ექიმი ვალდებულია აცნობოს კონსილიუმის წევრებს და ასახოს სამედიცინო ბარათში.

17. კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში პაციენტის მოთავსების შემთხვევაში მიმღები (მორიგე, მკურნალი) ექიმი აკეთებს მოკლე ჩანაწერს პაციენტის შესახებ, აღწერს არსებულ სიმპტომთა კომპლექსს და უთითებს სავარაუდო დიაგნოზს. ამავე განყოფილების მორიგე ექიმები დღე-ღამეში უნდა აკეთებდნენ არანაკლებ სამ ჩანაწერს. დღიურის ჩანაწერები უნდა ასახავდეს პაციენტის მდგომარეობასა და ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციების უმთავრეს მაჩვენებლებს. რეანიმაციული განყოფილების ხელმძღვანელი ყოველდღიურად ნახულობს განყოფილების ყველა პაციენტს. პროფილური განყოფილების მკურნალი ექიმი ყოველდღიურად აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს, ხოლო პროფილური განყოფილების ხელმძღვანელი ბარათში ჩანაწერს აკეთებს არანაკლებ კვირაში ორჯერ.

18. კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში დანიშნულების ფურცლის ნაცვლად გამოიყენება პაციენტის მდგომარეობის ძირითადი მაჩვენებლის ფურცელი, სადაც ძირითადი სასიცოცხლო პარამეტრების გარდა ფიქსირდება ექიმის ყველა დანიშნულება. ინტენსიური თერაპიის განყოფილებიდან პაციენტის გადაყვანის შემთხვევაში ფორმდება გადაყვანის მოკლე ეპიკრიზი. კლინიკური განყოფილების ექიმი პაციენტს ნახულობს გადაყვანიდან ერთი საათის განმავლობაში და აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

19. ჩანაწერებს, ბიოლოგიური სითხეების ტრანსფუზიის, ნარკოტიკული საშუალებებისა და ძლიერმოქმედი პრეპარატების გამოყენების შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აწარმოებს ექიმის დანიშნულების შემსრულებელი ექთანი, რასაც ხელმოწერით ადასტურებს მკურნალი ექიმი.

20. ეტაპური ეპიკრიზი, რომელიც უნდა ასახავდეს პაციენტის მდგომარეობის დინამიკას, პაციენტის შემდგომი მართვის ტაქტიკასა და პროგნოზს, ფორმდება საჭიროების მიხედვით, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

21. ექიმის გასინჯვის ფურცელი არის სამედიცინო ბარათის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. დაუშვებელია მასში არსებული ჩანაწერების გაორება ან თვითნებური ჩანაწერების წარმოება. მკურნალი ექიმი მასში ჩანაწერებს (პაციენტის გასინჯვის ფურცელში (დღიურში) აღნიშნული დანიშნულებების შესაბამისად) აკეთებს მკაფიოდ და გასაგებად, მიუთითებს მედიკამენტის დანიშვნისა და მოხსნის თარიღს. ექიმი ხელმოწერით ადასტურებს მედიკამენტის დანიშვნისა და მოხსნის ფაქტებს. იმ შემთხვევებში, როდესაც მკურნალობაში ჩართულია პაციენტის მიერ შეძენილი მედიკამენტი, დანიშვნის გრაფაში გვერდით კეთდება ჩანაწერი პაციენტის პრეპარატი“.

22. პაციენტის გაწერის დროს ივსება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა ფორმა №IV-100/ა, რომელიც მოიცავს ჩატარებული მკურნალობის ხასიათსა და მის შედეგებს, სიმპტომების დინამიკასა და რეკომენდაციებს პაციენტის შემდგომი მართვის შესახებ. ჯანმრთელობის ცნობა შესრულებული უნდა იყოს ორ ეგზემპლარად, რომელთაგანაც ერთი რჩება სამედიცინო ბარათში, მეორე ეგზემპლარი მიეცემა პაციენტს ხელზე.

23. პაციენტის სიკვდილის შემთხვევაში სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში იწერება გარდაცვალების ეპიკრიზი და გაიცემა სიკვდილის შესახებ სამედიცინო მოწმობა – ფორმა №106ს-4 (სააღრიცხვო). გარდაცვალების ეპიკრიზი უნდა მოიცავდეს პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის მოკლე ისტორიას, სიმპტომების დინამიკას, ჩატარებული მკურნალობის ხასიათსა და დიაგნოსტიკურ პროცედურებს, ლეტალური გამოსავლის დადგომის მიზეზებსა და გარემოებებს.

24. გვამის პათოლოგანატომიური შესწავლის შემდეგ სამედიცინო ბარათში არა უგვიანეს 10 დღისა შეიტანება შესწავლის მოკლე ოქმი დაწვრილებითი პათოლოგანატომიური დიაგნოზის ფორმულირებით და ეპიკრიზით, დიაგნოზების ჩამოყალიბების რიგითობის შესაბამისად.

25. სამედიცინო ბარათი შესაძლებელია არქივიდან გაცემულ იქნეს სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნით კანონით დადგენილი წესით.

26. პაციენტს, მოთხოვნის საფუძველზე, გადაეცემა ადმინისტრაციის თანხმობით რენტგენის ფირები, ბიოფსიური მასალის ბლოკები და სასაგნე მინაზე დამზადებული პრეპარატები და სხვა (გაცემის ფაქტი რეგისტრირდება სამედიცინო ბარათში).

27. სამედიცინო ბარათი სამედიცინო დაწესებულების არქივში ინახება 15 წლის განმავლობაში. ბარათის შემდგომი შენახვის ან განადგურების მიზანშეწონილობის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საავადმყოფოს ადმინისტრაცია, აღნიშნული დროის გასვლის შემდეგ.

მუხლი 3. ფიზიკალური მონაცემების რეგისტრაციის ფურცელი – ფორმა №IV-300-1/ა (დანართი 2)

1. ფიზიკალური მონაცემების ფურცელი არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი მახასიათებლების ოპერატიული დოკუმენტი.

2. ფიზიკალური მონაცემების ფურცელში ჩანაწერებს აკეთებს ექთანი დღეში ორჯერ. აღნიშნული ფურცელი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. მკურნალი ექიმი ყოველდღიურად სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში (ფორმა №IV-300/ა) აკეთებს ჩანაწერს პაციენტის მდგომარეობის შესახებ.

4. ფიზიკალური მონაცემების რეგისტრაციის ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

მუხლი 4. ექიმის დანიშნულების ფურცელი – ფორმა №IV-300-2/ა (დანართი 3)

1. ექიმის დანიშნულების ფურცელი არის სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. დაუშვებელია მასში არსებული ჩანაწერების გაორება ან თვითნებური ჩანაწერების წარმოება.

2. მკურნალი ექიმი ჩანაწერებს აკეთებს მკაფიოდ და გასაგებად, მიუთითებს მედიკამენტის დანიშვნისა და მოხსნის თარიღს. ექთანი ხელმოწერით ადასტურებს მედიკამენტის დანიშვნისა და მოხსნის ფაქტებს. მკურნალი ექიმი ყოველ დილას, შემოვლისას, პაციენტის გამოკითხვის საფუძველზე, ამოწმებს დანიშნულების მიღების სიზუსტეს და დანიშნულების ფურცელში ხელმოწერით ადასტურებს ექთნის მიერ ჩატარებულ ყველა პროცედურას.

3. იმ შემთხვევებში, როდესაც მკურნალობაში ჩართულია პაციენტის მიერ შეძენილი მედიკამენტი, დანიშვნის გრაფაში კეთდება ჩანაწერი პაციენტის პრეპარატი“.

4. ექიმის დანიშნულების ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 5. ზოგადი ანესთეზიის რუკაფორმა №IV-300-3/ (დანართი 4)

1. ზოგადი ანესთეზიის რუკა ივსება პრემედიკაციის მომენტიდან – პაციენტის ინტენსიური (პოსტოპერაციული) თერაპიის პალატაში მოთავსებამდე პერიოდში, შესრულებული სამუშაოს პარალელურად.

2. რუკას აწარმოებს ექთანი ანესთეზისტი, ექიმი ანასთეზიოლოგის მეთვალყურეობით. აღნიშნული რუკა თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. ზოგადი ანესთეზიის რუკა დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 6. გაუტკივარების ოქმიფორმა №IV-300-4/ (დანართი 5)

1. გაუტკივარების ოქმს ავსებს ექიმი ანესთეზიოლოგი.

2. გაუტკივარების ოქმში აღინიშნება პრემედიკაცია, შესავალი ნარკოზი, ტრაქეის ინტუბაციის მეთოდი, ძირითადი ნარკოზის მსვლელობა, გართულებები და მათი დეტალური აღწერა, ნარკოზიდან გამოსვლის აღწერა, ექსტუბაცია, პოსტოპერაციულ პალატაში გადაყვანის დრო და პაციენტის მდგომარეობა, აღმოცენებული გართულებების დეტალური აღწერა, უახლოესი პოსტოპერაციული პერიოდის დახასიათება.

3. ოქმის ბოლოს აღინიშნება გახარჯული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების დოზა და რაოდენობა. გაუტკივარების ოქმი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

4. გაუტკივარების ოქმი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 7. პაციენტის ანესთეზიისა და ოპერაციისათვის მომზადების ფურცელიფორმა №IV-300-5/ (დანართი 6)

1. პაციენტის მომზადება ანესთეზიისა და ოპერაციისათვის იგეგმება ანესთეზიოლოგის მიერ. ფორმას ავსებს ექიმი ანესთეზიოლოგი მკაფიოდ და გასაგებად.

2. პაციენტის ანესთეზიისა და ოპერაციისათვის მომზადების ფურცელში აისახება წინასაოპერაციო მომზადების დაწვრილებითი პროგრამა და პრემედიკაცია. აღნიშნული ფურცელი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. პაციენტის ანესთეზიისა და ოპერაციისათვის მომზადების ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 8. ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელიფორმა №IV-300-6/ (დანართი 7)

1. ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერს აკეთებს ექიმი ანესთეზიოლოგი.

2. ჩანაწერის ყველა პუნქტი ივსება მკაფიოდ და გასაგებად. ექიმი პაციენტის მდგომარეობის შეფასებისას ეყრდნობა ანამნეზურ, პარაკლინიკურ, ფიზიკალურ მონაცემებს. განსაკუთრებელი ყურადღება ექცევა ანამნეზურ მონაცემებს, აქვე უნდა განისაზღვროს ოპერაციულ- ანესთეზიოლოგიური რისკი. აღნიშნული ფურცელი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 9. პაციენტის წინასაოპერაციო კითხვარიფორმა №IV-300-7/ (დანართი 8)

1. პაციენტის წინასაოპერაციო კითხვარი უნდა შეავსოს პაციენტმა ექიმი ანესთეზიოლოგისგან სათანადო განმარტებების მიღების შემდეგ. პასუხგაუცემელი არ უნდა დარჩეს არც ერთი კითხვა. პასუხი შეიძლება იყოს მხოლოდ ორი სახის დიახ“ ან არა“. თუ რომელიმე კითხვაზე პაციენტს გააჩნია პასუხი ხანდახან“ ან პერიოდულად“, ასეთ შემთხვევაში უნდა შემოიხაზოს პასუხი – დიახ“. კითხვარზე აუცილებელია პაციენტის ხელმოწერა. პაციენტის წინასაოპერაციო კითხვარი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს არ შეუძლია კითხვარის შევსება (პაციენტის უგონო ან მძიმე სომატური მდგომარეობა, არაქმედითუნარიანობა და სხვ.), კითხვარს ავსებს პაციენტის ნათესავი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ამ უკანასკნელთა არარსებობის შემთხვევაში კითხვარს ავსებს (შესაძლებლობის ფარგლებში) ანესთეზიოლოგი და აკეთებს სათანადო ჩანაწერს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში იმის თაობაზე, რომ ინფორმაციის მოპოვება შეუძლებელია.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 10. პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა გაუტკივარებაზეფორმა №IV-300-8/ (დანართი 9)

1. პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა გაუტკივარებაზე ივსება ერთობლივად პაციენტისა და ექიმის მიერ, მას შემდეგ, რაც ანესთეზიოლოგი მიაწოდებს პაციენტს ამომწურავ ინფორმაციას მოსალოდნელი ოპერაციული ჩარევის მოცულობის, შერჩეული გაუტკივარების ტიპის და სავარაუდო გართულებების შესახებ, ფორმაში მითითებული პარაგრაფების მიხედვით. პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა გაუტკივარებაზე თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს არ შეუძლია თანხმობის მიცემა, ფორმას ავსებს და თახმობას იძლევა პაციენტის ნათესავი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ამ უკანასკნელთა არარსებობის შემთხვევაში ანესთეზიოლოგი აკეთებს სათანადო ჩანაწერს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში, იმის თაობაზე, რომ პაციენტის, მისი ნათესავის ან კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება გაუტკივარებაზე შეუძლებელია.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტები დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 11. პაციენტის პოსტოპერაციული პერიოდის მართვის ფურცელიფორმა №IV-300-9/ (დანართი 10)

1. პოსტოპერაციული პერიოდის მართვა იგეგმება ექიმი ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგის მიერ. სამკურნალო-დიაგნოსტიკური დანიშნულების პარაგრაფებს ავსებს პირადად.

2. პოსტოპერაციული პერიოდის მართვის ფურცელს აწარმოებს ექთანი – იმ მორიგე ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგის მეთვალყურეობით, რომელსაც აქვს უფლება კლინიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, შეცვალოს დანიშნულება. პოსტოპერაციული პერიოდის მართვის ფურცელი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. პოსტოპერაციული პერიოდის მართვის ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 12. პაციენტის თანხმობა სისხლისა და მისი კომპონენტების გადასხმის ოპერაციაზეფორმა №IV-300-10/ (დანართი 11)

1. პაციენტის თანხმობა სისხლის და მისი კომპონენტების გადასხმის შესახებ ივსება ერთობლივად პაციენტისა და ექიმის მიერ, მას შემდეგ, რაც მკურნალი ექიმი მიაწოდებს პაციენტს ამომწურავ ინფორმაციას: გადასხმის მიზანი, მისი აუცილებლობა, ხასიათი და პროცედურის თავისებურებანი, გადასხმის შემდეგ მისი შესაძლო რეაქციები და გართულებები, რომლის განვითარების შემთხვევაში პაციენტი თანახმაა მისთვის ყველა საჭირო სამედიცინო ჩარევაზე. პაციენტს უნდა გაეცეს პასუხი, მისი ჯანმრთელობის, დაავადებისა და მკურნალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ასევე უნდა მიიღოს ინფორმაცია მკურნალობის ალტერნატიულ მეთოდებზე და ფინანსურ ხარჯებზე. პაციენტის თანხმობა სისხლის და მისი კომპონენტების გადასხმის ოპერაციაზე – ფორმა თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

2. იმ შემთხვევებში, როდესაც პაციენტს არ შეუძლია თანხმობის მიცემა – ფორმას ავსებს და თახმობას იძლევა პაციენტის ნათესავი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ამ უკანასკნელთა არარსებობის შემთხვევაში ექიმი აკეთებს სათანადო ჩანაწერს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში იმის თაობაზე, რომ ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე შეუძლებელია.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწნებული დოკუმენტები სისხლისა და მისი კომპონენტების გადასხმის ოპერაციაზე დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 13. სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ოქმიფორმა №IV-300-11/ (დანართი 12)

1. გადასხმის ოქმი ივსება პაციენტისათვის სისხლის და სისხლის კომპონენტების ყოველი გადასხმის რეგისტრაციისათვის, აგრეთვე ტრანსფუზიის მიმართ ორგანიზმის რეაქციისა და სხვა პოსტტრანსფუზიული გართულებების აღნიშვნისათვის.

2. სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ოქმი ივსება ტრანსფუზიის პროცედურის ჩამტარებელი ექიმის მიერ. ოქმი უნდა იქნს ჩაკრული სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში.

3. ყოველი ტრანსფუზიის რეგისტრაციისას ივსება ფორმის ყველა სვეტი.

4. სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ოქმი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 14. პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა სამედიცინო მომსახურების გაწევაზეფორმა №IV-300-12/ (დანართი 13)

1. პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა აუცილებელია სამედიცინო ჩარევების წინ. აღნიშნული ფორმა თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

2. პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე ივსება ერთობლივად პაციენტისა და ექიმის მიერ, მას შემდეგ, რაც მკურნალი ექიმი მიაწოდებს პაციენტს ამომწურავ ინფორმაციას სამედიცინო მომსახურების არსისა და საჭიროების შესახებ:

ა) სამედიცინო მომსახურების მოსალოდნელი შედეგები;

ბ) პაციენტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული რისკი;

გ) განზრახული სამედიცინო მომსახურების სხვა, ალტერნატიული ვარიანტები და ამ უკანასკნელთა თანხმლები რისკი და შესაძლო ეფექტიანობა;

დ) სამედიცინო მომსახურებაზე უარის თქმის მოსალოდნელი შედეგები; სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური და სოციალური საკითხები.

3. იმ შემთხვევებში, როდესაც პაციენტს არ შეუძლია თანხმობის მიცემა – ფორმას ავსებს და თახმობას იძლევა პაციენტის ნათესავი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ამ უკანასკნელთა არარსებობის შემთხვევაში ექიმი აკეთებს სათანადო ჩანაწერს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში იმის თაობაზე, რომ ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე შეუძლებელია.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტები დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 15. პაციენტის მდგომარეობის ძირითადი მაჩვენებლის რუკაფორმა №IV-300-13/ (დანართი 14)

1. პაციენტის მდგომარეობის ძირითადი მაჩვენებლის რუკა ივსება პაციენტის კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში მოთავსების მომენტიდან პაციენტის სხვა სომატურ განყოფილებაში გადაყვანამდე.

2. რუკას აწარმოებს მორიგე ექთანი, ექიმი რეანიმატოლოგის მეთვალყურეობით. პაციენტის მდგომარეობის ძირითადი მაჩვენებლის რუკა თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. პაციენტის მდგომარეობის ძირითადი მაჩვენებლის რუკა დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 16. ეტაპური ეპიკრიზის ჩაწერის ფურცელიფორმა №IV300-14/ (დანართი 15)

1. ეტაპური ეპიკრიზი, რომელიც უნდა ასახავდეს პაციენტის მდგომარეობის დინამიკას, პაციენტის შემდგომი მართვის ტაქტიკასა და პროგნოზს, ფორმდება საჭიროების მიხედვით და პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

2. ეტაპური ეპიკრიზის ჩაწერის ფურცელს აწარმოებს მკურნალი ექიმი. აღნიშნული ფურცელი თან უნდა დაერთოს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათს.

3. ეტაპური ეპიკრიზის ჩაწერის ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 17. წინასაოპერაციო ეპიკრიზიფორმა №IV-300-15/ (დანართი 16)

1. წინასაოპერაციო ეპიკრიზი არის სტაციონარული პაციენტის ბარათის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამიტომ ექიმის ყველა მოქმედება უნდა იყოს ასახული წინასაოპერაციო ეპიკრიზში.

2. წინასაოპერაციო ეპიკრიზის ჩაწერის ფურცელს აწარმოებს მკურნალი ექიმი.

3. ეტაპური ეპიკრიზის ჩაწერის ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 18. ოპერაციის პროტოკოლიფორმა №IV-300-16/ (დანართი 17)

1. ოპერაციის პროტოკოლი, გარდა საოპერაციო ჟურნალისა, ასევე ასახულ უნდა იქნეს სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათში.

2. ოპერაციის პროტოკოლის ჩაწერის ფურცელს აწარმოებს მკურნალი ექიმი (ოპერატორი).

3. ოპერაციის პროტოკოლის ჩაწერის ფურცელი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 19. სტაციონარში პაციენტთა მიღების და გაწერის რეგისტრაციის ჟურნალიფორმა №IV-301/ (დანართი 18)

1. სტაციონარში პაციენტთა მიღების და გაწერის რეგისტრაციის ჟურნალში ხდება საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებაში შემოსული ყველა პაციენტის რეგისტრაცია.

2. მიმღები განყოფილების მორიგე ექთანი ჟურნალში ავსებს პაციენტის მონაცემებს პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით, აფიქსირებს პაციენტის შემოსვლისა და გაწერის თარიღსა და დროს, გამომგზავნი დაწესებულების დიაგნოზს.

3. მიმღები (მორიგე) ექიმი ვალდებულია ჟურნალში დააფიქსიროს თავისი გვარი, სპეციალობა და გასინჯვის დრო. მოკლედ ჩაწეროს პაციენტის ჩივილები, ობიექტიური მონაცემები, მედიკამენტებზე ალერგიული რეაქციები. ექიმი ჟურნალში წერს დანიშნულებას, დიაგნოზს და მიუთითებს, თუ სად გაიგზავნა პაციენტი პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ.

4. ორგანიზმში შრატების, ვაქცინების, გამაგლობულინის შეყვანის შემთხვევების თაობაზე ჟურნალში აუცილებელია გაკეთდეს ჩანაწერი, ასევე აუცილებელია, დაფიქსირდეს ინფორმაცია შესაძლო რეაქციის განვითარების შესახებ.

5. პირველადი სამედიცინო დახმარების ჩატარების შემდეგ ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას პაციენტის ბინაზე გაწერის შესაძლებლობის შესახებ. პაციენტს გადაეცემა ,,ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 აგვისტოს №338/ნ ბრძანების შესაბამისად შევსებული ცნობა.

6. სტაციონარში პაციენტთა მიღების და გაწერის რეგისტრაციის ჟურნალი უნდა იყოს აკინძული, დანომრილი, დადასტურებული სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელის ხელმოწერით და ბოლო ფურცელზე დაწესებულების დალუქული ბეჭდით.

7. სტაციონარში პაციენტთა მიღების და გაწერის რეგისტრაციის ჟურნალი დაწესებულებაში ინახება არქივში ჩაბარებიდან 15 წლის განმავლობაში.

 დანართი 1

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-300/

––––––––––––––––––––––––––––––––––

            (დაწესებულების დასახელება)                                                            დამტკიცებულია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის

–––  ––––––––––  №––––– ბრძანებით

 

სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათი –––––

 

 სისხლის ჯგუფი

 და Rh-ფაქტორი ––––––––––––––––––

 

 ალერგია –––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                       (პრეპარატის დასახელება)

გვარი, სახელი, მამის სახელი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

სქესი: მამრობითი მდედრობითი                                                                       ასაკი ––––––––––––––

 

ბავშვებისათვის: 1 თვემდე –––––––––––––––––– დღის, 1 წლამდე–––––––––––––––––––– თვის

 

ოჯახური მდგომარეობა–––––––––––––––––––– მოქალაქეობა –––––––––––––––––––––––––––––––

 

პირადი ნომერი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

მისამართი  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

საკონტაქტო ტელეფონი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

სამუშაო ადგილი, პროფესია, თანამდებობა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

სადაზღვევო კომპანია –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

პოლისის ნომერი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ჰოსპიტალიზაციის თარიღი და დრო –––––––––––––––––– განყოფილება ––––––––––––––––––––

 

პალატა –––––––––––––––––––––– სხვა განყოფილებაში გადაყვანა –––––––––––––––––––––––––

 

ტრანსპორტირების სახეობა: საკაცით სავარძლით შეუძლია სიარული

 

მოყვანილია (ვის მიერ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ვინ გამოგზავნა პაციენტი ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

სტაციონარში მოყვანილია სასწრაფო ჩვენების გამო:                   დიახ                         არა

 

––––––––– საათის შემდეგ –––––––––– დაავადების დაწყებიდან –––––––––– ტრავმის მიღებიდან

 

ჰოსპიტალიზებულია გეგმურად:               დიახ                             არა

 

გამომგზავნი დაწესებულების დიაგნოზი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

დიაგნოზი შემოსვლისას (წინასწარი) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

კლინიკური დიაგნოზი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– დადგენის თარიღი ––––––––––––––

 

დასკვნითი კლინიკური დიაგნოზი (გამოწერისას):

 

 ძირითადი დაავადება ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 ძირითადი დაავადების გართულება (გართულებები) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 თანმხლები დაავადება (დაავადებები) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ჰოსპიტალიზირებულია მიმდინარე წელს ამ დაავადების გამო: პირველად, განმეორებით.

 

ოპერაციული მკურნალობა, გაუტკივარების მეთოდები და შემდგომი გართულებები:

 

ოპერაციის დასახელება

თარიღი,

საათი

გაუტკივარების მეთოდი

გართულებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაცემული საავადმყოფო ფურცლის ––––––– თარიღი ––––––– დან –––––––მდე

 

დაავადების გამოსავალი: გამოჯანმრთელება, გაუმჯობესება, უცვლელი, გაუარესება,

 

გარდაიცვალა (თარიღი)–––– გადაყვანილია სხვა დაწესებულებაში –––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                                                                                   (დაწესებულების დასახელება)

სხვა (ჩაიწეროს) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

გაწერის თარიღი და დრო ––––––––––––––––––––––––––––––––– საწოლდღე –––––––––––––––––

 

მკურნალი ექიმი (სახელი, გვარი) ––––––––––––––––––––– ხელმოწერა––––––––––––––––––––––

 

სამსახურის უფროსი (სახელი, გვარი) –––––––––––––– ხელმოწერა–––––––––––––––––––––––––

პაციენტის გასინჯვის ფურცელი (დღიური)

პაციენტის სახელი, გვარი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ბარათის ნომერი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

თარიღი,

დრო

 

ჩანაწერი

დაგეგმილი გამოკვლევები, სპეციალისტის კონსულტაციები, დანიშნულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ექიმის სახელი, გვარი ––––––––––––––––––––––

 

ხელმოწერა ––––––––––

 

 

 

 

 

თარიღი,

დრო

ჩანაწერი

დაგეგმილი გამოკვლევები, სპეციალისტის კონსულტაციები, დანიშნულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ექიმის სახელი, გვარი –––––––––––––––––––––––––

 

ხელმოწერა ––––––––––

 

 

 

კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევის შედეგები

 

 

პაციენტის სახელი, გვარი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ბარათის ნომერი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

ექიმის სახელი, გვარი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

პათოლოგანატომიური (ჰისტოლოგიური) დასკვნა

 

 

 

 

 

 

ჰისტომორფოლოგიური დიაგნოზი:

 

ძირითადი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ძირითადი გართულება ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

თანმხლები ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ექიმის სახელი, გვარი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ხელმოწერა––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

თარიღი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 მიმღები (მორიგე, მკურნალი) ექიმის ჩანაწერი

 

პაციენტის სახელი, გვარი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ბარათის ნომერი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

თარიღი,

დრო

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თარიღი,

დრო

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ექიმის სახელი, გვარი ––––––––––– ხელმოწერა –––––––––––

 

 

 დანართი 2

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა №IV-300-1/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის,

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის –––––– № ––––– ბრძანებით

ფიზიკალური მონაცემების რეგისტრაციის ფურცელი

 პაციენტის სახელი, გვარი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ბარათის ნომერი ––––––––––––––––––––––

 

 განყოფილება ––––––––––––––––––––––––– პალატის ნომერი ––––––––––––––––––––

 

ფიზიკალური მონაცემები

 

დრო

რიცხვი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არტერიული წნევა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გულისცემის სიხშირე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტემპერატურა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიღებული სითხის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოყოფილი შარდის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დრენაჟიდან გამოყოფილი სითხის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუნთქვის სიხშირე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დეფეკაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პაციენტის წონა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მორიგე ექთნის ხელმოწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პაციენტის სახელი, გვარი

ბარათის ნომერი

 

დიაგნოზი/ქირურგიული ჩარევა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ჰოსპიტალიზაციის თარიღი

 

 

ქირურგიული ჩარევის თარიღი

ალერგია (პრეპარატის დასახელება, ალერგიული რეაქციის ტიპი და ფორმა)

 

 

დანართი 3

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-2/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრის

2009 წლის ––––––––– –––––––ბრძანებით

 

ექიმის დანიშნულების ფურცელი

განყოფილება ––––––––––––––                                           პალატის ნომერი ––––––––––––––

 

 

 

დანიშნულება

 

დრო

რიცხვი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანიშნულება შევასრულე

მორიგე ექთანი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანიშნულების შესრულებას ვადასტურებ ექიმი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 4

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-3/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის,

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის –––––––––––– ––––––– ბრძანებით

 ზოგადი ანესთეზიის რუკა

გეგმური გადაუდებ.

 

ოპერაცია:

ავ-ფი:

ისტ.

თარიღი

წონა კგ, სიმაღლე სმ.

კონტური

პრემედიკაციის ეფექტი: დამაკმ. არადამაკმ.

სანარკოზე აპარატი

ი/ვ ინფუზია, ვ/პუნქცია, ვ/სექცია

ხელი, ფეხი, მარჯვენა, მარცხენა

მაგისტრალური ვენის კათეტერიზაცია

გასტრალური ზონდი

ენდოტრაქეული მილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირობითი აღნიშვნები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დროო ————————————®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/A Ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Atropini 0,1%

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Diazepami

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Na thiopentali

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Droperidoli 0,25%

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Phentanyli 0,005%

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Propofoli

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketalar mg

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduan mg

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Suxamethonium mg

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Prozerini 0,05%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halothani მოც.%

Isoflurani მოც.%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2O/O2/ ჰაერი ლ/წთ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPO2% / ETCO2 mmHg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vt მლ/Pav mmHG

 

 

 

 

 

 

 

 

დიურეზი: სულ

მლ/სთ

 

პირობითი აღნიშვნები

 

X – ნარკოზის დაწყება და დასასრული                       < – ინტუბაცია და ექსტუბაცია

 

D – ოპერაციის დასაწყისი                                               Ñ – ოპერაციის დასასრული

 

სუნთქვა: ¢ სპონტანური                                                l – ფილტვების ხელოვნური ვენტილაცია

 

 ! – ასისტოლია

 

 ექიმი ანესთეზიოლოგის სახელი გვარი -------------------------------------- ხელმოწერა --------------------------------------

 ექთანი ანესთეზისტის სახელი, გვარი -------------------------------------- ხელმოწერა --------------------------------------

დანართი 5

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-4/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის ––––––––––––––   -------- ბრძანებით

 

გაუტკივარების ოქმი              ,,-----“ ,,----------------------“ 200 წ

 

პაციენტის სახელი, გვარი -------------------------------------------------------------------------------

 

ბარათის ნომერი ---------------------------------- განყოფილება ---------------------------------- პალატის ნომერი --------------------------

 

 გაუტკივარების აღწერა (პრემედიკაცია, შესავალი ნარკოზი, ტრაქეის ინტუბაციის მეთოდი, ძირითადი ნარკოზის მსლელობა, გართულებები და მათი დეტალური აღწერა, ნარკოზიდან გამოსვლის აღწერა, ექსტუბაცია, პოსტოპერაციულ პალატაში გადაყვანისას პაციენტის მდგომარეობა და დრო, აღმოცენებული გართულებების დეტალური აღწერა, უახლოესი პოსტოპერაციული პერიოდის დახასიათება, გახარჯული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების დოზა და რაოდენობა):

 

 

 

 

 

 ექიმი ანესთეზიოლოგის სახელი, გვარი ------------------------------- ხელმოწერა ----------------------------------------

 

 ექთანი ანესთეზისტის სახელი, გვარი ------------------------------------ ხელმოწერა ----------------------------------------

 

დანართი 6

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-5/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

 2009 წლის –––––––––––– ----- ბრძანებით

 

პაციენტის ანესთეზიისა და ოპერაციისათვის მომზადების ფურცელი

 

პაციენტის სახელი, გვარი ...................................................... ....................

 

ბარათის ნომერი ................................ ....................

 

პაციენტის მომზადება

თარიღი

დრო

პრემედიკაცია

მედიკამენტი

თარიღი

დრო

1.

დიეტა

 

 

 

 

 

2.

ქვ. კიდურებზე ელასტიური ბანდის დახვევა

 

 

 

 

 

3.

მედიკამენტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განყოფილება ––––––––––––––––––––––––––––––– პალატის ნომერი –––––––––––

 

მორიგე ექთანი –––––––––––––––––––––––––––––––               ხელმოწერა ––––––––––––––––––

                                             სახელი, გვარი

თარიღი –––––––––––––––

 

 

ზოგადი ანესთეზიის სქემა

 

 

 

 

 ანესთეზიოლოგი –––––––––––––––––––––––––                       ხელმოწერა –––––––––––––––––

                                                  სახელი, გვარი

 თარიღი ––––––––––––––––––––

დანართი 7

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა #IV-300-6/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის –––––––––––– ----- ბრძანებით

ანესთეზიოლოგის წინასაოპერაციო ჩანაწერის ფურცელი

პაციენტის სახელი, გვარი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ბარათის ნომერი –––––––––––––––––––––––

განყოფილება ––––––––––––––––––––––––––––––– პალატის ნომერი –––––––––––––––––

 

 

თარიღი:                დრო:                ასაკი:                 სქესი:                წონა: . . . . . კგ.                სიმაღლე: . . . . . სმ.

 

წინასწარი დიაგნოზი––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ოპერაცია: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ინტუბაცია (მალამპატი) პროთეზი:

 

ანამნეზი:

ალერგია:

 

მედიკამენტური დამოკიდებულება:

 

მავნე ჩვევები: თამბაქო:                  ალკოჰოლი:                   ნარკოტიკები:                  სხვა:

  

დაავადებები:

 

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა:

 

სასუნთქი სისტემა:

 

ენდოკრინული სისტემა:

 

ნერვული სისტემა:

 

 შარდგამომყოფი სისტემა:

 

საჭმლის მომნელებელი სისტემა:

 

საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატი:

 

წარსულში ჩატარებული ანესთეზიები:

 

ოჯახური ანამნეზი:

 

საკვების/სითხის ბოლო მიღების დრო:

 

სხვა:

ფიზიკალური გამოკვლევა:                   T/AmmHg                      Psცკ/წთ                       R'წთ                       t0c:

გული:

 

ფილტვები:

 

ნევროლოგიური სტატუსი:

 

გაუტკივარების რისკი ASA: შენიშვნა:

 

 

ექიმ-ანესთეზიოლოგის სახელი, გვარი––––––––––––––––– ხელმოწერა ––––––––––––

დანართი 8

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-7/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის –––––––––––– --------- ბრძანებით

პაციენტის წინასაოპერაციო კითხვარი

პ ა ც ი ე ნ ტ ი ს    ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ

თქვენ მიერ ექიმისთვის მიწოდებულმა არასწორმა ინფორმაციამ შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ოპერაციის შედეგს და თქვენს ჯანმრთელობას.

მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური.

 

გვარი, სახელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          თარიღი ––––––––––––––

ბარათის ნომერი ––––––––––––––––––

განყოფილება –––––––––––––––––––––––––––––             პალატის ნომერი ––––––––––––––

 

პასუხი შემოხაზეთ

1. გაქვთ თუ არა ტკივილი გულის არეში

დიახ

არა

– დატვირთვის დროს

დიახ

არა

– მოსვენების დროს

დიახ

არა

– ღამით

დიახ

არა

2. გაქვთ თუ არა ქოშინი (ჰაერის უკმარისობა)

დიახ

არა

– კიბეზე ასვლისას

დიახ

არა

– მოსვენებით მდგომარეობაში

დიახ

არა

– ღამით

დიახ

არა

3. გაქვთ თუ არა არითმია

დიახ

არა

4. გაწუხებთ თუ არა მაღალი არტერიული წნევა

დიახ

არა

5. გაქვთ თუ არა გადატანილი გულ-სისხლძარღვთა სისტემასთან

 დაკავშირებული დაავადებები (ჩამოთვალეთ)

დიახ

არა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. გაქვთ თუ არა თავის ტკივილი

დიახ

არა

– თავის ტკივილის დროს გაქვთ თუ არა გულისრევის შეგრძნება

დიახ

არა

– თავის ტკივილის დროს გაქვთ თუ არა ღებინება

დიახ

არა

– თავის ტკივილის დროს გაქვთ თუ არა შუილი ყურებში

დიახ

არა

– თავის ტკივილის დროს გაქვთ თუ არა თავბრუსხვევა

დიახ

არა

7. გქონიათ თუ არა გონების დაკარგვის ეპიზოდები

დიახ

არა

8. გაქვთ თუ არა მხედველობის პრობლემები

დიახ

არა

– გაქვთ თუ არა გლაუკომა

დიახ

არა

– გაქვთ თუ არა მიოპია (ახლომხედველობა)

დიახ

არა

9. გაქვთ თუ არა პრობლემები პირის ღრუს მხრივ

დიახ

არა

– გაქვთ თუ არა მერყევი კბილები

დიახ

არა

– გაქვთ თუ არა პროთეზი

დიახ

არა

– გაქვთ თუ არა მოსახსნელი პროთეზი

დიახ

არა

10. გაქვთ თუ არა ყლაპვის გაძნელება

დიახ

არა

11. გაქვთ თუ არა ყელის ტკივილი

დიახ

არა

12. გაქვთ თუ არა ხველა

დიახ

არა

– სისხლიანი ნახველით

დიახ

არა

– მოყვითალო ფერის ნახველით

დიახ

არა

13. გაქვთ თუ არა ბრონქული ასთმის მოვლენები

დიახ

არა

14. გადატანილი გაქვთ თუ არა ფილტვების ანთება ან პლევრიტი

დიახ

არა

15. გაქვთ თუ არა ტკივილი მუცლის არეში

დიახ

არა

16. გაქვთ თუ არა კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება

დიახ

არა

17. გქონიათ თუ არა შავი ფერის განავალი

დიახ

არა

19. გაქვთ თუ არა ბოყინი, გულძმარვა, სლოკინი

დიახ

არა

20. გაქვთ თუ არა თირკმლის დაავადება

დიახ

არა

21. გაქვთ თუ არა ნაღველ-კენჭოვანი დაავადება

დიახ

არა

22. გაქვთ თუ არა ტკივილი წელის არეში

დიახ

არა

23. გაქვთ თუ არა შარდვის გაძნელება

დიახ

არა

24. გაქვთ თუ არა ხშირი შარდვა

დიახ

არა

25. გაქვთ თუ არა ბუასილი

დიახ

არა

27. გაქვთ თუ არა ვენების ვარიკოზული გაგანიერება

დიახ

არა

28. გაქვთ თუ არა დიაბეტი

დიახ

არა

29. გაქვთ თუ არა ფარისებური ჯირკვლის დაავადებები

დიახ

არა

30. გაქვთ თუ არა კანის დაავადებები

დიახ

არა

31. გაქვთ თუ არა სასქესო ორგანოების დაავადებები

დიახ

არა

32. გაქვთ თუ არა ვენერული დაავადებები

დიახ

არა

33. გაქვთ თუ არა ალერგია მედიკამენტებზე

დიახ

არა

– მედიკამენტის დასახელება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. გაქვთ თუ არა სეზონური ალერგია

დიახ

არა

35. გაქვთ თუ არა ალერგია კვების პროდუქტებზე

დიახ

არა

36. ღებულობთ თუ არა მედიკამენტებს

დიახ

არა

– მედიკამენტის დასახელება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ჩამოთვალეთ თქვენ მიერ გადატანილი დაავადებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ინფიცირებული ხართ თუ არა აივ-ინფექციით

 

 

39. გაქვთ თუ არა გადატანილი ჰეპატიტი (A, B, C ), ტუბერკულოზი

დიახ

არა

40. მიღებული გაქვთ თუ არა თავის ქალის ტრავმა

დიახ

არა

41. ეწევით თუ არა თამბაქოს

დიახ

არა

42. ეტანებით თუ არა ალკოჰოლს

დიახ

არა

43. იღებთ თუ არა ნარკოტიკებს

დიახ

არა

44. უჩივით თუ არა უძილობას

დიახ

არა

 

პაციენტის ხელმოწერა ––––––––––––

დანართი 9

სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-8/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის –––––––––––– ------- ბრძანებით

პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა გაუტკივარებაზე

ინფორმირებული თანხმობა გაუტკივარებაზე წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელშიც პაციენტი, პაციენტის ნათესავი, ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი (მეურვე ან ნდობით აღჭურვილი პირი) ადასტურებენ, რომ მათ სრულფასოვნად გააცნობიერეს მკურნალობის აუცილებლობა, მისი მეთოდები, პოტენციური რისკი, შესაძლო გართულებები, ოპერაციისშემდგომი და რეაბილიტაციური პერიოდის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა და თავისებურებები.

შენიშვნა:

ა) თუ პაციენტი საღ გონებაზეა, ადეკვატურია, თანხმობას უშუალოდ თვითონ აწერს ხელს;

ბ) თუ პაციენტი უკონტაქტოა ან არაადექვატურია, თანხმობას ხელს აწერს პაციენტის ნათესავი, პაციენტის კანონიერი წარმომადგინელი ან მისი ნდობით აღჭურვილი პირი;

 

პაციენტის გვარი, სახელი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– სქესი ––––––––––––––– ასაკი –––––––––––––––––––

ბარათის ნომერი ––––––––––––––

განყოფილება –––––––––––––––––––––                                                                       პალატის ნომერი ––––––––––––––––––––––––––––––––

 

მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– ტელეფონის : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ოპერაციისწინა დიაგნოზი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ოპერაციის დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ოპერატორი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ანესთეზიოლოგი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ზოგადი ინფორმაცია გაუტკივარების შესახებ

 ანესთეზიოლოგია გულისხმობს არა მხოლოდ გაუტკივარებას, არამედ ავადმყოფთა უსაფრთხოებას ქირურგიული მკურნალობის ძირითად ეტაპებზე, ანუ პაციენტების შემოწმებას, კონსულტირებას და მომზადებას ანესთეზიისათვის, გაუტკივარებას ოპერაციასა და მის შემდგომ პერიოდში, ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგს და მართვას (გარეგანი სუნთქვა და რესპირატორული თერაპია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ძილი, ფსიქო-ემოციური სტატუსი და სხვა), პოსტოპერაციული პერიოდის მართვას.

 არსებობს გაუტკივარების შემდეგი სახეები: ზოგადი, რეგიონული და ადგილობრივი.

 ზოგადი ანესთეზია არის ინტრავენური და ინჰალაციური.

 ინტრავენური ანესთეზიის დროს პაციენტის ვენაში შეჰყავთ პრეპარატი, რომელიც იწვევს გაუტკივარებას და თრგუნავს პაციენტის ცნობიერებას. იგი გამოიყენება მცირე და საშუალო მასშტაბის ოპერაციე-ბის დროს. იგივე შედეგი შეიძლება მიღწეულ იქნეს ინჰალაციური ანესთეზიით, როდესაც პაციენტს ნიღბით ან საინტუბაციო მილის საშუალებით მიეწოდება ინჰალაციური ანესთეტიკი. რიგ შემთხვევაში ტარდება ზოგადი კომბინირებული ანესთეზია, რაც გულისხმობს ინტრავენური და ინჰალაციური ანესთეზიის კომბინაციას. ზოგადი ანესთეზია გამოიყენება ფართომასშტაბიანი ოპერაციების დროს.

რეგიონალური გაუტკივარების მეთოდებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია სპინალურ და პერიდურალურ ანესთეზიას, რომლის დროსაც ზურგის ტვინის არეში შეჰყავთ სხვადასხვა ხანგრძლივობის მოქმედების ანესთეტიკები, რაც იწვევს ტკივილის, შეხების და ზოგიერთ შემთხვევაში შეყვანის ადგილიდან ქვევით მოძრაობის დროებით გამოთიშვას. სპინალურ ანესთეზიას ზოგ შემთხვევაში ემატება ინტრავენური სედაცია და პაციენტს ოპერაციის დროს სძინავს. მიუხედავად პაციენტების დიდი შიშისა, ამ სახის ანესთეზიის დროს ზურგის ტვინის და მისგან გამომავალი ნერვების დაზიანება თითქმის გამორიცხულია.

გაუტკივარების შესაძლო გართულებები

მიუხედავად სრულფასოვნად ჩატარებული გაუტკივარებისა, არსებობს მოსალოდნელი გართულებების ალბათობა. ნებისმიერი სახის გაუტკივარება დაკავშირებულია გარკვეულ რისკთან. სიკვდილიანობის ზოგადი მაჩვენებელი გაუტკივარების დროს შეადგენს 1:10000. ზოგადად, გაუტკივარების გამოსავალი არის კარგი, თუმცა მოსალოდნელია გარკვეული გართულებები, რომელთა რიცხვს განეკუთვნება:

 

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ოპერაციის ან ოპერაციისშემდგომ პერიოდში. განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომლებსაც ადრე დაუდგინდა ან გამოკვლევების შედეგად გამოუვლინდა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები

 

ინსულტი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ოპერაციის ან ოპერაციისშემდგომ პერიოდში. განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომლებსაც ადრე დაუდგინდა ან გამოკვლევების შედეგად გამოუვლინდა გულ-სისხლძარღვთა ან ცერებროვასკულარული დაავადებები

 

ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია

 

ასპირაციული პნევმონია, რომელიც შეიძლება განვითარდეს გადაუდებელი ოპერაციის, სავსე კუჭის და მუცლისშიდა წნევის მაღალი მაჩვენებლების (ორსულობის ან ნაწლავთა გაუვალობის) დროს

 

ავთვისებიანი ჰიპერთერმია, რომლის დიაგნოსცირება წინასაოპერაციო პერიოდში ძალიან ძნელია

 

გაუთვალისწინებელი ალერგიული რეაქციები მედიკამენტებსა და სისხლის კომპონენტებზე

 

ნერვის შექცევადი ან შეუქცევადი დაზიანება რეგიონული გაუტკივარების დროს

 

პნევმონია ან ატელექტაზი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს იმ პაციენტებში, რომლებსაც წარსულში დაუდგინდათ ან გამოკვლევების შედეგად გამოუვლინდათ სასუნთქი გზების ინფექციები

 

კბილების, ღრძილის, ტუჩების ან პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანება გაუტკივარების პროცედურების ჩატარების დროს

 

ყელის ტკივილი, ხმის ჩახლეჩა გახანგრძლივებული ოპერაციების დროს

 

სხვა მოულოდნელი შემთხვევითი დაზიანება, რომელიც ვერ იქნება ნავარაუდევი გაუტკივარების დაწყებამდე

ოპერაციის ჩასატარებლად არჩეული გაუტკივარების მეთოდი

ზოგადი ბალანსირებული გაუტკივარება             ინჰალაციური ანესთეზია სპონტანური

სუნთქვის შენარჩუნებით

სპინალური გაუტკივარება                                     ტოტალური ინტრავენური გაუტკივარება

 

ეპიდურული გაუტკივარება                                   □  ტოტალური ინტრავენური გაუტკივარება

სპონტანური სუნთქვის შენარჩუნებით

□  გამტარებლობითი გაუტკივარება                              სხვა–––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დამატებითი შენიშვნები გაუტკივარების შესაძლო გართულების შესახებ:

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ექიმი ანესთეზიოლოგი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

_______________ro personali rT___           TariRi: ___________

____________

Ssworebis 4 saaTs

mde

lataSi gadayvanis mizezirkozida                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თანხმობა გაუტკივარებაზე:

მე, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,

(პაციენტი ან მისი თანმხლები პირი – მიეთითოს პაციენტთან კავშირი)

 

მცხოვრები –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მისამართი)

 

პირადობის მოწმობა ––––––––––––––––––––––––                    –––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                             პირადი

 

ვადასტურებ, რომ:

 

1. ანესთეზიოლოგმა მომაწოდა სრული ინფორმაცია მოსალოდნელი გაუტკივარების და ოპერაციისწინა მომზადების შესახებ. საკვების მიღება უნდა შეწყდეს ––––– სთ-ზე. მე მზად ვარ შევასრულო აღნიშნული მითითება.

2. მივაწოდე ინფორმაცია ექიმს, ჩემთვის ცნობილი ყველა გადატანილი დაავადების და მედიკამენტების ან საკვების მიმართ ალერგიული რეაქციის შესახებ.

3. მქონდა შესაძლებლობა ანესთეზიოლოგთან მემსჯელა მოსალოდნელი გაუტკივარების შესახებ და მივიღე პასუხი ჩემთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე.

4. მქონდა საკმარისი დრო გადაწყვეტილების მისაღებად და ალტერნატიული აზრის მოსმენის საშუალება.

5. საკუთარი ნებით, ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე, ანესთეზიოლოგს უფლებას ვაძლევ ჩამიტაროს შესაბამისი გაუტკივარება.

6. თანახმა ვარ ჩამიტარდეს ქირურგიული ჩარევა მითითებულ პირობებში და ანესთეზიოლოგმა საჭიროებისამებრ გამოიყენოს დამატებითი მეთოდები, მათ შორის, განახორციელოს ჰემოტრანსფუზია, რომლის შესაძლო გართულებებსაც ვაცნობიერებ.

7. უფლებას ვაძლევ ანესთეზიოლოგს საკუთარი შეხედულებისამებრ ჩართოს გაუტკივარებაში ექთანი, სანიტარი და სხვა საჭირო პერსონალი.

8. ვიტოვებ უფლებას, ანესთეზიის დაწყებამდე, ნებისმიერ დროს, გავაუქმო აღნიშნული ხელშეკრულება.

9. გავეცანი აღნიშნულ დოკუმენტს და ჩემთვის ყველაფერი ნათელია.

10. აღნიშნულ ხელშეკრულებას ხელს ვაწერ საკუთარი ნებითა და ნათელი ცნობიერებით.

11. ინფორმირებული ვარ, რომ აღნიშნული ხელშეკრულება ძალაშია 72 საათის განმავლობაში.

 

თანხმობას ვაცხადებ შემოთავაზებულ გაუტკივარებაზე და ანესთეზიოლოგად ვირჩევ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

□  უარს ვაცხადებ შემოთავაზებულ გაუტკივარებაზე (აღინიშნოს მიზეზი)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

პაციენტის (ან პაციენტის ნათესავის, პაციენტის კანონიერი წარმომადგენლის

 ან მისი ნდობით აღჭურვილი პირის, ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––

თარიღი –––––––––––––––––––––

 

                                                                                                             დრო –––––––––––––––––––––

 

დანართი 10

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-9/ა

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის ––––––––– -------- ბრძანებით

პაციენტის პოსტოპერაციული პერიოდის მართვის ფურცელი

პაციენტის სახელი, გვარი –––––––––––––––––––––––

 

ბარათის ნომერი –––––––––––––––––––––––

 

განყოფილება –––––––––––––––––––––––––––––––             პალატის ნომერი ––––––––––––––––

 

ანალიზი

თარიღი

,, . . . “ . . . . . . . . . . . . 200. . წ

,, . . . “  . . . . . . . . . . . . 200. . წ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

კოაგულოგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შაქარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელექტრო-

ლიტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/A mmHg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t0c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუნთქვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიღებული და გამოყოფილი სითხის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დეფეკაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დრენაჟიდან გამოყოფილი სითხის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიურეზი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანიშნულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მორიგე ექიმი –––––––––––––––––––––                                      ხელმოწერა ––––––––––––––––

                                          სახელი, გვარი

 

მორიგე ექთანი –––––––––––––––––––––                                   ხელმოწერა ––––––––––––––––

                                            სახელი, გვარი

დანართი 11

 სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-10/

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის

 მინისტრის 2009 წლის ––––––––   ----------- ბრძანებით

პაციენტის თანხმობა

 სისხლისა და მისი კომპონენტების გადასხმის ოპერაციაზე

მე, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

(სახელი, გვარი)

 

მივიღე ინფორმაცია სისხლის და მისი კომპონენტების გადასხმის შესახებ.

მკურნალმა ექიმმა გამაცნო გადასხმის მიზანი, მისი აუცილებლობა, ხასიათი და პროცედურის თავისებურებანი, გადასხმის შემდეგ შესაძლო რეაქციები და გართულებები, რომლის განვითარების შემთხვევაში თანახმა ვარ ყველა საჭირო სამედიცინო ჩარევაზე. ასევე ჩემთვის ცნობილია დაავადების მიმდინარეობა სისხლის და მისი კომპონენტების გადასხმაზე უარის შემთხვევაში.

 პაციენტს პასუხი გაეცა ყველა საინტერესო შეკითხვაზე, რაც შეეხება მის ჯანმრთელობას, დაავადებას, მკურნალობას. ასევე მიიღო პასუხი მკურნალობის ალტერნატიულ მეთოდებზე და მის ღირებულებაზე.

 

 გაესაუბრა ექიმმა -------------------------------------------                                                                                 ხელმოწერა –––––––––––––

                                              (სახელი, გვარი)

 

-------------------------------------------200------- წელი

 

პაციენტი თანახმაა შეთავაზებულ მკურნალობაზე, რაზედაც

 

 პირადად აწერს ხელს -------------------------------------------           (პაციენტის ხელიმოწერა) ------------------------------------

           (სახელი, გვარი)

 

 ნათესავის ან კანონიერი  წარმომადგენელის ---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             (სახელი, გვარი, ნათესაური კავშირი)

 

ხელმოწერა -------------------------------------------- (თუ პაციენტი კონტაქტში ვერ შედის)

 

 პაციენტი არ არის თანახმა შეთავაზებულ მკურნალობაზე, რასაც ადასტურებს

 

საკუთარი ხელის მოწერით ---------------------------------------- (პაციენტის ხელის მოწერა) ----------------------------------------

                                                           (სახელი, გვარი)

 

ნათესავის ან კანონიერი

       წარმომადგენელის---------------------------------------------------------------------------------

                                                   (სახელი, გვარი, ნათესაური კავშირი)

 

 ხელმოწერა ------------------------- (თუ პაციენტი კონტაქტში ვერ შედის)

დანართი 12

სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-11/

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

2009 წლის ------––––––––––– ----------- ბრძანებით

 სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ოქმი

პაციენტის გვარი, სახელი­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------- ბარათის ნომერი ----------------------------------

 

განყოფილება --------------------------------------------------------------------პალატის ნომერი ----------------------------------

 

სისხლის ჯგუფი----------------რეზუს-ფაქტორი --------------------ანალიზის №------------ გადასხმის თარიღი ---------------

 

სისხლის ანალიზის ჩატარების თარიღი -------------------------------

 

ტრანსფუზიის ჩვენება: მწვავე სისხლდენა, ტრავმული შოკი საშუალო ან ძლიერი სისხლდენით,

                                           სხვადასხვა წარმოშობის ანემია, ლეიკოპენია, თრომბოციტოპენია (ხაზი

                                           გაესვას), სხვა -----------------------------------------------------------------------------------

 

სატრანსფუზიო საშუალება: კონსერვირებული სისხლი, ერითროციტული მასა, გარეცხილი ერითროციტები, ლეიკოციტური მასა, BCR–ერითროციტები თრომბოკონცენტრატი, პლაზმა (ნატიური, ახლად გაყინული) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

გადასხმის მეთოდი: წვეთოვნად           წვ. წუთში, ნაკადით, სხვა------------------------ რაოდენობა ----------------------

 

საპასპორტო მონაცემები: ეტიკეტის №------------------დამზადების თარიღი----------------სისხლის კომპონენტის

დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––

 

              ჯგუფობრიობა ------------------ რეზუს კუთვნილება ------------------ დონორის გვარი/კოდი ------------------

 

              დამამზადებელი ორგანიზაცია ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ტრანსფუზიული

ანამნეზი:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

სამეანო

ანამნეზი:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

სისხლის ჯგუფობრიობის საკონტროლო გამოკვლევების შედეგები

 

პაციენტის სისხლის ჯგუფი: ----------------------------------- დონორის სისხლის ჯგუფი: -----------------------------------------

 

ჯგუფობრიობის განსაზღვრა ნაწარმოებია მონოკლონების თითო სერიით

 

ანტი A --------------------------------- ანტი B---------------------------------- ანტი AB -------------------------- ანტი D --------------------------------

 

ინდივიდუალური შეთავსების საკონტროლო გამოკვლევების შედეგები

 

ჯგუფობრიობაზე --------------------- რეზუსზე --------------------- სამჯერადი ბიოლოგიური სინჯი ---------------------

 

ტრანსფუზია დაიწყო ----------------- სთ. ----------------- წუთზე, P ------------------ TA ------------------  t -----------------  R ----------------

 

ტრანსფუზია დამთავრება ---------------- სთ. ---------------- წუთზე, P ----------------  TA  ---------------- t ---------------- R ---------------

 

ტრანსფუზიის შემდგომი მეთვალყურეობა

15 წუთის შემდეგ P --------------------- TA --------------------- t -------------------- R --------------------

1 საათის შემდეგ P --------------------- TA ---------------------  t ---------------------  R ---------------------

2 საათის შემდეგ P ---------------------TA --------------------- t --------------------- R ---------------------

რეაქცია ან გართულება ტრანსფუზიის დროს ან მის შემდეგ ––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექიმის გვარი, სახელი––––––––––––––––––––––––––– ხელმოწერა –––––––– თარიღი––––––––––

დანართი 13

სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-12/

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის  მინისტრის

2009 წლის ––––– ----- ბრძანებით

პაციენტის წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე

 მე,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

(სახელი, გვარი)

 

მივიღე ინფორმაცია სამედიცინო მომსახურების გაწევის შესახებ.

 

მკურნალმა ექიმმა მომაწოდა შემდეგი ინფორმაცია:

 

1. სამედიცინო მომსახურების არსისა და საჭიროების შესახებ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. სამედიცინო მომსახურების მოსალოდნელი შედეგების შესახებ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. პაციენტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული რისკის შესახებ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. განზრახული სამედიცინო მომსახურების, სხვა ალტერნატიული ვარიანტებისა, მათი თანხმლები რისკისა და შესაძლო ეფექტიანობის შესახებ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. სამედიცინო მომსახურებაზე უარის თქმის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. ფინანსური და სოციალური საკითხების შესახებ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

პაციენტს პასუხი გაეცა ყველა სხვა საინტერესო შეკითხვაზე.

 

 ექიმი ---------------------------------------------                                                    ხელმოწერა –––––––––––––––

                      (სახელი, გვარი)

 

 ,,---- -----------------------------200–––– .

 

პაციენტის ნათესავის, პაციენტის კანონიერი წარმომადგენელის --------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                (სახელი, გვარი, ნათესაური კავშირი)

 

ხელმოწერა ---------------------------- (თუ პაციენტი კონტაქტში ვერ შედის)

 

პაციენტი არ არის თანახმა შეთავაზებულ მკურნალობაზე, რასაც ადასტურებს

 

საკუთარი ხელის მოწერით ----------------------------------------- (პაციენტის ხელის მოწერა) ----------------------------------------

                                                            (სახელი, გვარი)

 

პაციენტის ნათესავის, პაციენტის კანონიერი წარმომადგენელის --------------------------------------------------------------------

(სახელი, გვარი, ნათესაური კავშირი)

 

 ხელმოწერა ------------------------------------ (თუ პაციენტი კონტაქტში ვერ შედის)

დანართი 14

სამედიცინო დოკუმენტაცია

ფორმა IV-300-13/

დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის  მინისტრის

2009 წლის ––––----––––––––   --------- ბრძანებით

პაციენტის მდგომარეობის ამსახველი ძირითადი მაჩვენებლების რუკა

პაციენტის სახელი, გვარი ----------------------------------------------------------- ბარათის ნომერი -----------------------------------------

 

განყოფილება -------------------------------------------------------------- პალატის ნომერი-------------------------------

 

 

დრო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიმპტომები

მდგომარეობა დ. სს. მ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეანიმაციული ღონისძიებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მკურნალო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შარდი

დიურეზი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცილა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შაქარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აცეტონი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სისხლი

ჰემოგლობინი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ედსი მმ/სთ