,,საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“

  • Word
,,საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 23/02/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 22, 27/02/2009
სარეგისტრაციო კოდი 010.340.000.22.027.012.835
  • Word
48
23/02/2009
სსმ, 22, 27/02/2009
010.340.000.22.027.012.835
,,საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.340.000.22.027.012.835

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №48

2009 წლის 23 თებერვალი

ქ. თბილისი

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 13 ივლისის №206 ბრძანება;

ბ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის თანამშრომლების თანამდებობაზე დანიშვნის უფლებამოსილების მქონე პირთა წრისა და დანიშვნის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 17 აგვისტოს №279 ბრძანება;

გ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2005 წლის 25 ნოემბრის №2151 ბრძანება;

დ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2006 წლის 6 სექტემბრის №712 ბრძანება;

ე) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იურიდიული დახმარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 13 ივლისის №204 ბრძანება.

2. ეს ბრძანება, გარდა პირველი პუნქტის ე“ ქვეპუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

3. ამ ბრძანების პირველი პუნქტისე“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2009 წლის 13 თებერვლიდან.

ზ. ადეიშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.