,,კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“

  • Word
,,კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 104
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 29/01/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 11, 30/01/2009
სარეგისტრაციო კოდი 140.130.000.22.034.012.711
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
104
29/01/2009
სსმ, 11, 30/01/2009
140.130.000.22.034.012.711
,,კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (30/01/2009 - 06/04/2020)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 140.130.000.22.034.012.711

 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის

ბრძანება №104

2009 წლის 29 იანვარი

ქ. თბილისი

კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 85-ე პუნქტისა და მე-14 მუხლის საფუძველზე, აგრეთვე ,,კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სალიცენზიო მოწმობის ფორმის დამტკიცების მიზნით, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის თანდართული ფორმა.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ი. მერაბიშვილი

 

 

 

დანართი

 

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთაA სამინისტრო

 

კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია #000000

 

 მიეცა:

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმა და საფირმო სახელწოდება

 

სახელმწიფო რეგისტრაციის # ___________________________

 

 ლიცენზია გაიცა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ლიცენზიის გაცემის თარიღი

 

 ლიცენზიის მფლობელს ენიჭება უფლება, განახორციელოს `კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული კერძო დაცვითი საქმიანობა.

 

 ლიცენზიის გამცემი ორგანო უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გააუქმოს მის მიერ გაცემული ლიცენზია ლიცენზიის მფლობელის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში.

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთაAსამინისტროს

უფლებამოსილი წარმომადგენელი

 

---------------------------------------------------------

ხელმოწერა

 

 ..

 

 დამზადებული:

 

 დამკვეთი:

 

 

 სფს- რეგისტრაციის #

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.