„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 959
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 30/12/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 186, 30/12/2008
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.012.542
  • Word
959
30/12/2008
სსმ, 186, 30/12/2008
190.040.000.22.033.012.542
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.012.542

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №959

2008 წლის 30 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:

    მუხლი 1

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007, №169, მუხ.1871) დამტკიცებულ დანართ №3-ში  (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) შეტანილ იქნეს შედეგი ცვლილება და დამატება:

1. ამოღებულ იქნეს სახაზინო კოდი „3000“ – „სხვა დეპოზიტები“.

2. „ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდების“ სახაზინო კოდი „2000“-ის („დეპოზიტები საბაჟო კუთხით“) შემდეგ დაემატოს მხარჯავი დაწესებულებების დეპოზიტები:

 

მხარჯავი დაწესებულებების დეპოზიტები

 

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

4000

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

4100

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

4200

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

4300

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

4400

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

4500

საქართველოს მთავრობის კანცელარია

4600

საქართველოს კონტროლის პალატა

4700

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

4800

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

4900

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

5000

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

5100

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

5200

საერთო სასამართლოები

5300

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

5400

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტრო

5500

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

5600

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია

5700

საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური

5800

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

5900

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

6000

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის  სამინისტრო

6100

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო

6200

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

6300

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

6400

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

6500

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

6600

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

6700

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

6800

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში

6900

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

 

7100

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

7200

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

7300

სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

7400

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში

7500

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

7600

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

7700

რეგიონული მართვის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

7800

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

7900

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

8000

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

8100

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

8200

სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

8300

საქართველოს საპატრიარქო

8400

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

8500

    მუხლი 2

1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანებით დამტკიცე­ბული დანართი №3-ის „5400” კოდისა (საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიუ­ლი დახმარების საკითხთა სამინისტრო)   ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან.

2. ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №3-ის „5400” კოდი (საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო) ამოქმედდეს 2009 წლის 1 თებერვლიდან.

ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.