„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1848
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 30/06/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 41, 19/07/2005
სარეგისტრაციო კოდი 140.120.000.05.001.001.951
  • Word
1848
30/06/2005
სსმ, 41, 19/07/2005
140.120.000.05.001.001.951
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

�იარაღის შესახებ� საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

��� მუხლი 1

�იარაღის შესახებ� საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №14, 3.06.2003, მუხ. 90) მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის �ნ� ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

��� მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 30 ივნისი.

№1848-რს