,,კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2002 წლის 17 სექტემბრის №237 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“

  • Word
,,კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2002 წლის 17 სექტემბრის №237 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 281
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 13/10/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 155, 24/10/2008
სარეგისტრაციო კოდი 220.020.000.18.011.012.261
  • Word
281
13/10/2008
სსმ, 155, 24/10/2008
220.020.000.18.011.012.261
,,კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2002 წლის 17 სექტემბრის №237 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.020.000.18.011.012.261

საქართველოს ეროვნული ბანკის

პრეზიდენტის ბრძანება №281

2008 წლის 13 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

,,კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2002 წლის 17 სექტემბრის №237 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

,,საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველო ორგანული კანონის 67-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების, 70-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2002 წლის 17 სექტემბრის №237 ბრძანება ,,კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“.

2. ამ ბრძანების დაუყოვნებლივ ამოქმედების საჭიროება განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ძალადაკარგულად გამოსაცხადებელი ბრძანებით რეგულირებული ურთიერთობები სსიპ ,,საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს“ კომპეტენციის სფეროშია და საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტომ მიიღო შესაბამისი მარეგულირებელი აქტი.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

პრეზიდენტის მოვალეობის

შემსრულებელი  გ. ღლონტი