საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ

  • Word
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 63
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 17/03/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 40, 17/03/2008
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 010.240.020.22.027.011.604
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
63
17/03/2008
სსმ, 40, 17/03/2008
010.240.020.22.027.011.604
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (17/03/2008 - 30/09/2008)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.240.020.22.027.011.604

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №63

2008 წლის 17 მარტი

ქ. თბილისი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 30 აგვისტოს №70 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის კ“ ქვეპუნქტისა და მე-14 მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანდართული დებულება.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მინისტრის 2006 წლის 30 ივნისის №645 ბრძანება;

ბ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის, მონიტორინგისა და სამედიცინო ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მინისტრის 2007 წლის 20 მარტის №80 ბრძანება.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ნ. გვარამია

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის

დებულება

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1

ეს დებულება განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის (შემდგომში – გენერალური ინსპექცია) სამართლებრივ სტატუსს, სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

    მუხლი 2

გენერალური ინსპექცია არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

    მუხლი 3

გენერალური ინსპექცია თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით და სხვა საკანონმდებლო აქტებით, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის (შემდგომში – მინისტრი) სამართლებრივი აქტებით, სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით და მინისტრის ცალკეული დავალებებით.

    მუხლი 4

გენერალური ინსპექცია თავისი ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელებისას წარმოადგენს სამინისტროს.

    მუხლი 5

გენერალური ინსპექცია ანგარიშვალდებულია მინისტრის წინაშე, რომელიც წარმართავს გენერალური ინსპექციის საქმიანობას და ახორციელებს მასზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 6

გენერალური ინსპექციის საქმიანობა ეფუძნება ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, პატივისა და ღირსების დაცვის, კანონიერების, მიუკერძოებლობისა და საჯაროობის პრინციპებს.

თავი II

გენერალური ინსპექციის ამოცანები, ფუნქციები და უფლებამოსილებანი

    მუხლი 7

გენერალური ინსპექციის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) სამინისტროს სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა განუხრელი შესრულების კონტროლი;

ბ) სამინისტროს სისტემაში დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის სამსახურებრივი კონტროლი, სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების, სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებისა და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენა, აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებული განცხადებებისა და საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი რეაგირება;

გ) სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებზე სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარება, შემოწმების შედეგების შესახებ დასკვნის შედგენა და მინისტრისათვის წარდგენა;

დ) სამინისტროს მოსამსახურთა მიერ კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების ხელშემწყობი მიზეზების დადგენისა და პრევენციის, დაწესებულების სისტემის ორგანოების საქმიანობაში აღმოჩენილი ხარვეზებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის მიზნით მინისტრისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება;

ე) სამინისტროს მოსამსახურეების ინტერესთა შეუთავსებლობის ფაქტების გამოვლენა, სამსახურებრივი ეთიკის წესების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;

ვ) სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის შემოწმება, საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო სახსრების განაწილებისა და ხარჯვის კანონიერებასა და მიზანშეწონილობაზე კონტროლის განხორციელება;

ზ) სამინისტროს საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა, კანონიერების დაცვის სფეროში საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვება;

თ) სასჯელაღსრულების სისტემაში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისა და სამედიცინო ნაწილების საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელება.

    მუხლი 8

1. დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელებისას გენერალური ინსპექცია უფლებამოსილია:

ა) თავის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე დაწესებულების სისტემის მოსამსახურეს მიმართოს მოთხოვნით, წერილობით ან ზეპირი ფორმით მისთვის აუცილებელი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის ადგილზე გაცნობისათვის პირობების შექმნის ან წარდგენის თაობაზე, აგრეთვე გენერალურ ინსპექციაში (ინსპექციის უფლებამოსილ მოსამსახურესთან) გამოცხადების ან/და ახსნა-განმარტების მიცემის თაობაზე;

ბ) ჩამოართვას ახსნა-განმარტება ანდა მიიღოს ინფორმაცია იმ პირებისაგან, რომლებიც არ არიან სამინისტროს მოსამსახურეები, მხოლოდ ნებაყოფლობით საწყისებზე;

გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიმართოს დაწესებულების ხელმძღვანელს, აგრეთვე დაწესებულების სისტემის ორგანოს უფლებამოსილ თანამდებობის პირს რეკომენდაციით შესაბამისი დაწესებულების, ორგანოს საქმიანობის ფორმებისა და მეთოდების სრულყოფის შესახებ;

დ) ჩაატაროს სამსახურებრივი შემოწმება დაწესებულების სისტემის მოსამსახურეების მიერ სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობების განხორციელებასთან დაკავშირებული მოქალაქეთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შელახვის, დისციპლინური გადაცდომისა და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების ფაქტებზე;

ე) სამსახურებრივი შემოწმების პროცესში მოითხოვოს და დაუყოვნებლივ მიიღოს (მათ შორის, ადგილზე გაცნობით) სამინისტროს მოსამსახურისაგან სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარებისათვის აუცილებელი ან/და მის წარმოებაში არსებულ საქმესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია;

ვ) საჭიროებისამებრ, განსახილველი საკითხის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, გამოიძახოს სამინისტროს ნებისმიერი მოსამსახურე, მიიღოს მისგან ახსნა-განმარტება;

ზ) სამსახურებრივი შემოწმების წარმოებისას, განსახილველ საკითხზე კონსულტაციებისა და საექსპერტო დასკვნების მოსაპოვებლად, სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, მოითხოვოს სამინისტროს მოსამსახურის ან მოწვეული სპეციალისტის მონაწილეობა, აგრეთვე ისარგებლოს სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს დახმარებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით;

თ) ითანამშრომლოს სამართალდამცავ ორგანოებთან;

ი) სამსახურებრივი შემოწმების შედეგებზე დაყრდნობით მინისტრს წარუდგინოს წინადადება გადაცდომის ჩამდენი პირის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენების შესახებ;

კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს და განიხილოს იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა, ადმინისტრაციულ ორგანოთა, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა საჩივრები და განცხადებები;

ლ) სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების ხელშემწყობი მიზეზების დადგენისა და პრევენციის მიზნით შეისწავლოს და გააანალიზოს მის მიერ განხორციელებული შემოწმების პროცესში მოპოვებული მასალები და მინისტრს წარუდგინოს სათანადო რეკომენდაციები;

მ) წარმოებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად სამინისტროს მოსამსახურის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში მოპოვებული მასალები, მინისტრთან შეთანხმებით, დადგენილი წესით, გადაუგზავნოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს;

ნ) თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სამსახურებრივი უფლებამოსილებების განხორციელების პროცესში გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეები საშვგამტარი ან სხვა შემზღუდავი რეჟიმის გვერდის ავლით დაუყოვნებლივ შევიდნენ სამინისტროს ადმინისტრაციულ და სამსახურებრივ შენობა- ნაგებობებში;

ო) განახორციელოს ამ დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

2. შემოწმების პერიოდში გენერალური ინსპექციის კანონშესაბამისი მოთხოვნა, მითითება ან დავალება სავალდებულოა შესასრულებლად და მისი გასაჩივრება შეიძლება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 9

გენერალური ინსპექცია ვალდებულია:

ა) წინასწარ წერილობით განუმარტოს პირს მისი უფლება უარი თქვას ახსნა-განმარტების მიცემაზე;

ბ) ჩაატაროს მოსამსახურეთა საქმიანობის სამსახურებრივი შემოწმება კანონით დადგენილ ვადებში და დადგენილი წესით;

გ) უზრუნველყოს მოქალაქეებთან მუდმივი, პირდაპირი საინფორმაციო კავშირი და განიხილოს შემოსული შეტყობინებები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

დ) აწარმოოს სამინისტროს მოსამსახურეების მიერ დისციპლინისა და კანონიერების დარღვევის შემთხვევების სტატისტიკა, რეგულარულად მოახდინოს მისი კომპლექსური და თემატური ანალიზი, მოამზადოს სათანადო რეკომენდაციები სამინისტროს ხელმძღვანელობისათვის წარსადგენად;

ე) სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა სამინისტროში კანონიერების დარღვევისა და სხვა არამართლზომიერი ქმედებების აღმოფხვრისაკენ მიმართული კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავებაში;

ვ) წელიწადში ორჯერ წარუდგინოს მინისტრს განზოგადებული ანგარიში გაწეული საქმიანობისა და მიღწეული შედეგების შესახებ;

ზ) უზრუნველყოს სამინისტროში საქართველოს კანონების, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების, მთავრობის დადგენილებების, პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებისა და სამინისტროს ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა განუხრელ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;

თ) შეასრულოს ამ დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა მოვალეობები.

თავი III

სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარების წესი

    მუხლი 10

1. სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებზე გენერალური ინსპექცია ატარებს სამსახურებრივ შემოწმებას.

2. სამსახურებრივი შემოწმების ვადის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 თვეს. გამონაკლის შემთხვევებში, გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს 3 თვემდე.

    მუხლი 11

1. სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი ვალდებულია მის დაქვემდებარებაში მყოფი მოსამსახურის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომისა და კანონდარღვევის ფაქტების შესახებ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს გენერალურ ინსპექციას.

2. გენერალური ინსპექციისათვის ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიუწოდებლობა, თუ ეს ინფორმაცია მისთვის ცნობილი იყო ან ცნობილი უნდა ყოფილიყო საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, იწვევს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 12

1. სამსახურებრივი შემოწმების საფუძველი შეიძლება იყოს ცნობები სამინისტროს მოსამსახურის მიერ ჩადენილი სამართალდარღვევის ან დისციპლინური გადაცდომის შესახებ, მათ შორის, მოქალაქეთა წერილობითი საჩივრები, სასამართლოს (მოსამართლის) კერძო განჩინებები (დადგენილებები), სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან მიღებული შეტყობინებები და მასალები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გამოქვეყნებული ინფორმაცია, ცხელი ხაზით“ შემოსული შეტყობინებები, გენერალური ინსპექციის საქმიანობის პროცესში გამორკვეული ფაქტები, აგრეთვე გეგმური შემოწმების გრაფიკი.

2. სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გენერალური ინსპექციის უფროსი.

    მუხლი 13

1. გენერალური ინსპექციის მოთხოვნა არ უნდა ზღუდავდეს პირის კანონიერ უფლებებსა და ინტერესებს.

2. გენერალური ინსპექციის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს შემსრულებლის ვინაობა და მისი შესრულების გონივრული ვადა.

3. გენერალური ინსპექციის მოთხოვნა სამინისტროს მოსამსახურის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს მინისტრთან. მოთხოვნის გასაჩივრება არ ათავისუფლებს პირს ამ მოთხოვნის დადგენილ ვადაში შესრულების ვალდებულებისაგან, თუ მინისტრი არ მიიღებს ამგვარ გადაწყვეტილებას.

    მუხლი 14

1. გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების მასალები დადგენილი წესით აღირიცხება და ინახება გენერალურ ინსპექციაში. აღნიშნული მასალების შენახვა და არქივისათვის გადაცემა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. გენერალურ ინსპექციაში არსებული მასალებისა და დოკუმენტაციის გაცნობისა და ასლების მოთხოვნის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. პერსონალური მონაცემებისა და სხვა სახის საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტის ან მისი ნაწილის გაცნობა ხდება კანონით დადგენილი წესით.

3. სამსახურებრივი შემოწმების მიმდინარეობისას, საქმის წარმოების პროცესში შედგენილი და საქმესთან დაკავშირებული დოკუმენტების გამოთხოვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 15

გენერალური ინსპექცია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სისტემის უფლებამოსილ თანამდებობის პირს მიმართავს წარდგინებით კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების, მათი გამომწვევი და ხელშემწყობი მიზეზების აღმოფხვრის, კანონმდებლობის დამრღვევი პირის მიმართ პასუხისმგებლობის შეფარდების თაობაზე.

    მუხლი 16

გენერალური ინსპექციის მიერ სახელმწიფო, პირადი ან კომერციული საიდუმლოებების შემცველი ინფორმაციის გამოთხოვა, მიღება და გაცნობა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 17

1. გენერალური ინსპექციის მოსამსახურე არ მონაწილეობს გენერალურ ინსპექციაში შემოსული ცნობებისა და შეტყობინებების განხილვაში, აგრეთვე შემოწმების წარმოებაში, თუ შემოწმების ობიექტი არის მის ნათესავი ან არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც იძლევა ვარაუდის საფუძველს ამ მოსამსახურის დაინტერესებაში შემოწმების შედეგებისადმი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობისას გენერალური ინსპექციის მოსამსახურე ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს მოსამსახურის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენებას, თუ არ არის სახეზე სხვა, უფრო მძიმე კატეგორიის სამართალდარღვევის ნიშნები.

3. გენერალური ინსპექციის მოსამსახურის აცილების საკითხს წყვეტს გენერალური ინსპექციის უფროსი. გენერალური ინსპექციის უფროსის აცილების საკითხს წყვეტს მინისტრი.

თავი IV

გენერალური ინსპექციის სტრუქტურა

    მუხლი 18

გენერალურ ინსპექციაში სტრუქტურული ერთეულების სახით შედის:

ა) ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველო;

ბ) საფინანსო-სარევიზიო სამმართველო;

გ) სამედიცინო ზედამხედველობის სამმართველო;

დ) სამსახურებრივი შემოწმების სამმართველო.

    მუხლი 19

1. ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველო, ამ დებულებით განსაზღვრულ ამოცანათა შესრულების მიზნით, უზრუნველყოფს:

ა) ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ხელმყოფი ცალკეული ფაქტების გამოვლენასა და შებამისის რეაგირებას;

ბ) სამინისტროში შემავალი თავისუფლების აღკვეთისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს, აგრეთვე წამების, არაჰუმანური მოპყრობისა და დასჯის ფაქტების გამოვლენასა და შესაბამის რეაგირებას;

გ) სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დამცველი სახელმწიფო ორგანოებიდან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან შემოსული რეკომენდაციების, განცხადებებისა და საჩივრების შესწავლასა და მათზე სათანადო რეაგირებას.

2. საფინანსო-სარევიზიო სამმართველო, ამ დებულებით განსაზღვრულ ამოცანათა შესრულების მიზნით, უზრუნველყოფს:

ა) სამინისტროში მოსამსახურეთა მიერ ფინანსების მიზნობრივი განკარგვის, მატერიალურ ფასეულობათა და სხვა საშუალებების დაცვის და მათი ეფექტური გამოყენების მიზნით საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის კომპლექსურ და თემატურ შემოწმებას;

ბ) სამინისტროში საბიუჯეტო სახსრების განაწილებისა და ხარჯვის კანონიერების კონტროლს;

გ) სამინისტროში არასაბიუჯეტო სახსრების განაწილებისა და ხარჯვის კანონიერების კონტროლს.

3. სამედიცინო ზედამხედველობის სამმართველო ამ დებულებით განსაზღვრულ ამოცანათა შესრულების მიზნით უზრუნველყოფს:

ა) სასჯელაღსრულების სისტემაში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისა და სამედიცინო ნაწილების მონიტორინგს;

ბ) შიმშილობის დროს ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამედიცინო მომსახურებასა და მოშიმშილეთა პირად საქმისწარმოებაზე ზედამხედველობას;

გ) სასჯელაღსრულების სისტემის სამედიცინო მოსამსახურეთა სამსახურებრივ დისციპლინაზე ზედამხედველობას;

დ) სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მონიტორინგს;

ე) ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების რაციონის მონიტორინგს;

ვ) ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საკარანტინო, სამედიცინო და კომპლექსური სანიტარიული დამუშავების მონიტორინგს;

ზ) დაავადებულ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დროული ჰოსპიტალიზაციის ორგანიზებისა და გამოჯანმრთელებულთა სამედიცინო დაწესებულებიდან დროულად გაწერის მონიტორინგს;

თ) სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა პროფილაქტიკური გამოკვლევებითა და აცრებით უზრუნველყოფის მონიტორინგს;

ი) უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შევიდეს სასჯელაღსრულების სისტემაში მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო ნაწილებში, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და მათ საწყობებში;

კ) მინისტრთან შეთანხმებით უფლება აქვს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში შეიტანოს აუდიო- ვიდეო ტექნიკა და ვიზუალური ფიქსაციის სხვა საშუალებები.

4. სამსახურებრივი შემოწმების სამმართველო ამ დებულებით განსაზღვრულ ამოცანათა შესრულების მიზნით უზრუნველყოფს:

ა) ამ დებულებით დადგენილი წესით სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებზე სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარებას წინასწარ შემუშავებული და დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად;

ბ) სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეების მიერ სამსახურებრივი დისციპლინის დაცვაზე ზედამხედველობას;

გ) მოქალაქეთა განცხადება-საჩივრების შესწავლასა და მათზე სათანადო რეაგირებას;

დ) სამსახურებრივი შემოწმების სამუშაო გეგმის შემუშავებას.

თავი V

გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელობა და მოსამსახურეები

    მუხლი 20

1. გენერალურ ინსპექციას ხელმძღვანელობს გენერალური ინსპექციის უფროსი.

2. გენერალური ინსპექციის უფროსს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი.

3. გენერალური ინსპექციის უფროსი ანგარიშვალდებულია უშუალოდ მინისტრის წინაშე.

    მუხლი 21

1. გენერალური ინსპექციის უფროსი:

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს გენერალური ინსპექციის საქმიანობას;

ბ) წარმოადგენს გენერალურ ინსპექციას დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას და პასუხისმგებელია გენერალურ ინსპექციაზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე;

გ) მინისტრს წარუდგენს კანდიდატურებს გენერალური ინსპექციის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნად;

დ) ანაწილებს მოვალეობებს გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეებს შორის, აძლევს მათ მითითებებს და დავალებებს;

ე) ზედამხედველობს სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტუქტურული ქვედანაყოფებისა და დაწესებულების მოსამსახურეთა სამსახურებრივ შემოწმებას, ხოლო მინისტრთან შეთანხმებით აჩერებს ან წყვეტს სამსახურებრივ შემოწმებას;

ვ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს გენერალური ინსპექციის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;

ზ) შეიმუშავებს და მინისტრს დასამტკიცებლად წარუდგენს წლის განმავლობაში გეგმურ შემოწმებათა გრაფიკს;

თ) ხელს აწერს გენერალური ინსპექციის მოთხოვნას, წარდგინებას, რეკომენდაციას და დასკვნას;

ი) აკონტროლებს გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვან შესრულებას;

კ) პერიოდულად ისმენს გენერალურ ინსპექციაში შემავალ მოსამსახურეთა ანგარიშს მათ მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;

ლ) შუამდგომლობს გენერალური ინსპექციისათვის იმ სახსრების გამოყოფის თაობაზე, რაც აუცილებელია გენერალური ინსპექციის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

მ) შუამდგომლობს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების შესახებ;

ნ) წარუდგენს მინისტრს წინადადებებს გენერალური ინსპექციის სტრუქტურის, საშტატო განრიგის, მუშაობის ორგანიზაციის, გენერალური ინსპექციის მოხელეების წახალისების ან მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

ო) წარუდგენს მინისტრს ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

პ) ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს.

    მუხლი 22

გენერალური ინსპექციის უფროსი წელიწადში ორჯერ – არა უგვიანეს 15 ივლისისა და 15 იანვრისა, მინისტრს წარუდგენს გასული ექვსი თვის განმავლობაში გენერალური ინსპექციის მიერ გაწეული საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშს.

    მუხლი 23

1. გენერალური ინსპექციის უფროსის ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

ა) განზოგადებულ სტატისტიკურ მონაცემებს, კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესრულების უზრუნველსაყოფად განხორციელებული საქმიანობის შესახებ, მათ შორის, ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების თაობაზე;

ბ) განზოგადებულ მონაცემებს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამინისტრ ს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი პრობლემების, მოსამსახურეების მიერ ჩადენილი სამართალდარღვევების, მათ შორის, კორუფციის ფაქტების თაობაზე;

გ) ინფორმაციას საანგარიშო პერიოდში გენერალური ინსპექციის მიერ გაწეული რეკომენდაციებისა და წარდგინებების თაობაზე, სამინისტრის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსწორების თვალსაზრისით;

დ) ინფორმაციას გაწეულ რეკომენდაციებსა და წარდგინებებზე განხორციელებული რეაგირების თაობაზე, აგრეთვე მონაცემებს სათანადო რეაგირების გარეშე დარჩენილი წინადადებებისა და გაუთვალისწინებელი რეკომენდაციების თაობაზე;

ე) საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გადაცემულ საქმეთა ჩამონათვალს, აგრეთვე ინფორმაციას ამ საქმეების შემდგომი მსვლელობის თაობაზე;

ვ) ინფორმაციას საანგარიშო წლის განმავლობაში გამოვლენილი დარღვევების შედეგად სამინისტრის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული დაწესებულებების მოსამსახურეთა მხრიდან სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზარალის ოდენობის, კანონმდებლობის შესაბამისად სასამართლოსათვის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართვის შემთხვევებისა და მიღწეული შედეგების თაობაზე.

    მუხლი 24

1. გენერალური ინსპექციის უფროსს ჰყავს სამი მოადგილე, რომლებსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი.

2. გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილეებს შორის უფლებამოსილებებს ანაწილებს გენერალური ინსპექციის უფროსი.

3. გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე:

ა) ხელს უწყობს გენერალური ინსპექციის უფროსს მასზე დაკისრებული მოვალეობების განხორციელებაში;

ბ) ზედამხედველობს გენერალური ინსპექციის მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას;

გ) ახდენს ჩატარებული შემოწმების შედეგების წინასწარ განხილვას, ვიზირებას უკეთებს ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგებზე შედგენილ დასკვნას, გენერალური ინსპექციის უფროსისა და მინისტრის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს.

4. გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გენერალურ ინსპექციაზე დაკისრებული სამსახურებრივი ამოცანების შესრულებისათვის ანგარიშვალდებულია გენერალური ინსპექციის უფროსისა და მინისტრის წინაშე.

5. გენერალური ინსპექციის უფროსის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობებს ასრულებს გენერალური ინსპექციის უფროსის ერთ-ერთი მოადგილე.

    მუხლი 25

1. გენერალურ ინსპექციაში სამმართველოს სახით შემავალ სტრუქტურულ ერთეულს ხელმძღვანელობს სამმართველოს უფროსი.

2. სამმართველოს უფროსს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი.

3. სამმართველოს უფროსი:

ა) ხელმძღვანელობს სამმართველოს საქმიანობას;

ბ) იხილავს სამმართველოში შემოსულ დოკუმენტაციას და ინფორმაციას, მონაწილეობს მათ განხილვაში;

გ) ამზადებს და გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილესთან შეთანხმებით განსახილველად წარუდგენს გენერალური ინსპექციის უფროსს წინადადებებს ჩასატარებელი შემოწმების შესახებ;

დ) ანაწილებს დავალებებს სამმართველოს მოსამსახურეებს შორის, აძლევს მათ შესაბამის მითითებებსა და დავალებებს;

ე) ახორციელებს კონტროლს გენერალური ინსპექციის მოხელეების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაზე;

ვ) ეცნობა სამმართველოს მოსამსახურეთა მიერ წარმოდგენილ დასკვნას ან მოხსენებით ბარათს, აკეთებს ვიზირებას და გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილესთან შეთანხმებით წარუდგენს გენერალური ინსპექციის უფროსს;

ზ) ვიზირებას უკეთებს სამმართველოში მომზადებულ დოკუმენტებს;

თ) აკონტროლებს შემოწმებების მიმდინარეობის მდგომარეობას და კვირაში ერთხელ გენერალური ინსპექციის უფროსს მოახსენებს შემოწმებების მიმდინარეობის მდგომარეობის შესახებ;

ი) ყოველთვიურად, გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილესთან შეთანხმებით, გენერალური ინსპექციის უფროსს წარუდგენს ანგარიშს სამმართველოს მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

კ) გენერალური ინსპექციის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სამმართველოს მუშაობის ორგანიზაციის, სამმართველოს მოსამსახურეებისათვის პრემიის დანიშვნის, მათი წახალისების, მათზე დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამოყენების შესახებ;

ლ) გენერალური ინსპექციის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს იმ სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების გამოყოფის თაობაზე, რომელიც საჭიროა სამმართველოზე დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;

მ) გენერალური ინსპექციის უფროსთან შუამდგომლობს სამმართველოს მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ;

ნ) შემოწმების პერიოდში სამმართველოს უფროსის კანონიერი მოთხოვნა, მითითება ან დავალება სავალდებულოა შესასრულებლად შესამოწმებელი ქვედანაყოფის ხელმძღვანელისათვის და მისი გასაჩივრება შეიძლება გენერალური ინსპექციის უფროსთან;

ო) ახორციელებს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

4. სამმართველოს უფროსი ანგარიშვალდებულია გენერალური ინსპექციის უფროსის და მისი მოადგილის წინაშე.

    მუხლი 26

გენერალურ ინსპექციაში საჯარო სამსახურს ეწევიან:

ა) სამმართველოს მრჩევლები;

ბ) გენერალური ინსპექციის სპეციალისტები.

2. გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი.

3. გენერალური ინსპექციის მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება ამ დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

4. გენერალური ინსპექციის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სამინისტროს საშტატო განრიგით, რომელსაც ამტკიცებს მინისტრი.

თავი VI

დასკვნითი დებულება

    მუხლი 27

გენერალური ინსპექციის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება მინისტრის ბრძანებით.

21. 04/01/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 969 - ვებგვერდი, 05/01/2024 20. 30/06/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 737 - ვებგვერდი, 01/07/2021 19. 25/11/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 652 - ვებგვერდი, 26/11/2020 18. 25/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 473 - ვებგვერდი, 25/12/2019 17. 30/10/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 458 - ვებგვერდი, 30/10/2019 16. 12/02/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 379 - ვებგვერდი, 13/02/2019 15. 09/03/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 283 - ვებგვერდი, 09/03/2018 14. 07/02/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 278 - ვებგვერდი, 07/02/2018 13. 20/09/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 247 - ვებგვერდი, 20/09/2017 12. 18/03/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 71 - ვებგვერდი, 18/03/2015 11. 15/12/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 100 - ვებგვერდი, 16/12/2013 10. 11/08/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 41 - ვებგვერდი, 14/08/2013 9. 27/12/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 193 - ვებგვერდი, 27/12/2012 8. 17/05/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 75 - ვებგვერდი, 17/05/2012 7. 17/01/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 8 - ვებგვერდი, 170111, 17/01/2011 6. 07/04/2010 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 81 - სსმ, 36, 07/04/2010 5. 29/01/2010 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 18 - სსმ, 11, 29/01/2010 4. 22/12/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 229 - სსმ, 157, 25/12/2009 3. 31/03/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 66 - სსმ, 40, 31/03/2009 2. 19/02/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 43 - სსმ, 19, 19/02/2009 1. 30/09/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 227 - სსმ, 143, 30/09/2008