,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში დამატებების და ცვლილების შეტანის შესახებ“

  • Word
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში დამატებების და ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 1276
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 07/12/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 176, 13/12/2007
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2008
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.208
  • Word
1276
07/12/2007
სსმ, 176, 13/12/2007
190.040.000.22.033.011.208
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში დამატებების და ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.208

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №1276

2007 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში დამატებების და ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

    მუხლი 1

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.07, №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები და ცვლილება:

ბრძანებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11, 12, 13, 14 და 15 მუხლები:

     „მუხლი 11

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა (გ. გობეჯიშვილი) 2008 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს გადასახადის გადამხდელების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების შესახებ.

    მუხლი 12

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტმა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 2008 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს სხვა შემოსავლების, არაფინანსური და ფინანსური აქტივებიდან შემოსულობების ძირითადი წყაროების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდების თაობაზე.

    მუხლი 13

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტმა 2008 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საფინანსო სამსახურების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების თაობაზე.

    მუხლი 14

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურმა (სახელმწიფო ხაზინამ) 2008 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი კოდების თაობაზე.

    მუხლი 15

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტმა 2008 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს საგარეო საკრედიტო რესურსების ხარჯზე გაცემული კრედიტებიდან შემოსავლების და ფინანსური აქტივების სახით მისაღები შემოსულობების ძირითადი წყაროების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდების თაობაზე.“.

    მუხლი 2

ბრძანების დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

    მუხლი 3

ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 1 იანვრიდან.

ნ. გილაური

დანართი №3

ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები

შემოსავლები

 

გადასახადები

 

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

 

ფიზიკური პირებიდან

 

საშემოსავლო გადასახადი

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1001

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1002

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1003

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

1004

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან

1005

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1006

საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში  დასაქმებული  რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

1007

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებისა)

1008

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი, ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებიდან

1009

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

1010

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

1011

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან

1012

სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

1018

გადასახადი საწარმოებიდან

 

მოგების გადასახადი

 

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოებიდან

 

გადასახადი საქართველოს საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1019

გადასახადი საქართველოს საწარმოების სხვა მოგებიდან

1020

მოგების გადასახადი უცხოური საწარმოებიდან

 

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდებიდან

1021

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1022

გადასახადი უცხოური საწარმოების სხვა მოგებიდან

1023

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

1029

 

* * *

 

 

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1030

 

გადასახადები ქონებაზე

 

 

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

 

 

ქონების გადასახადი

 

 

გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1031

 

გადასახადი უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1032

 

 გადასახადი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

გადასახადი ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1033

 

გადასახადი არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1034

 

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1035

 

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1036

 

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1037

 

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1038

 

   სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1039

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1040

 

   არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1041

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1042

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

1048

 

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

 

 

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

 

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან

 

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1049

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

1050

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

1051

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1052

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

1053

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

1054

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1055

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1056

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1057

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

1058

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1059

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1060

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1061

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1062

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1063

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1064

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                               

1065

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

1066

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

1067

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1068

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1069

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1070

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1071

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1072

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1073

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1074

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1075

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1076

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით

1077

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1078

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1079

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

1080

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

1081

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან

 

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან

1082

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან

1083

 

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

 

 

დღგ იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2001

 

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2002

 

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2003

 

დღგ იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2004

 

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2005

 

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2006

 

დღგ იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2007

 

დღგ იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2008

 

დღგ იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2009

 

დღგ იმპორტირებულ ვისკზე

2010

 

დღგ იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2011

 

დღგ იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2012

 

დღგ იმპორტირებულ არაყზე

2013

 

დღგ იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2014

 

დღგ იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2015

 

დღგ იმპორტირებულ ლუდზე

2016

 

დღგ იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                                                     

2017

 

დღგ იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

2018

 

დღგ იმპორტირებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

2019

 

დღგ იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2020

 

დღგ იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2021

 

დღგ იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2022

 

დღგ იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2023

 

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე

2024

 

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2025

 

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2026

 

დღგ იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2027

 

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2028

 

დღგ იმპორტირებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს

2029

 

დღგ იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2030

 

დღგ იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2031

 

დღგ იმპორტირებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

2032

 

დღგ იმპორტირებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2033

 

სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციიდან

1089

 

დღგ იმპორტირებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციიდან

2039

 

აქციზი

 

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

 

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1090

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული

1091

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი

1092

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1093

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

1094

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

1095

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1096

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1097

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1098

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

1099

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1100

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1101

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1102

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1103

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1104

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1105

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                

1106

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

1107

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

1108

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1109

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1110

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1111

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1112

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1113

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1114

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1115

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1116

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1117

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს: ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები.

1118

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1119

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1120

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

1121

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2040

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული

2041

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი

2042

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2043

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2044

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2045

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2046

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2047

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2048

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე

2049

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2050

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2051

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე

2052

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2053

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2054

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე

2055

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                                     

2056

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

2057

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

2058

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2059

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2060

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2061

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2062

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე

2063

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2064

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2065

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2066

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2067

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით,

2068

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2069

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2070

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

2071

 

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებული პროდუქციიდან

 

 

აქციზის გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2077

 

სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი 

 

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

1127

 

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული იმპორტირებული პროდუქციიდან

2078

 

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული ექსპორტირებული პროდუქციიდან    

2084

 

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

 

 

საბაჟო გადასახადი

 

 

საბაჟო გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2085

 

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული

2086

 

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი

2087

 

საბაჟო გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2088

 

საბაჟო გადასახადი ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2089

 

საბაჟო გადასახადი ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2090

 

საბაჟო გადასახადი სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2091

 

საბაჟო გადასახადი ეთილის სპირტზე

2092

 

საბაჟო გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2093

 

საბაჟო გადასახადი ვისკზე

2094

 

საბაჟო გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

2095

 

საბაჟო გადასახადი ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2096

 

საბაჟო გადასახადი არაყზე

2097

 

საბაჟო გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2098

 

საბაჟო გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე

2099

 

საბაჟო გადასახადი ლუდზე

2100

 

საბაჟო გადასახადი სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                                                   

2101

 

საბაჟო გადასახადი სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

2102

 

საბაჟო გადასახადი ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

2103

 

საბაჟო გადასახადი ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2104

 

საბაჟო გადასახადი სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2105

 

საბაჟო გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე

2106

 

საბაჟო გადასახადი ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2107

 

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე

2108

 

საბაჟო გადასახადი ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2109

 

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2110

 

საბაჟო გადასახადი ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2111

 

საბაჟო გადასახადი ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2112

 

საბაჟო გადასახადი ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს

2113

 

საბაჟო გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2114

 

საბაჟო გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2115

 

საბაჟო გადასახადი საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

2116

 

საბაჟო გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე 

2117

 

საბაჟო გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ პროდუქციაზე

2123

 

სხვა გადასახადები    

 

 

სხვა გადასახადები მეწარმე სუბიექტებიდან

 

 

ჯარიმები და საურავები საგადასახადო სამართალდარღვევების გამო 

 

 

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში სახელმწიფო რეგისტრაციის ან/და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის დარღვევისათვის

1128

 

ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის

1129

 

ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობისათვის

1130

 

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას

1131

 

ჯარიმა ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევისათვის

1132

 

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის

1133

 

ჯარიმა მომხმარებლებთან  ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესის დარღვევისათვის

1134

 

ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარღვევისათვის

1135

 

ჯარიმა ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელთა ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისათვის

1136

 

ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებისა (გადაზიდვის) და აღურიცხაობისათვის

1137

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები

1143

 

ჯარიმები და საურავები საბაჟო სამართალდარღვევების გამო 

 

 

ჯარიმა საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელობისათვის

2124

 

ჯარიმა დეკლარირების დადგენილ ვადაში განუხორციელებლობისათვის

2125

 

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს თანხმობის გარეშე საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნის, მოცილების ან/და განადგურებისათვის

2126

 

ჯარიმა საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესების დარღვევისათვის

2127

 

ჯარიმა დეკლარირებული საქონლის მიერ უკანონოდ საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთის ან საბაჟო კონტროლის ზონის დატოვებისთვის

2128

 

ჯარიმა საბაჟო საზღვარზე საქონლის უკანონოდ გადატანის ან გადმოტანისთვის

2129

 

ჯარიმა საბაჟო ორგანოსთან შეუთანხმებლად საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გახსნის, ხელმეორედ შეფუთვის, გადატვირთვის ან გადმოტვირთვისთვის.

2130

 

ჯარიმა თავისუფალი ზონისათვის ან თავისუფალი საწყობისათვის დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისათვის

2131

 

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის

2132

 

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალებასთან დაკავშირებული საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევისათვის

2133

 

ჯარიმა საბაჟო დამუშავების ოპერაციებზე საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დარღვევისათვის

2134

 

ჯარიმა საქონლის დაკარგვის, განადგურების ან უკანონო განკარგვისათვის

2135

 

ჯარიმა დოკუმენტების შენახვის ვადის დარღვევისათვის

2136

 

ჯარიმა ავარიისა და დაუძლეველი ძალის დროს გასატარებელი ღონისძიებების განუხორციელებლობისათვის

2137

 

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალებების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საბაჟო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობისათვის

2138

 

ჯარიმა დროებითი შენახვის საწყობის, საბაჟო საწყობის ან უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობისათვის

2139

 

სხვა ჯარიმები საბაჟო სამართალდარღვევების გამო

2145

 

* * *

 

 

სხვა გადასახადი არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1144

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი

1145

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

1146

 

გრანტები

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები

 

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3001

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3002

 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3003

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3004

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული  გრანტები

 

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3005

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3006

 

სხვა შემოსავლები

 

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

 

 

პროცენტები

 

 

ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3007

 

საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი) 

3008

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3009

 

კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3010

 

შემოსავალი დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან

3011

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი პროცენტებიდან

3017

 

დივიდენდები

 

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3018

 

ა/რესპუბლიკის ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და კერძო საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3019

 

ადგილობრივი ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და კერძო საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3020

 

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

3021

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან

3027

 

რენტა

 

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

 

 

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

3028

 

მოსაკრებელი ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

3029

 

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული მცენარეთა არამერქნული რესურსებისა და მათი პროდუქტებით სარგებლობისათვის

3030

 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

3031

 

მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

3032

 

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

3033

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

3039

 

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან

3040

 

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

3041

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და არ არის ავტონომიური რესპუბლიკის სარგებლობაში

3042

 

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმართველოსბის სარგებლობაში

3043

 

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3044

 

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3045

 

ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3046

 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3047

 

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები

3048

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

3054

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

 

საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3055

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

 

საბაჟო მოსაკრებელი

3056

 

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 

 

მოსაკრებელი ჩვილ ბავშვთა კვებისა და ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების  ლიცენზირებიდან

3057

 

მოსაკრებელი ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზირებიდან

3058

 

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

3059

 

მოსაკრებელი სამხედრო-საბრძოლო და კონკრეტული სახეობის იარაღთან დაკავშირებული საქმიანობის (მათ შორის ვაჭრობის) გენერალური ან  სპეციალური ლიცენზირებიდან

3060

 

მოსაკრებელი დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტისა და ექსპორტის ლიცენზირებიდან

3061

 

მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზირებიდან

3062

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის გადამუშავებისა და ტრანსპორტირების ლიცენზირებიდან

3063

 

მოსაკრებელი საგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან

3064

 

მოსაკრებელი სიცოცხლის დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) და გადაზღვევის ლიცენზირებიდან

3065

 

მოსაკრებელი საბანკო საქმიანობის, არასაბანკო-სადეპოზიტო  – საკრედიტო საქმიანობის, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის, საბროკერო საქმიანობის, საფონდო ბირჟის, ცენტრალური დეპოზიტარის, აქტივების მმართველის საქმიანობის და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზირებიდან

3066

 

მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან

3067

 

მოსაკრებელი ნავთობისა და გაზის  რესურსებით სარგებლობის გენერალური ან ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების და ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზირებიდან

3068

 

მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხე-ტყის დამზადებისა და სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზირებიდან

3069

 

მოსაკრებელი ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებკონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3070

 

მოსაკრებელი რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ლიცენზირებიდან

3071

 

მოსაკრებელი ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3072

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებელი

3078

 

სანებართვო მოსაკრებლები

 

 

მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე

3079

 

მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე

3080

 

მოსაკრებელი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვაზე

3081

 

მოსაკრებელი შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვაზე

3082

 

მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვაზე

3083

 

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვაზე

3084

 

მოსაკრებელი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებკონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების,  მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის

3085

 

მოსაკრებელი იარაღისა საბრძოლო მასალის, სამხედრო-საბრძოლო იარაღის  იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზე და საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავებისა და დროებითი შემოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე

3086

 

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლარების  საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის,  იარაღის შეძენის ნებართვაზე

3087

 

მოსაკრებელი უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

3088

 

მოსაკრებელი იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვაზე

3089

 

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

3090

 

მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების, მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

3091

 

მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის ნებართვაზე

3092

 

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

3093

 

მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე

3094

 

მოსაკრებელი საავიაციო სამუშაოების წარმოებისა და არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის  ნებართვაზე

3095

 

მოსაკრებელი უბაჟო  ვაჭრობის პუნქტის, საბაჟო საწყობის (ღია ან/და დახურული), დროებითი შენახვის საწყობის (ღია ან/და დახურული) საქმიანობის ნებართვაზე

3096

 

მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე

3097

 

მოსაკრებელი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, I, II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის საქმიანობების ნებართვაზე

3098

 

მოსაკრებელი არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვაზე

3099

 

მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის  ძეგლზე სამუშაოების, არქეოლოგიური სამუშაოებისა და საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

3100

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

3106

 

სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები

 

 

მოსაკრებელი სამშენებლო პროდუქციისა და მომსახურების შესაბამისობის სერტიფიცირებისათვის

3107

 

საქართველოში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის აუთენტურობის შესახებ და საზღვარგარეთ მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოში ცნობის შესახებ გაცემული ცნობის მოსაკრებელი

3108

 

ექიმისა და ფარმაცევტის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3109

 

ობიექტისა და პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიცირების მოსაკრებლები

3110

 

აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3111

 

ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოშობისა და  ყურძნის ღვინოების, ეთილის სპირტის და სპირტიანი სასმელების შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3112

 

ვაზის სამყნობი და სარგავი მასალების (ნამყენი ნერგი) შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3113

 

ვეტერინარული მოწმობის (ფორმა №1 და ფორმა №2) გაცემისათვის მოსაკრებელი

3114

 

ჯიშიანი პირუტყვის სერტიფიკატის (სანაშენე მოწმობის) მოსაკრებელი

3115

 

სერტიფიცირების მოსაკრებელი თესლის თესვითი ხარისხის განსაზღვრისათვის

3116

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებელი

3122

 

სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

 

 

ფასიანი ქაღალდებისა და შეთავაზებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3123

 

საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

3124

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, საქართველოში რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის (განურჩევლად მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა) ფილიალის რეგისტრაციაზე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, მისი ფილიალის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირის ფილიალის წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

3125

 

სატრანსპორტო საშუალებების ძარის, კაბინის ან ჩარჩოს, ძრავისა და მისაბმელის გადაფორმების  სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3126

 

საზღვარგარეთ გასატან კულტურულ ფასეულობათა სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3127

 

საწარმოო წესით დამზადებული ცხოველთა საკვების და საკვებდანამატების, პესტიციდების  სარეგისტრაციო  მოსაკრებელი

3128

 

სამედიცინო სამკურნალო  საშუალებების, მასალების, ნაკეთობების და სხვა საგნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3129

 

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის სარეგისტრაციო და ხელახალი რეგისტრაციის მოსაკრებელი

3130

 

საწარმოს, საწარმოს ფილიალის, მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის,  საქმიანობის შეწყვეტის, ლიკვიდაციისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3131

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3137

 

სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

 

 

მოსაკრებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

3138

 

მოსაკრებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

3139

 

მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის ექსპერტიზისათვის

3140

 

მოსაკრებელი მოძრავი ძეგლების, ქალაქებისა და სხვა დასახლებების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვით ზონებში და ისტორიულ დასახლებებში შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, სარესტავრაციო სამუშაოებისა და ახალი მშენებლობების პროექტების ექსპერტიზისათვის

3141

 

მოსაკრებელი ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში ექსპერტიზისათვის

3142

 

მოსაკრებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზისათვის

3143

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

3149

 

სახელმწიფო ბაჟი

 

 

სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე

3150

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისათვის, მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

3151

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და  ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების განხილვისათვის

3152

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტოლით დამოწმებისათვის

3153

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში საქართველოს ორდინალური ვიზის გაცემისათვის

3154

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის ან/და ლეგალიზაციისათვის 

3155

 

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

3161

 

საკონსულო მოსაკრებელი

 

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საკონსულო მოქმედებებისათვის

3162

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებებისათვის

3163

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის

3164

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის

3165

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საზღვაო და საჰაერო ხომალდების საკონსულო მომსახურებისათვის

3166

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი

3172

 

* * *

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

3173

 

სატენდერო მოსაკრებელი

3174

 

სააღსრულებო მოსაკრებელი

3175

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3176

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

 

მოსაკრებელი კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

3177

 

მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებიდან

3178

 

მოსაკრებელი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს  სალაროებიდან

3179

 

მოსაკრებელი წამახალისებელი გათამაშებიდან

3180

 

მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

3181

 

მოსაკრებელი ლატარიების მოწყობაზე

3182

 

სხვა არაკლასიფიცირებული  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3188

 

* * *

 

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3189

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

3190

 

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

3191

 

პრობაციის მოსაკრებელი

3192

 

სხვა არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი

3198

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 

 

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავლები

3199

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

3205

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 

 

 

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

3206

 

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია

3207

 

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაში

3208

 

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3209

 

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების) სარგებლობაშია

3210

 

ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3211

 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

3212

 

შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

 

 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

3218

 

სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია

3219

 

სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია

3220

 

სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3221

 

სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების) სარგებლობაშია

3222

 

ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3223

 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

3224

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3225

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

3231

 

* * *

 

 

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

3237

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

3243

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

3244

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

3245

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლებისა და აღზრდის სფეროში

3246

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში

3247

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინარულ - სანიტარიული წესების დარღვევა

3248

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 

 

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

3249

 

შემოსავალი სანქციებიდან  (ჯარიმები და საურავები) დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო

3250

 

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

3251

 

* * *

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

3252

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

3253

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

3254

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

3260

 

* * *

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზღვრის უკანონოდ დარღვევის გამო

3261

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო

3262

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

3263

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო

3264

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

3270

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

 

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

3271

 

კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

3272

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

3278

 

ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შემოსავალი

3279

 

სახაზინო თავდებობიდან მიღებული შემოსავალი

3280

 

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

3281

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3282

 

 

 

 

 

 

 

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

 

 

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

3300

 

შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3301

 

შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3302

 

შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3303

 

შემოსულობა სახელმწიფო საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3304

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

3305

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების  გაყიდვიდან

3306

 

შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

3307

 

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3308

 

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3309

 

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3310

 

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3311

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

3312

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების  გაყიდვიდან

3313

 

შემოსულობა სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან

3319

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3320

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა  ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3321

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3322

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3323

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან

3324

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა ნაგებობების  გაყიდვიდან

3325

 

შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

3326

 

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3327

 

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3328

 

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3329

 

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3330

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

3331

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების  გაყიდვიდან

3332

 

შემოსულობა სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა მანქანა-დანადგარების  გაყიდვიდან

3338

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3339

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილ. თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია

3340

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3341

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3342

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული  სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

3343

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა მანქანა-დანადგარების  გაყიდვიდან

3344

 

შემოსულობა სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან

3350

 

შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3351

 

შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3352

 

შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3353

 

შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3354

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან

3355

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული კულტივირებული აქტივების  გაყიდვიდან

3356

 

შემოსულობა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა ლიცენზიების გაყიდვიდან

3357

 

შემოსულობა სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3363

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3364

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

3365

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკების სარგებლობაშია

3366

 

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

3367

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3368

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების  გაყიდვიდან

3369

 

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა სტრატეგიული მარაგების გაყიდვიდან

3370

 

სხვა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა ნედლეულისა და მასალების  გაყიდვიდან

3376

 

შემოსულობა დაუმთავრებელი წარმოების  გაყიდვიდან

3377

 

შემოსულობა მზა პროდუქციის გაყიდვიდან

3378

 

შემოსულობა შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონლის გაყიდვიდან

3379

 

შემოსულობა სხვა არაკლასიფიცირებული მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

3380

 

შემოსულობა ფასეულობების გაყიდვიდან

3381

 

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან

 

 

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე

3387

 

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

3388

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

3389

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების  გაყიდვიდან

3390

 

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე

3391

 

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

3392

 

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

3393

 

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების  გაყიდვიდან

3394

 

შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

3395

 

შემოსულობა წიაღისეულიდან

3396

 

შემოსულობა სხვა ბუნებრივი აქტივებიდან

 

 

შემოსულობა რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის ლიცენზიიდან

3402

 

შემოსულობა სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივებიდან

3403

 

შემოსულობა არაწარმოებული არამატერიალური აქტივებიდან

3404

 

შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან

 

 

შემოსულობა საშინაო ფინანსური აქტივებიდან

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

3410

 

შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა

3411

 

შემოსულობა სესხებიდან

3412

 

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან

3413

 

შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან

3414

 

შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან

3415

 

შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

3416

 

შემოსულობა საგარეო ფინანსური აქტივებიდან

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

3422

 

შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა

3423

 

შემოსულობა სესხებიდან

3424

 

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან

3425

 

შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან

3426

 

შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან

3427

 

შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

3428

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

3429

 

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან

 

 

შემოსულობა საშინაო ფინანსური ვალდებულებებიდან

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

3435

 

შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა

3436

 

შემოსულობა სესხებიდან

3437

 

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)

3438

 

შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან

3439

 

შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან

3440

 

შემოსულობა სხვა კრედიტორული დავალიანებებიდან

3441

 

შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებებიდან

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

3447

 

შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა

3448

 

შემოსულობა სესხებიდან

3449

 

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)

3450

 

შემოსულობა სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვებიდან

3451

 

შემოსულობა წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან

3452

 

შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

3453

 

* * *

 

 

წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

3459

 

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

3460

 

* * *

 

 

სხვა დეპოზიტები

3000

 

დეპოზიტები საბაჟოს კუთხით

2000

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.