ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ

  • Word
ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1226
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 22/11/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 169, 29/11/2007
სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.152
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
1226
22/11/2007
სსმ, 169, 29/11/2007
190.040.000.22.033.011.152
ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/11/2007 - 07/12/2007)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.152

საქართველოს ფინანსთა

მინისტრის ბრძანება №1226

2007 წლის 22 ნოემბერი

ქ. თბილისი

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ

„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 მარტის №45 დადგენილების მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

    მუხლი 1

დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობების ცხრანიშნა სახაზინო კოდები დანართი №1, №2 და №3-ის შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ:

ა) დანართ №1-ში აღნიშნული ციფრი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობის ამკრეფს;

ბ) დანართ №2-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს, რეგიონალურ საბაჟო ორგანოს ან შესაბამისი დონის ბიუჯეტს;

გ) დანართ №3-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ ბიუჯეტის შემოსულობის სახეს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

    მუხლი 2

ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 15 მარტის №136 ბრძანება „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“.

    მუხლი 3

ბრძანება, გარდა დანართი №2-ის 79-ე გრაფისა ამოქმედდეს 2007 წლის 1 დეკემბრიდან.

    მუხლი 4

ბრძანების დანართი №2-ის 79-ე გრაფა ამოქმედდეს 2008 წლის 1 იანვრიდან.

მინისტრის მოვალეობის

შემსრულებელი ნ. გილაური

 

 დანართი 1

ამკრეფის კოდი

ამკრეფის დასახელება

1

საგადასახადო ინსპექცია

2

საბაჟო ორგანო

3

არასაგადასახადო შემოსულობები

4

მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია

 

 

დანართი 2

თვითმმართველი ერთეულის კოდი

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება

1

0077

თბილისი

2

0006

რუსთავი

3

0007

დმანისი

4

0008

თეთრიწყარო

5

0009

ბოლნისი

6

0010

მარნეული

7

0011

გარდაბანი

8

0012

წალკა

9

0013

მცხეთა

10

0014

თიანეთი

11

0015

დუშეთი

12

0016

ყაზბეგი

13

0017

ახალგორი

14

0018

ქუთაისი

15

0019

ზესტაფონი

16

0020

თერჯოლა

17

0021

სამტრედია

18

0022

საჩხერე

19

0023

ვანი

20

0024

ბაღდათი

21

0025

წყალტუბო

22

0026

ჭიათურა

23

0027

ტყიბული

24

0028

ხარაგაული

25

0029

ხონი

26

0030

ამბროლაური

27

0031

ლენტეხი

28

0032

ონი

29

0033

ცაგერი

30

0034

ზუგდიდი

31

0035

მარტვილი

32

0036

აბაშა

33

0037

სენაკი

34

0038

ჩხოროწყუ

35

0039

წალენჯიხა

36

0040

ხობი

37

0041

მესტია

38

0042

ფოთი

39

0043

გორი

40

0044

კასპი

 

 

41

0045

ქარელი

42

0046

ხაშური

43

0047

თიღვი

44

0048

ერედვი

45

0049

ქურთა

46

0050

გურჯაანი

47

0051

თელავი

48

0052

სიღნაღი

49

0053

დედოფლისწყარო

50

0054

ახმეტა

51

0055

საგარეჯო

52

0056

ყვარელი

53

0057

ლაგოდეხი

54

0058

ახალციხე

55

0059

ასპინძა

56

0060

ახალქალაქი

57

0061

ადიგენი

58

0062

ბორჯომი

59

0063

ნინოწმინდა

60

0064

ლანჩხუთი

61

0065

ჩოხატაური

62

0066

ოზურგეთი

63

0067

სოხუმი

64

0068

გალი

65

0069

ბათუმი

66

0070

ქედა

67

0071

ქობულეთი

68

0072

ხულო

69

0073

ხელვაჩაური

70

0074

შუახევი

71

0075

აჟარა

72

0091

აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

73

0092

აჭარის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

74

0093

თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

75

0101

საბაჟო  „აღმოსავლეთი

76

0107

საბაჟო დასავლეთი

77

0102

ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

78

0103

თელავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

79

0104

ცხინვალის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

80

0105

ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

81

0106

გორის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

82

0108

რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)

83

0200

სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

დანართი 3

ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები

საგადასახადო შემოსავლები

 

საშემოსავლო გადასახადი

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1001

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1002

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1003

 

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

1004

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან

1005

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1006

საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში დასაქმებული რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

1007

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

1008

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებიდან

1009

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

1010

სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

1011

მოგების გადასახადი

 

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა მოგებიდან

 

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1012

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა სხვა მოგებიდან

1013

მოგების გადასახადი უცხოურ საწარმოთა მოგებიდან

 

მოგების გადასახადი უცხოურ საწარმოთა მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1014

მოგების გადასახადი უცხოურ საწარმოთა მოგებიდან მიღებული დივიდენდებიდან

1015

მოგების გადასახადი უცხოურ საწარმოთა სხვა მოგებიდან

1016

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

1017

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1018

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

1019

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

1020

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1021

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

1022

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

1023

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1024

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1025

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1026

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ვისკზე

1027

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1028

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1029

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ არაყზე

1030

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1031

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1032

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ლუდზე

1033

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელა, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

1034

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ფილტრიან სიგარეტზე

1035

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ყველა დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1036

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1037

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

1038

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1039

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1040

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1041

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1042

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1043

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1044

დღგ საქართველოსტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1045

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან მიღებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

1046

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1047

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1048

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ არამინერალურ ზეთებზე

1049

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სხვა აქციზურ პროდუქციზე

1050

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებული სხვა პროდუქციიდან

1051

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან

1052

დღგ არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან

1053

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

 

დღგ იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2001

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2002

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2003

დღგ იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2004

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

2005

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

2006

დღგ იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2007

დღგ იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2008

დღგ იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2009

დღგ იმპორტირებულ ვისკზე

2010

დღგ იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2011

დღგ იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2012

დღგ იმპორტირებულ არაყზე

2013

დღგ იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2014

დღგ იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2015

დღგ იმპორტირებულ ლუდზე

2016

დღგ იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელზე, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

2017

დღგ იმპორტირებულ ფილტრიან სიგარეტზე

2018

დღგ იმპორტირებულ ყველა დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2019

დღგ იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრაქტებსა და ესენციებზე

2020

დღგ იმპორტირებულ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2021

დღგ იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2022

დღგ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2023

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

2024

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2025

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2026

დღგ იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2027

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2028

დღგ იმპორტირებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან მიღებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

2029

დღგ იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2030

დღგ იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2031

დღგ იმპორტირებულ არამინერალურ ზეთებზე

2032

დღგ იმპორტირებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2033

დღგ სხვა იმპორტირებულ აქციზურ პროდუქციზე

2034

დღგ სხვა იმპორტირებულ პროდუქციაზე

2035

სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

აქციზი

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეზლიზაციიდან

 

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1054

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

1055

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

1056

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1057

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

1058

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

1059

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1060

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1061

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1062

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

1063

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1064

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1065

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1066

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1067

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1068

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1069

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელა, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

1070

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან სიგარეტზე

1071

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1072

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1073

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

1074

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1075

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1076

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1077

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1078

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1079

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1080

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1081

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან მიღებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

1082

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1083

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1084

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ არამინერალურ ზეთებზე

1085

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა აქციზურ პროდუქციზე

1086

აქციზის გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2036

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2037

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2038

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2039

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

2040

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

2041

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2042

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2043

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2044

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე

2045

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2046

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2047

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე

2048

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2049

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2050

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე

2051

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელზე, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

2052

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან სიგარეტზე

2053

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყველა დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2054

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების სს სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრაქტებსა და ესენციებზე

2055

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2056

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2057

აქციზის გადასახადი ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2058

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

2059

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2060

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2061

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2062

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2063

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან მიღებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

2064

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2065

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2066

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არამინერალურ ზეთებზე

2067

აქციზის გადასახადი სხვა იმპორტირებულ აქციზურ პროდუქციზე

2068

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებული პროდუქციიდან

 

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2069

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებულ სხვა აქციზურ პროდუქციაზე

2070

სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციიდან

1087

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ იმპორტირებულ პროდუქციზე

2071

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ ექსპორტირებულ პროდუქციაზე

2072

საბაჟო გადასახადი

 

საბაჟო გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2073

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2074

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2075

საბაჟო გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2076

საბაჟო გადასახადი ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

2077

საბაჟო გადასახადი ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

2078

საბაჟო გადასახადი სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2079

საბაჟო გადასახადი ეთილის სპირტზე

2080

საბაჟო გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2081

საბაჟო გადასახადი ვისკზე

2082

საბაჟო გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

2083

საბაჟო გადასახადი ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2084

საბაჟო გადასახადი არაყზე

2085

საბაჟო გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2086

საბაჟო გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე

2087

საბაჟო გადასახადი ლუდზე

2088

საბაჟო გადასახადი სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელზე, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

2089

საბაჟო გადასახადი ფილტრიან სიგარეტზე

2090

საბაჟო გადასახადი ყველა დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2091

საბაჟო გადასახადი სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2092

საბაჟო გადასახადი თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2093

საბაჟო გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე

2094

საბაჟო გადასახადი ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2095

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

2096

საბაჟო გადასახადი ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2097

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2098

საბაჟო გადასახადი ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2099

საბაჟო გადასახადი ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2100

საბაჟო გადასახადი ბიტუმოვანი მინერალებისაგან მიღებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

2101

საბაჟო გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2102

საბაჟო გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2103

საბაჟო გადასახადი არამინერალურ ზეთებზე

2104

საბაჟო გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2105

საბაჟო გადასახადი სხვა აქციზურ პროდუქციაზე

2106

საბაჟო გადასახადი სხვა პროდუქციაზე

2107

სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი

 

ჯარიმა საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელობისთვის

2108

ჯარიმა დეკლარირების დადგენილ ვადაში განუხორციელებლობისათვის

2109

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს თანხმობის გარეშე საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნის, მოცილების ან/და განადგურებისათვის

2110

ჯარიმა საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესების დარღვევისათვის

2111

ჯარიმა დეკლარირებული საქონლის მიერ უკანონოდ საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთის ან საბაჟო კონტროლის ზონის დატოვებისთვის

2112

ჯარიმა საბაჟო საზღვარზე საქონლის უკანონოდ გადატანის ან გადმოტანისათვის

2113

ჯარიმა საბაჟო ორგანოსთან შეუთანხმებლად საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გახსნის, ხელმეორედ შეფუთვის, გადატვირთვის ან გადმოტვირთვისთვის

2114

ჯარიმა თავისაფალი ზონისათვის ან თავისუფალი საწყობისათვის დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისთვის

2115

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის

2116

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალებასთან დაკავშირებული საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევისთავის

2117

ჯარიმა საბაჟო დამუშავების ოპერაციებზე საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დარღვევისთავის

2118

ჯარიმა საქონლის დაკარგვის, განადგურების ან უკანონო განკარგვისათვის

2119

ჯარიმა დოკუმენტების შენახვის ვადის დარღვევისათვის

2120

ჯარიმა ავარიისა და დაუძლეველი ძალის დროს გასატარებელი ღონისძიებების განუხორციელებლობისათვის

2121

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საბაჟო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობისათვის

2122

ჯარიმა დროებითი შენახვის საწყობის, საბაჟო საწყობის ან უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობისათვის

2123

სხვა ჯარიმები

2124

სოციალური გადასახადი

 

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი

 

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1088

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1089

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1090

მეწარმე ფიზიკური პირების სოციალური გადასახადი

1091

სხვა არაკლასიფიცირებული სოციალური გადასახადი

1092

ქონების გადასახადი

 

საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი

1093

უცხოურ საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი

1094

ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი

 

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონების გადასახადი

1095

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონების გადასახადი

1096

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახადი

1097

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) ქონების გადასახადი

1098

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე ქონების გადასახადი

1099

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე ქონების გადასახადი

1100

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1101

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1102

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1103

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1104

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

1105

სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი

 

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში სახელმწიფო რეგისტრაციის ან/და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის დარღვევისათვის

1106

ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის

1107

ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობისათვის

1108

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას

1109

ჯარიმა ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის, სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევისათვის

1110

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის

1111

ჯარიმა მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისათვის

1112

ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარღვევისათვის

1113

ჯარიმა ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელთა ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისათვის

1114

ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებისა (გადაზიდვის) და აღურიცხავობისათვის

1115

სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები

1116

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადი

1117

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

1118

არასაგადასახადო შემოსავლები

 

მოსაკრებლები

 

საბაჟო მოსაკრებელი

 

საბაჟო მოსაკრებელი ექსპორტზე

3001

საბაჟო მოსაკრებელი იმპორტზე

3002

სხვა არაკლასიფიცირებული საბაჟო მოსაკრებელი

3003

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 

მოსაკრებელი ჩვილ ბავშვთა კვებისა და ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზირებიდან

3004

მოსაკრებელი ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზირებიდან

3005

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან

3006

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

3007

მოსაკრებელი სამხედრო-საბრძოლო და კონკრეტული სახეობის იარაღთან დაკავშირებული საქმიანობის (მათ შორის ვაჭრობის) გენერალური ან სპეციალური ლიცენზირებიდან

3008

მოსაკრებელი დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტისა და ექსპორტის ლიცენზირებიდან

3009

მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზირებიდან

3010

მოსაკრებელი ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის გადამუშავებისა და ტრანსპორტირების ლიცენზირებიდან

3011

მოსაკრებელი საგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ან სპეციალური ლიცენზირებიდან

3012

მოსაკრებელი სიცოცხლის დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) და გადაზღვევის ლიცენზირებიდან

3013

მოსაკრებელი საბანკო, არასაბანკო-სადეპოზიტო _ საკრედიტო, საბროკერო და აქტივების მმართველის საქმიანობებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის, საფონდო ბირჟის, ცენტრალური და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზირებიდან

3014

მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან

3015

მოსაკრებელი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ან ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების და მოპოვების სპეციალური ლიცენზირებიდან

3016

მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხე-ტყის დამზადებისა და სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზირებიდან

3017

მოსაკრებელი ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებკონვენციის ( CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3018

მოსაკრებელი რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ლიცენზირებიდან

3019

მოსაკრებელი ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3020

მოსაკრებელი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3021

სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებელი

3022

სანებართვო მოსაკრებლები

 

მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე

3023

მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე

3024

მოსაკრებელი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვაზე

3025

მოსაკრებელი შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვაზე

3026

მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვაზე

3027

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვაზე

3028

მოსაკრებელი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებკონვენციის ( CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვაზე.

3029

მოსაკრებელი იარაღის, საბრძოლო მასალის, სამხედრო-საბრძოლო იარაღის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზე და საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავებისა და დროებითი შემოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე

3030

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, იარაღის შეძენის ნებართვაზე

3031

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

3032

მოსაკრებელი უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

3033

მოსაკრებელი იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვაზე

3034

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

3035

მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების, მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

3036

მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის ნებართვაზე

3037

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

3038

მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე

3039

მოსაკრებელი საავიაციო სამუშაოების წარმოებისა და არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვაზე

3040

მოსაკრებელი უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის, საბაჟო საწყობის (ღია ან/და დახურული), დროებითი შენახვის საწყობის (ღია ან/და დახურული) საქმიანობის ნებართვაზე

3041

მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე

3042

მოსაკრებელი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, I, II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის საქმიანობების ნებართვაზე

3043

მოსაკრებელი არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვაზე

3044

მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების, არქეოლოგიური სამუშაოებისა და საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

3045

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

3046

სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები

 

მოსაკრებელი სამშენებლო პროდუქციისა და მომსახურების შესაბამისობის სერტიფიცირებისათვის

3047

საქართველოში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის აუთენტურობის შესახებ და საზღვარგარეთ მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოში ცნობის შესახებ გაცემული ცნობის მოსაკრებელი

3048

ექიმისა და ფარმაცევტის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3049

ობიექტისა და პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიკაცირების მოსაკრებლები

3050

აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3051

ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოშობისა და ყურძნის ღვინოების, ეთილის სპირტის და სპირტიანი სასმელების შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3052

ვაზის სამყნობი და სარგავი მასალების (ნამყენი ნერგი) შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3053

ვეტერინარული მოწმობის (ფორმა №11 და ფორმა №12) გაცემისათვის მოსაკრებელი

3054

ჯიშიანი პირუტყვის სერტიფიკატის (სანაშენე მოწმობის) მოსაკრებელი

3055

სერტიფიცირების მოსაკრებელი თესლის თესვითი ხარისხის განსაზღვრისათვის

3056

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებელი

3057

სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

 

ფასიანი ქაღალდებისა და შეთავაზებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3058

საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

3059

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, საქართველოში რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის (განურჩევლად მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა) ფილიალის რეგისტრაციაზე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, მისი ფილიალის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის წესდებაში ან დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანაზე მოსაკრებელი

3060

ავტომანქანისა მართვის მოწმობის გაცემის და მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაშვების, ტექნიკური პასპორტის, სახელმწიფო და სატრანზიტო სანომრე ნიშნის გაცემის, ტექნიკური დათვალიერების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3061

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ტექნიკური პასპორტისა და სანომრე ნიშნის გაცემის, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის აღრიცხვიდან მოხსნის, ან/და მათ ტექნიკურ დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3062

სატრანსპორტო საშუალებების ძარის, კაბინის ან ჩარჩოს, ძრავისა და მისაბმელის გადაფორმების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3063

სანადირო თოფის, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, გაზის იარაღის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3064

საზღვარგარეთ გასატან კულტურულ ფასეულობათა სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3065

საწარმოო წესით დამზადებული ცხოველთა საკვების და საკვებდანამატების, პესტიციდების რეგისტრაციის მოსაკრებელი

3066

სამედიცინო სამკურნალო საშუალებების, მასალების, ნაკეთობების და სხვა საგნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3067

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის სარეგისტრაციო და ხელახლი რეგისტრაციის მოსაკრებელი

3068

საწარმოს, საწარმოს ფილიალის, მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის, საქმიანობის შეწყვეტის, ლიკვიდაციისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3069

სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3070

სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

 

მოსაკრებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

3071

მოსაკრებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

3072

მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის ექსპერტიზისათვის

3073

მოსაკრებელი მოძრავი ძეგლების, ქალაქებისა და სხვა დასახლებების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვით ზონებში და ისტორიულ დასახლებებში შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, სარესტავრაციო სამუშაოებისა და ახალი მშენებლობების პროექტების ექსპერტიზისათვის

3074

მოსაკრებელი ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში ექსპერტიზისათვის

3075

მოსაკრებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზისათვის

3076

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

3077

სახელმწიფო ბაჟი

 

სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე

3078

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისათვის,მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

3079

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების განხილვისათვის

3080

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტოლით დამოწმებისათვის

3081

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში საქართველოს ორდინალური ვიზის გაცემისათვის

3082

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის ან/და ლეგალიზაციისათვის

3083

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

3084

საკონსულო მოსაკრებელი

 

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საკონსულო მოქმედებებისათვის

3085

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებებისათვის

3086

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის

3087

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის

3088

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საზღვაო და საჰაერო ხომალდების საკონსულო მომსახურებისათვის

3089

სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი

3090

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

3091

სატენდერო მოსაკრებელი

3092

სააღსრულებო მოსაკრებელი

3093

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3094

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

3220

შემოსავლები საარქივო მომსახურების გაწევიდან

3221

 

 

საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებელი

 

მოსაკრებელი ფიტოსანიტარულ-საკარანტინო ღონისძიებებისათვის

3095

მოსაკრებელი ვეტერინარულ-საკარანტინო ღონისძიებებისათვის

3096

სხვა არაკლასიფიცირებული საკარანტინო მოსაკრებელი

3097

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

 

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

3098

მოსაკრებელი ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

3099

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული მცენარეთა არამერქნული რესურსებისა და მათი პროდუქტებით სარგებლობისათვის

3100

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

3101

მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

3102

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

3103

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

3104

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

3105

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებიდან

3106

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

3107

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი წამახალისებელი გათამაშებიდან

3108

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

3109

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3110

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3111

შემოსავლები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან

 

შემოსავალი მიწის გადაცემიდან

 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3112

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო მიწის გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3113

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3114

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3115

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3116

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3117

შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემიდან

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3118

სახელმწიფო საკუთრების მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3119

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3120

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3121

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების გადაცემიდან

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3122

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საკუთრების ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3123

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3124

სხვა არაკლასიფიცირებული, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3125

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3126

 

 

შემოსავლები არაძირითადი (თანამდევი) გაყიდვიდან

3127

 

 

შემოსავლები დივიდენდებიდან და ეროვნული ბანკის მოგებიდან

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3128

შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან

3129

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან

3130

როიალტი

3131

სესხის (კრედიტის), დეპოზიტის, ვექსილისა და სხვა სახის პროცენტი (სარგებელი)

 

ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3132

საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3133

სახელმწიფო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3134

კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3135

მსოფლიო ბანკის ინვესტიციური კრედიტებით დაფინანსებული პროექტების ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

3136

სხვა არაკლასიფიცირებული სესხის (კრედიტის) პროცენტი (სარგებელი)

3137

შემოსავლები ჯარიმებიდან და საურავებიდან

 

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

 

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროებში

3138

შემოსავალი სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3139

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში

3140

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის დარგში

3141

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში

3142

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დარღვევა

3143

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

3144

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

3145

შემოსავალი საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3146

შემოსავალი მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3147

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3148

შემოსავალი საზღვრის უკანონოდ დარღვევისათვის გადახდილი ჯარიმებიდან

3149

შემოსავალი გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევისათვის გადახდილი საურავიდან

3150

შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევებისათვის გადახდილი ჯარიმებიდან

3151

შემოსავალი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმებიდან

3152

ჯარიმა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

3229

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმებიდან და საურავებიდან

3153

შემოსავლები გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

 

შემოსავლები ქვეყნის შიგნით გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

 

შემოსავალი სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

3154

შემოსავალი საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3155

შემოსავალი ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავებისათვის გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

3156

შემოსავალი სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3157

შემოსავალი კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3158

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3159

შემოსავლები ქვეყნის გარეთ გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

 

შემოსავალი სხვა ქვეყნის მთავრობებზე და საერთაშორისო ორგანიზაციებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

3160

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საგარეო კრედიტების დაბრუნებიდან

3161

სხვა არასაგადასახადო შემოსავალი

 

ვალუტის კურსის ცვლილებით მიღებული შემოსავალი

3162

სახაზინო თავდებობიდან მიღებული შემოსავალი

3163

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

3164

აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავლები

3165

შემოსავლები შემოწირულობებიდან და ქველმოქმედებიდან

3166

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები

3167

სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავლები

3168

შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან

 

შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან

 

შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3169

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3170

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3171

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3172

მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3173

სახელმწიფო საკუთრების მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3174

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3175

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3176

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3177

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საკუთრების ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3178

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3179

სხვა არაკლასიფიცირებული, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3180

შემოსავალი სახელმწიფო მარაგების გაყიდვიდან

3181

შემოსავლები მიწის გაყიდვიდან

 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3182

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3183

ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭებიდან (გაყიდვიდან) მიღებული შემოსავალი

3184

ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში გადაცემული, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭებიდან (გაყიდვიდან) მიღებული შემოსავალი

3185

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3186

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3187

 

 

შემოსავალი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან

3188

 

 

შემოსავალი სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წილის გაყიდვიდან

3189

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან

3190

გრანტები

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3191

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3192

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

 

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3193

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3194

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3195

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3196

სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები

 

მიმდინარე დანიშნულების სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები

3197

კაპიტალური დანიშნულების სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები

3198

სესხის აღება (დაფინანსება)

 

საშინაო სესხები

 

გრძელვადიანი საშინაო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3199

მოკლევადიანი საშინაო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3200

გრძელვადიანი კრედიტები

 

გრძელვადიანი საშინაო კრედიტები ფულად-საკრედიტო ორგანოებიდან

3201

სხვა არაკლასიფიცირებული გრძელვადიანი საშინაო კრედიტები

3202

მოკლევადიანი კრედიტები

 

მოკლევადიანი საშინაო კრედიტები ფულად-საკრედიტო ორგანოებიდან

3203

სხვა არაკლასიფიცირებული მოკლევადიანი საშინაო კრედიტები

3204

სხვა საშინაო სესხები

3205

წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

3206

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

3207

საგარეო სესხები

 

გრძელვადიანი საგარეო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3208

მოკლევადიანი საგარეო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3209

გრძელვადიანი კრედიტები

 

გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

3210

გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან

3211

გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები კომერციული ბანკებიდან

3212

სხვა არაკლასიფიცირებული გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები

3213

მოკლევადიანი კრედიტები

 

მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

3214

მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან

3215

მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები კომერციული ბანკებიდან

3216

სხვა არაკლასიფიცირებული მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები

3217

სხვა საგარეო სესხები

3218

ლიკვიდურობის მიზნით არსებული ნაღდი ფულისა და დეპოზიტების ნაშთების ცვლილება

3219

დეპოზიტები

 

დეპოზიტები საბაჟოს კუთხით

2000

სხვა დეპოზიტები

3000

 

168. 30/05/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 184 - ვებგვერდი, 31/05/2024 167. 14/05/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 155 - ვებგვერდი, 14/05/2024 166. 29/04/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 140 - ვებგვერდი, 30/04/2024 165. 18/04/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 134 - ვებგვერდი, 19/04/2024 164. 28/03/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 99 - ვებგვერდი, 29/03/2024 163. 01/03/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 64 - ვებგვერდი, 01/03/2024 162. 31/01/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 33 - ვებგვერდი, 02/02/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 161. 31/01/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 30 - ვებგვერდი, 31/01/2024 160. 30/01/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 27 - ვებგვერდი, 31/01/2024 159. 15/01/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 5 - ვებგვერდი, 16/01/2024 158. 27/12/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 500 - ვებგვერდი, 28/12/2023 157. 14/12/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 478 - ვებგვერდი, 18/12/2023 156. 05/12/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 464 - ვებგვერდი, 06/12/2023 155. 29/11/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 452 - ვებგვერდი, 30/11/2023 154. 13/11/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 419 - ვებგვერდი, 14/11/2023 153. 26/10/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 396 - ვებგვერდი, 27/10/2023 152. 12/10/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 371 - ვებგვერდი, 13/10/2023 151. 22/08/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 308 - ვებგვერდი, 23/08/2023 150. 21/07/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 281 - ვებგვერდი, 24/07/2023 149. 11/07/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 265 - ვებგვერდი, 12/07/2023 148. 28/06/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 238 - ვებგვერდი, 29/06/2023 147. 30/05/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 185 - ვებგვერდი, 31/05/2023 146. 27/04/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 141 - ვებგვერდი, 28/04/2023 145. 13/04/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 133 - ვებგვერდი, 13/04/2023 144. 29/03/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 112 - ვებგვერდი, 31/03/2023 143. 14/02/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 42 - ვებგვერდი, 15/02/2023 142. 23/01/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 12 - ვებგვერდი, 24/01/2023 141. 20/12/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 415 - ვებგვერდი, 23/12/2022 140. 30/11/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 391 - ვებგვერდი, 30/11/2022 139. 11/11/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 375 - ვებგვერდი, 14/11/2022 138. 19/10/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 359 - ვებგვერდი, 20/10/2022 137. 15/09/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 312 - ვებგვერდი, 16/09/2022 136. 09/09/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 305 - ვებგვერდი, 12/09/2022 135. 21/06/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 194 - ვებგვერდი, 22/06/2022 134. 15/06/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 189 - ვებგვერდი, 17/06/2022 133. 03/05/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 133 - ვებგვერდი, 04/05/2022 132. 29/04/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 126 - ვებგვერდი, 29/04/2022 131. 20/04/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 115 - ვებგვერდი, 21/04/2022 130. 31/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 96 - ვებგვერდი, 01/04/2022 129. 30/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 86 - ვებგვერდი, 31/03/2022 128. 17/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 77 - ვებგვერდი, 18/03/2022 127. 31/01/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 28 - ვებგვერდი, 01/02/2022 126. 27/01/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 19 - ვებგვერდი, 28/01/2022 125. 10/11/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 298 - ვებგვერდი, 11/11/2021 124. 27/10/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 279 - ვებგვერდი, 28/10/2021 123. 19/10/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 272 - ვებგვერდი, 20/10/2021 122. 16/09/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 238 - ვებგვერდი, 17/09/2021 121. 16/07/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 174 - ვებგვერდი, 19/07/2021 120. 05/07/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 161 - ვებგვერდი, 06/07/2021 119. 04/06/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 133 - ვებგვერდი, 08/06/2021 118. 01/06/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 128 - ვებგვერდი, 02/06/2021 117. 17/05/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 109 - ვებგვერდი, 18/05/2021 116. 31/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 66 - ვებგვერდი, 01/04/2021 115. 24/02/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 37 - ვებგვერდი, 25/02/2021 114. 09/02/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 27 - ვებგვერდი, 10/02/2021 113. 23/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 317 - ვებგვერდი, 23/12/2020 112. 09/11/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 270 - ვებგვერდი, 10/11/2020 111. 08/10/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 251 - ვებგვერდი, 12/10/2020 110. 02/09/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 217 - ვებგვერდი, 03/09/2020 109. 26/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 201 - ვებგვერდი, 27/08/2020 108. 21/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 195 - ვებგვერდი, 24/08/2020 107. 11/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 186 - ვებგვერდი, 12/08/2020 106. 03/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 179 - ვებგვერდი, 05/08/2020 105. 08/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 154 - ვებგვერდი, 10/07/2020 104. 09/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 155 - ვებგვერდი, 09/07/2020 103. 12/06/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 129 - ვებგვერდი, 15/06/2020 102. 28/04/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 97 - ვებგვერდი, 29/04/2020 101. 25/03/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 83 - ვებგვერდი, 25/03/2020 100. 25/03/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 82 - ვებგვერდი, 25/03/2020 99. 13/03/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 76 - ვებგვერდი, 17/03/2020 98. 26/02/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 54 - ვებგვერდი, 27/02/2020 97. 20/02/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 45 - ვებგვერდი, 25/02/2020 96. 26/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 414 - ვებგვერდი, 27/12/2019 95. 27/11/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 358 - ვებგვერდი, 28/11/2019 94. 11/10/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 314 - ვებგვერდი, 16/10/2019 93. 08/10/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 307 - ვებგვერდი, 10/10/2019 92. 17/09/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 276 - ვებგვერდი, 19/09/2019 91. 06/09/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 269 - ვებგვერდი, 09/09/2019 90. 09/07/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 215 - ვებგვერდი, 09/07/2019 89. 05/07/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 208 - ვებგვერდი, 05/07/2019 88. 04/07/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 207 - ვებგვერდი, 05/07/2019 87. 30/05/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 159 - ვებგვერდი, 30/05/2019 86. 14/05/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 138 - ვებგვერდი, 14/05/2019 85. 29/03/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 90 - ვებგვერდი, 01/04/2019 84. 11/03/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 71 - ვებგვერდი, 12/03/2019 83. 30/01/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 16 - ვებგვერდი, 01/02/2019 82. 31/12/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 484 - ვებგვერდი, 31/12/2018 81. 07/12/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 447 - ვებგვერდი, 10/12/2018 80. 09/11/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 422 - ვებგვერდი, 09/11/2018 79. 25/10/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 404 - ვებგვერდი, 25/10/2018 78. 17/10/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 395 - ვებგვერდი, 19/10/2018 77. 27/09/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 366 - ვებგვერდი, 28/09/2018 76. 13/09/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 343 - ვებგვერდი, 13/09/2018 75. 31/07/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 286 - ვებგვერდი, 31/07/2018 74. 29/06/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 256 - ვებგვერდი, 29/06/2018 73. 15/06/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 235 - ვებგვერდი, 15/06/2018 72. 18/05/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 196 - ვებგვერდი, 18/05/2018 71. 14/05/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 183 - ვებგვერდი, 15/05/2018 70. 20/04/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 161 - ვებგვერდი, 23/04/2018 69. 04/04/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 139 - ვებგვერდი, 04/04/2018 68. 20/03/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 107 - ვებგვერდი, 21/03/2018 67. 14/02/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 60 - ვებგვერდი, 14/02/2018 66. 18/01/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 22 - ვებგვერდი, 18/01/2018 65. 17/01/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 18 - ვებგვერდი, 17/01/2018 64. 29/12/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 491 - ვებგვერდი, 29/12/2017 63. 15/12/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 453 - ვებგვერდი, 19/12/2017 62. 21/11/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 414 - ვებგვერდი, 21/11/2017 61. 30/10/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 392 - ვებგვერდი, 30/10/2017 60. 15/09/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 320 - ვებგვერდი, 18/09/2017 59. 16/08/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 277 - ვებგვერდი, 17/08/2017 58. 04/08/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 260 - ვებგვერდი, 07/08/2017 57. 24/07/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 249 - ვებგვერდი, 24/07/2017 56. 06/07/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 232 - ვებგვერდი, 07/07/2017 55. 14/06/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 193 - ვებგვერდი, 14/06/2017 54. 15/05/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 161 - ვებგვერდი, 15/05/2017 53. 29/03/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 99 - ვებგვერდი, 29/03/2017 52. 20/02/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 54 - ვებგვერდი, 22/02/2017 51. 23/12/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 326 - ვებგვერდი, 26/12/2016 50. 04/11/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 274 - ვებგვერდი, 07/11/2016 49. 09/09/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 219 - ვებგვერდი, 12/09/2016 48. 10/08/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 186 - ვებგვერდი, 11/08/2016 47. 15/06/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 124 - ვებგვერდი, 16/06/2016 46. 13/04/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 75 - ვებგვერდი, 14/04/2016 45. 29/01/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 19 - ვებგვერდი, 29/01/2016 44. 30/12/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 469 - ვებგვერდი, 31/12/2015 43. 11/12/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 410 - ვებგვერდი, 11/12/2015 42. 07/12/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 407 - ვებგვერდი, 07/12/2015 41. 30/10/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 350 - ვებგვერდი, 02/11/2015 40. 21/08/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 279 - ვებგვერდი, 24/08/2015 39. 17/07/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 223 - ვებგვერდი, 20/07/2015 38. 23/04/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 112 - ვებგვერდი, 23/04/2015 37. 25/02/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 62 - ვებგვერდი, 26/02/2015 36. 28/01/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 30 - ვებგვერდი, 28/01/2015 35. 31/12/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 422 - ვებგვერდი, 31/12/2014 34. 28/07/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 221 - ვებგვერდი, 28/07/2014 33. 07/07/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 205 - ვებგვერდი, 09/07/2014 32. 19/05/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 150 - ვებგვერდი, 21/05/2014 31. 10/08/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 330 - ვებგვერდი, 14/08/2012 30. 23/07/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 268 - ვებგვერდი, 24/07/2012 29. 10/07/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 231 - ვებგვერდი, 11/07/2012 28. 30/04/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 137 - ვებგვერდი, 30/04/2012 27. 16/03/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 85 - ვებგვერდი, 19/03/2012 26. 28/02/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 65 - ვებგვერდი, 29/02/2012 25. 15/02/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 51 - ვებგვერდი, 15/02/2012 24. 15/02/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 50 - ვებგვერდი, 15/02/2012 23. 09/01/2012 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 11 - ვებგვერდი, 11/01/2012 22. 01/07/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 375 - ვებგვერდი, 110701016, 04/07/2011 21. 02/06/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 314 - ვებგვერდი, 110602004, 03/06/2011 20. 18/04/2011 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 233 - ვებგვერდი, 110418037, 19/04/2011 19. 25/11/2010 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 871 - სსმ, 155, 29/11/2010 18. 31/08/2010 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 685 - სსმ, 108, 31/08/2010 17. 08/02/2010 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 69 - სსმ, 15, 10/02/2010 16. 30/12/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 922 - სსმ, 159, 30/12/2009 15. 18/12/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 863 - სსმ, 155, 21/12/2009 14. 25/09/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 614 - სსმ, 117, 28/09/2009 13. 14/04/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 236 - სსმ, 48, 21/04/2009 12. 19/03/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 176 - სსმ, 34, 20/03/2009 11. 19/02/2009 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 97 - სსმ, 20, 20/02/2009 10. 30/12/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 959 - სსმ, 186, 30/12/2008 9. 27/10/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 809 - სსმ, 157, 29/10/2008 8. 22/10/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 802 - სსმ, 156, 28/10/2008 7. 10/09/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 702 - სსმ, 135, 12/09/2008 6. 11/07/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 593 - სსმ, 100, 15/07/2008 5. 25/02/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 181 - სსმ, 32, 29/02/2008 4. 18/01/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 58 - სსმ, 9, 22/01/2008 3. 14/01/2008 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 29 - სსმ, 5, 15/01/2008 2. 28/12/2007 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1313 - სსმ, 186, 28/12/2007 1. 07/12/2007 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1276 - სსმ, 176, 13/12/2007