,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №1-1/1024 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №1-1/1024 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 1-1/922
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 18/06/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 88, 25/06/2007
ძალის დაკარგვის თარიღი 25/05/2010
სარეგისტრაციო კოდი 280.120.000.22.024.010.466
  • Word
1-1/922
18/06/2007
სსმ, 88, 25/06/2007
280.120.000.22.024.010.466
,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №1-1/1024 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 280.120.000.22.024.010.466

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/922

2007 წლის 18 ივნისი

ქ. თბილისი

,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №1-1/1024 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლისა და ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობის) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 4 აგვისტოს №126 დადგენილების პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის №1-1/1024 ბრძანებით დამტკიცებულ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესში“ (სსმ III, 2005 წ., №116, მუხლი 1278) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. თუ შევსებული დეკლარაციის გადამოწმებისას აღმოჩენილი იქნება არასწორად შემოხაზული პასუხი, რომელიც ტექნიკურად დაუშვა სოციალურმა აგენტმა ან ოჯახის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა დაზუსტების მიზნით შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება და ითხოვს უკვე შემოხაზული პასუხის სხვა პასუხით შეცვლას, სოციალურმა აგენტმა უნდა გადახაზოს უკვე შემოხაზული პასუხი ,,X“ ნიშნით და ახლიდან შემოხაზოს/დააფიქსიროს სწორი პასუხი. ჩასწორებულ პასუხზე ხელს აწერს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი და სოციალური აგენტი.

,,მაგალითად: D2 კითხვაზე – ,,გთხოვთ მითხრათ, რა კულტურების მოსაყვანად იყენებთ მიწას და მიწის რა ფართობზე მოგყავთ ცალკეული მათგანი? (წაუკითხეთ. ჩაწერეთ ყოველი კულტურის გასწვრივ მიწის ის ფართობი (მეასედი ჰექტარის სიზუსტით), რომელიც მას უკავია. თუ არ იყენებს, ჩაწერეთ 0).

 

კულტურა

ფართობი

1

ვენახი (ჰა)

0.5

2

ხეხილი (ჰა)

0.4

3

ხორბალი, მზესუმზირა (სულ) (ჰა)

0

ასეთ შემთხვევაში დეკლარაციის იმ გრაფაში, სადაც სოციალურმა აგენტმა შეიტანა ცვლილება ხელს აწერს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი და სოციალური აგენტი.“.

2. მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 21 პუნქტი:

,,21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ჩასწორების შეტანა დასაშვებია, თუ ჩასწორება ხელს არ უშლის შემოხაზული (ჩაწერილი) მონაცემის (პასუხის) ერთგვაროვან გაგებას. იმ შემთხვევაში, თუ ჩასწორების გაკეთება გაუგებარსა და სადავოს ხდის შეტანილ (ჩაწერილი) მონაცემს (პასუხს), სოციალური აგენტი ავსებს ახალ დეკლარაციას.“.

3. მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,4. დეკლარაციის შევსება ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან ერთად მთავრდება ,,E5“ კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. ამ უკანასკნელის ხელმოწერა აგრეთვე კეთდება დეკლარაციის ყველა იმ ფურცლის ბოლოში, სადაც უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაა დაფიქსირებული, რითაც დასტურდება, რომ დეკლარაციის ყველა პუნქტი სწორად არის შევსებული და ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ასა-ხული მონაცემები სოციალური აგენტისათვის მიწოდებულია უშუალოდ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ და შეესაბამება სიმართლეს.“.

4. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესით“ გათვალისწინებული ,,ოჯახის დეკლარაცია“ (ფორმა №1) შეიცვალოს თანდართული ფორმით.

მუხლი 2. ეს ბრძანება, გარდა პირველი მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებისა, ძალაშია გამოქვეყნების დღიდან.

მუხლი 3. ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ძალაშია 2007 წლის 1 ივლისიდან.

გ. არველაძე

ოჯახის დეკლარაცია

 

თვითმმართველი ქალაქი        ________________        ოჯახის საიდენტიფიკაციო N 

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტი          __________________________        საფოსტო ინდექსი

 

ადმინისტრაციული ერთეული ___________________      სოფელი    _____________________________                 

მისამართი______________________       _________    _________     ____________________________

                 ქუჩა/კვარტალი/მიკრორაიონი                      N                                      კორპუსი                               ბინის N

 

ბინის ტელეფონი        _____________________________

 

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი   ___________________                     _________________                  

შენიშვნა 

ოჯახის წევრების

მობილური ტელეფონის N       ___________________________               ________________________

 

ოჯახის უფლებამოსილი

წარმომადგენელი  ___________________________   _________________       

                                                                    გვარი                                                                       სახელი                               პირადობის მოწმობის N

 

გამარჯობათ, მე გახლავართ სოციალური აგენტი           _________________________________

                                                                                                                      სახელი და გვარი

 

ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოტანილი განაცხადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით?

 

დიახ

1

გააგრძელეთ

არა

2

შეწყვიტეთ

 

მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება სოციალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამების დასაგეგმავად და განსახორციელებლად. იმისათვის, რომ თქვენი ოჯახი დარეგისტრირდეს აღნიშნულ მონაცემთა ბაზაში, საჭიროა დამატებითი მონაცემები. თუ თქვენი ოჯახი თანახმაა, მოგვაწოდოს საჭირო ინფორმაცია, მაშინ გთხოვთ მიპასუხოთ რამოდენიმე კითხვაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი ოჯახის განაცხადი ავტომატურად ჰკარგავს ძალას. გთხოვთ, ხელმოწერით დამიდასტუროთ თქვენი თანხმობა ან უარი.

 

1. თანახმა ვარ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში ჩემი ოჯახის მონაცემების შეტანაზე  ______________________________________

                       ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

 

2. უარს ვაცხადებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში ჩემი ოჯახის მონაცემების შეტანაზე _________________________________________

                    ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

 

დეკლარაციის შევსების დაწყებამდე, შეგახსენებთ, რომ თქვენს მიერ დეკლარირებული ინფორმაცია ექვემდებარება გადამოწმებას და არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, თქვენი ოჯახის განაცხადი მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად ძალას კარგავს ავტომატურად. სიყალბის აღმოჩენის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს უფლებას მომდევნო სამი წლის განმავლობაში განმეორებით მოითხოვოს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია.

უზუსტობების თავიდან აცილების მიზნით, ნება მომეცით შეგახსენოთ, რას ნიშნავს “ოჯახი”:

ოჯახად მიიჩნევა განცალკევებულ საცხოვრებელ ფართზე მუდმივად მცხოვრები ნათესაური ან არანათესაუ­რი კავშირის მქონე პირთა წრე, რომლებიც ერთობლივად ეწევიან შინასამეურნეო საქმიანობას (საცხოვრებელი ადგილის ერთობლივი გამოყენება, მისი მოვლა-პატრონობა, ოჯახისათვის საჭირო საარსებო საშუალებების მოპოვება და ამ საშუალებების - ფული, პროდუქტები, ტანსაცმელი და სხვ. ოჯახის საკეთილდღეოდ განკარგვა-განაწილება).

 

A.    ოჯახის საცხოვრებელი

 

A1.   ცხოვრობს თუ არა საცხოვრისში თქვენს ოჯახთან ერთად სხვა ოჯახი?

 

დიახ

1

გააგრძელეთ

არა

2

გადადით A3-ზე

 

A2.   საცხოვრისში თქვენს ოჯახთან ერთად კიდევ ვისი ოჯახი ცხოვრობს? რა მიმართებაშია ის ოჯახის უფროსთან? (წაუკითხეთ. შესაძლებელია რამოდენიმე პასუხი)

 

მშობლების/მშობლის ოჯახი

1

ბებია-ბაბუის ოჯახი

2

შვილის/შვილების ოჯახი

3

შვილიშვილის/შვილიშვილების ოჯახი

4

სხვა ნათესავი

5

არა ნათესავი

6

 

A3.   ელექტროენერგიაზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი (თუ ნომერი არა აქვს ჩაწერეთ “0“)   

           

 

A4.   ბუნებრივ აირზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი (თუ მრიცხველი არა აქვს ჩაწერეთ “0“)  

  ______________________________

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა


B.    ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემები (ივსება ოჯახის ყველა წევრზე პერსონალურად)

 

სოციალურ აგენტს: ამ ცხრილში ჯერ შეიტანეთ ოჯახის 16 წლის ან უფროსი ასაკის ყველა წევრის, ხოლო შემდეგ – ყველა დანარჩენი წევრის მონაცემები

ოჯახის წევრის N

გვარი

სახელი

სქესი

1=მდედრ.

2=მამრ.

დაბადების თარიღი

 

ასაკი

პირადი/დაბადების მოწმობის ნომერი

იყო თუ არა განაცხადში

1=კი  2=არა

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

_____________________________________

ოჯახის უფლებამოსილი  წარმომადგენლის ხელმოწერა


 

ოჯახის წევრის ნომერი

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

ოჯახის წევრის სახელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. ნათესაური მიმართე­ბა ოჯახის უფროსთან

ოჯახის უფროსი

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ოჯახის უფროსის მეუღლე

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის შვილი, რძალი, სიძე

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის დედა-მამა ან ბებია-ბაბუა

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის და-ძმა

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის შვილიშვილი

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის ბიძა, დეიდა, მამიდა ან მათი შვილები

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის  სხვა ნათესავი

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

არანათესავი

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

B2. ფიზიკური მდგომარეობა (წაუკითხეთ. მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)

სარეცელს მიჯაჭვული/ლოგინად ჩავარდნილი

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

დაუხმარებლად გადაადგილება არ შეუძლია და/ან საჭიროებს მომვლელს

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ფსიქიურად დაავადებული

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ორსული (20 და მეტი კვირის)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

მეძუძური დედა (ერთ წლამდე ბავშვით)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

არც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას არ მიეკუთვნება

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

____________________________________________

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

ოჯახის წევრის ნომერი

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

B3. სპეცია­ლური სტატუს(ებ)ი და კატეგორია (მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)

სპეციალური სტატუსი არ გააჩნია

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირი (I ჯგუფის ინვალიდი)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (II ჯგუფის ინვალიდი)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ზომიერად გამოხატული შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირი (III ჯგუფის ინვალიდი)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე ბავშვი (18 წლამდე ასაკის)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირველი ჯგუფის უსინათლო

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

დედ-მამით  ობოლი ბავშვი (18 წლამდე ასაკის)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

მარტოხელა არამომუშავე პენსიონერი

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

მხოლოდ არამომუშავე პენსიონერებისაგან შემდგარი ოჯახის წევრი

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

მრავალშვილიანი მშობელი შვიდი ან მეტი

18 წლამდე ასაკის შვილით

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

საბრძოლო მოქმედებისას მარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრი

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

მარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრი.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ომის ვეტერანი

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირი

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

მარტოხელა დედა

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

იძულებით გადაადგილებული პირი

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

_________________________________________

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

C.      ოჯახის წევრთა განათლების მიღებული დონე, ჩვევები და დასაქმება.

 

სოციალურ აგენტს: შემდეგი კითხვები შეეხება ოჯახის მხოლოდ ზრდასრულ (16 წლის ან უფროსი ასაკის) წევრებზე

ოჯახის წევრის ნომერი

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

ოჯახის წევრის სახელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1. განათლების მიღწეული დონე

წერა-კითხვის უცოდინარი;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

არასრული საშუალო;

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

საშუალო;

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი, პროფტექნიკუმი);

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი განათლება);

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი;

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

უმაღლესი

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

C2. გასული სამი თვის განმავლობაში სულ ან დროის გარკვეულ მონაკვეთში გაწეული საქმიანობა შე­მო­სავლის (ფულადი ან ნატუ­რით) მი­ღების მიზნით  (წაუკითხეთ. მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)

ვმუშაობდი კერძო ან სახელმწიფო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში/ ორგანიზაციაში ხელფასზე ან გამომუშავებაზე

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ვმუშაობდი საკუთარ მიწაზე/ვუვლიდი პირუტყვს, ფრინველს

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ვმუშაობდი არასასოფლო-სამეურნეო დროებით სამუშაოზე ფულადი ანაზღაურებით (მტვირთავად ძიძად, მომვლელად და სხვა)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ვეწეოდი მიწის სამეურნეო სამუშაოებს (ბარვა, თოხნა და სხვა) ფულადი ანაზღაურებით

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ვმუშაობდი დროებით სამუშაოზე ფულადი ანაზღაურების გარეშე, ნატურით ანაზღაურებით

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ვეწეოდი ინდივიდუალურ საქმიანობას: ხელოსნობას; ვაჭრობას; სამაკლერო საქმიანობას; სადალაქო მომსახურებას; მგზავრების გადაყვანას; ტვირთის გადაზიდვას საკუთარი მსუბუქი, სამგზავრო ან სატვირთო მანქანით (“ტაქსაობა”); კერვას; ქსოვას; ქარგვას; მეწაღეობას; სხვ.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ვეწეოდი კერძო პროფესიულ საქმიანობას (რეპეტიტორობას, კერძო სამედ. პრაქტიკას, სხვ.)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ვნადირობდი/ვთევზაობდი, ვაგროვებდი სოკოს, ტყის ხილს ოჯახში მოხმარებისათვის გასაყიდად

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ვამზადებდი ხელნაკეთ ნივთებს გაყიდვის მიზნით

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ვაგროვებდი ჯართს, ბოთლებს და სხვა ნივთებს ჩაბარების მიზნით

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვეწეოდი სხვა საქმიანობას საკუთარი  მოხმარებისათვის ან გასაყიდად

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

 

შემოსავლის მიღების მიზნით, აღნიშნულ პერიოდში, არავითარ საქმიანობას არ ვეწეოდი

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

 

 

ოჯახის წევრის ნომერი

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

C3. პირადი ფულადი შემოსავალი (მიღებული ან მისაღები) გასულ თვეში(ლარებში)?  (თუ მოცემულ კატეგორიაში შემოსავალი არა აქვს, ჩაწერეთ 0. არასრულწლოვანთა შემოსავალი ჩაუწერეთ მის კანონიერ მიმღებს: მშობელს, მეურვეს და სხვ.)

ხელფასი (ყველა სხვა ანაზღაურების ჩათვლით)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პენსია (ყველა სახის დანამატის გათვალისწინებით)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტიპენდია

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალიმენტი

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დევნილთა შემწეობა

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური დახმარება მრავალშვილიან ოჯახს

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური დახმარება დედ-მამით ობოლი ბავშვისათვის

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირველი ჯგუფის უსინათლო პირისათვის

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური დახმარება მარტოხელა არამომუშავე  პენსიონერს ან მხოლოდ არმომუშავე პენ­სიონერთა ორ და მეტსულიანი ოჯახისათვის

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისათვის (ინვალიდი ბავშვისათვის)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა სოციალური დახმარება

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ფულადი შემოსავალი

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფულადი სოციალური დახმარება _ საარსებო შემწეობა

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4. ეწევა თუ არა თამბაქოს

ძირითადად თუთუნს ან უფილტრო სიგარეტს;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ძირითადად ფილტრიან სიგარეტს ან სიგარას;

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

არ ეწევა;

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

C5. სახელმწიფომ რომ შემოგთავაზოთ თქვენს უბანში/სოფელში სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებს ტერიტორიის დასუფთავებას, გამწვანების სამუშაოებს დღეში 2 ლარის ანაზღაურებით, იმუშავებდით თუ არა ამ სამუშაოზე?

დიახ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

არა

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

C6. რა მიზეზით არ იმუშავებდით? (პასუხობენ ოჯახის მხოლოდ ის წევრები, რომლთაც C5 კითხვაზე უპასუხეს არა)

არ შემიძლია ფიზიკური მდგომარეობის გამო

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

არ შემიძლია ოჯახური პირობების გამო

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

არ მსურს, ასეთი სამუშაო ჩემთვის შეურაცხმყოფელია

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

არ მსურს დაბალი ანაზღაურების გამო

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

არ მაქვს დრო/ვმუშაობ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

სხვა

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

___________________________________

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

D.  ოჯახის  მიწა  და სხვა ქონება

 

D1.  იყენებთ თუ არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მიწას სამეურნეოდ?

 

დიახ

1

გააგრძელეთ

არა

2

გადადით D3-ზე

 

D2.  რა კულტურების მოსაყვანად იყენებთ მიწას და მიწის რა ფართობზე მოგყავთ ცალკეული მათგანი? (წაუკითხეთ. ჩაწერეთ ყოველი კულტურის გასწვრივ მიწის ის ფართობი (მეასედი ჰექტარის სიზუსტით) რომელიც მას უკავია. თუ არ იყენებს ჩაწერეთ 0)

 

 

კულტურები

ფართობი

 

1.

ვენახი (ჰა)

 

1

2.

ხეხილი (ჰა)

 

2

3.

ხორბალი, მზესუმზირა (სულ) (ჰა)

 

3

4.

სიმინდი (ჰა)

 

4

5.

კარტოფილი (ჰა)

 

5

6.

თხილი (ჰა)

 

6

7.

სხვა კულტურები (ჰა)

 

7

 

D3.  გყავთ თუ არა ზრდასრული შინაური პირუტყვი და ფრინველი?

 

დიახ

1

გააგრძელეთ

არა

2

გადადით D5-ზე

 

D4.  რა რაოდენობის შინაური ცხოველი და ფრინველი გყავთ? (ჩაწერეთ რაოდენობა, თუ არა გყავთ, ჩაწერეთ 0)

 

 

დასახელება

რაოდენობა

 

1.

ძროხა, კამეჩი (სულ)

 

1

2.

ცხენი, ხარი (სულ)

 

2

3.

ცხვარი, თხა (სულ)

 

3

4.

ბოცვერი

 

4

5.

ფუტკრის სკა

 

5

6.

შინაური ფრინველი, ყველა სახის

 

6

7.

ღორი

 

7

______________________________________________

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

D5.  მუშა მდგომარეობაში მყოფ ხანგრძლივი მოხმარების რომელ საგნებს ფლობს ოჯახი? (ყოველი საგნის გასწვრივ ჩაწერეთ რაოდენობა. თუ არ ფლობს ჩაწერეთ 0)

 

 

საგანი

რაოდენობა

 

1.

საბჭოთა წარმოების ავტომობილი (ყველა ტიპის)

 

1

2.

უცხოური (არა საბჭოთა) ავტომობილი (ყველა ტიპის)

 

2

3.

ტრაქტორი ან კომბაინი ან თესლის ჩამყრელი აპარატი

 

3

4.

პატარა ტრაქტორი

 

4

5.

მობილური ტელეფონი

 

5

6.

საბჭოთა წარმოების სარეცხი მანქანა

 

6

7.

უცხოური (არა საბჭოთა) სარეცხი მანქანა

 

7

8.

საბჭოთა წარმოების ტელევიზორი

 

8

9.

უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) შავ-თეთრი ტელევიზორი

 

9

10.

უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) ფერადი ტელევიზორი

 

10

11.

საბჭოთა წარმოების მაცივარი

 

11

12.

უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) მაცივარი

 

12

13.

უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) ელექტრო წყლის გამათბობელი ავზი

 

13

14.

გაზის წყლის გამათბობელი

 

14

15.

გაზის გამათბობელი (არა საბჭოთა)

 

15

16.

მიკროტალღოვანი ღუმელი

 

16

17.

პერსონალური კომპიუტერი

 

17

18.

ვიდეო ან ციფრული ფოტო კამერა

 

18

19.

დენის გენერატორი

 

19

E.    ოჯახის  შემოსავლები და ხარჯები

 

E1.  რამდენი იყო ოჯახის ჯამური ფულადი შემოსავლები ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან გასულ 12 თვეში? (წაუკითხეთ. თუ რომელიმე სახის შემოსავალი ოჯახს არ ჰქონია, ჩაწერეთ 0)

 N

შემოსავლის წყარო

ლარი

1.1

შინაური ცხოველების, ფრინველებისა და მათი პროდუქციის (რძის, კვერცხის, ხორცის, ყველის, კარაქის, მატყლის და ა. შ.) გაყიდვიდან

 

1.2

სხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის და მათი გადამუშავების პროდუქტების (ხილის, ბოსტნეულის, ღვინის, არაყის, ზეთის, ფქვილის, ჩირის) გაყიდვიდან

 

1.3

ქონების გაქირავებიდან (ბინის, აგარაკის, მანქანისა და სხვა)

 

1.4

ფულადი დახმარება საქართველოში მცხოვრები ნათესავებისა და მეგობრებისაგან

 

1.5

ფულადი დახმარება საზღვარგარეთ მცხოვრები ნათესავებისა და მეგობრებისაგან

 

________________________________________

 ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

 E2. ბოლო 12 თვის განმავლობაში ძირითადად რა ტიპის საწვავს იყენებდით საცხოვრებლის გათბობისათვის? საკვების მოსამზადებლად ზაფხულში? საკვების მოსამზადებლად ზამთარში?  (შემოხაზეთ ერთი ძირითადი პასუხის ნომერი შესაბამის სვეტში)

დასახელება

გათბობისათვის

E2.1.

საკვების მოსამზადებლად

 

 

E2.2. ზაფხულში

E2.3. ზამთარში

საცხოვრებელს ფაქტიურად არ ვათბობდით

0

 

 

შეშას/ ფიჩხს

1

1

1

ბუნებრივ გაზის

2

2

2

თხევად გაზს (ბალონის გაზს)

3

3

3

ნავთს/დიზელის საწვავს

4

4

4

სხვა

5

5

5

 

E3.  გასული 12 თვის განმავლობაში რა ხარჯი გასწიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საგნებისა და მომსახურების შეძენაზე? (წაუკითხეთ. თუ არ დაუხარჯავს ჩაწერეთ 0)

N

დასახელება

დანახარჯი ლარებში

 

1

ავტომობილი ან ტრაქტორი

 

1

2

ავეჯი

 

2

3

საოჯახო ნივთები (ჭურჭელი, თეთრეული და სხვა)

 

3

4

ელექტროსაქონელი (ტელევიზორი, მაცივარი, უთო და სხვ.)

 

4

5

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ბავშვებისათვის

 

5

6

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი უფროსებისათვის

 

6

7

ფასიანი სასწავლებლის გადასახადები

 

7

8

სასწავლო წიგნები და სხვა ინვენტარი

 

8

9

სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტები

 

9

10

დასვენება

 

10

11

ეზოს, ბინის, ავტომობილის ან სხვა საოჯახო ქონების რემონტი

 

11

 

E4.       რა თანხა გადაიხადეთ ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოხმარებული ელექტროენერგიისათვის? (თუ ბოლო წლის განმავლობაში არ გადაუხდიათ ჩაწერეთ 0)

 

ლარი

 

თეთრი

 

E5.       რა თანხა გადაიხდეთ ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოხმარებული ბუნებრივი აირისათვის? (თუ ბოლო წლის განმავლობაში არ გადაუხდიათ ჩაწერეთ 0)

 

ლარი

 

თეთრი

 

ოჯახის დეკლარაციის ყველა პუნქტი სოციალური აგენტის მიერ სწორად არის შევსებული. ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში დაფიქსირებული ინფორმაცია სოციალური აგენტისათვის მიწოდებულია ჩემს მიერ და შეესაბამება სრულ სიმართლეს.

 

_______________________________                _________      ____________           _200__წ

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი    რიცხვი      თვე      წელი

 

F. სოციალური აგენტის შეფასება

კითხვების ამ ბლოკს სოციალური აგენტი ავსებს დამოუკიდებლად, ვიზუალური დაკვირვების საფუძველზე. არ აცნობს ოჯახის წევრებს კითხვებს და არ უთანხმებს პასუხებს.

F1.  ოთახების რაოდენობა ოჯახის საცხოვრებელში (სამზარეულოს, სააბაზანოს, საკუჭნაოს, სხვა სათავსოების გარდა)

 

ჩაწერეთ ოთახების რაოდენობა

 

F2.  ფარდების მდგომარეობა

არა აქვს

1

ძველმოდური, დახეული

2

ძველმოდური, კარგად შენახული

3

თანამედროვე დაზიანებული

4

თანამედროვე, ახალი, კარგ მდგომარეობაში

5

 

F3.  ავეჯი

არ აქვს ავეჯი/აქვს თვითნაკეთი, კუსტარული ავეჯი

1

ძლიერ დაზიანებული, მოხმარებისათვის თითქმის უვარგისი

2

შელახული/ნაწილობრივ დაზიანებული, რომელიც საჭიროებს შეკეთებას   

3

ძველი, კარგად შენახული

4

ახალი ან ანტიკვარული.

5

 

F4.  პირადი ჰიგიენის საშუალებები

 

 

აქვთ

არა აქვთ

F4.1

კბილის პასტა

1

2

F4.2

შამპუნი

1

2

F4.3

სარეცხი საპონი/ფხვნილი          

1

2

F4.4

ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები     

1

2

 

F5.  ოჯახის საცხოვრისის მდგომარეობის ზოგადი შეფასება

ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია

1

ცუდ მდგომარეობაშია

2

საშუალო მდგომარეობაშია

3

ნორმალურ მდგომარეობაშია

4

კარგ მდგომარეობაშია

5

 

F6.  ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის ზოგადი შეფასება

უკიდურესად ღატაკი

1

ღატაკი

2

ღარიბი

3

საშუალო შეძლების

4

საშუალოზე მაღალი შეძლების 

5

 

F7.  ოჯახის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სანდოობის შეფასება

სანდოა

1

 

მეტ-ნაკლებად სანდოა

2

 

მოწოდებული ინფორმაცია საჭიროებს დამატებით გადამოწმებას:

3

შენიშვნა

ოჯახი ხელოვნურადაა გაყოფილი

4

 

ოჯახი ხელოვნურადაა გაერთიანებული

5

 

მალავს შემოსავლებს

6

 

მალავს გაწეულ ხარჯებს

7

 

მალავს შინაური ცხოველებისა და ფრინველების რაოდენობას

8

 

მალავს სხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას

9

 

მალავს მიწის ფართობს

10

 

მალავს სხვა ქონებას

11

 

მალავს საცხოვრისს

12

 

არასწორად უთითებს წევრ(ებ)ის ფიზიკურ მდგომარეობას

13

 

 

ვიზიტის

რიცხვი

თვე

წელი

ვიზიტის დაწყების დრო

ვიზიტის დამთავრების დრო

 

 

 

 

სთ

წთ

სთ

წთ

I ვიზიტი

 

 

 

 

 

 

 

II ვიზიტი

 

 

 

 

 

 

 

III ვიზიტი

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური აგენტი

N

 

 

 

ბ.ა.

 

 

გვარი

სახელი

ხელმოწერა

 


 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.