საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 932
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/12/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 41, 30/12/2004
სარეგისტრაციო კოდი 030.000.000.05.001.001.700
  • Word
932
29/12/2004
სსმ, 41, 30/12/2004
030.000.000.05.001.001.700
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1.

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №39(46), 1999 წელი, მუხ. 190) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილება:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 131 მუხლი:

     „მუხლი 131. საგადასახადო საქმეთა განხილვის ვადა

საგადასახადო საქმეების განხილვის ვადა სასამართლოში სარჩელის შეტანიდან მხარისათვის გადაწყვეტილების გადაცემამდე არ უნდა აღემატებოდეს ორ კვირას.“.

2. 261 მუხლის მეორე ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 29 დეკემბერი.

#932_რს