მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 147/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 03/05/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 69, 17/05/2007
სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.22.035.010.318
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
147/ნ
03/05/2007
სსმ, 69, 17/05/2007
470.230.000.22.035.010.318
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (17/05/2007 - 23/08/2010)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.22.035.010.318

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

მინისტრის ბრძანება №147/ნ

2007 წლის 3 მაისი

ქ. თბილისი

„მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის“ დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს შრომის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის თანახმად, მძიმე, მავნე და საშიშპირო-ბებიან სამუშაოთა ნუსხის განსაზღვრის მიზნით, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს:

ა) „მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა თანდართული ნუსხა“ (დანართი №1);

ბ) „შრომის პირობების ჰიგიენური კლასიფიკაცია საწარმოო გარემოს ფაქტორებისა და სამუშაოს მავნეობისა და საშიშროების მიხედვით“ (დანართი №2).

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლ. ჭიპაშვილი

დანართი №1

მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხა

თავი I

სამთო სამუშაოები

    მუხლი 1. მიწისქვეშა სამთო სამუშაოები

1. მიწისქვეშა სამუშაოებზე დასაქმებული ყველა დასახელების პროფესიის მუშები:

ა) მშენებარე და საექსპლუატაციო შახტებში (საბადოები), შტოლნებში და გეოლოგიურ დაზვერვებში;

ბ) სველ მდგომარეობაში მაღაროს ვერტიკალური ჭაურის გასასვლელში;

გ) +26 გრადუს ტემპერატურაზე და ზევით.

2. მიწისქვეშა სამუშაოებზე მუდმივად დასაქმებული ოსტატი და სამთო ოსტატი, სადაც ტემპერატურა +26 გრადუსი და მეტია. (მიწისქვეშა სამუშაოებზე მუდმივად დასაქმებული ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები და მოსამსახურეები მშენებარე და საექსპლუატაციო მაღაროებში (საბადოებში), შტოლნებში და გეოლოგიურ დაზვერვებზე).

3. მებუნკერე, დასაქმებული ბუნკერის და გეზენკის გისოსების ყორის დაშლაზე.

4. ჭაბურღილის მბურღავი.

5. შპურის მბურღავი.

6. ამფეთქებელი.

7. ავტომობილის მძღოლი, დასაქმებული საბადოებიდან და სანგრევებიდან ქანისა და მადნის გატანით.

8. აირშემდუღებელი, დასაქმებული მოქმედი სანგრევის სამუშაოებზე.

9. წმენდით სანგრევზე სამთო მუშა.

10. მსხვრეველი.

11. ჩამწყობ-ამომყორავი, დასაქმებული გამომუშავებული სივრცის ამოვსებაზე.

12. მარკშეიდერისა და გეოლოგიური სამუშაოების გამზომი, დასაქმებული მოქმედ სანგრებზე.

13. მებიგე, დასაქმებული სამთო გვირაბების გამაგრებაზე და შეკეთებაზე.

14. მელუკე.

15. ვაგონგადამყირავებლის მემანქანე.

16. სამთო კომბაინის მემანქანე.

17. კონვეირის მემანქანე.

18. ჩასატვირთი მანქანის მემანქანე.

19. ჩასატვირთ-მისატანი მანქანის მემანქანე.

20. სკრეპერული მანქანის მემანქანე.

21. ბულდოზერის, თვითმავალი ვაგონეტკის, ექსკავატორის მემანქანე, დასაქმებული სანგრევში ქანისა და მადნის აწმენდაზე.

22. ელმავლის მემანქანე.

23. მკვებავის მოტორისტი.

24. გადამყირავებელი.

25. გადამგორებელი (მზიდავი), დასაქმებული სამთო მასის ჩატვირთვაზე, გადაგორებაზე, გადმოტვირთვაზე.

26. სინჯის ამღები, დასაქმებული მადნის მონგრევაზე და სანგრებზე სინჯის აღებაზე.

27. გვირაბგამყვანი.

28. გზის მუშა, დასაქმებული გზის დაფენაზე და შეკეთებაზე მოქმედ სანგრებში.

29. ყველა პროფესიის კომპლექსური ბრიგადის მუშები.

30. მადანჩამშვები.

31. მესიგნალე-მესახელურე.

32. ზეინკალ-შემკეთებელი.

33. მეჭაურე, დასაქმებული სკიპების ჩასატვირთ დოზატორთან.

34. მოძრავი შემადგენლობის გადამბმელი კონდუქტორი, დასაქმებული მოქმედ სანგრებზე.

35. მორიგე ელექტროზეინკალი, დასაქმებული მოწყობილობების შეკეთებაზე მოქმედ სანგრებზე.

36. ხელით ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული მოქმედ სანგრებზე.

37. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი (იტპ):

ა) სამთო ოსტატი;

ბ) მაღაროს შიგა ტრანსპორტის, ბურღვის, ამფეთქებელი უბნის უფროსი;

გ) უფროსის თანაშემწე;

დ) უფროსის მოადგილე;

ე) მექანიკოსი;

ვ) ელექტრიკი;

ზ) უბნის გეოლოგი მუდმივად დასაქმებული მიწისქვეშა სამუშაოებზე;

თ) მარკშეიდერი მუდმივად დასაქმებული მიწისქვეშა სამუშაოებზე.

    მუხლი 2. ვერცხლისწყლის მადნის მოპოვება მიწისქვეშა მეთოდით

1. ჭაბურღილის და შპურის მბურღავი.

2. ამფეთქებელი.

3. გასაწმენდი სანგრის სამთო მუშა.

4. მაღაროში სამაგრი მასალების მიმწოდებელი.

5. დამმაგრებელი, დასაქმებული დამაგრებაზე და შეკეთებაზე.

6. მელიუკე.

7. ჩამტვირთავი მანქანის და სკრეპერული ჯალამბარის მემანქანე, დასაქმებული მადნისა და ქანის გაწმენდაზე.

8. კონვეირისა და ელმავლის მემანქანე.

9. გადამყირავებელი, დასაქმებული:

ა) ხელით ვაგონების ჩატვირთვაზე მიწისქვეშა ბუნკერებში;

ბ) ვაგონების ჩატვირთვაზე გადამყირავებლის დახმარებით;

გ) გადამგორებელი, დასაქმებული ხელით ვაგონების მიგორება-უკუგორებაზე.

10. გვირაბგამყვანი.

11. გზის მუშა, დასაქმებული გზის დაგებაზე და შეკეთებაზე.

12. მადნის ჩამშვები.

13. ზეინკალ-შემკეთებელი, ზეინკალ-ელექტრიკოსი და მორიგე, დასაქმებული მოწყობილობების შეკეთებაზე.

14. მეჭაურე, დასაქმებული სკიპების ჩასატვირთ დოზატორთან.

15. მოქმედ სანგრებში ელექტრომოწყობილობების შეკეთებაზე, დასაქმებული ელექტროზეინკალი.

16. ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტრომოწყობილობების შეკეთებაზე მოქმედ სანგრებში.

17. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) უბნის უფროსი;

ბ) უბნის უფროსის მოადგილე;

გ) სამთო ოსტატი;

დ) მექანიკოსი;

ე) უბნის ენერგეტიკოსი.

    მუხლი 3. ნიობიუმის მადნის მოპოვება მიწისქვეშა მეთოდით

1. მეაკუმულატორე, დასაქმებული ელმავლის აკუმულატორების ბატარეის დამუხტვაზე.

2. ჭაბურღილის მბურღავი.

3. შპურის მბურღავი.

4. ამფეთქებელი.

5. აირგამზომი.

6. აირშემდუღებელი.

7. სამთო მუშა გასაწმენდ სანგრებში.

8. სამთო მუშა, დასაქმებული:

ა) გვირაბის ნარჩენების გაწმენდაზე;

ბ) სამთო გვირაბისა და ზუმპფის გაწმენდაზე და სავენტილაციო ზღუდარის (შესაკრავის) კარების გაღებაზე.

9. ასაფეთქებელი მასალების მიწისქვეშა საწყობის გამგე, მექანიკოსი, გეოლოგი, მარკშ იდერი, მაღაროს უფროსი და მთავარი ინჟინერი, საბურღასაფეთქებელი სამუშაოს უფროსი.

10. მარკშეიდერი და გეოლოგიური სამუშაოების გამზომი, დასაქმებული სანგრებში მთის ქანის შერჩევაზე.

11. მიწისქვეშა საწყობების მეკუჭნავე.

12. გამმაგრებელი, დასაქმებული სამთო გამონამუშევრების გამაგრებაზე და შეკეთებაზე.

13. ჩამტვირთავი მანქანის მემანქანე.

14. სკრეპერის მემანქანე.

15. ამწევი მანქანის მემანქანე.

16. ელმავლის მემანქანე.

17. მოტორისტი მიწისქვეშა ვენტილაციის დანადგარებზე და სხვა მუშები მიწისქვეშა ვენტილაციაზე.

18. გადამყირავებელი, დასაქმებული ვაგონების გადაყირავებით მიწისქვეშა ბუნკერებში.

19. სამთო გამონამუშევრების ჭერის დამსმელი.

20. სინჯის ამღები, დასაქმებული სანგრავში მადნის მონგრევით და სინჯების აღებით.

21. გვირაბგამყვანი.

22. გზის მუშა, დასაქმებული გზის დაფენაზე და შეკეთებაზე.

23. ასაფეთქებელი მასალების გამცემი.

24. ზეინკალ-შემკეთებელი და მორიგე ელექტროზეინკალი ელექტრომოწყობილობების შეკეთებაზე.

25. მეჭაურე.

26. მოძრავი შემადგენლობის გადამბმელი-კონდუქტორი.

27. ელექტრომონტიორი, ელექტროდანადგარების მომსახურებაზე.

28. ხელით ელექტროშემდუღებელი.

30. სამთო ოსტატი.

31. უბნის უფროსი.

    მუხლი 4. საექსპლუატაციო და მშენებარე კარიერების, ასევე სამთო მაღაროს ზედაპირის და გეოლოგიური დაზვერვის სამთო გახსნა

1. მეამალგამატორე.

2. მებუნკერე.

3. ჭაბურღილის მბურღავი, დასაქმებული:

ა) კვარცის და კვარციტის დამუშავებაზე და თერმულ ბურღვაზე;

ბ) სხვა სამთო ქანის დამუშავებაზე.

4. შპურის მბურღავი, დასაქმებული:

ა) კვარცისა და კვარციტების დამუშავებაზე;

ბ) სხვა სამთო სამუშაოებზე.

5. ამფეთქებელი.

6. ავტომობილის მძღოლი, დასაქმებული კარიერიდან სამთო მასის გატანაზე.

7. ჩამტვირთავის მემანქანე, დასაქმებული სამთო მასის ჩატვირთვაზე.

8. საჰაერო-საბაგირო გზის მევაგონეტე, დასაქმებული ვაგონეტების დაცლით კიდულ საბაგირო გზებზე.

9. სანაყარეს მუშა (გადმომტვირთავი):

ა) ნიობიუმის მადნის მოპოვებაზე;

ბ) სხვა მადნის და სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე.

10. ჰიდრომემონიტორე.

11. სამთო მუშა, დასაქმებული მადნის ვაგონეტკის ავტოთვითმზიდავის და დუმპკარის გაწმენდაზე.

12. დამყვანი.

13. ასაფეთქებელი მასალის მიმტანი.

14. მსხვრეველი.

15. მნგრეველი:

ა) კვარცისა და კვარციტების დამუშავებაზე ბურღვა-აფეთქების მეთოდით;

ბ) სხვადასხვა მადნის დამუშავებაზე.

16. ამლესავი, დასაქმებული ბურღისა და გვირგვინის ალესვაზე.

17. მეზუმპე, დასაქმებული ჰიდროდანადგარზე.

18. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, რომლებიც სისტემატურად დასაქმებულნი არიან კარიერებში, რომლის სიღრმე 100 მ-ზე მეტია.

19. სამთო მოწყობილობების შეკეთებაზე სისტემატურად დასაქმებული ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

20. დუმპკარის კონდუქტორ-ჩამგორებელი.

21. მჭედელი ბურღგამომპირავი და მჭედელი სატეხგამომპირავი.

22. მელამპე, დასაქმებული მაღაროს ლამპების აკუმულატორების დამუხტვით.

23. მელიუკე.

24. ოსტატი და უბნის უფროსი სისტემატურად დასაქმებულნი, მომპოვებელი გადასახსნელ და ნაყარი უბნების სამუშაოებზე.

25. ბულდოზერის მემანქანე, დასაქმებული კარიერზე.

26. ვაგონსაყირავებლის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ნიობიმიური მადნის მოპოვებაზე;

ბ) სხვა მადნისა და ქანის მოპოვებაზე.

27. ორთქლის დრაგის მემანქანე, დასაქმებული ორთქლის დრაგის მომსახურებაზე.

28. კონვეიერის მემანქანე, დასაქმებული სამთო სამუშაოებზე.

29. საქვაბის ცეცხლფარეში, დასაქმებული ორთქლის ექსკავატორზე მადნის მოპოვებაზე და საბადოს გადახსნაზე.

30. ვიწროლიანდაგიანი გზის დამგების მემანქანე.

31. ფართომუხლიანი მექანიზმების გზისდამგების მემანქანე.

32.     გადასაქარი მიწამწოვი დანადგარის მექანიკური მოწყობილობების მემანქანე.

33.     ძრავამავლის მემანქანე.

34.     სანაყარეს მომწყობის მემანქანე.

35.     სანაყარეს ხიდის მემანქანე.

36.     სანაყარეს გუთნის მემანქანე.

37.     დამტვირთავი მანქანის მძღოლი, დასაქმებული სამთო მასის ჩატვირთვაზე.

38.     ამწევი მანქანის მემანქანე.

39.     ლიანდაგგადამწევი მანქანის მემანქანე.

40.     სპეცტანსაცმლის მრეცხავი და შემკეთებელი ნიობიური მადნის მომპოვებელ საწარმოებში.

41.     სკრეპერული ჯალამბრის მემანქანე.

42.     შპალშემომჭრელი მანქანის მემანქანე.

43.     ელმავლის მემანქანე.

44.     ექსკავატორის მემანქანე, დასაქმებული მადნის მოპოვებაზე და გადახსნაზე.

45.     გზის დამმონტაჟებელი (ამწყობი).

46.     შემზეთავი და გამკირიანებელი დანადგარის მემოტორე.

47.     ლითონის განმცალკევებელი გამრეცხი დანადგარის მემოტორე.

48.     ამკრეფი და მზიდავი (გადამგორებელი).

49.     სინჯის ამღები, დასაქმებული მადნის მონგრევაზე, სინჯის აღებაზე და სანგრების გაყოფაზე.

50.     გამყვანი ზედაპირულ სამუშაოებზე.

51.     დოზიმეტრიული სამსახურის მუშაკები სამთო საწარმოებში და ნიობიუმის მადნის მოპოვებაზე.

52.     100 მ-ზე ღრმა კარიერებში სისტემატიურად მომუშავე ყველა პროფესიის მუშა.

53.     მეგარდერობე მუშები დასაქმებული დაჭუჭყიანებული სპეცტანსაცმლის მიღებით, შრობით, გაცემით და გარდერობის დასუფთავებით.

54.     მუშები, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები და მოსამსახურეები, რომლებიც ასრულებენ თავიანთ სამუშაოს ზღვის დონიდან 2000 მ-ზე და ზევით.

55.     ასაფეთქებელი მასალების გამცემი.

56.     აირწინაღებისა და რესპირატორების ამწყობი, დასაქმებული ნიობიმიური საბადოს მოპოვების სამთო საწარმოებში.

57.     მესიგნალე-მესახელურე, დასაქმებული გალებისა და სკიპების დაცლა-დატვირთვით მაღაროს ჭაურის წინა ზედაპირზე მისაღებ მოედანზე.

58.     ზეინკალ-შემკეთებელი.

59.     ხელით დამხარისხებელი.

60.     გამვლები, მუდმივად დასაქმებული ვერცხლის-წყალთან.

61.     მოძრავი შემადგენლობის გადამბმელი-კონდუქტორი, მატარებლის შემდგენელი.

62.     ტრაქტორისტი, დასაქმებული ტრაქტორის სკრეპერზე და ტრაქტორის საფხვიერებელზე.

63.     ცემენტატორი ჰიდროსპილენძდანადგარებზე.

64.     საჰაერო ელექტროგაყვანილობის ელექტრომონტიორი.

65.     მორიგე ელექტროზეინკალი.

თავი II

ნახშირისა და ფიქალის მრეწველობა

    მუხლი 5. მიწისქვეშა სამუშაოები

1. წმენდითი სანგრევის მუშა.

2. გამყვანი.

3. გამყვანი (სილიკოზური სანგრევის).

4. სამთო გამონამუშევრების გამმაგრებლები.

5. ოსტატ-ამფეთქებლები.

6. სამთო მუშა.

7. მეტაკელაჟე.

8. სამაგრისა და დანადგარების მიმწოდებლები.

9. მბურღავები.

10.     მელუქე.

11.     სამთო კომბაინის მემანქანე და დამხმარე.

12.     საბურღი დაზგის მემანქანე და დამხმარე.

13.     მანქანებისა და მექანიზმების მემანქანე და დამხმარე.

14.     ჯალამბრის მემანქანე.

15.     ელმავლის მემანქანე და დამხმარე.

16.     გადამყირავებლები.

17.     ელ. ზეინკალი, ზეინკალი.

18.     მუშები მიწისქვეშა გზის შეკეთებაზე.

19.     მტვირთავი მანქანების მემანქანე და დამხმარე.

20.     ამწე მანქანების მემანქანე და დამხმარე.

21.     გაზის მზომავები.

22.     სატუმბი და სავენტილაციო დანადგარების მემანქანე.

    მუხლი 6. მიწისქვეშა უბნების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და სპეციალისტები

1. საექსპლუატაციო, მოსამზადებელი, კაპიტალური, შიდა საშახტო ტრანსპორტის, ბურღვა-ფეთქებითი, სავენტილაციო და უსაფრთხოების, წყალქცევის, სარემონტო-პროფილაქტიკური უბნების:

ა) სამთო ოსტატი;

ბ) მექანიკოსი;

გ) მექანიკოსის თანაშემწე;

დ) უბნის უფროსი;

ე) გეოლოგი;

ვ) მარ იდერი;

ზ) ნორმადარი.

2. შახტის ხელმძღვანელი.

    მუხლი 7. შახტის ზედაპირზე მომუშავე მუშები

შახტის ზედაპირზე მომუშავე მუშები, დასაქმებულები:

ა) მანქანა-მექანიზმების და ვაგონეტკების წმენდაზე, ცხებაზე;

ბ) ნახშირის სინჯების შერჩევასა და დანაწევრებაზე;

გ) ფუჭი ქანის გამორჩევაზე;

დ) მელამპეები;

ე) ფეთქებადი ნივთიერების დამრიგებელი;

ვ) მჭედელი;

ზ) შემდუღებელი;

თ) საწარმოო აბანოების მომსახურე სპეცტანსაცმლის ხელით რეცხვაზე;

ი) დეზინფექციის, საწარმოო აბანოების მომსახურე, (თვითმომსახურებაზე გადაყვანისას), სპეცტანსაცმლის მექანიკურ რეცხვაზე;

კ) ვენტილატორების, კვამლსადენებისა და მტვრის არხების წმენდაზე;

ლ) დეპოს ბატარეების დამტენები;

მ) ელზეინკლები (ზეინკალი) მუდმივად დაკავებულნი პნევმოჩაქუჩების ბენზინით რეცხვისას დახურულ სათავსოში;

ნ) ელზეინკლები (ზეინკალი), დეგაზაციის დანადგარების ცეცხლფარეში.

    მუხლი 8. გამდიდრების უბანი

1.  მადოზირებელი.

2.  მრეცხავი.

3.  ნახშირის მიმღები.

4.  მართვის პულტის ოპერატორი.

5.  მეტერეკონიკე.

6.  მფილტრავი.

7.  მეფლოტაციე.

8.  მეცენტროფუგე.

9.  მლამავი.

10. ქიმიური ლაბორატორიის მუშაკები.

    მუხლი 9. ელექტროენერგეტიკული მრეწველობა

1. ქიმწყალწმენდაზე, ქიმრეაგენტების მომზადება- ჩატვირთვაზე დასაქმებული მეაპარატე.

2. ქიმწყალწმენდის (მორიგე) მეაპარატე, დასაქმებული:

ა) ქლორირების პროცესზე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

3. მებუნკერე, დასაქმებული ბუნკერის წინა ქვაბების, შნეკის ავტოჩაფენის მომსახურებაზე.

4.  მყარი საწვავის, სამრეწველო ნარჩენებისა და ალმადანის ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

5.  თბოელექტროსადგურების დახურულ ნაგებობებში, ეკიბასტუზური ნახშირის მუდმივად ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

6.  თბოგამტარებისა და ქვაბების თბოიზოლაციის შემომკრავი მეთუნუქე, თბოელექტროსადგურებსა და თბოქსელებში.

7.  მენაცრე, დაკავებული ნაცრისა და წიდის ხელით გამოცალკევებაზე.

8.  ლოკომობილისაგან ნაცრისა და წიდის გამწმენდი.

9.  გამხოლოებელი თერმოიზოლაციაზე (თერმო გამხოლოებელი), დასაქმებული თბოელექტროსადგურებსა და თბოქსელებში თერმოიზოლაციაზე.

10.     ქვაბის მწმენდავი, დასაქმებული ქვაბების წმენდაზე.

11.     თბოგადმომტვირთავის მემანქანე.

12.     ნაცრის მომცილებლის მემანქანე-შემომვლელი (დარაჯი), დასაქმებული ჰიდრონაცარმოცილებაზე.

13.     ორთქლის მანქანისა და ლოკომობილის მემანქანე.

14.     ამწეს მემანქანე, დასაქმებული საქვაბე ტურბინების და საქვაბე საამქროებში (საქვაბეებში), ტურბინების განყოფილებაში თბოელექტროსადგურის დახურულ საწყობში.

15.     სათბობის საფქვავი წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული თბოელექტროსადგურის მტვერმოსამზადებელ საამქროში.

16.     აგრეგატის მართვის ბლოკური სისტემის (საქვაბეტურბინა) მემანქანე.

17.     აირტურბინის დანადგარის მემანქანე.

18.     საქვაბე აღჭურვილობის მემანქანე-შემომვლელი.

19.     ტურბოდანადგარის მემანქანე-შემომვლელი.

20.     დამხმარე ტურბოდანადგარის მემანქანე-შემომვლელი.

21.     მკვებავი ტურბოების და დეაერატორის მემანქანე: საბოილერო აღჭურვილობის თბოქსელების მემანქანე, რომელიც განთავსებულია უშუალოდ ტურბინების საამქროში.

22.     შენობაში დამონტაჟებული ვენტილაციისა და კვამლგამწოვის მემანქანე.

23.     საშრობის მემანქანე, მტვრის მოსამზადებელ საამქროში.

24.     მტვრის მოსამზადებელ საამქროში, მტვრის ტუმბოების მემანქანე.

25.     სანაოსნო დანადგარის მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია მაზუთისა და სხვა ნავთობ-პროდუქტების გადატუმბვაზე.

26.     წყალმიმღების სანაპირო ტუმბოს მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია უშუალოდ ტურბოების განყოფილებაში განლაგებული დანადგარებისა და აღჭურვილობების მომსახურებაზე.

27.     საქვაბე-დანადგარების მემანქანე-შემომვლელი (დარაჯი), საქვაბის უფროსის მემანქანე და მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია სათბობის ხელით ჩაყრაზე.

28.     საქვაბის, ტურბოსაქვაბეების უფროსი მემანქანე და მემანქანე საწვავის მექანიკური მიწოდების პირობებში, აირზე და მყარ საწვავზე მომუშავე საქვაბის უფროსი მემანქანე.

29.     ტურბოების განყოფილებაში (საამქროში), ორთქლის ტურბოების უფროსი მემანქანე.

30.     ენერგობლოკის მემანქანე, რომელიც ემსახურება 150ათ. კვტ- ის და მეტი სიმძლავრის ცალკეულ ენერგობლოკებს.

31.     ნაცრის მომცილებელ-მემანქანე-შემომვლელი, საქვაბეს ამწეკრანის მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია საქვაბე ტურბოებზე, ტურბინებსა და საქვაბეებში ყველა, ვინც მუშაობს, ესტონური ფიქალის გამოსაწვავ თბოელექტროსადგურებში.

32.     ტურბინებისა და საქვაბეების დამხმარე ტურბოდანადგარების მემანქანე-შემომვლელი, დასაქმებულნი საქვაბე ტურბინების და ტურბინების საამქროში და ქვაბების ზედაპირიდან მტვრისა და ნაცრის მოცილებაზე, აგრეთვე ესტონური ფიქალის გამომწველი თბოელექტროსადგურებში.

33.     შიდა წვის ძრავის მემანქანე, რომელიც ემსახურება დიზელზე მომუშავე ელექტრო- სადგურების დანადგარებს.

34.     ელექტროსადგურებში, დანადგარების ზედაპირის მექანიზირებული წმენდის მოტორისტი, რომელიც დასაქმებულია საქვაბე ტურბინების და საქვაბე საამქროებში სათბობის მიწოდებაზე.

35.     მიწიხაპია ტურბოების მოტორისტი.

36. მოტორისტი სათბობის მიწოდებაზე, რომელიც დასაქმებულია:

ა) თბოელექტროსადგურებში ნახშირის მიმწოდებლად;

ბ) სხვა თბოელექტროსადგურებში.

37. ქვაბების შემომქრევ-განწიდნავი (განწიდვა).

38.     თბოქსელებსა და თბოელექტროსადგურებში, თბოგაყვანილობისა და ქვაბების შემოკირვაზე დასაქმებული ცეცხლფარეში.

39.     დურგალი, რომელიც დაკავებულია თბოელექტროსადგურებში ქვაბების სარემონტო სამუშაოებისთვის ხარაჩოების დამზადებით.

40.     მიწისქვეშა თბოელექტროსადგურების დანადგარების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

41.     დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), რომელიც დაკავებულია თბომაიზოლირებელ სამუშაოებზე.

42.     ხის მერქნის ანტისეპტირებაზე და ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენის შეღებვაზე დასაქმებული მუშები ქვანახშირის და ბითუმის საღებავებით.

43.     ელექტროსადგურებში, ნაცრის გადარჩევაზე, დაფასოებაზე და ჩამოტვირთვაზე დაკავებული მუშები.

44.     ელექტროსადგურებსა და ელექტრო ქვესადგურების ღია გამანაწილებელ მოწყობილობებში, იზოლატორების დასუფთავებაზე დასაქმებული მუშები.

45.     ჰიდროტექნიკურ ნაგებობის სავაზნეებში და სხვა შენობებში ბეტონის აღჭურვილობის ცემენტაციაზე დასაქმებული მუშები.

46.     ელექტროსადგურების აირტურბინების მოტივტივე აღჭურვილობის შეკეთებაზე და მომსახურებაზე დასაქმებული მუშები.

47.     მუშები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან მიწისქვეშა ჰიდროელექტროსადგურის დანადგარებისა და კაშხალის შუაგულში ჩაყენებული დანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე.

48.     ჰიდროელექტროსადგურის შენობის წყალქვეშა ნაწილში განლაგებული, დაშლილი ვერცხლის წყლის გამმართველების შეკეთებასა და მომსახურებაზე უშუალოდ და მუდმივად დასაქმებული მუშები.

49.     ჰიდროელექტროსადგურების მუშაკები, რომლებიც მუდმივად და უშუალოდ არიან დასაქმებული, დედამიწის ზედაპირიდან 47 მ-ის სიღრმეში განლაგებული აღჭურვილობის შეკეთებასა და მომსახურებაზე.

50.     თბოელექტროსადგურებში სათბობისა და ნავთობპროდუქტების დახურული საწყობების დანადგარების, ამასთან, ელექტროსადგურების და თბოქსელების გვირაბებისა და კამერების დანადგარების შემკეთებლები და ზეინკალ-რემონტიორები.

51.     საქვაბეების და მტვერმომამზადებელი საამქროს დანადგარების შემკეთებელი ზეინკალი.

52. სათბობის მიმწოდებელი აღჭურვილობის შემკეთებელი ზეინკალი დასაქმებული:

ა) ეკობასტიზურ ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურებში;

ბ) სხვა დანარჩენ თბოელექტროსადგურებში.

53. თბოელექტროსადგურების სამანქანო საამქროში დანადგარების შემკეთებელი ზეინკალი.

54.     საქვაბესა და მტვრის მოსამზადებელ საამქროს დანადგარების ზეინკალ შემკეთებელი, რომელიც დასაქმებულია თბოელექტროსადგურის ორთქლის ქვაბების შეკეთებაზე.

55.     უშუალოდ საქვაბესა და ტუმბოსაქვაბეს მომსახურე (მორიგე) ზეინკალი.

56.     ტუმბოსაამქროს (განყოფილების) სათბობის დახურული საწყობის ნავთობმეურნეობის, მტვრის მომზადების დანადგარების მომსახურებაზე უშუალოდ დასაქმებული (მორიგე) ზეინკალი.

57.     სათბობის მიმწოდებელი (მორიგე) ზეინკალი, რომელიც დაკავებულია დანადგარების მომსახურებაზე;

58.     თბოქსელებისა და თბოგამტარი აღჭურვილობის შემკეთებელი ზეინკალ-რემონტიორი.

59.     მიწისქვეშა თბოგამტარი და თბოქსელების აღჭურვილობის მომსახურე ზეინკალი.

60.     თბოქსელებში დასაქმებული ზეინკალი.

61.     ტაკელაჟის მუშა, რომელიც ემსახურება მოქმედ თბოტურბინებს, საქვაბე საამქროში (საქვაბეში), ასევე ტურბოების (საამქროში) განყოფილებაში მტვრის მომამზადებელ და თბოელექტროსადგურებში, თბომიწოდებაზე.

62.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი საქვაბე, ტურბოსაქვაბეებსა და მტვერწარმომქმნელ თბოელექტროსაგურებში.

63.     თბოსატრანსპორტო საამქროსა და თბომიწოდებაზე დასაქმებული შორნიკი.

64.     ბუნკერებში და საქვაბეს ცხაურაში სათბობის მომრევი.

65.     ელექტროქსელებში დასაქმებული მეკაბელე ელმონტიორი, რომელიც არემონტებს ტყვიის ქუროს გარსზე კაბელგამტარებს.

66.     მეკაბელე-ელმონტიორი დასაქმებული ელექტროქსელებში, ტყვიის გარსცმიდან კაბელის განცალკევებაზე.

67.     (მორიგე) ელექტროზეინკალი და (მორიგე) ელმონტიორი დასაქმებული თბოელექტროსადგურების ნავთობმეურნეობისა და სათბობ-სატრანსპორტო საამქროების დახურულ შენობებში, ელექტროტექნიკური დანადგარების მომსახურებაზე, სარეალო დაცვის საშუალებებზე ტურბოსაქვაბეებსა და ტურბინების საამქროებში, ავტომატიკისა და გამშვებმარეგულირებელი აპარატურის კონტროლზე, ასევე თბომიმწოდებლისა და მტვერწარმომქმნელის საამქროსა და განყოფილებაში აპარატურის მომსახურებაზე.

68.     ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია, საჰაერო, ელექტროგადამცემი, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების შეკეთებაზე.

69.     ელექტროსადგურის მართვის მთავარი ფარის ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია თბოელექტროსადგურის, ტურბინების საამქროში (განყოფილებაში) განლაგებულ ფართან მორიგეობით.

70.     ელექტრომანქანების შემკეთებელი ელექტროზეინკალი და სარელეო დაცვის აპარატურისა და ავტომატიკის შემკეთებელი ელექტრომონტიორი, რომელიც დასაქმებულია ელექტროტექნიკური დანადგარების, სარელეო დაცვის საშუალებების, გამშვებ-მარეგულირებელი აპარატურის შეკეთებაზე, ტურბოსაქვაბეების ხელსაწყოების და ავტომატიკის კონტროლზე საქვაბესა და ტურბოსაქვაბეების (განყოფილებაში) საამქროებში, სათბობის მიმწოდებელ და მტვრის მოსამზადებელ საამქროებში, თბოელექტროსადგურების და ნავთობმეურნეობის, სათბობსატრანსპორტო სამსახურის დახურულ შენობაში.

71.     ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია ელექტროქსელებში 500 ათასი და მეტი ვოლტი ძაბვის გამოცდასა და გაზომვაზე.

72.     ქვესადგურის მომსახურე და ელექტროდანადგარების შემკეთებელი ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია 500 ათასი და მეტი ვოლტი ძაბვის პირობებში ელექტროქვესადგურებში, დანადგარების მომსახურებაზე.

73.     ხეტყის წაქცევის, დაცურების, ტრანსპორტირების და პირველადი დამუშავების სამუშაოებისა და ტოტების გასხეპვისას ელექტროგადამცემი ხაზების გაწმენდაზე დასაქმებული მუშები.

74.     ჭუჭალების მომსახურებაზე წნევის ქვეშ დასაქმებული მუშები.

75.     ტყვიის აკუმულატორების დამუხტვაზე, შეკეთებასა და ელექტროლიტის მომზადებაზე დასაქმებული მუშები.

76.     გადამმუშავებელი ზეთის რეგენერაციის სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები.

77.     ტვირთამწე მანქანებსა და მექანიზმებზე მეამწედ, მემანქანედ, ჩამბმელად დასაქმებული მუშები.

78.     პნევმატური ინსტრუმენტებითა და სამშენებლო სამონტაჟო პისტოლეტით დასაქმებული.

79.     ბიოსუბტრაქტის მომზადებაზე და ჩატვირთვაზე დასაქმებული მეაპარატე.

80.     ბიოგაზის დანადგარის ოპერატორი.

81.     გადამუშავებული ბიომასის გადამტანი მუშა.

82.     ბიოგაზის გამწმენდი.

83.     ქარისა და მზის ელექტროსადგურების მუშაკები, რომლებიც უშუალოდ არიან დასაქმებულნი მიწის ზედაპირიდან 20 მ-დე მეტ სიმაღლეზე.

84.     ქარისა და მზის ელექტროსადგურების მაღლივი კონსტრუქციების შეღებვაზე დასაქმებული მუშები.

85.     სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული გეოთერმული წყლის ტუმბვაზე.

86.     თბომცვლელების უფროსი მემანქანე და მემანქანე.

87.     ტურბინების განყოფილების უფროსი მემანქანე და მემანქანე.

თავი III

გეოლოგიურ-სადაზვერვო და გეოდეზიურ-ტოპოგრაფიული სამუშაოები

    მუხლი 10. მყარ და თხევად სასარგებლო წიაღისეულზე სადაზვერვო ბურღვა (ნავთობისა და გაზის გარდა)

ჭაბურღილის მექანიკურ-ბრუნვითი ბურღვის, მექანიკურ-დარტყმითი ბურღვის, ხელით ბურღვის:

ა) მბურღავი;

ბ) მბურღავის თანაშემწე (პირველი);

გ) ბურღვის თანაშემწე (მეორე).

    მუხლი 11. პიეზოოპტიკური ნედლეულის გამდიდრება

1. ყველა პროფესიის მუშები, უშუალოდ დასაქმებულნი სრული სამუშაო დღით პიეზოოპტიკური ნედლეულის გამდიდრებაზე.

2. უფროსი ინჟინერი, ინჟინერი, უფროსი ტექნიკოსი, ტექნიკოსი, უშუალოდ დასაქმებულნი სრული სამუშაო დღით პიეზოოპტიკური ნედლეულის გამამდიდრებელ წარმოებაში.

    მუხლი 12. გეოდეზიურ-ტოპოგრაფიული სამუშაოები

1. უფროსი კარტოგრაფი.

2. ინჟინერი.

3. გეოგრაფიული, ტოპოგრაფიული და სპეციალური რუკების ორიგინალის გრავირებით დასაქმებული მუშები.

4. რუკის რედაქტორი, რუკის უფროსი რედაქტორი.

5. ტექნიკოსი, უფროსი ტექნიკოსი.

6. ტოპოგრაფი, უფროსი ტოპოგრაფი.

7. მხაზველი.

    მუხლი 13. აეროფოტოგადამღები მასალების კამერული დამუშავება

1. უფროსი აეროფოტოგეოდეზისტი.

2. ინჟინერ-აეროფოტოგეოდეზისტი.

3. ტექნიკოს-აეროფოტოგრამეტრისტი.

4. უფროსი ტექნიკოს-აეროფოტოგრამეტრისტი.

5. ტოპოგრაფი.

6. უფროსი ტოპოგრაფი.

7. ფოტოლაბორანტი.

8. ფოტოტექნიკოსი.

    მუხლი 14. გამოთვლით მანქანებზე ასტრონომიული და გეოდეზიური გამოთვლები

1. უფროსი გეოდეზისტი.

2. ინჟინერი.

3. უფროსი ინჟინერი.

4. ტექნიკოსი.

5. უფროსი ტექნიკოსი.

თავი IV

მეტალურგიული წარმოება

    მუხლი 15. შავი მეტალურგია

1. აგლომერატორი.

2. კონვერსიის მეაპარატე, გოგირდის დამჭერ დანადგარზე დასაქმებული.

3. სასქელებლის მეაპარატე სალექარის მომსახურებაზე დასაქმებული.

4. ბუნკერის მომსახურე (მებუნკერე).

5. მტვრის გადმომტვირთავი.

6. მევულკანიზატორე, ტრანსპორტიორის ლენტების ვულკანიზებით დასაქმებული.

7. აირგენერატორის მომსახურე.

8. სარეცხ ფაბრიკაში დასაქმებული ჰიდრომემონიტორე.

9.  გამოწვაზე და აგლომერაციაზე დასაქმებული მექურე.

10.     გამცხავებელ-მჩხრეკელი.

11.     გამცხავებელი.

12.     მტვირთავი, საწვავისა და ნედლეულის დატვირთვა-გადმოტვირთვაზე დასაქმებული.

13.     აგლოფაბრიკის ბუნკერების მიმღებში რკინიგზის ვაგონების გადმოტვირთვაზე დასაქმებული მტვირთავი.

14.     მადოზირებელი.

15.     ცხელი დანაბრუნის მადოზირებელი.

16.     რეაგენტის მადოზირებელი.

17.     მმსხვრეველი.

18.     სამსხმელო ღარის მომსახურე.

19.     ღუმელების და ბოვის ჩამტვირთავ- გადმომტვირთავი.

20.     ჩამტვირთავი (დამქუცმაცებელი სხეულების).

21.     ცხელი აგლომერატის ჩამომსხმელი.

22.     სააგლომერაციო ჯამების გამწყობი.

23.     კონტროლიორი, ცხელ უბნებში სამუშაოდ დასაქმებული.

24.     შლამის მაკორექტირებელი.

25.     მეჯალამბრე, გადმომტვირთავი პლატფორმების აწევაზე დასაქმებული.

26.     ექსჰაუსტერის მემანქანე.

27.     კვამლსაწოვის მემანქანე.

28.     პნევმატიკური და ჰიდრავლიკური გადამტვირთავების მემანქანე.

29.     სარევი დანადგარების მემანქანე.

30. გამაუწყლოებელი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული:

ა) წყალგაცლის პროცესის მართვით;

ბ) გამაუწყლოებელი ყუთების ამძრავების მომსახურებაზე.

31. გადასართავი ღარის მემანქანე.

32. შემრევი დოლების მემანქანე.

33. ძრავმავალის მემანქანე.

34. საწეველას მემანქანე, დასაქმებული:

ა) კოქსსაწეველებზე და სკიპებზე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე და საწეველებზე.

35. მაგუნდავებლის მემანქანე.

36. მეტალურგიული წარმოების ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ცხელი აგლომერატის დატვირთვაზე;

ბ) ფაბრიკის შენობაში ამწეს მომსახურებაზე;

გ) მადნის საწყობში ამწეს მომსახურებაზე.

37. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე საწარმოო შენობაში.

38.     კონვეიერის მემანქანე.

39.     მიწასაწოვი გადასატუმბი დანადგარების მექანიკური მოწყობილობებისა და ელექტრომოწყობილობების მემანქანეები.

40.     საბრიკეტებელი წნეხის მემანქანე.

41.     ექსკავატორის მემანქანე, დასაქმებული სულფიტების საწყობში.

42.     წისქვილების მემანქანე.

43.     მრეცხავი, დასაქმებული სარეცხი მანქანის მომსახურებით.

44.     შემზეთავი და გამკირიანებელი დანადგარის მოტორისტი.

45.     მკვებავის მოტორისტი.

46.     სატრანსპორტო (გამწყობი) ურიკის მოტორისტი.

47.     გამომწველი.

48.     ცეცხლგამძლე ამონაგის მომსახურე მუშა.

49.     მტვერაირსაჭერი დანადგარების ოპერატორი.

50.     უშუალოდ ფაბრიკის ტექნოლოგიურ განყოფილებაში განთავსებული მართვის პულტის ოპერატორი.

51.     ვაგონეტების ხელით გადამგორებელი.

52.     დამლექავი (შემსქელებელი).

53.     ცხელი აგლომერატის სინჯის ამღები.

54.     ხურო (ფაბრიკის შენობაში მუდმივად დასაქმებული).

55. მამდიდრებელი და სამსხვრევ-მახარისხებელი ფაბრიკების, მაღაროების, შახტების, მეტალურგიული ქარხნების მუშები (ყველა პროფესიის) და ოსტატები, რომლებიც 10%-ზე მეტი სილიციუმის ორჟანგის შემცველობის მქონე შავი ლითონების მადნებისა და მინდვრის შპატის მსხვრევაზე, დაქუცმაცებაზე, დაფქვაზე და კაზმვაზეა დასაქმებული:

ა) მშრალი ხერხით;

ბ) სველი ხერხით.

56. მითითებულ უბნებზე მოწყობილობების რემონტით მუდმივად დასაქმებული მუშები, სადაც სამუშაოები წარმოებს:

ა) მშრალი ხერხით;

ბ) სველი ხერხით.

57.     მუშები, მუდმივად დასაქმებულნი 3% ტენიანობამდე შემშრალი მადნის რკინიგზის ვაგონებში ჩატვირთვით.

58.     სეპარატორის მომსახურე, დასაქმებული მადნის გამდიდრებით.

59.     მადნეული და არამადნეული წიაღისეულის გადარჩევა დახარისხებით დასაქმებული.

60.     მშრობელი.

61.     ბრიკეტების ამღები.

62.     მზიდავი, დასაქმებული რეაგენტების გადაზიდვით და ჩამოსხმით.

63.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

64.     მფილტრავი.

65.     ფლოტატორი.

66.     ავზის შლამის გამწმენდი.

67. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი (იტპ) უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

68. 3% ტენიანობამდე შემშრალი მადნის რკინიგზის ვაგონებში ჩატვირთვით მუდმივად დასაქმებული:

ა) ოსტატი;

ბ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 16. დინასის წარმოება (კვარცისა და კვარციტების მოპოვება, გამდიდრება და გადამუშავება)

1.  მუშები, მუდმივად დასაქმებულნი კვარცის მოპოვებაზე, დაფქვაზე, დახარისხებაზე და კვარცისა და კვარციტის კაზმვაზე.

2.  მუშები მუდმივად დასაქმებულნი დინასის და მერტელის მასის დამზადებაზე, დინასის ცეცხლგამძლე მასალის დაყალიბებასა და წნეხაზე.

3.  დინასის ნაკეთობების, მერტელებისა და კვარციტების მზა ნაწარმისა და ნახევარფაბრიკატების შრობაზე, დახარისხებაზე (დაუმუშავებელი და აირული პროდუქციის), შედუღებაზე, გამოწვაზე, გადმოტვირთვაზე, შეფუთვასა და ოპერაციობრივ კონტროლზე მუდმივად დასაქმებული მუშები.

4.  თბოტექნოლოგიური აგრეგატების ცეცხლგამძლე წყობის რემონტზე, გაწმენდაზე, სამუშაოდ მომზადების და საღუმელე ვაგონების ქვედის წყობაზე მუდმივად დასაქმებული მუშები.

5.  ტექნოლოგიური მოწყობილობის მუშა მდგომარეობაში შენახვაზე და რემონტზე, საწარმოო ვენტილაციასა და საწარმოო შენობის დალაგებაზე მუდმივად დასაქმებული მუშები.

6. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები:

ა) საწარმოო უბნებზე სრული სამუშაო დღით დაკავებული საწარმოო უბნის ოსტატი;

ბ) საწარმოო უბნის უფროსი ოსტატი;

გ) საამქროს მექანიკოსი;

დ) ელექტრიკოსი;

ე) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 17. ბრძმედის წარმოება

1. მადნის ეზოს ბრიგადირი.

2. ბუნკერის ბრიგადირი, დასაქმებული:

ა) ცხელ აგლომერატზე და სიდერიტზე;

ბ) დანარჩენ სამუშაო უბნებზე.

3. წიდის ნაყარის დამუშავების ბრიგადირი.

4. ჩამომსხმელი მანქანების ბრიგადირი.

5. მულდების წიდის ციცხვების და ჯამების დამშხეფი.

6. ბრძმედის საამქროს მებუნკერე, დასაქმებული:

ა) ბუნკერქვეშ შენობაში ან ცხელ აგლომერატთან ან სიდერიტთან მუშაობით;

ბ) ბუნკერებზე მუშაობით.

7. მაღლივ ბრძმედზე დასაქმებული:

ა) ბრძმედის საკერძეში კაზმის მასალების ხელით ჩატვირთვით;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

8. ბუნკერქვეშა შენობებში და სკიპის ორმოებში კაზმის მწონავი.

9. ბრძმედის მეწყალსადენე.

10. წიდის გადმომტვირთავი ნაყარზე.

11. ბრძმედის მეაირე.

12. ბრძმედის მექურე.

13. ბრძმედის წიდის მგრანულირებელი.

14. ჩამომსხმელი მანქანების მეღარე.

15. მემანქანე-გადამბრუნებელი (გვერდის შემბრუნებელი).

16. გამგორი, დასაქმებული:

ა) ნახევრადმექანიზირებულ ბრძმედებში ხელით ჩატვირთვაზე;

ბ) მთლიანად მექანიზებულ ბრძმედებზე.

17. მეციცხვე.

18. მელიუკე (ლუკთან მომუშავე).

19. ვაგონ-სასწორის მემანქანე.

20. ბრძმედის საწეველას მემანქანე.

21. ბრძმედის საამქროს ტრანსფერკარის (ვაგონ-საზიდარის) მემანქანე.

22. კაზმის მიმწოდებლის მემანქანე.

23. მეტალურგიული წარმოების ამწის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) სამსხმელო ეზოში;

ბ) სათბობისა და ნედლეულის ჩატვირთვისას ამწით მომსახურებაზე;

გ) საგრანულაციო აუზის ან დანადგარის მომსახურებაზე;

დ) თიხასაზელის მომსახურებაზე;

ე) ჩამომსხმელი მანქანის მომსახურებაზე.

24. ვაგონსაყირავებლის და ვაგონმიმწოლის მემანქანეები, დასაქმებულნი საწვავისა და ნედლეულის მიღება-ჩატვირთვაზე.

25. ელმავლის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) სამუშაოებზე დახურულ გალერეებსა და გვირაბებში;

ბ) სამუშაოებზე სხვა უბნებში.

26. კაზმის მიმწოდებელი დანადგარის მოტორისტი, დასაქმებული:

ა) კოქსის ტრანსპორტიორზე;

ბ) სკრეპერულ ჯალამბარზე.

27. ავტომატიზებული ვაგონ-სასწორის გამმართველი.

28. გასაწყობი ცეცხლგამძლე მასალების და თერმული ნარევების დამამზადებელი, დასაქმებული თიხასაზელში საკერძე მასის მიწოდებაზე.

29. სკიპთან მომუშავე.

30. საკერძე მტვერის ამღები (ამწმენდი).

31. თუჯის მდნობელი.

    მუხლი 18. ბრძმედის წიდისაგან ნაკეთობების წარმოება

1. მუშები, დასაქმებულნი ბრძმედის წიდისაგან ნაწარმის წარმოებით (ტიუბინგი, წიდისძელურა).

2. იტპ უშუალოდ დასაქმებულნი იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ.

    მუხლი 19. ფოლადსადნობი წარმოება

1.  ფოლადსადნობ და ფეროშენადნობ წარმოებაში საკაზმე ეზოს ბრიგადირი.

2.  საბოყვე ეზოს ბრიგადირი.

3.  წარმოების პროცესში ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების და მზა პროდუქციის გადაადგილების ბრიგადირი.

4. საჩორტნ-საწმენდი განყოფილების ბრიგადირი.

5. ლითონში მანკების ამომჭმელი.

6. მწონავი დასაქმებული საკაზმე ეზოში.

7. ციცხვზე დასაქმებული მუშა (მეციცხვე).

8. ჯართისა და შავი და ფერადი ლითონის ნარჩენების კონტროლიორი, დასაქმებული ჯართის გაუვნებლობაზე.

9.  ბოყვის ჰიდროგაწმენდის და გაპოხვის მემანქანე.

10.     დისტრიბუტორის მემანქანე (კონვერტერის ოპერატორი).

11.     ჩამტვირთავი მანქანის მემანქანე.

12.     გასაწყობი მანქანის მემანქანე.

13.     ცხელი ლითონის გადამტანი მემანქანე, დასაქმებული ჩამომსხმელ ელექტროურიკაზე.

14. მეტალურგიული წარმოების ამწეს მემანქანე, რომელიც ემსახურება:

ა) ჩამომსხმელ და ჩამტვირთავ ამწეებს, სამიქსერე განყოფილების ამწეს, საჩამომსხმელო ამწეს, ასაღებ ამწეს, საჩამომსხმელო უბნის საქვაბის ამწეს, საბოყვე ეზოს ამწეს, სხმულების გახდის ამწეს, საღუმელე მალში კაზმის მიწოდების ამწეს, ცხელი სხმულების საწყობის ამწეს, ზოდის გახდის განყოფილებისა და საბოყვე ეზოს ტელფერებს;

ბ) საკაზმე ეზოს ამწეს, რომელიც სხვა უბნებზე სამუშაოებს ემსახურება და ცივი სხმულების საწყობის ამწეს.

15. მეტალურგიული საამქროს ელმავლის მემანქანე, დასაქმებული სამიქსერე განყოფილებაში.

16. ნიშანმდებელი, დასაქმებული ნიშანდებით:

ა) ცხელი ლითონის;

ბ) ცივი ლითონის.

17.     მემიქსერე.

18.     ბლოკების ჩამტკეპნი (დამტენი).

19.     საჩერის ამწყობი (ამკრები).

20.     სიფონის ამწყობი.

21.     საჩორტნი ჩარხის ოპერატორი, დასაქმებული უშუალოდ, ფოლადსადნობი საამქროს საწარმოო მალებში ან გამწმენდ განყოფილებებში.

22.     აირით ჭრის ოპერატორი, დასაქმებული ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარზე.

23.     ლოგოსკოპის ოპერატორი.

24.     ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარის ოპერატორი.

25.     სინთეზური წიდის მდნობელი.

26.     განმჟანგველების მდნობელი.

27.     შედგენილობების მომმზადებელი დნობების ჩამოსხმისთვის.

28.     კონვერტერის მეფოლადის თანაშემწე.

29.     მარტენის ღუმლის მეფოლადის თანაშემწე.

30.     ელექტროღუმლის მეფოლადის თანაშემწე.

31.     რკინის პირდაპირი აღმდგენის ღუმლის მეფოლადის თანაშემწე.

32.     ელექტროწიდური გადადნობის დანადგარის მეფოლადის თანაშემწე.

33.     ვაკუუმური ღუმლის მეფოლადის თანაშემწე.

34.     ლუნკერიტის დანადგარის მომსახურებაზე დასაქმებული გასაწყობი, ცეცხლგამძლე მასალებისა და თერმული ნარევების მომმზადებელი.

35. ელექტროღუმლის პულტის მომსახურე, რომელიც ემსახურება:

ა) ელექტროფოლადსადნობ ღუმელს;

ბ) ელექტროწიდურ და ვაკუუმურ ღუმლებს.

36. მუშები, დასაქმებული მარტენის ღუმლის წყობურების გაქრევაზე.

37. ფოლადის ჩამომსხმელი.

38. ლითონის დამხარისხებელ-ჩამბარებელი, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) ცხელ ზოდებთან;

ბ) ცივ ზოდებთან.

39. ვაკუუმური ღუმლის მეფოლადე.

40. ელექტროწიდური გადადნობის მეფოლადე.

41. რკინის პირდაპირი აღდგენის ღუმლის მეფოლადე.

42. კონვერტერის მეფოლადე.

43. მარტენის ღუმლის მეფოლადე.

44. ელექტოღუმლის მეფოლადე.

45. ბოყვის გამწმენდ-გამპოხი.

46. მკაზმავი, დასაქმებული:

ა) საღუმელე მალში კაზმის მიწოდებით;

ბ) სხვა დანარჩენ სამუშაო უბნებზე.

47. მეწიდე.

    მუხლი 20. აირის მეურნეობა და ფისის დანადგარი

1. მეაირე.

2. მეაირგენერატორე.

3. შეშის მპობელი.

4. მენაცრე.

5. ფისის დანადგარის მემანქანე.

6. სათბობის მიზიდვით დასაქმებული ტრანსპორტის მუშაკი.

    მუხლი 21. წიდის საფქვავი განყოფილება

1. სატვირთველის მემანქანე.

2. წიდის გადმომტვირთავი წიდის საყრელზე.

3. მტვირთავი დასაქმებული წიდის საფქვავ განყოფილებაში.

4. წისქვილის მემანქანე.

5. მეტალურგიული წარმოების ამწის მემანქანე, დასაქმებული მაგნიტოგრეიფერული ამწის მომსახურებაზე.

6. წიდის საფქვავი განყოფილების ოპერატორი.

7. ოპერატორი, რომელიც ემსახურება აირმტვერსაჭერ დანადგარებს.

8. წიდის, ჯართის და ლითონის ნარჩენების დამცალკევებელი დასაქმებული უშუალოდ წიდის საფქვავ განყოფილებაში.

9. ჩამწყობ-შემფუთავი, დასაქმებული უშუალოდ წიდის საფქვავ განყოფილებაში.

    მუხლი 22. დოლომიტური კირის გამოსაწვავი განყოფილება

1. მმსხვრეველი.

2. სკიპის საწეველას მემანქანე.

3. მეტალურგიული წარმოების ამწის მემანქანე, დასაქმებული გრეიფერული ამწის მომსახურებაზე.

4. გამომწვავი.

5. დამხარისხებელი.

6. ტრანსპორტიორის მომსახურე.

    მუხლი 23. ჯართის მომზადება და დაცალკევება

1. ამფეთქებელი.

2. ლითონის ჯართისა და ნარჩენების აირით მჭრელი.

3. ლითონის ჯართისა და ნარჩენების დამცალკევებელი.

4. ლითონის ნარჩენების მწნეხელი.

5. ლითონის ჯართისა და ნარჩენების შემკრებ-დამხარისხებელი.

    მუხლი 24. წიდის დაცალკევება

1. წიდის საყრელის დამუშავების ბრიგადირი.

2. მულდების, წიდის ციცხვების და ჯამების დამშხეფი.

3. შპურების მბურღავი.

4. ბულდოზერის მემანქანე, დასაქმებული წიდის საყრელზე.

5. სკრეპერის მემანქანე, დასაქმებული წიდის განყოფილებაში.

6. მეტალურგიული წარმოების ამწის მემანქანე, დასაქმებული ხიდური ელექტრომაგნიტური დ მაგნიტურ-გრეიფერული ამწეს მომსახურებით წიდის განყოფილებაში.

7. ლითონის ნარჩენების გამომწველი.

8. ლითონის ნარჩენების მწნეხავი.

9. წიდის, ჯართის და ლითონის ნარჩენების დამცალკევებელი.

10. ლითონის ჯართისა და ნარჩენების შემკრებ-დამხარისხებელი.

11. მეწიდე.

12. მკაზმავი, დასაქმებული:

ა) წიდისა და წიდის ნაყარის დამუშავებაზე;

ბ) დანარჩენ სამუშაოებზე.

13. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები:

 ა) ოსტატი;

 ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი უშუალოდ დასაქმებული სამუშაოს იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ.

    მუხლი 25. საგლინავი წარმოება

1. კრისტალიზაციის მეაპარატე, დასაქმებული აჯასპის დანადგარზე.

2. ცენტრიფუგის მეაპარატე, დასაქმებული აჯასპის დანადგარზე.

3. ნეიტრალური აირის დანადგარის მეაპარატე, დასაქმებული აირდამცავ და ნეიტრალური აირის დანადგარზე.

4. ნეიტრალიზაციის მეაპარატე, დასაქმებული აჯასპის დანადგარზე.

5. ელექტროლიტური ცხიმგაცლის დანადგარის მეაპარატე.

6. აირის გაწმენდის მეაპარატე.

7. გახსნის (ამოჭმის) მეაპარატე, დასაქმებული ფურცელსაგლინავ წარმოებაში ფურცლების გამოყვანით.

8. ნეიტრალური აირის დანადგარის მეაპარატე, დასაქმებული აირდამცავ დანადგარზე ფურცელსაგლინავ წარმოებაში.

9. შენელებული გაცივების ჭების ბრიგადირი.

10. ლითონისა და მზა პროდუქციის, გამოყვანის, დახარისხების, მიღების, ჩაბარების, პაკეტირების და ლითონის შეფუთვის ბრიგადირი, დასაქმებული უშუალოდ ფურცელსაგლინავ და თვალსაგლინავი საამქროების მალებში.

11. მომამზადებელი განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული თვალსაგლინავ წრმოებაში.

12. დათვალიერებისა და თვლების მექანიკური დამუშავების ბრიგადირი, დასაქმებული თვალსაგლინავ წარმოებაში.

13. ცხელი გლინვის დგანის მვალცავი.

14. გალების აწყობისა და შენაცვლების მვალცავი:

ა) სტენდების დგანების შემომგლინავ ველთან განლაგებისას;

ბ)  სამუშაოს დანარჩენ უბნებზე.

15. ცივი გლინვის დგანის მვალცავი, დასაქმებული:

ა) მუდმივ სამუშაოზე გლინების შეთბობით;

ბ) გლინების შეთბობის გარეშე მუშაობისას.

16. თერმული ღუმელების ჩამტვირთავი, დასაქმებული:

ა) ფურცლების გამოყვანით ფურცელსაგლინავ წარმოებაში;

ბ) მოსაწვავი ღუმელების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე და თერმულ ჭებზე მუშაობისას.

17. ლითონის გამომცდელი.

18. ნაგლინის მწრთობელი.

19. გადამბრუნებელი (გვერდის შემბრუნებელი), დამწყობი, დასაქმებული:

ა) ცხელ ლითონთან;

ბ) ცივ ლითონთან.

20. მჟავაგამძლე გუმირების (მომრეზინებელ) სამუშაოებზე დასაქმებული.

21. ცხელი ლითონის მდაღავი, დასაქმებული ცხელი არტახის დადაღვით.

22. აბაზანის მაკორექტირებელი, დასაქმებული საამქროში ფურცლოვანი ლითონის გამოყვანაზე.

23. ტექნოლოგიური ღუმლის ცეცხლფარეში.

24. უროსა და წნეხის მჭედელი, დასაქმებული საარტახო და ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

25. მჭედელ-მშტამპავი, დასაქმებული ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში:

ა) ცხელ სამუშაოებზე;

ბ) ცივ სამუშაოებზე.

26. ხელით მჭედელი, დასაქმებული ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

27. თუნუქისა და მილების მლაქავი, დასაქმებული ფურცლოვანი ლითონის გამოყვანაზე.

28. ფურცლის მსხვრეველი.

29. ელექტროლიტური მეთოდით მკალავი, დასაქმებული ფურცლოვანი ლითონის გამოყვანაზე.

30. ცხელი მეთოდით მკალავი, დასაქმებული ლითონის მოკალვაზე და გამოყვანაზე.

31. საგლინავი დგანის წამყვანი ძრავის მემანქანე.

32. წნეხის მემანქანე.

33. საგლინავი დგანის ორთქლის რევერსიული მანქანის მემანქანე.

34. ცხელი ლითონის მზიდავი მემანქანე.

35. ცეცხლით გაწმენდის მანქანის მემანქანე.

36. საფრეზავ-გამწმენდი მანქანის მემანქანე.

37. ზოდსამტვრევის მემანქანე.

38. ფოლადჭავლური მანქანის მემანქანე.

39. საქვაბის ცეცხლფარეში, დასაქმებული ფურცელსაგლინავ წარმოებაში.

40. ჩასატვირთი მექანიზმების მემანქანე, დასაქმებული იატაკზე მოსიარულე ჰიდროსაბიძგებელ და შარჟირ მანქანების მომსახურებაზე.

41. საარტახო წარმოებაში უროებზე, წნეხებზე, მანიპულატორებზე დასაქმებული მემანქანე.

42. სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული რელსების დამაგრების წარმოებაში.

43. მეტალურგიული წარმოების ამწის მემანქანე, დასაქმებული გამათბობელი მოწყობილობის მარწუხა ამწეზე დასაბრუნ ამწეზე საარტახო წარმოებაში;

44. მეტალურგიული წარმოების ამწეს მემანქანე, დასაქმებული საბრუნ და ველოსიპედურ ამწეების მომსახურებაზე:

ა) ცხელ სამუშაოებზე;

ბ) ცივ სამუშაოებზე.

45. ლითონის მრეცხავ-მშრობელი, დასაქმებული სარეცხ-საშრობი მანქანის მომსახურებაზე თუნუქის ცხელი გლინვის ბურულის და ფურცლების ფერადი დაფარვის დროს.

46. ლითონის მრეცხავ-მშრობელი, დასაქმებული:

ა) ცივი გლინვით ფურცლების გამოყვანაზე;

ბ) ფურცელსაგლინავი წარმოების გამლაქავ განყოფილებაში.

47. ფურცლებისა და მილების პაკეტების ამკრები, დასაქმებული ფურცლების გამოყვანაზე თუნუქის ცხელი გლინვისას, ბურულისა და ფურცლების ფერადი დაფარვით.

48. ლითონის გამცხელებელი.

49. ლითონის გამცხელებელი (შემდუღებელი), დასაქმებული წაწვეტების უბანზე ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

50. საპრიალებელი ქარგოლების მომგორი, დასაქმებული ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

51. სამჭედლო-საწნეხი მოწყობილობის გამწყობი, დასაქმებული გამოკვერვის უროების გაწყობით ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

52. ცივად საშტამპავი მოწყობილობის გამწყობი, დასაქმებული სუპორტების აწყობით:

ა) ცხელი გაჭოლვით;

ბ) ცივი გაჭოლვით.

53. მილებისა და ფურცლების მგოზავი, დასაქმებული ფურცლებისა და ლენტების რულონებად გლინვით ცივი გლინვის საამქროში.

54. შემომჭრელი, დასაქმებული ხიწვების ჩამოჭრით ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

55. უწყვეტი ამოჭმის, ცხიმგაცლის, მოკალვის, მოთუთიების, გამლაქავი და მომწველი აგრეგატების სამართავი პოსტის ოპერატორი, დასაქმებული:

ა) ფურცლების გამოყვანაზე ფურცელსაგლინავ წარმოებაში;

ბ) სხვა უბნებში;

56. სამართავი პოსტის ოპერატორი, დასაქმებული:

ა) ცხელ სამუშაო უბნებზე;

ბ) ცივ სამუშაო უბნებზე.

57. რელსების გამოყვანის ხაზის ოპერატორი.

58. ცხელი გლინვის დგანის სამართავი პოსტის ოპერატორი.

59. ცივი გლინვის დგანის სამართავი პოსტის ოპერატორი.

60. საბურღი აგრეგატებისა და წნეხის ოპერატორი, დასაქმებული სორტული ნაგლინისა და საარტახო წარმოებაში.

61. მომტყვიავებელი, დასაქმებული ფურცლების მოტყვიავებით.

62. ცხელი მეთოდით მომთუთიებელი, დასაქმებული ფურცლების მოთუთიებით და გამოყვანით.

63. ლენტის გადამხვევი, დასაქმებული თუნუქის ცივ გლინვაზე.

64. მეორადი კალის მდნობელი.

65. ცხელი გლინვის დგანის მმვალცავის ხელშემწყობი.

66. ცივი გლინვის დგანის მმვალცავის ხელშემწყობი.

67. ლითონის ჩამსხმელი.

68. ნაგლინის და მილის გამსწორებელი, დასაქმებული სწორებაზე:

ა) ცხელი ლითონის;

ბ) ცივი ლითონის.

69. ხელით მსწორებელი, დასაქმებული ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში ჩანგლების სწორებით.

70. ლითონის ნარჩენების მწნეხავი, დასაქმებული ფურცლების გამოყვანაზე ფურცელსაგლინავ წარმოებაში.

71. არტახების და ბორბლების მწნეხავი.

72. რელსების სამაგრების მწნეხავ-გამჭოლი, დასაქმებული:

ა) ცხელი გაჭოლვით;

ბ) ცივი გაჭოლვით.

73. ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატებისა და მზა პროდუქციის მიმღები, დასაქმებული აჯასპის დანადგარებზე.

74. ელექტროლიტისა და ფლუსის (მდნობის) დამამზადებელი, დასაქმებული გამხსნელის დამზადებაზე ფურცლების მოთუთიების, მოკალვისა და გამოყვანისათვის.

75. მუშები, უშუალოდ დასაქმებულნი სახურავის რკინის გლინვაზე.

76. მუშები, უშუალოდ დასაქმებულნი თხელფურცლიანი ელექტროტექნიკური (ტრანსფორმატორის და დინამოს) ფოლადის ხელით ცხელი გლინვით.

77. მუშები, რომლებიც უშუალოდ დასაქმებულნი არიან დამზეთი მანქანის მომსახურებაზე ფურცლების და ლენტის რულონებში ცივი გლინვის საამქროს თერმული დამუშავებისა და გამოყვანის უბნებზე.

78. პაკეტების მგლეჯი, დასაქმებული:

ა) ფურცლების დაშლისა და დამშლელი მანქანის მომსახურების ცხელ სამუშაოებზე;

ბ) ცივ სამუშაოებზე და მგლეჯი მანქანის მომსახურებაზე.

79. ნაგლინის მომნიშვნელი, დასაქმებული:

ა) ცხელ სამუშაოებზე;

ბ) ცივ სამუშაოებზე.

80. გადამუშავებული (ნამუშევარი) ზეთის რეგენერაციით დასაქმებული მიწისქვეშა ზეთის გამაციებელ დანადგარებზე.

81. მაკრატელზე და პრესზე დასაქმებული ლითონის მჭრელი:

ა) ცხელ ჭრაზე;

ბ) ცივ ჭრაზე.

82. ცივი ლითონის მჭრელი, დასაქმებული:

ა) აბრაზული რგოლებით, მშრალი მეთოდით და ცხელი ლითონის ჭრით ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში;

ბ) ცივი ჭრის ხერხებზე მექანიზებულ მაკრატლებზე, დისკურ მაკრატლებზე, გილიოტინურ მაკრატლებზე, დაშლის აგრეგატებზე.

83. ცხელი ლითონის მჭრელი.

84. სეპარატორი (მუშა) დასაქმებული ფურცლების გამოყვანაზე ფურცელსაგლინავ წარმოებაში.

85. ზეინკალ-გამყვანი, დასაქმებული სორტულ საგლინავ წარმოებაში.

86. ფისის მხდელი, დასაქმებული სქელფისის გამოხდაზე.

87. ლითონის დამხარისხებელ-ჩამბარებელი.

88. ფურცლებისა და ლენტების ტალკით დამფარავი.

89. ნაგლინის და ლითონის თერმულად დამმუშავებელი.

90. თერმულად დამმუშავებელი, დასაქმებული რელსების სამაგრების წარმოებაში.

91. ხარატი, დასაქმებული ბორბლების რემონტზე ბორბალსაგლინავ წარმოებაში.

92. კარუსელურ-სახარატო ჩარხის ხარატი, დასაქმებული ბორბალსაგლინავი წარმოების ბორბლის მექანიკური დამუშავების უბანში.

93. ხარატი, დასაქმებული ზოდების ჭრაზე ბორბალსაგლინავ წარმოებაში.

94. ხარატი დასაქმებული ზოდების ჭრით საარტახო წარმოებაში.

95. ლითონის ამოსაჭმელ აბაზანებთან მომუშავე.

96. ცხელი ლითონის ამკრები, დასაქმებული სორტული ნაგლინის წარმოებაში.

97. ჩამწყობ-შემფუთველი უშუალოდ დასაქმებული:

ა) ცივი ფურცლის და ლენტის შეფუთვით;

ბ) ცხელი ფურცლის და ლენტის შეფუთვით.

98. ნაგლინის ჩამწყობი, დასაქმებული:

ა) ცხელ სამუშაოებზე;

ბ) ცივ სამუშაოებზე.

99. მფრქვევანასთან მომუშავე, დასაქმებული შემოსული საწვავის რეგულირებით საარტახო წარმოების {ცხლად მოლბობის (მოწვის)} ღუმელში.

100. მფრეზავი, დასაქმებული რელსების სამაგრების წარმოებაში ჩასაწმენდ მანქანაზე.

101. მეწიდე, დასაქმებული სახურებელ ჭებსა და დანადგარებზე.

102. მხეხავი, დასაქმებული ჩანგლის გახეხვაზე ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

103. მშტამპავი, დასაქმებული:

ა) სავარცხლის დაშტამპვაზე და საფარი მანქანის აწყობაზე;

ბ) მილაკების დაწნეხა-დამოქლონებაზე ჩანგალსაგლინავ წარმოებაში.

104. ლითონის დამშტაბელებელი.

105. თუნუქზე ელექტროლიზით კალის ამძრობი.

106. კალის რაფინირებისათვის ელექტროლიზზე მომუშავე, დასაქმებული ფურცლების გამოყვანაზე ფურცელსაგლინავ წარმოებაში.

107. ემულსიის მხარშავი, დასაქმებული ბორბალ-საგლინავ წარმოებაში.

108. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

109. მილების მომასფალტებელი.

110. ბრიგადირი, დასაქმებული გამოყვანაზე, დახარისხებაზე, მიღებაზე, ჩაბარებაზე ლითონისა და მზა პროდუქციის დაპაკეტებაზე და შეფუთვაზე:

ა) მილების ცხლად გამოყვანის უბნებში, მილგამოსაყვან განყოფილებაში მილების გაწმენდაზე (გასუფთავებაზე);

ბ) მილების ცივად გამოყვანის უბანში.

111. საბურღი განყოფილების ბრიგადირი.

112. ქუროშესადუღებელი განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული ნაჭედი ქუროს დამზადებაზე.

113. მილელექტროშესადუღებელი დანადგარის ბრიგადირ-ამწყობი.

114. საფართოებელი წნეხების უბნის ბრიგადირი.

115. მოსამზადებელი განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული წინაღობის მეთოდით მილების შედუღების უბანში.

116. უროების განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული მილების ცივი ადიდვით.

117. ცენტრიდანული მანქანების განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული მილების ჩამოსასხმელ წარმოებაში.

118. მილადიდვის განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული მილების ცივი ადიდვით.

119. საყალიბე ნარევის დამამზადებელი უბნის ბრიგადირი, დასაქმებული მიწის მოსამზადებელ უბანზე მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

120. მოსამზადებელი განყოფილების ბრიგადირი, დასაქმებული მილების ცივი ადიდვის ამოსაჭმელ განყოფილებაში.

121. მებოვე, დასაქმებული მილჩამოსასხმელ წარმოებაში.

122. საკალიბრებელი დგანის მვალცავი, დასაქმებული:

ა) ღუმელში მილების შედუღებაზე;

ბ) ნარჩილი მილების წარმოებაში.

123. მილების ცხელი გლინვის დგანის მვალცავი.

124. ღუმელში მილების შედუღების დგანის მვალცავი.

125. მილების ცივი გლინვის დგანის მვალცავი, დასაქმებული:

ა) მილების გლინვაზე შეთბობით;

ბ) მილების გლინვაზე შეთბობის გარეშე.

126. მილსაყალიბო დგანის მვალცავი.

127. ელექტრო- და ავტოურიკის მძღოლი, დასაქმებული მილების ცენტრიდანული ჩამოსხმის უბანზე.

128. მილების ამდიდავი.

129. მილების ამომღები დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

130. აირით მჭრელი, დასაქმებული მილების ჭრით.

131. მეაირე, დასაქმებული გამხურებელ მოწყობილობაზე მილების წარმოებაში.

132. გალვანიზაციით სპილენძით დაფარვის დანადგარზე დასაქმებული.

133. ლითონის ხიწვების გამცლელი, დასაქმებული საბურღი მილების გამოყვანაზე.

134. მსხვრეველი, დასაქმებული ფლუსის სადნობ განყოფილებაში.

135. ჩამოსასხმელი მანქანის ღარის მომსახურე, დასაქმებული მილების ცენტრიდანული ჩამოსხმის უბანში.

136. ბალონებისა და მილების შემდუღებელი, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოების მილგამომყვან განყოფილებაში.

137. კაზმის ჩამყრელი ღუმელში და ბოვში, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

138. ჩამსხმელ- მილჩამომსხმელი.

139. ლითონის ჩამომსხმელი, დასაქმებული მილჩამომსხმელ წარმოებაში.

140. მიწის მომმზადებელი, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში:

ა) საყალიბე ნარევის დამზადებაზე;

ბ) მიწის მოსამზადებელ განყოფილებაში.

141. გადამბრუნებ-ამწყობი, დასაქმებული ცხელ ლითონთან მუშაობისას.

142. მილების დამკალიბრებელი წნეხზე, დასაქმებული ელექტროშედუღებული და ნარჩილი მილების წარმოებაში.

143. ლითონის ჯართისა და ნარჩენების დაცალკევების ურნალზე მომუშავე, დასაქმებული მილების დამტვრევით მილსაგლინავ წარმოებაში.

144. აბაზანის მაკორექტორებელი, დასაქმებული სპილენძით დაფარვის დანადგარზე.

145. ტექნოლოგიური ღუმლის ცეცხლფარეში, დასაქმებული შესადუღებელი ღუმლების მომსახურებაზე, მილების ღუმელში შედუღების უბანზე.

146. საღებავმსრესი, დასაქმებული მიწის დასამზადებელ განყოფილებაში ბურთულებიან წისქვილზე, მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

147. მჭედელი, დასაქმებული საჭედ უროებზე და წნეხზე, დასაქმებული ნაჭედი ქუროების დამზადებით.

148. მილების მჭედელი, დასაქმებული ელექტროშედუღებულ და ნარჩილი მილების წარმოებაში მილების ბოლოების გაჭედვით.

149. მღებავი, დასაქმებული მილების შეღებვით.

150. ნიშანმდებელი, დასაქმებული მილებზე ტრაფარეტების დატანით.

151. ჩასატვირთი მექანიზმების მემანქანე, დასაქმებული მექანიზმების ჩამტვირთავ და ჩასასმელ მანქანაზე, შარჟირ-მანქანაზე, ზოდების გამოგდებაზე.

152. მემანქანე – უროებზე, წნეხებსა და მანიპულატორებზე, დასაქმებული ნაჭედი ქუროების დამზადებაზე.

153. საყალიბე მანქანის მემანქანე, დასაქმებული მდნობის ქვეშ მილების შედუღებით.

154. მეტალურგიული წარმოების ამწეს მემანქანე, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში ჩამოსასხმელი მანქანის (ველოკრანის) ხიდური ამწეს, შემოსაბრუნებელი ამწეს, კარუსელის მომსახურებაზე.

155. საბრუნი (გადამყირავებელი) მანქანის მემანქანე.

156. მილებისა და ფურცლების პაკეტების ამწყობი, დასაქმებული მილების ცივად ადიდვის წარმოებაში.

157. ლითონის გამცხელებელი.

158. აგრეგატული და სპეციალური დაზგების ამწყობი, დასაქმებული დაზგების აწყობით მილების ცივად გამოყვანის უბანში.

159. ბაგირის და მავთულების დამხვევი, დასაქმებული ელექტროდის მავთულის დახვევით, ელექტროშენადუღი და ნარჩილი მილების უბანზე.

160. ციანოვანი ხსნარების გამნეიტრალებელი.

161. საჩორტნი ჩარხის ოპერატორი, დასაქმებული ცხელ მალებში ან გამწმენდ განყოფილებაში.

162. შტრიფსების შემომჭრელ-მომამზადებელი, დასაქმებული ზოდების ნამზადისა და შტრიფსების საწყობში.

163. შემომჭრელი, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

164. ცეცხლგამძლე მასალასთან მომუშავე, დასაქმებული ფლუსის სადნობ განყოფილებაში.

165. მართვის პოსტის ოპერატორი, დასაქმებული:

ა) ცხელ სამუშაო უბანზე;

ბ) ცივ სამუშაო უბანზე.

166. მილების ცხელი გლინვის მართვის პოსტის ოპერატორი.

167. ცხელი მეთოდით მომქრომავი და მომთუთიებელი.

168. დიფუზიური მეთოდით მომქრომავი და მომთუთიებელი.

169. მილების მრჩილავი.

170. საგლინავი ინსტრუმენტების მომამზადებელი, დასაქმებული ისეთი სამუშაოების შესრულებით, რომელიც ცხელი გლინვის დგანის მომსახურებასთანაა დაკავშირებული.

171. მილების ცხელი გლინვის დგანის მვალცავის ხელშემწყობი.

172. მილის ცივი გლინვის დგანის მვალცავის ხელშემწყობი, დასაქმებული:

ა) მილების გლინვით შეთბობით;

ბ) მილების გლინვით შეთბობის გარეშე.

173. შემფიცრავი (მილძაბრას მოდელის).

174. ლითონის ჩამსმელი.

175. მილებისა და ნაგლინის გამსწორებელი, დასაქმებული:

ა) ცხელი ლითონის გასწორებაზე;

ბ) ცივი ლითონის გასწორებაზე.

176. მწნეხავ-მჭრელი.

177. ცხელი მილების მწნეხავი.

178. მწნეხავი მილებისა და ბალონების გამოცდაზე, დასაქმებული:

ა) მილსაჩამომსხმელო საამქროში და ამოჭმის მეთოდის გამოყენებისას;

ბ) დანარჩენ საამქროებში.

179. ელექტროსადნობ ღუმლების პულტის მომსახურე, დასაქმებული ფლუსის სადნობ განყოფილებაში ელექტროშენადუღი და ნარჩილი მილების წარმოებაში.

180. მუშები, დასაქმებულნი ელექტროლიტის მომზადებაზე მილების წარმოებაში.

181. მუშები დასაქმებულნი ზუმფარის ქარგოლით მილების შეკეთებაზე.

182. უშუალოდ მილების ცენტრიდანული ჩამოსხმის უბანზე ქვიშის გარეცხვით დასაქმებული მუშები.

183. უშუალოდ მილების ცენტრიდანული ჩამოსხმის უბანზე ფეროშენადნობების გავარვარებით დასაქმებული მუშები.

184. მაკრატლებზე და წნეხებზე ლითონის მჭრელი, დასაქმებული არგონრკალური და ატომურ-წყალბადური მეთოდით მილების შედუღების უბანზე.

185. როსათვის ნამზადის მჭრელ-მღუნავი, დასაქმებული მილების ღუმელში შედუღების წარმოებაში.

186. ცივი მილების, ბალონების მჭრელი, დასაქმებული:

ა) აბრაზიული ქარგოლებით და ხახუნის ხერხებით მშრალი მეთოდით ჭრით;

ბ) ჭრაზე სხვა მეთოდით.

187. ცხელი ლითონის მჭრელი.

188. მილების ღუმელში შედუღების შემდუღებელი.

189. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული მილის ქუროსაკუთხავი და შიგსაჩარხი თავის რემონტითა და აწყობით.

190. მექანიკურ-საამწყობო სამუშაოების ზეინკალი, დასაქმებული:

ა) მშრალი მეთოდით, აბრაზული ქარგოლებით მილების და ქუროების ბოლოების მოხეხვით.

ბ) მილების და ქუროს ბოლოების ხელით მოხეხვით.

191. ლითონის დამხარისხებელ-ჩამბარებელი, დასაქმებული ნამზადებისა და შტრიფსების საწყობში მილების, ქუროების, რგოლების, ნიპელების მიტანითა და დახარისხებით, აგრეთვე მილების გაზომვით.

192. მეკოპე, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

193. მრანდავი, დასაქმებული ნაწიბურსარანდ აგრეგატზე და ნაწიბურმოსაცლელ ჩარხზე.

194. კოპების, ფორმების, მიწის, ქვიშის მშრობელი, დასაქმებული საშრობი ღუმლების მომსახურებაზე, უშუალოდ მილსაჩამომსხმელო წარმოების საჩამომსხმელო განყოფილებაში.

195. საგოზავის, კომპონენტების და ფლუსების მშრობელი, დასაქმებული ფლუსების სადნობ განყოფილებაში.

196. მშრობელი, დასაქმებული მილების გაშრობით საშრობ ღუმელში, ამომჭმელ განყოფილებაში მილების ცივად ადიდვისას.

197. მშრობელი დასაქმებული ფლუსის სადნობ განყოფილებაში.

198. ნაგლინისა და მილების თერმისტი.

199. ხარატი, დასაქმებული მილების დამუშავებით:

ა) მილსაჩამომსხმელო საამქროს საწარმოო მალებში;

ბ) მილების სხვა საამქროების საწარმოო მალებში.

200. ამომჭმელი.

201. მილჩამომსხმელი- მემანქანე.

202. მილჩამომსხმელი- მეყალიბე.

203. ცხელი ლითონის ამკრები, დასაქმებული გამაციებელ სტელაჟებზე.

204. ფლუსის მდნობელი, დასაქმებული ფლუსის სადნობ განყოფილებაში.

205. ფრქვევანას მომსახურე, დასაქმებული მილების ღუმელში შედუღებით.

206. მფრეზავი (მღარავი), დასაქმებული ნაჭედი ქუროს დამზადებაზე.

207. მფრეზავი, დასაქმებული ნაკერის ნაწიბურის დამუშავებაზე.

208. მთეგავი, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში.

209. მილების გამწმენდ-გამქრევი, დასაქმებული:

ა) მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში;

ბ) მილების ცივად გამოყვანაზე.

210. ლითონის სხმულის, ნაკეთობებისა და დეტალების მწმენდავი, დასაქმებული საფანტსატყორცნ და საფანტჭავლურ დანადგარებზე.

211. მკაზმავი (კაზმის მომამზადებელი), დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოების სადნობ განყოფილებაში.

212. მეწიდე, დასაქმებული მილების ღუმელში შედუღებით.

213. მხეხავი, დასაქმებული გლინების, კალიბრების, სამართულების გახეხვით:

ა) მშრალი მეთოდით;

ბ) ემულსიის გამოყენებით.

214. მხეხავი, დასაქმებული:

ა) მშრალი მეთოდით აბრაზულ ქარგოლებით კუთხვილიანი ინსტრუმენტის ხეხვით;

ბ) მილების გახეხვით უცენტროსახეხ ჩარხებზე.

215. მშტამპავი, დასაქმებული მილების წარმოებაში მილების დაშტამპვაზე.

216. ფურცლებისა და ლენტების ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული:

ა) მილების ღუმელში შედუღების წარმოებაში და მილების ფლუსის ქვეშ შედუღებაზე;

ბ) სხვა უბნებზე და მოწყობილობებზე.

217. ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული საბურღი მილების ბოლოების მიდუღებით.

218. დგანზე მილების ელექტროშემდუღებელი დასაქმებული:

ა) არგონრკალური და ატომურ-წყალბადური შედუღების მეთოდებით და ფლუსის ქვეშ შედუღებით;

ბ) წინაღობის მეთოდით.

219. ელექტროგამპრიალებელი, დასაქმებული მილების ელექტროგაპრიალებით.

220. ხელით შედუღების ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული მილსაგლინავი გლინების ელექტროდადუღებით.

221. ხელით შედუღების ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული მილების რემონტზე.

222. ელექტრომონტიორი დასაქმებული ცენტრიდანული მეთოდით მილების ჩამოსხმის უბანში ელექტრომოწყობილობის მომსახურებით.

223. ემულსიის მომმზადებელი, დასაქმებული მილსაჩამომსხმელო წარმოებაში მიწის მოსამზადებელ განყოფილებაში.

224. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები, უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 26. ბალონების წარმოება

1. წარმოების პროცესში ნედლეულის, მზა პროდუქციის და ნახევარფაბრიკატების გადაადგილების ბრიგადირი, დასაქმებული დამამზადებელი განყოფილების საწყობში.

2. ლითონის და მზა პროდუქციის გამოყვანაზე, დახარისხებაზე, მიღებაზე, ჩაბარებაზე, პაკეტირებაზე და შეფუთვაზე მომუშავე ბრიგადირი, დასაქმებული მილების მომამზადებელ განყოფილებაში, ბალონების გამოყვანაზე და ჩაბარებაზე.

3. სპინინგ-მანქანის (შემომგლინავი) მვალცავი.

4. მილებისა და ბალონების ჩამომსხმელი.

5. მჭედელი უროებზე და წნეხებზე.

6. მჭედელი-მშტამპავი, დასაქმებული ცხელ შტამპვაზე.

7. მკალავი ცხელი მეთოდით.

8. მღებავი, დასაქმებული ბალონების შეღებვაზე.

9. სამჭედლო-საწნეხი დანადგარების გამმართავი, დასაქმებული უროების, მოსაგორი მანქანებისა და წნეხების აწყობაზე.

10. მწნეხავი ბალონებისა და მილების შემოწმებაზე, ბალონების გამოყვანაზე დასაქმებული:

ა) ამოჭმის გამოყენებით;

ბ) და სხვა სამუშაოებზე.

11. მჭრელი, დასაქმებული დისკური ხერხით ცივი მილების და ბალონების ჭრაზე.

12. ნამზადების მჭრელი (ფიტინგებისა და ბალონებისათვის);

13. ბალონების ამწყობი.

14. ზეინკალ-მეიარაღე დასაქმებული შტამპების დაკალიბრებაზე, ბალონების ჭედვისათვის.

15. მშრობელი, დასაქმებული საშრობი ღუმელების მომსახურებით ბალონების გამოყვანისას.

16. მილების და ნაგლინის თერმისტი.

17. ხარატი, დასაქმებული ბალონების ფიტინგების და ბალონების არმატურის შიგ ჩარხვასა და დაკუთხვაზე, ასევე სპეციალური ბალონების დამუშავებაზე.

18. ამომჭმელი.

19. გადამტანი, დასაქმებული ბალონების და ნამზადის ტრანსპორტირებაზე.

20. ნამზადის მხეხავი (მუშა დასაქმებული ლითონის მანკის მოცილებაზე) დასაქმებული:

ა) მშრალი მეთოდით ხეხვაზე;

ბ) აბრაზული ქარგოლების საშუალებით ემულსიის გამოყენებით, ხეხვაზე.

21. ელექტროშემდუღებელი ნახევრად ავტომატურ მანქანებზე და ელექტროშემდუღებელ ავტომატურ მანქანებზე დასაქმებულნი ბალონების (მაღალი წნევის ქვეშ) შედუღებაზე.

22. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები, უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 27. კოქსქიმიური წარმოება

1. ბენზოლის განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული ქიმიური პროდუქტების დამჭერ საამქროში დაკოქსვის დროს.

2. მეაპარატე კრიოლინლიზოლის განყოფილებაში.

3. ფენოლ-კრეზოლიტური პროდუქტების წარმოების მეპარატე, დასაქმებული ზეთის გაუფენოლინებით და გაუპირიდინებით.

4. ბეტა-პიკალინის და სუფთა პირიდინის განყოფილების მეაპარატე.

5. ინდოლის განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული პირიდინების პროდუქტების წარმოებაში.

6. კუმარონის ფისის განყოფილების მეაპარატე.

7. როდანული ალუმინის განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული ქიმიური პროდუქტების დაჭერაზე დაკოქსვის დროს.

8. მძიმე პირიდინის განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული პირიდინების პროდუქტების წარმოებაში.

9. გოგირდწყალბადის დაწვის განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული კოქსის აირის გოგირდწყალბადისაგან გაწმენდაზე.

10. სასქელებლის მეაპარატე, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

11. კონდენსაციის მეაპარატე, დასაქმებული დაკოქსვის დროს ქიმიური პროდუქტების დაჭერით.

12. აქროლვის მეაპარატე, დასაქმებული კრისტალური ნაფტალინის წარმოებაში.

13. გამოტუტვის მეაპარატე, დასაქმებული პირიდინული პროდუქტების წარმოებაში.

14. გამოორთქვლის მეაპარატე, დასაქმებული პირიდინული პროდუქტების წარმოებაში.

15. გამოწვის მეაპარატე, დასაქმებული კირის გამოწვით პირიდინული პროდუქტების წარმოებაში.

16. კარბონიზაციის მეაპარატე, დასაქმებული ფენოლურ-კრეზოლური პროდუქტების წარმოებაში.

17. გარეცხვის მეაპარატე, დასაქმებული ნედლი ბენზოლის რეკტიფიკაციის, ფისის გამომხდელ, კრისტალური ნაფტალინის, კუმარონული ფისისა და ფენონ-კრეზოლური პროდუქტების წარმოების საამქროებში.

18. კრისტალიზაციის მეაპარატე, დასაქმებული ფისის გამომხდელ საამქროში.

19. ცენტრიფუგირების მეაპარატე, დასაქმებული ფისის გამომხდელ საამქროში და დაკოქსვის დროს ქიმიური პროდუქტების დამჭერ საამქროში.

20. ფილტრაციის მეაპარატე, დასაქმებული კოქსის აირის გოგირდწყალბადისაგან გაწმენდის საამქროში.

21. სადნობის მეაპარატე დასაქმებული გოგირდის გამოდნობაზე საამქროში, სადაც ხორციელდება კოქსის აირის გაწმენდა გოგირდწყალბადისაგან.

22. აბსორბციის მეაპარატე, დასაქმებული კოქსის აირის გაწმენდით გოგირდწყალბადისაგან.

23. კონტაქტური გოგირდმჟავას წარმოების მეაპარატე, დასაქმებული კოქსის აირის გაწმენდით გოგირდწყალბადისაგან.

24. გამოსახდელი აპარატის მეაპარატე, დსაქმებული:

ა) ფენოლ-კრეოლიზური პროდუქტების, ნედლი ბენზოლის რექტიფიკაციის საამქროში კრისტალური ნაფტალინის წარმოებაში.

ბ) სქელფისთან მუშაობისას ფისის გამოსახდელ საამქროში;

25. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მეაპარატე, დასაქმებული გაუფენოლოვნების დანადგარების მომსახურებით და ჩამდინარე წყლის ბიოლოგიური გაწმენდით, საამქროში, სადაც ხდება დაკოქსვის დროს ქიმიური პროდუქტების დაჭერა.

26. კირის ჩაქრობის მეაპარატე, დასაქმებული ქიმიური პროდუქტების საამქროში დაკოქსვის დროს გამოყოფილი პროდუქტების დაჭერით.

27. აირის გაწმენდის მეპარატე, დასაქმებული კოქსის აირის გაწმენდით გოგირდწყალბადისაგან, კოქსის აირის ამოღებისა და გამოყენების საამქროში.

28. ქიმიური ხსნარების დამამზადებელი მეაპარატე, დასაქმებული კოქსის აირის გოგირდწყალბადისაგან გაწმენდის საამქროში.

29. ნეიტრალიზაციის მეაპარატე, დასაქმებული გოგირდწყალბადისაგან კოქსის აირის გაწმენდით.

30. პირიდინული განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დაჭერით.

31. მილისებრი ღუმლის მეაპარატე დასაქმებული სქელფისთან მუშაობისას ფისის გამომხდელ საამქროში.

32. სულფატის განყოფილების მეაპარატე, დასაქმებული დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დაჭერით.

33. სქელფისის ჩამტვირთავი მეაპარატე, სქელფისის ღუმლების კამერაში ჩამტვირთავი მეაპარატე, მაღალტემპერატურული სქელფისის დანადგარის მეაპარატე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

34. მცირეტონაჟიანი პროდუქტების წარმოების მეაპარატე, დასაქმებული ნედლი ბენზოლის რექტიფიკაციის საამქროში.

35. ფენოლატების გაქრევის მეაპარატე, დასაქმებული ფენოლ-კრეზოლური პროდუქტების წარმოებაში;

36. ქვანახშირის ლაქის დანადგარის მეაპარატე, დასაქმებული:

ა) სქელფისის ღუმელებზე, ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოების დროს;

ბ) აირშემკრების მომსახურებით ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში და დანადგარის მომსახურებით ფისის გამოსახდელ საამქროში.

37. მებუნკერე დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში, კოქსის მექანიზებული ჩატვირთვით.

38. საჰაერო-საბაგირო გზის მევაგონეტე, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

39. ჩამტვირთველის მძღოლი, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

40. დათბობის დანადგარის მეაირე დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

41. კოქსის ღუმლების მეაირე, დასაქმებული:

ა) სქელფისის ღუმლებზე ქვანახშირის და სქელფისის კოქსის წარმოებაში;

ბ) ქვანახშირისა და კოქსის წარმოებაში კოქსის ღუმლების გათბობის რეგულირებით, ასევე ღუმლების მომსახურებით, სადაც ხდება კოქსის აირის ამოღება და გამოყენება.

42. აირგენერატორის მომსახურე, დასაქმებული საამქროში, სადაც ხდება კოქსის აირის ამოღება და გამოყენება.

43. მტვირთავი, დასაქმებული ფისის გამოსახდელი საამქროს საწყობში ანტრაცენის და ნაფტალინის დატვირთვა-გადმოტვირთვით.

44. მტვირთავი, დასაქმებული სქელფისის ნაყარის ჩატვირთვა და გადმოტვირთვით.

45. გამოსაწმენდი კარის მუშა დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

46. მადოზირებელი, დასაქმებული ნახშირის და კაზმის დოზირებით ნახშირმოსამზადებელ წარმოებაში.

47. მსხვრეველი, დასაქმებული ნახშირის მექანიზებული და ხელით მსხვრევით ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

48. მსხვრეველი დასაქმებული ნაფტალინის მსხვრევით.

49. ტემპერატურის გამზომი, დასაქმებული ნახშირის ტემპერატურის გაზომვით ნახშირმოსამზადებელ საამქროს საწყობში.

50. ღუმლების ჩამტვირთავი დასაქმებული თერმოანტრაციტის წარმოებაში.

51. ამომვსები, დასაქმებული ქვანახშირის და სქელფისის კოქსის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) კოქსის ამოვსებაზე;

52. გამგოზავი, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) დაკოქსვის კამერების და კარების ნაკერების ამოვსებით;

53. ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში დასაქმებული მეკაბინე-გადამბრუნებელი და დამბოლოებელი.

54. საშრობი განყოფილების ცეცხლფარეში, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

55. მეკაუჭე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) სხვა მოწყობილობებზე.

56. მეჯალამბრე და მუშები დასაქმებულნი კოქსის აკრეფით რკინიგზის ხაზზე.

57. მეჯალამბრე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) სხვა სამუშაო უბნებზე;

58. ლენტური ამღები, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

59. კოქსის აირის ამოღების და გამოყენების სამქროში აირის ხაზის გაყვანილობის დამთვალიერებელი.

60. მელიუკე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

61. მეტალურგიული წარმოების ამწეს მემანქანე, დასაქმებული გრეიფერულ ამწეზე სალექარის შლამების გაწმენდით.

62. აირსაბერი მანქანების მემანქანე, დასაქმებული დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დაჭერის საამქროში.

63. მესკრეპერე და მეჯალამბრე, დასაქმებული ვაგონების მოწევით ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

64. ბულდოზერის მემანქანე, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელი საამქროს ნახშირის საწყობში.

65. სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ნახშირმოსამზადებელ საამქროში და ნახშირის სამრეცხაოში;

ბ) ბენზოლის განყოფილებაში და ფისის საწყობში დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დაჭერის საამქროში, აგრეთვე დაკოქსვის ქიმიური პროდუქტების კონდენსაციის ტუმბოების მომსახურებაზე;

გ) ფენოლურ-კრეზოლური პროდუქტების წარმოებაში ნედლი ბენზოლის რექტიფიკაციის და ფისის გამოსახდელ საამქროში და ფისებისა და ზეთის საწყობში, კრისტალური ნაფტალინის წარმოებაში.

66. სამაცივრო დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული პირიდინული პროდუქტების წარმოებაში.

67. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული:

ა) კოქსის აირის გოგირდწყალბადისაგან გაწმენდის საამქროში;

ბ) კოქსის აირის ამოღებისა და გამოყენების საამქროში და გოგირდწმენდის საამქროში;

68. ვაგონგადამყირავებლის მემანქანე, ვაგონმიმწოლის მემანქანე და ვაგონგადმყირავებლის დამყენებელი, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

69. ამწეს მემანქანე, ბულდოზერის მემანქანე, სატვირთო ავტომობილის სატვირთველის მემანქანე, დასაქმებულები სქელფისზე მუშაობისას.

70. დოლური გამაგრილებლის მემანქანე, დასაქმებული კუმარონული ფისის წრმოებაში.

71. კარებსახსნელი მანქანის მემანქანე, ჩამტვირთავი ვაგონის მემანქანე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

72. კოქსის გამომგდების მემანქანე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) სხვა ღუმლებზე.

73. სულფატის საწყობის ამწეს მემანქანე, დასაქმებული დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დაჭერის საამქროებში.

74. მექანიკური გადმომტვირთავის მემანქანე, დასაქმებული თერმოანტრაციტის წარმოებაში.

75. ხიდური გადამტვირთავის (ამწეს) მემანქანე, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

76. კოქსის მშრალად ქრობის დანადგარის მემანქანე.

77. წნეხის მემანქანე, დასაქმებული ფისის გამომხდელ საამქროში.

78. ჩამქრობი ვაგონის მემანქანე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსისი წარმოებაში.

79. კოქსის ჩამტვირთავი მანქანის მემანქანე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

80. მრეცხავი, დასაქმებული ნახშირის სამრეცხაო წარმოებაში.

81. მართვის პულტის ოპერატორი, დასაქმებული უშუალოდ ნახშირმოსამზადებელი საამქროს საწარმოო შენობაში.

82. აირსაცავის ოპერატორი, დასაქმებული ქვანახშირისა და კოქსის აირის ამოღებით და გმოყენებით.

83. კოქსის დახარისხების ოპერატორი, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

84. მკვებავის მემოტორე, ტრანსპორტიორის მომსახურე სილოსებისა და ქვანახშირის კოშკების მომსახურების მემანქანე, მსხვრეველი, მეცხავე, სავენტილაციო და საასპირაციო დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროებში.

85. ნაფტალინის მდნობელი, დასაქმებული კრისტალური ნაფტალინის წარმოებაში.

86. თიხის მასის დამამზადებელი დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

87. მუშები, დასაქმებული შლამის სალექარის გაწმენდით.

88. ნახშირგადამტვირთავი და ვაგონგადამყირავებელი ხაზების გამწმენდაზე დასაქმებული მუშები და ნახშირის აკრეფით დასაქმებული მუშები ნახშირ-მოსამზადებელ საამქროში.

89. ქიმიური პროდუქციის ჩამომსხმელი, დასაქმებული:

ა) ფისის გამომხდელ საამქროში სქელფისის ჩამოსხმის დროს;

ბ) გოგირდის ჩამოსხმის დროს, გოგირდწყალბადისაგან კოქსის აირის გაწმენდით, ნაფტალინის ჩამოსხმის დროს კრისტალური ნაფტალინის ჩამოსხმის წარმოებაში.

90. მერამპე, დასაქმებული ქვანახშირისა და სქელფისის კოქსის წარმოებაში.

91. სეპარატორ-გამნაწილებელი (მუშა), დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

92. სარეცხელასა და ტუმბოს მომსახურე, დასაქმებული დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დაჭერით.

93. ფისის გამომხდელი, დასაქმებული ქვანახშირის და სქელფისის კოქსის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) სხვა დანადგარებზე;

94. კოქსის დამხარისხებელი;

95. ტერიკონიკი, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

96. მეგვირაბე, დასაქმებული ქვანახშირის და სქელფისის კოქსის წარმოებაში:

ა) სქელფისის ღუმლებზე;

ბ) სხვა დანადგარებზე;

97. სკიპის ამწეს მეგვირაბე- მემოტორე.

98. საწარმოო შენობების ამწმენდი, დასაქმებული კოქსის ტრანსპორტიორებისა და კოქსის დამხარისხებელი შენობების აწმენდით.

99. ნაფტალინის დამფასოებელი.

100. მფილტრავი, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

101. ანტრაცენის მფილტრავი, დასაქმებული ფისის გამომხდელ საამქროში.

102. ფლოტატორი, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

103. ცენტრიფუგვით დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

104. მწმენდავი, დასაქმებული აპარატურის გაწმენდით დაკოქსვის დროს გამოყოფილი ქიმიური პროდუქტების დამჭერ საამქროში.

105. ბუნკერების გამწმენდი, დასაქმებული ნახშირმოსამზადებელ საამქროში.

106. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 28. ფეროშენადნობთა წარმოება

1. მეავტოკლავე.

2. ვაკუუმთერმული ღუმელის მეაპარატე.

3. ქრომის გამოწვის მეაპარატე, დასაქმებული ელექტროლიტური ქრომის წარმოებაში.

4. ელექტროლიზის მეაპარატე, დასაქმებული ელექტროლიტური ქრომის წარმოებაში.

5. დალექვის მეაპარატე, დასაქმებული ელექტროლიტური ქრომის წარმოებაში.

6. წარმოების პროცესში ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების და მზა პროდუქციის გადაადგილების ბრიგადირი.

7. ლითონის და მზა პროდუქციის გამოყვანის, დახარისხების, მიღება-ჩაბარების, დაპაკეტების და შეფუთვის ბრიგადირი, დასაქმებული ფეროშენადნობების ჩამოსხმით და დაცალკევებით:

ა) ცხელ მალებში;

ბ) გამაგრილებელ მალებში.

8. წიდის გადმომტვირთავი ნაყარზე;

9. ღუმლიდან კირის გადმომტვირთავი;

10. აირშემდუღებელი, დასაქმებული გარსაცმების წანამატებზე:

ა) უშუალოდ სილიციუმიანი შენადნობების გამოსადნობ ღია ღუმლებზე;

ბ) სხვა ლითონების გამოსადნობ ღუმლებზე.

11. აირგენერატორის მომსახურე, დასაქმებული კირის გამოსაწვავ საამქროში.

12. აირმაშველი, დასაქმებული კირის გამოსაწვავ საამქროში.

13. ფეროშენადნობი ღუმლის მექურე.

14. მადოზირებელი, დასაქმებული კაზმის დოზირებით:

ა) სილიციუმიანი შენადნობების გამოსადნობად;

ბ) სხვა შენადნობის გამოსადნობად.

15. მსხვრეველი, დასაქმებული ანტრაციტის მსხვრევაზე ელექტროდის მასის წარმოებასა და გამოყენებაში.

16. მსხვრეველი, დასაქმებული ფეროშენადნობებისა და კაზმის მსხვრევით.

17. ღუმლების ჩამტვირთავი, დასაქმებული კირის გამოსაწვავ საამქროში.

18. ელექტროდის მასის წარმოებასა და გამოყენებისათვის დასაქმებული კალცინატორი (გამაუწყლოებელი).

19. კათოდის მომსახურე, დასაქმებული ელექტროლიზურ წარმოებაში.

20. გუმირებით დასაქმებული (ლითონის ზედაპირზე ნატურალური ან სინთეზური კაუჩუკის მჟავაგამძლე დამცავი დანაფარის დამტანი).

21. ტექნოლოგიური ღუმლების ცეცხლფარეში, დასაქმებული კირის გამოსაწვავ საამქროში.

22. ნიშანმდებელი, დასაქმებული ფეროშენადნობების ნიშანდებით ცხელ მდგომარეობაში.

23. ნიშანმდებელი, დასაქმებული გამაგრილებელ განყოფილებაში.

24. სკიპის ამწეს მემანქანე.

25. ჩამომსხმელი მანქანის მემანქანე.

26. ექსჰაუსტერის მემანქანე, დასაქმებული მაღალი ვაკუუმის ტუმბოების მომსახურებით.

27. წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული ანტრაციტის დაქუცმაცებაზე და ელექტროდის მასის წარმოებასა და გამოყენებაში.

28. კირის გამომწველი, დასაქმებული აირით გამოწვაზე.

29. გამომწველი, დასაქმებული:

ა) მანგანუმის ორჟანგის აღდგენით მაზუთის ნახშირწყალბადებით;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

30. ოპერატორი, დასაქმებული მტვერაირასაჭერ დანადგარზე.

31. ვინიპლასტის მრჩილავი, დასაქმებული აბაზანების რემონტზე ელექტროლიტური ქრომის წარმოებაში.

32. ტყვიის მრჩილავი.

33. სქელფისის მდნობელი, დასაქმებული ელექტროდის მასის წარმოებასა და გამოყენებაში.

34. მდნობელი, დასაქმებული ფეროშენადნობების წარმოებაში, ალუმინის დნობისას მეტალთერმულ წარმოებაში.

35. ვანადიუმის ხუთჟანგის მდნობელი.

36. ფეროშენადნობების მდნობელი.

37. ელექტროსადნობი ღუმლის პულტის მომსახურე, დასაქმებული ფეროშენადნობთა ღუმლების მომსახურებაზე.

38. მოლიბდენის შემცველი მტვრის აწმენდაზე, დასაქმებული მუშები.

39. მუშები, დასაქმებული უშუალოდ ღია რკალურ ღუმლებში სილიციუმიანი შენადნობების გამოდნობაზე.

40. მუშები მუდმივად და უშუალოდ დასაქმებულნი ფეროვანადიუმის წარმოებაში.

41. მუშები, მუდმივად და უშუალოდ დასაქმებული ალუმინთერმული მეთოდით ლითონური ქრომის და ქრომშემცველი შენადნობების მიღებით.

42. ფეროშენადნობის მსხვრეველი.

43. შემზავებელი დასაქმებული ფეროშენადნობთა წარმოებაში ელექტროდის მასასთან მუშაობისას.

44. მშრობელი.

45. მზიდავი, დასაქმებული კირის გამოწვის საამქროში.

46. დამფასოებელ-შემფუთველი, დასაქმებული ფეროშენადნობების შეფუთვით.

47. ელექტროდის და ანოდის მასის მეყალიბე, დასაქმებული ელექტროდის მასის წარმოებასა და გამოყენებაში.

48. ფეროშენადნობის მწმენდავი.

49. მკაზმავი, დასაქმებული კაზმის მომზადებით:

ა) სილიციუმიანი შენადნობების გამოდნობაზე,

ბ) სხვა შენადნობების გამოდნობაზე;

50. წყალხსნარების ელექტროლიზით დასაქმებული.

51. ელექტროდის მასის გამოყენებასა და წარმოებაში დასაქმებული ელექტროდთან მომუშავე.

52. თბოტექნიკური კონტროლის და თბური პროცესების ავტომატიკის ხელსაწყოების რემონტზე, აგრეთვე ვერცხლისწყლის ვენტილების გადაწყობით დასაქმებული ელექტროზეინკალი.

53. ოსტატი, უფრისი ოსტატი, ცვლის უფროსი, უშუალოდ დასაქმებულნი ფეროშენადნობების წარმოებაზე სამუშაოს იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაოებენ.

54. ცვლაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები, რომლებიც უშუალოდ და მუდმივად დასაქმებულნი არიან სილიციუმიანი შენადნობის გამოდნობით ღია რკალურ ღუმელში.

55. ცვლაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ და მუდმივად დასაქმებულნი ფეროვანადიუმის წარმოებაში.

56. ცვლაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, რომლებიც უშუალოდ და მუდმივად დასაქმებულნი არიან ალუმინთერმული მეთოდით ლითონური, ქრომის და ქრომის შემცველი შენადნობის მიღებაზე.

    მუხლი 29. ცეცხლგამძლე წარმოება

1. შემრევ რბიებთან მომუშავე.

2. ცეცხლგამძლე მასალების ჯართის გადამრჩევ-დამხარისხებელი.

3. ცეცხლგამძლე მასალების და ნაკეთობების ღუმლიდან გადმომტვირთავი.

4. კირის ჩამქრობი.

5. მმსხვრეველი.

6. ნედლეულისა და ნახევარფაბრიკატების ჩამტვირთავი დასაქმებული ნედლეულის ჩატვირთვით ვაგონეტებში და ტრანსპორტიორის ლენტებზე:

ა) შენობებში მუშაობისას;

ბ) გარე სამუშაოებზე.

7. ნედლეულის და ნახევარფაბრიკატების ჩამტვირთავი, დასაქმებული:

ა) გვირაბისებრი საშრობის ჩატვირთვით და გადმოტვირთვით;

ბ) მასის წნეხებში ჩატვირთვით, წნეხის ბუნკერებში ან ყალიბების ბუნკერებში, აგრეთვე ვაგონეტების გვირაბისებრ საშრობებში შეგორებით.

8. ნედლეულისა და ნახევარფაბრიკატების ჩამტვირთავი, დასაქმებული ღუმლებში და ბოვებში ნედლეულის და სათბობის ჩატვირთვით.

9. სასვლელების ჩამწყობი.

10. შლამის მაკორექტირებელი.

11. ლაბორანტი, ფიზიკურ-მექანიკურ გამოცდებზე დასაქმებული:

ა) კვარცის მასალების დაფქვასა და გაცრაზე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

12. მეჯალამბრე.

13. პნევმოტრანსპორტის მემანქანე.

14. სკიპის ამწეს მემანქანე, დასაქმებული სამსხვრევ-საფქვავ და კირის გამოსაწვავ განყოფილებაში.

15. კვამლსაწოვის მემანქანე.

16. ნედლეულისა და საწვავის საწყობში მომუშავე სკრეპერის მემანქანე.

17. წისქვილის მემანქანე.

18. სარევების მემანქანე.

19. მაცივრის მემანქანე, რომელიც ემსახურება სამაცივრო დოლებს.

20. ელექტროლაფეტის მემანქანე.

21. კოპების მეტალიზატორი.

22. მექანიკური ნიჩაფის მოტორისტი.

23. სამაჯურის ჩამომცმელი.

24. გამომწველი ღუმლებზე.

25. კოპის მგოზავი.

26. გამწყობი.

27. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული წნეხისქვეშა ორმოების ამოწმენდით.

28. მწნეხავი, დასაქმებული:

ა) საშრობ შენობებში, ღუმლებთან და საშრობებთან სამუშაოდ;

ბ) სხვა სამუშაო პირობებში.

29. მექანიკურ საცერში ფხვნილის გამცრელი.

30. ქაფმასის ჩამომსხმელ-გამსწორებელი.

31. ბრიკეტის და ნამზადის ამომჭრელი, დასაქმებული:

ა) საშრობ შენობებში, ღუმლებთან და საშრობებთან სამუშაოდ;

ბ) სხვა სამუშაო პირობებში.

32. გვირაბის ვაგონებში და ღუმელში ჩამტვირთავი, დასაქმებული:

ა) გამოსაწვავ ღუმელზე და გვირაბისებრი საშრობის ვაგონებზე;

ბ) წნეხებთან და კაპსელებთან საშრობების ვაგონეტებში ჩატვირთვით.

33. მზეთავი, დასაქმებული მბრუნავი ღუმლების გაპოხვით, აგრეთვე სამსხვრევ, საფქვავ და ღუმლების განყოფილებაში.

34. ნახევარფაბრიკატების და ნაწარმის დამხარისხებელი, დასაქმებული გადმოტვირთვითა და დახარისხებით.

35. მასის შემდგენელი სარევებზე.

36. ნაწარმის, მასის და მზა პროდუქციის ამღებ-დამწყობი, დასაქმებული:

ა) საშრობ შენობებში, ღუმლებთან და საშრობებთან სამუშაოდ;

ბ) სხვა სამუშაო პირობებში.

37. მშრობელი.

38. ტრანსპორტიორი, დასაქმებული:

ა) ნედლეულის, კირის, პირიტული ნამწვის, ფხვნილების, მასის, დაუმუშავებელი, ნაჭროვანი თიხის, ცეცხლგამძლე მასალის ნაწარმის, საწვავის და წიდის ტრანსპორტირებაზე;

ბ) ჩარჩოებისა და ფირფიტების მიწოდება-მიზიდვით.

39. ტრანსპორტიორი, დასაქმებული სატრანსპორტო საშუალებების მომსახურებაზე დამსხვრეული და დაფქული ცეცხლგამძლე მასალების, კირის, ნახშირისა და კოქსის გადამუშავებაზე:

ა) შენობებში მუშაობისას;

ბ) გარე სამუშაოებზე.

40. მეყალიბე, დასაქმებული:

ა) ღუმლებზე მუშაობისას, საშრობებსა და საშრობების შენობებში, აგრეთვე პნევმო და ელექტროჩაქუჩებთან მუშაობისას;

ბ) სხვა პირობებში მუშაობისას.

41. კვამლსადენის, ალიბჭისა და საცეცხლის მწმენდავი.

42. მკაზმავ-მადოზირებელი.

43. ცეცხლგამძლე მასალების ნაკეთობების მხეხავი.

44. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებში, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 30. რკინის ფხვნილის წარმოება

1. აღდგენის მეაპარატე, დასაქმებული აირაღმდგენი განყოფილების მომსახურებით.

2. მექანიკურ საცერზე ფხვნილის გამცრელი.

3. მუშები, დასაქმებული მუფელის ღუმელის მომსახურებაზე.

4. ლითონის ფხვნილის დამფქველი.

5. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებში, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 31. ვერცხლაფოლადის, საკალიბრებელი და თერმული საამქროები

1. ლითონის დაკალიბრების, ადიდვის და გახეხვის განყოფილების ბრიგადირი.

2. ამდიდავი.

3. მავთულის ამდიდავი.

4. თერმული ღუმლების ჩამტვირთავი, დასაქმებული:

ა) ცივი ლითონის პაკეტირებით ღუმელში ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის გარეშე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

5. ლითონის გამომცდელი.

6. ნაგლინის მწრთობელი.

7. მშტამპავი-მჭედელი როტაციულ მანქანებზე, დასაქმებული შტანგის წაწვეტებით ცხელ მდგომარეობაში.

8. ლითონის მრეცხავ-მშრობელი, დასაქმებული ამოჭმული ლითონის გაშრობაზე.

9. სახეხი დანადგარების გამწყობი.

10. გამპრიალებელი.

11. მილებისა და ნაგლინის გამსწორებელი, დასაქმებული ცივი ლითონის გასწორებით.

12. ცივი ლითონის მჭრელი.

13. მილებისა და ნაგლინის თერმისტი.

14. ნახევრად ავტომატურ დანადგართან მომუშავე ხარატი, დასაქმებული შტანგის წაწვეტებით ცივ მდგომარეობაში.

15. ამომჭმელი.

16. მხეხავი.

17. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებში, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 32. პრეციზიული შენადნობის ცივი გლინვა და ადიდვა

1. ლითონისა და მზა პროდუქციის გამოყვანაზე, დახარისხებაზე, მიღებასა და შეფუთვაზე დასაქმებული ბრიგადირი.

2. ცივი გლინვის დგანის მვალცავი.

3. მავთულის ამდიდავი.

4. ცივი გლინვის დგანის მართვის პოსტის ოპერატორი.

5. პრეციზიული ფოლადისა და შენადნობების ცხლად მომლბობი, დასაქმებული თალფაქისებრ, შახტურ და ნამზადმოსაქაჩიან ღუმლებზე.

6. დაკალიბრებული ლითონისა და მავთულის ცხლად მომლბობი.

7. ლენტის გადამხვევი.

8. ცივი გლინვის დგანის მევალცლის ხელშემწყობი.

9. ლენტებისა და ფურცლების გამპრიალებელი.

10. ალმასის ადიდას გამპრიალებელი.

11. ცივი ლითონის მჭრელი, დასაქმებული დისკურ მაკრატელზე.

12. ალმასის ადიდას მბურღავი.

13. ლენტების და ფურცლების ტალკის მიმყრელი.

14. ალმასების მხეხავი.

15. ლენტების და ფურცლების ელექტროშემდუღებელი.

16. ელექტროგამპრიალებელი.

17. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებში, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 33. სამჭედლო-საწნეხი წარმოება

1. ლითონის შენელებული გაციების ჭების ბრიგადირი.

2. დამამზადებელი განყოფილების ბრიგადირი.

3. გადამბრუნებ-შემფუთველი.

4. ცხელი ლითონის მდაღავი.

5. მჭედელი, დასაქმებული უროზე და საწნეხზე.

6. უროების, წნეხების, მანიპულატორების მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ცხელი ლითონის დამუშავებაზე, საჭედი მანიპულატორის მომსახურებაზე, აგრეთვე ორთქლჰიდრავლიკურ წნეხზე.

ბ) ცივი ლითონის დამუშავებაზე.

7. ლითონის გამხურებელი (შემდუღებელი).

8. სამჭედლო-საწნეხი მოწყობილობების ამწყობი, დასაქმებული ცხელ უბნებში შტამპების აწყობით.

9. საჩორტნი ჩარხების ოპერატორი, დასაქმებული სამჭედლო მალში.

10. ლითონის ჩამსხმელი.

11. მწნეხელი-მჭრელი, დასაქმებული (ლითინის) ცივი ტეხის წნეხზე.

12. ცხელი ლითონის მჭრელი.

13. ხერხებზე, ხერხუნებსა და ჩარხებზე მჭრელი, დასაქმებული ლითონის ჭრით აბრაზული ქარგოლებით.

14. მილების და ნაგლინის თერმისტი.

15. ცხელი ლითონის ამწმენდი.

16. ელექტროქიმიური დამმუშავებელი, დასაქმებული ანოდურ-მექანიკურ ჭრაზე.

17. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულნი სამუშაოს იმ უბნებში, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა სამუშაოს მავნე პირობებში მუშაობენ:

ა) ოსტატი;

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 34. შავი მეტალურგიის საერთო პროფესიები

1. მეარმატურე, მებეტონე, მეკასრე, კალატოზი, მექვაბე, მომმქლონველი, მთეგავი, ხურო, ყალიბების დამამზადებელი, დასაქმებულნი მუდმივად იმ უბნებზე, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა მუშაობს მავნე პირობებში.

2. ლითონისა და სხვა მზა პროდუქციის გამოყვანაზე, შეფუთვაზე დაპაკეტებაზე, მიღებაზე, დახარისხებაზე მომუშავე ბრიგადირი, დასაქმებული:

ა) უშუალოდ ცხელი ლითონის სწორებაზე, ჭრაზე და დახარისხებაზე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

3. სატვირთველის მძღოლი, დასაქმებული იმ უბნების მომსახურებით, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშების უმრავლესობა მუშაობს მავნე პირობებში.

4. ლითონის ამომჩეხი.

5. აირშემდუღებელი, დასაქმებული ლილვაკების დადუღებით.

6. აირმჭრელი, დასაქმებული შენობებში.

7. საწარმოს გარდერობებში დასაქმებული მეგარდერობე.

8. მტვირთავი, დასაქმებული:

ა) ცეცხლგამძლე ნაკეთობების ჩატვირთვა- გადმოტვირთვაზე;

ბ) დამსხვრეული ფეროშენადნობის ჩატვირთვა- გადმოტვირთვაზე.

9. კალატოზი, დასაქმებული ცეცხლგამძლე წყობაზე.

10. მეკუჭნავე, დასაქმებული ნავთობის, ზეთის და ქიმიური პროდუქტების საწყობში.

11. ცხელი ლითონის მდაღავი.

12. კონტროლიორი, შავი ლითონის წარმოებაში, დასაქმებული მუდმივი კონტროლით უშუალოდ ცხელ უბნებზე და სამუშაოს მავნე პირობებიან უბნებზე.

13. ნიშანმდებელი, დასაქმებული:

ა) ლითონის ცხელ მდგომარეობაში ნიშანდებით;

ბ) ცივი ლითონის ნიშანდებით:

14. ჰიდროპნევმატიკური დანადგარის მემანქანე.

15. ელმავლის მემანქანე, მუდმივად დასაქმებული უბნების მომსახურებით, სად ც საწარმოოს ძირითადი მუშები მუშაობენ მავნე პირობებში.

16. საგლინავი დგანის წამყვანი ძრავის მემანქანე.

17. ვენტილაციური და ასპირაციული დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული დანადგარების მომსახურებით, რომლებიც განლაგებულია საწარმოო შენობებში.

18. სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ზეთის, ნავთობის პროდუქტებისა და დაქლორილი წყლის გადაქაჩვით;

ბ) ტუმბოების მომსახურებით სარდაფებში, სადაც არ არის დღის შუქი;

19. ამწეს მემანქანე, მუდმივად დასაქმებული უბნების მომსახურებით, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშები მუშაობენ მავნე პირობებში.

20. მოძრავი ხსნარსარევის მემანქანე.

21. სპეცტანსაცმლის სარეცხის მემანქანე, დასაქმებული სპეცტანსაცმლის შეკეთებით.

22. ბულდოზერის მემანქანე, ტრაქტორისტი, ტრანსპორტიორის მომსახურე, მეტაკელაჟე მუდმივად დასაქმებულნი იმ უბნების მომსახურებით, სადაც ძირითადი საწარმოო მუშები მავნე პირობებში მუშაობენ.

23. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული რკინიგზის ამწეს მომსახურებით:

ა) შიგაწვის და ორთქლის ძრავაზე;

ბ) ელექტროძრავაზე;

24. ექსკავატორის მემანქანე დასაქმებული:

ა) შიგაწვის და ორთქლის ძრავაზე;

ბ) ელექტროძრავაზე;

25. მესპილენძე, დასაქმებული ქშინის დამზადებით.

26. ოპერატორი, დასაქმებული მტვერაირსაჭერი დანადგარების მომსახურებით.

27. მართვის პოსტის ოპერატორი, დასაქმებული სამუშაოს ცხელ უბნებში.

28. პირომეტრისტი, მუდმივად დასაქმებული ტემპერატურის გაზომვით.

29. სინჯის ამღები, დასაქმებული ბრძმედის აირის სინჯის აღებით, აგრეთვე სინჯის აღებით ცხელ უბნებში და მავნე პირობებიან უბნებში.

30. მუშები, დასაქმებულნი ბრძმედისა და მარტენის ღუმელის აირსადენების გაწმენდით.

31. მუშები, დასაქმებულნი ცხელი უბნების მომსახურებით ან მავნე პირობებიან სამუშაოებზე.

32. გვარლის ნაწარმის ზეინკალი.

33. ყველა დასახელების ზეინკალი და ელექტრო-მონტიორი, დასაქმებული აგრეგატების და მოწყობილობების რემონტსა და მომსახურეობაზე, იმ უბნების მუდმივი მომსახურებით, სადაც უმრავლესი ძირითადი საწარმოო მუშები მუშაობენ მავნე პირობებში.

34. ჩამომსხმელი, დასაქმებული ნავთობიანი ცისტერნების ჩამოსხმით და დაორთქვლით, აგრეთვე მაზუთის ჩამოსხმითა და ჩასხმით.

35. მზეთავი (შემზეთი), დასაქმებული:

ა) ცხელ უბნებში;

ბ) მექანიზმების ცივ მდგომარეობაში შეზეთვით;

36. ლითონის დამხარისხებელ-ჩამბარებელი, დასაქმებული მზა პროდუქციის ცივი გამოყვანის უბნებზე, აგრეთვე ლითონის დახარისხებასა და ჩაბარებაზე.

37. დამხარისხებელი, დასაქმებული:

ა) ცხელი ჭურჭლის აღებითა და დახარისხებით;

ბ) ცხელი ლითონის დახარისხებით;

38. მშრობელი, დასაქმებული მოკალული ჭურჭლის გაშრობით.

39. ხარატი დასაქმებული:

ა) ცეცხლგამძლე მასალების გაჩარხვით;

ბ) ვალცების დამუშავებით;

40. საწარმოო შენობის დამლაგებელი, დასაქმებული ცხელ სამუშაო უბნებში, მეტალურგიულ, კოქსქიმიურ და ცეცხლგამძლე მასალების საამქროებში.

41. ცხელი ლითონის ამწმენდი.

42. წიდის და ხენჯის ამწმენდი.

43. სამსახურეობრივი შენობების დამლაგებელი, სანიტარულ-ჰიგიენური შენობების დამლაგებლები.

44. გამწმენდი, დასაქმებული:

ა) მოკალული ჭურჭელის წმენდით.

ბ) სავენტილაციო დანადგარების მტვრის კამერების გაწმენდით.

45. ლითონის მეშტაბელე დასაქმებული, ზოდების და ნაკეთობების საწყობში, აგრეთვე საწარმოო მალებში განთავსებული მზა პროდუქციის საწყობში.

თავი V

ფერადი მეტალურგია

    მუხლი 35. მეტალურგიულ წარმოებაში გასამდიდრებლად მასალების დაფშვნა და კაზმვა

1. ბუნკერში ჩამტვირთავი.

2. მწონავი, დასაქმებული კაზმის აწონვით.

3. სპეციალურ ცხავთან მომუშავე.

4. მადოზირებელი.

5. მსხვრეველი, დასაქმებული:

ა) თიხა-მიწის წარმოებაში ცხელი ცხობურას მსხვრევაზე;

ბ) სხვა მადნის მსხვრევაზე, მლღობი შპატის და მასალების მსხვრევაზე.

6. პულპის სველი დაფქვის კლასიფიკაციაზე დასაქმებული მუშა.

7. ვაგონსაყირავებლის მემანქანე.

8. წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული მადნის დაქუცმაცებაზე და დაქუცმაცებული მასალის კლასიფიკაციაზე.

9. გამცრელი დანადგარის მემანქანე.

10. ზეინკალ-შემკეთებელი და მუშები, დასაქმებული კაზმის საამქროებში:

ა) მოწყობილობების შეკეთებაზე;

ბ) მოწყობილობების მომსახურებაზე.

11. შემრევი.

12. მადნის დამხარისხებელი.

13. მკვებავის მოტორისტი და ტრანსპორტის მუშა, დასაქმებული:

ა) თიხამიწის წარმოებაში ცხელი ცხობურას ტრანსპორტირებაზე;

ბ) მადნისა და მასალების ტრანსპორტირებაზე.

14. კაზმის შემდგენელი.

15. ელევატორის მომსახურე მუშა.

16. კაზმის საამქროებში ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე დასაქმებული ელმონტიორი.

17. ცვლის უფროსი, დასაქმებული კაზმის საამქროებში და განყოფილებებში.

    მუხლი 36. ტყვიის წარმოებაში სამსხვრევი (დამქუცმაცებელი) და კაზმის საამქროები

1. ბუნკერში ჩამტვირთავი.

2. დამქუცმაცებელი და მადოზირებელი.

3. ამწეს მემანქანე.

4. სკიპის ამწეს მემანქანე.

5. წისქვილის მემანქანე, მკვებავის მემანქანე.

6. მეტალურგიული მოწყობილობების რემონტზე (შეკეთებაზე), დასაქმებული მუშები და ზეინკალ-შემკეთებლები.

7. მზეთავი და შემრევი.

8. ჯამბარასთან მომუშავე.

9. ტრანსპორტზე მომუშავე.

10. ელევატორის მოსამსახურე მუშა.

11. კაზმის შემდგენელი.

12. ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე მომუშავე ელექტრომონტიორი.

13. ოსტატი.

    მუხლი 37. ფერადი და იშვიათი ლითონების მადნის, მლღობი შპატისა და მასალების, რომელიც შეიცავს 10%-სა და მეტ თავისუფალ სილიციუმის ორჟანგს გადამუშავება

1. დამქუცმაცებელ და კაზმის-დამქუცმაცებელ საამქროებში, გამამდიდრებელ ფაბრიკებში, მეტალურგიულ ქარხნებში, შახტებში, საბადოების გადამმუშავებელ ქარხნებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ოსტატები;

2. მუშები, დასაქმებულნი სრული სამუშაო დღით ჩამოთვლილ საამქროებში და ქარხნებში მოწყობილობების შეკეთებაზე.

    მუხლი 38. საჰაერო-საბაგირო გზის ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი სადგური

1. ბუნკერში ჩამტვირთავი.

2. საჰაერო-საბაგირო გზის ვაგონეტის გამცილებელი, დასაქმებული ცარიელი და დატვირთული ვაგონეტების დაგორებაზე ჩართვის ადგილიდან გზის ხაზამდე.

3. საჰაერო საბაგირო გზის სადგურებში მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ზეინკალ-შემკეთებელი და მორიგე ელექტროზეინკალი.

4. ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 39. სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, ალმასის ნედლეულის და მლღობი შპატის, ფერადი და იშვიათი ლითონების მადნის გამდიდრება, გარდა ნიობიუმის მადნებისა

1. შემრევი, დასაქმებული:

ა) ოქროს ამომღებ ფაბრიკებში ციანირების პროცესებზე;

ბ) კალის, დამყვან ფაბრიკებში;

გ) დანარჩენ გამამდიდრებელ პროცესებზე.

2. ამალგამატორის მუშა.

3. ვაკუუმდამლექის და სასქელებლის მეაპარატე, დასაქმებული:

ა) ოქროს ამომღებ ფაბრიკებში ციანირების პროცესებზე;

ბ) გამდიდრების სხვა პროცესებზე.

4. კირის რძის დამამზადებელი მეაპარატე.

5. გამოტუტვის მეაპარატე.

6. მებეტონე, დასაქმებული:

ა) სამსხვრევ საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) გამამდიდრებელი ფაბრიკების სხვა საწარმოო საამქროებში (განყოფილებებში).

7. თხევადი მინის მხარშავი.

8. აირშემდუღებელი, დასაქმებული ოქროს ამომღები ფაბრიკების რეაგენტების საამქროებში, ციანირების და დაამალგამების უბნებში.

9. ჰიდრომემონიტორე, დასაქმებული სილის ჩარეცხვით ბუნკერებში.

10. შხამიანი ქიმიკატების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე დასაქმებული მტვირთავი.

11. რეაგენტების მადოზირებელი, დასაქმებული:

ა) ოქროს ამომღებ ფაბრიკებში ციანირების პროცესებზე;

ბ) სხვა გამამდიდრებელ პროცესებზე.

12 დასაქუცმაცებელი მასალის ჩამტვირთავი.

13. ძვირფასი (ძვირადღირებული) პროდუქციის კონტროლიორი.

14. რენ გენოსტრუქტურულ და აპარატების მომსახურე ლაბორანტი.

15. ბულდოზერის მემანქანე, დასაქმებული საბადოსა და კონცენტრატების ტრანსპორტირებაზე.

16. კომპრესორის დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული კომპრესორის მომსახურებაზე.

17. სატუმბი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ვაკუუმტუმბოს და აირჩამბერის მომსახურებაზე.

18. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ოქროსამომღებ ფაბრიკებში დაამალგამებაზე და ციანირებაზე;

ბ) სამსხვრევ საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) გამამდიდრებელი ფაბრიკის სხვა საწარმოო საამქროებში.

19. ექსკავატორის მემანქანე, დასაქმებული ექსკავატორის მომსახურებაზე:

ა) შიგაწვის ძრავიანზე;

ბ) ელექტრულ ძრავიანზე.

20. სატუმბი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული გამამდიდრებელ ფაბრიკებში და ნარჩენების მეურნეობაში.

21. წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული სპირალის და ლარტყის კლასიფიკატორებზე და ჰიდროციკლონებზე.

22. მრეცხავი, დასაქმებული ვარცლისებურ სამრეცხაოზე დოლისებურ გამრეცხზე.

23. შლამის დამმუშავებელი.

24. ეთილის დამმუშავებელი, დასაქმებული:

ა) ეთილის ხელით გადმოტვირთვასა და დამუშავებაზე;

ბ) ეთილის ჰიდრავლიკური მეთოდით გადმოტვირთვაზე.

25. მართვის პულტის ოპერატორი დასაქმებული მადნის გამამდიდრებელ საამქროში.

26. მზიდავი (გადამგორებელი) დასაქმებული გამამდიდრებელ ფაბრიკებში.

27. მლექავი (შემგროვებელი).

28. ხურო, დასაქმებული:

ა) სამსხვრევ საამქროებში და განყოფილებებში;

ბ) გამამდიდრებელი ფაბრიკების დანარჩენ საწარმოო საამქროებში (განყოფილებებში).

29. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა.

30. სინჯის ამღები, დასაქმებული:

ა) ნარჩენების ფაბრიკაში;

ბ) სხვა უბნებში.

31. ტყვიის გამამდიდრებელი საამქროს დანადგარების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

32. რეაგენტების გამხსნელი მუშა.

33. ციანის ნალღობის აღდგენაზე მომუშავე.

34. ჩამოსხმის და ნარჩენების დანალექის მარეგულირებელი, დასაქმებული დამბის წაზრდაზე და უბანზე ნარჩენების ჩამოსხმაზე.

35. სეპარირებაზე დასაქმებული მუშა:

ა) სეპარირების დროს მშრალ პროცესზე;

ბ) სეპარირების დროს სველ პროცესზე.

36. მეტალურგიული დანადგარების შემკეთებელი მუშები და ზეინკალ-შემკეთებლები დასაქმებულები დანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე:

ა) ოქროს ამომღები ფაბრიკების - რეაგენტების და დაამალგამირების საამქროებსა და უბნებში;

ბ) სამსხვრევ საამქროებსა და განყოფილებებში, ასევე ტყვიის გამამდიდრებელ საამქროებში.

გ) სხვა დანარჩენ გამამდიდრებელი ფაბრიკების საწარმოო საამქროებში.

37. ტრაქტორისტი, დასაქმებული მადნის და კონცენტრატების ტრანსპორტირებაზე.

38. საწარმოო შენობის დაამალგამების დასაქმებული:

ა) დაამალგამირების განყოფილებაში;

ბ) სხვა საწარმოო შენობებში.

39. შემფუთველი - დამლაგებელი, დასაქმებული კონცენტრატების შერჩევასა და შეფუთვაზე.

40. გამფილტრავი (გამწურავი).

41. ფლიტოგრავიტაციული მომუშავე, დასაქმებული წარმართვაზე:

ა) სელექტიური და კოლექტიური ფლოტაციის პროცესის გაძღოლაზე;

ბ) დამყვან ფაბრიკებში კონცენტრაციულ მაგიდაზე ფლიტოგრავიტაციული პროცესის ჩატარებაზე.

42. მხეხავი, დასაქმებული ოქრისშემცველი მადნების და სილის გამდიდრებაზე.

43. მთის ქანის მხეხავი, დასაქმებული დამყვან ფაბრიკებში.

44. რაბზე მომუშავე, დასაქმებული ოქროს შემცველი მადნის გამდიდრებით რაბზე.

45. ექსტრაქტორზე მომუშავე, დასაქმებული:

ა) ოქროს ამომღებ ფაბრიკაში ციანირების პროცესებზე;

ბ) გამდიდრების სხვა პროცესებზე.

46. ელექტროშემკეთებელი, დასაქმებული ელექტრო მოწყობილობების მომსახურებაზე:

ა) ოქროს ამომღებ ფაბრიკაში, რეაგენტების საამქროს დაამალგამების და ციანირების უბნებში;

ბ) ტყვიის გამამდიდრებელ და სამსხვრევ საამქროებში და განყოფილებებში მოწყობილობების რემონტზე;

გ) გამამდიდრებელი ფაბრიკის დანარჩენ საამქროებში.

47. ხელით ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული ოქროს ამომღები ფაბრიკის რეაგენტების საამქროში და დაამალგამების და ციანირების უბნებში.

48. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები:

ა) ოსტატი;

ბ) დასაქმებული სამსხვრევ და დაამალგამების საამქროებში ციანირების პროცესებზე;

გ) დასაქმებული გამამდიდრებელი ფაბრიკის დანარჩენ საამქროებში.

49. ტექნიკოსი, დასაქმებული რენ გენის აპარატურის აწყობაზე.

    მუხლი 40. ნიობიუმის (ლოპარიტული) მადნის გამდიდრება

1. გამომტუტავის მეაპარატე.

2. აირშემდუღებელი.

3. სპეციალურ ცხავთან მომუშავე.

4. მტვირთავი, დასაქმებული კონცენტრატების დატვირთვაზე.

5. მსხვრეველი.

6. ამწეს მემანქანე.

7. წისქვილის მემანქანე.

8. კონვეერის მემანქანე.

9. მლექავი.

10.     სინჯის ამღები.

11.     მეტალურგიული მოწყობილობის შემკეთებელი, ხურო.

12.     კუდების მეურნეობის, კუდების ჩამოსხმის და დალექვის მარეგულირებელი.

13.     სეპარირებაზე დასაქმებული სეპარატორი.

14.     ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) მოწყობილობების შეკეთებაზე;

ბ) მოწყობილობების მომსახურებაზე;

გ)კონცენტრატების მშრობელი.

15.     საწარმოო შენობების დამლაგებელი.

16.     შემფუთავი, დასაქმებული კონცენტრატების შეფუთვაზე.

17.     ფლოტატორი.

18.     ელექტროშემკეთებელი.

19.     ხელით ელექტროშემდუღებელი.

20.     ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ფაბრიკის დირექტორი;

ბ) მთავარი ინჟინერი;

გ) მთავარი მექანიკოსი;

დ) მთავარი ტექნოლოგი;

ე) ტექნიკური კონტროლის უბნის უფროსი;

ვ) ოსტატი;

ზ) ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიის ინჟინერი;

თ) ტექნიკოსი;

ი) ლაბორანტი;

კ) ოსტატი, დასაქმებული ლოპარიტული (ნიობიუმის) მადნის გამდიდრებასა და გაშრობაზე.

    მუხლი 41. კონცენტრატების მადნის და სხვა მასალების გაშრობა, გამოწვა, გახურება, შეცხობა, დაბრიკეტება

1. ავტოკლავზე დასაქმებული მუშა.

2. ბრიკეტირებისათვის ნარევის დამამზადებელი მეაპარატე.

3. ბრიკეტის წნეხის მეაპარატე:

ა) კობალტის და კადმიუმის წარმოებაში;

ბ) სხვა ფერადი ლითონების წარმოებაში.

4. მეტალურგიული მოწყობილობების ზეინკალ-შემკეთებელი და სხვა მუშები.

5. ბრიკეტების ჩამომხსნელი (ამომღები).

6.ელექტროშემკეთებელი.

7. ოსტატი.

    მუხლი 42. შეცხობა და გამოწრთობა

1. აგლომერირებაზე დასაქმებული მუშა.

2. მადოზირებელი, დასაქმებული თიხამიწის წარმოებაში:

ა) საცხობ ღუმელებზე;

ბ) დამხმარე მოწყობილობებზე (სარევზე, კოლექტორზე, ელევატორზე და სხვა).

3. ამწეს მემანქანე.

4. გამხურებელი.

5. აგლომერაციის საამქროებში დასაქმებული მეტალურგიული მოწყობილობების შეკეთების ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

6. საწარმოო შენობის დამლაგებელი, დასაქმებული საცხობ და გამახურებელ საამქროებში

7. კაზმის მომმზადებელი.

8. სააგლომერაციო საამქროში ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

    მუხლი 43. საკაზმე განყოფილება

1. მადოზირებელი.

2. მსხვრეველი.

3. სამსხვრევ-საფქვავ-დამხარისხებელი მექანიზმების მემანქანე.

4. საცრელი დანადგარის მემანქანე.

5. დამხმარე მუშა, დასაქმებული გამომწვარი აგლომერატის დალაგებაზე.

6. შემრევი (შემზავებელი).

7. ტრანსპორტის (დამხმარე) მუშა.

    მუხლი 44. შეცხობის საამქროები და განყოფილებები

1. დამხმარე მუშა, დასაქმებული აგლომერატის გადაგორებაზე.

2. მეტალურგიული მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ზეინკალი და მუშა.

3. ლენტური მანქანის შემზეთავი.

4. ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

5. შეცხობისა და გახურების საამქროს ოსტატი.

    მუხლი 45. გამოწვა და შრობა

1. მსხვრეველი.

2. გამოსაწვავი ღუმელის ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

3. კაზმის ჩამტვირთავი.

4. ნაცრის გადამყრელი მუშა.

5. სამრეწველო ღუმლების, ქვაბების და აგრეგატების კალატოზი.

6. კლასიფიკატორი.

7. ტექნოლოგიური ღუმელების ცეცხლფარეში.

8. ამწეს მემანქანე.

9. წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული ფაინშტაინის დაქუცმაცებაზე.

10.     გასაცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ნამწვის გაცრაზე.

11.     გამომწველი.

12.     მეტალურგიული მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ზეინკალ-შემკეთებელი.

13.     შემზეთავი.

14.     გადამტანი მუშები.

15.     გადამტანი მუშა, დასაქმებული გამოსაწვავი ღუმელის ზემო ნაწილში.

16.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

17.     ფრქვევანაზე დასაქმებული მუშა.

18.     ღუმლისა და აირსადენის მწმენდავი, დასაქმებული გამოსაწვავ საამქროში.

19.     ელევატორზე დასაქმებული მუშა.

20.     ელექტროშემკეთებელი.

21.     გამოსაწვავი საამქროს ცვლის ოსტატი.

22.     ნაცრის გადამყრელი მუშა, ტექნოლოგიური ღუმლის ცეცხლფარეში, დასაქმებული საშრობი ღუმლების და დოლების მომსახურებაზე.

23.     მტვერაირდამჭერი დანადგარის მომსახურებაზე დასაქმებული ოპერატორი.

24.     მშრობელი.

25.     ტრანსპორტიორის მომსახურე, დასაქმებული:

ა) საშრობ საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) მშრალი კონცენტრატებისა და მადნის საწყობებსა და ბუნკერებში.

    მუხლი 46. საშრობი განყოფილებები

1. ამწეს მემანქანე.

2. დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის).

3. მეტალურგიული მოწყობილობების ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

4. მკვებავის მოტორისტი დასაქმებული საშრობი ღუმლისა და დოლების ჩატვირთვაზე.

5. მპოხავი.

6. ჯამბარაზე დასაქმებული მუშა.

7. საწარმოო შენობების დამლაგებელი.

8. ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

    მუხლი 47. პირიტული კონცენტრატებისა და კეკის საშრობ-საკაზმე საამქროები

1. კონტროლიორი.

2. ეკსგაუსტერის მემანქანე.

3. სინჯის ამღები.

4. საშრობ საამქროში და განყოფილებაში დასაქმებული ცვლის ოსტატი.

    მუხლი 48. ლითონებისა და შენადნობების დნობა (გარდა ტყვიისა)

1. ჩამტვირთველი მემანქანე.

2. ელექტრო და ავტოურიკის მემანქანე.

3. აირმჭრელი.

4. კაზმის ჩამტვირთავი.

5. ანოდური ბოყვიდან ლითონის ჩამომსხმელი.

6. კონვერტერის მუშა.

7. ელექტრიკოსი.

8.  ლითონისა და შენადნობების ჩამომსხმელი.

9.  გასაცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ცინკის მტვერის გაცრაზე.

10.     ამწეს მემანქანე.

11.     ელმავლის მემანქანე.

12.     გავარვარებული კლინკერის გამოშვებაზე დასაქმებული გამომწველი.

13.     მეორადი შლამების დამმუშავებელი.

14.     მართვის პულტის ოპერატორი.

15.     მეღუმელე, თუთიის მტვერის წარმოების მუშა.

16.     მდნობელი.

17.     სინჯის ამღები.

18.     ფერადი ლითონებისა და შენადნობების ჩამომსხმელი.

19.     სადისტილიაციო ღუმლის რაიმოვკაზე დასაქმებული მუშა.

20.     მეტალურგიული მოწყობილობების ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

21.     ტრანსპორტიორის მომსახურე.

22.     ზეინკალ-სანტექნიკოსი, დასაქმებული მეტალურგიული აგრეგატის მომსახურებაზე.

23.     მზიდავი.

24.     საბრუნავი მასალებისა და წიდის დამლაგებელი.

25.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

26.     ფრქვევანის მომსახურე მუშა, დასაქმებული ღუმელებსა და ქვაბებზე ლითონის რაფინირებაზე.

27.     კალის ორმაგი ქლორიდის დამამზადებელი.

28.     სტიბიუმის გამპრიალებელი.

29.     მოწყობილობების გამწმენდი და მტვრის ამწმენდი.

30.     ხელით ელექტროშემდუღებელი.

31.     ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

    მუხლი 49. ქლორირების საამქრო

1. მეტალურგიული მოწყობილობების ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

2. ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

    მუხლი 50. ფიუმინგდანადგარზე აქროლების მეთოდით წიდის გადამუშავება (კალის წარმოებაში)

1. მორიგე და შემკეთებელი.

2. კაზმის ჩამტვირთავი.

3. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ხიდური ამწეს მომსახურებაზე;

ბ) ფიუმინგდანადგარის გრეიფერული ამწეს მართვაზე.

4. მდნობელი.

5. მეჯამბარაზე დასაქმებული მუშა.

6. ფრქვევანაზე დასაქმებული მუშა.

7. კაზმის შემდგენელი.

    მუხლი 51. მეტალურგიული საამქრო

1.  მღებავი, მუდმივად დასაქმებული მეტალურგიულ საამქროში.

2.  დურგალი, მუდმივად დასაქმებული მეტალურგიულ საამქროში.

3.  მეჯამბარაზე დასაქმებული მუშა.

4.  მებათქაშე, მუდმივად დასაქმებული მეტალურგიულ წარმოებაში.

5.  მეგარდერობე, დასაქმებული სანიტარ ულ-საყოფაცხოვრებო შენობაში.

6.  მდნობებისა და საბრუნავი მასალების მსხვრევაზე დასაქმებული მმსხვრეველი.

7.  სამრეწველო ღუმელების, ქვაბების და აგრეგატების კალატოზი-მეღუმელე, დასაქმებული სადნობი ღუმლის ცხელ რემონტზე.

8.  ამწეს მემანქანე, დასაქმებული ტელფერის მართვაზე.

9.  სპეცტანსაცმლის მრეცხავი.

10.     მუშა, დასაქმებული:

ა) სადნობი ღუმელის ცხელ რემონტზე;

ბ) ღუმლის გასაქრევი მილების გაგლესვით.

11.     დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული კონცენტრატების ტომრების (ტარის) გამობერტყვით და შეკეთებით.

12.     შესაკეთებელი ცეცხლგამძლე მასალების და თერმული ნარევების დამამზადებელი.

13.     მტვრის გადამმუშავებელი საამქროს განყოფილებაში დასაქმებული მუშები.

14.     ლითონის ჟანგისა და თუთიის მტვრის მიწოდებაზე დასაქმებული ტრანსპორტის მუშა.

15.     ფლუსის (მდნობი) და საბრუნავ მასალებზე დასაქმებული ტრანსპორტის მუშა.

16.     თუთიის მტვრის და ლითონის ორჟანგის შეფუთვა-დაწყობაზე დასაქმებული შემფუთავი-დამწყობი.

17.     ლითონისა და შენადნობის ფილების, ანოდის და შოთების წმენდაზე დასაქმებული პროდუქციის მწმენდავი.

18.     დროსისგან ღუმელისა და ანოდის გაწმენდაზე დასაქმებული მუშა.

19.     სადნობი ღუმელების მომსახურე ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტომოწყობილობების ქვესადგურში.

20.     ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი – მეტალურგიული სადნობი საამქროს ოსტატი, დასაქმებული მტვრის გადამუშავებაზე.

    მუხლი 52. ტყვიის გადამუშავება

1. მეაგლომერატე.

2. აორთქვლის მეაპარატე, დასაქმებული ტუტის რეგენერაციაზე.

3. გამომტუტავის მეაპარატე.

4. ბუნკერში ჩამყრელი, დასაქმებული აგლომერაციის საამქროს კაზმის განყოფილებაში.

5. მეგარდერობე, დასაქმებული სანიტარიულ-საყოფაცხოვრებო შენობებში.

6. ქვის და შტეინის მსხვრეველი (დამქუცმაცებელი).

7. კაზმის ჩამტვირთავი.

8. ტექნოლოგიური ღუმლების ცეცხლფარეში, დასაქმებული:

ა) რაფინირების ქვაბების მომსახურებაზე;

ბ) პერკინსის ღუმლებისა და ქვაბების მომსახურებაზე.

9. კონვერტერზე დასაქმებული მუშა.

10. მეჯალამბრე, დასაქმებული საკერძეს მოედანზე.

11. სკიპის ამწეს მემანქანე.

12. კვამლსაწოვის მემანქანე.

13. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ტყვიის წარმოებაში;

ბ) წიდის დასუფთავებაზე.

14. საქვაბის ცეცხლფარეში, დასაქმებული ქვაბი-უტილიზატორის მომსახურებაზე.

15. ექსჰაუსტერის მემანქანე.

16. ელმავლის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) შახტური ტიპის სადნობ ღუმლის ჩატვირთვაზე;

ბ) სადნობი ღუმლის მომსახურებაზე.

17. გამომწველი, დასაქმებული ღუმელში მასალების გამოწვაზე.

18. ღუმელზე მომუშავე, დასაქმებული ველცღუმლიდან თუთიის მჟავის მიღებაზე.

19. მდნობელი, დასაქმებული:

ა) ღუმელში ტყვიის აგლომერატის და ტყვიის შემცველი მასალების აღდგენით დნობაზე;

ბ) მადნის და აგლომერატის დნობაზე, ცეცხლურ და ჟანგბადით ტყვიის რაფინირებაზე;

გ) ტყვიაკალციუმიანი ან სხვა ლიგატურის მომზადებასა და ჩატვირთვაზე;

დ) ტყვიის კუპელირებაზე;

ე) აგრეთვე ქშინის შემოწმებაზე და გაწმენდაზე, ცხელი წიდის გამოშვებასა და გრანულირებაზე.

20.     დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული სადნობ საამქროში.

21.     მწრთობელი, დასაქმებული ტყვიაშემცველი მასალების ჩატვირთვაზე (კონცენტრატების, მტვრის და საბრუნავი მასალების).

22.     სავენტილაციო და აირსავალი სისტემის პროფილაქტიკურ შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

23.     სადნობი ღუმელბის კაზმის მიმწოდებელი მუშები.

24.     მუშები, დასაქმებული ტყვიის წარმოების მოქმედ საამქროებში და სამონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოებზე (სადნობ, აგლომერაციულ, მარაფინირებელ, გამოსახდელ, სააკუპელაციო).

25.     მუშები, დასაქმებულები დახურულ შენობებში კოქსის მექანიკურ დახარისხებაზე.

26.     მუშები, დასაქმებულები სპეცტანსაცმლის და სპეცფეხსაცმლის შეკეთება- გაწმენდაზე.

27.     ფერადი ლითონების და შენადნობების ჩამომსხმელი.

28.     შემრევი.

29.     მრანდავი.

30.     ტრანსპორტის მუშა, დასაქმებული ღუმელისთვის მადნის კონცენტრატების და კაზმის მიწოდება-გადმოტვირთვაზე.

31.     დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის).

32.     საბრუნავი მასალებისა და წიდის დამლაგებელი.

33.     ღუმელბისა და აირსავალების მწმენდავი, დასაქმებული როტორების და სავენტილაციო სისტემის მილგაყვანილობის გაწმენდაზე.

34.     კაზმის ჩამტვირთავი.

35.     ელევატორზე დასაქმებული მუშა.

    მუხლი 53. მეტალურგიული საამქრო

1. კონტროლიორი.

2. სპექტრული ანალიზის ლაბორანტი.

3. სინჯის ანალიზის ლაბორანტი.

4. პულტის მართვის ოპერატორი.

5. სინჯის ამღები.

6. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

7. მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

8. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული მოწყობილობების შეკეთებაზე.

9. ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტრომოწყობილობების შეკეთებაზე.

10. ელექტრომოწყობილობების მომსახურეობაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი.

11. აგლომერაციული, სადნობი, რაფინირების ფუმინგური და კუპელაციური საამქროების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ოსტატი;

ბ) მექანიკოსი და ელექტრიკოსი ;

გ) საამქროს უფროსი;

დ)უფროსის მოადგილე;

ე) უფროსი მექანიკოსი;

ვ) ელექტრიკოსი ;

ზ) საამქროს უფროსი;

თ) საამქროს უფროსის მოადგილე,

ი) ჰიდრომეტალურგიული;

კ) მტვერდამჭერი საამქროს მექანიკოსი;

ლ) ელექტრიკოსი.

    მუხლი 54. ვერცხლისწყლის წარმოება

1. განეიტრალების მეაპარატე.

2. საწარმოო აბაზანების მეაპარატე.

3. მადნის მსხვრეველი.

4. კაზმის ჩამტვირთავი.

5. მზა პროდუქციის საწყობში მომუშავე მეკუჭნავე.

6. კონდესატორების მომსახურებაზე დასაქმებული მუშა.

7. სკიპის ამწეს მემანქანე.

8. სპეცტანსაცმლის მრეცხავი-მემანქანე.

9. ნედლეულისა და მასალების გამომწველი.

10.     სპეცფეხსაცმლის შემკეთებელი.

11.     მტვერდამჭერი დანადგარის ოპერატორი და მემანქანე.

12.     ვერცხლისწყლის გამომცლელი (ხელით და მექანიკურად).

13.     მოქმედი მეტალურგიული საამქროს დამხმარე საამქროების მუშები.

14.     ვერცხლისწყლის გაწმენდაზე დასაქმებული მუშები.

15.     ვერცხლისწყლის ჩამომსხმელი.

16.     აირწინაღისა და რესპირატორის შემკეთებელი.

17.     საკონტროლო- გამზომი და ავტომატური მოწყობილობების ზეინკალი.

18.     მშრობელი, დასაქმებული ვერცხლისწყლიანი და სტიბიუმიანი კონცენტრატების გაშრობაზე.

19.     ღუმლის ბუნკერიდან ნამწვავისა და წიდის გადმოტვირთვაზე დასაქმებული დამხმარე მუშა.

20.     მკვებავის მოტორისტი, დასაქმებული მკვებავის ჩატვირთვაზე.

21.     სპეცტანსაცმლის მრეცხავი და შემკეთებელი.

22.     მადნის მსხვრევაზე, მადნიდან და კონცენტრატებიდან კაზმის დამზადებაზე დასაქმებული მუშა.

    მუხლი 55. სადნობი საამქრო

1. კონტროლიორი.

2. ბრიკეტ-წნეხის მემანქანე.

3. მეღუმელე.

4. პირომეტრზე დასაქმებული მუშა.

5. დურგალი.

6. დამხმარე მუშა.

7. სინჯის ამღები.

8. მზეთავი.

9. მინამბერი.

10.     საწარმოო შენობების დამლაგებელი.

11.     აირშემდუღებელი.

12.     მღებავი.

13.     სატუმბი დანადგარის მემანქანე.

14.     სინჯის ამღები.

15.     მეტალურგიული მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები და ზეინკალ-შემკეთებლები.

16.     ხელით ელექტროშემდუღებელი.

17.     ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე დასაქმებული ელექტროშემკეთებელი.

    მუხლი 56. ნამწვავის გადამუშავება

1. ბუნკერში ჩამტვირთავი.

2. ნამწვავის მწონავი.

3. ჩამტვირთველის მემანქანე.

4. ჯალამბრზე დასაქმებული მუშა.

5. საძრომზე დასაქმებული მუშა.

6. ექსკავატორის მემანქანე.

7. საცრელი დანადგარის მემანქანე.

8. მეტალურგიული მოწყობილობების შემკეთებელი მუშები და ზეინკალ-შემკეთებლები.

9. ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტიორი.

10. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) სადნობი საამქროების ძირითადი საწარმოო უბნების ოსტატი;

ბ) სადნობი საამქროების დანარჩენი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი;

გ) ცენტრალური ლაბორატორიების, საკონტროლო საზომი ხელსაწყოების და ავტომატიკის საამქროს ავტომატიზაციის და მექანიზაციის ლაბორატორიების ლაბორანტები;

დ) ნამწვავის გადამმუშავებელი უბნის უფროსი;

ე) მექანიკოსი;

ვ) ოსტატი.

    მუხლი 57. ალუმინის, სილუმინისა და სილიციუმის წარმოება

1. ალუმინის წარმოებაში ანოდზე მომუშავე მუშა.

2. ლითონის ჩამსხმელ-გადმომსხმელი.

3. თიხა მიწის, ანოდური და ქვედური მასის, ფტორის მარილების, ნეფელინის და სოდის პროდუქტების ჩამტვირთავი.

4. სქელფისის, ანოდური და ქვედური მასის მსხვრეველი.

5. ჩამომსხმელი, დასაქმებული ანოდებზე ქვედური სექციების ჩამოსხმაზე, აგრეთვე ქვედის ბლოკების და კათოდური ღეროების დაყენებაზე.

6. კონტაქტებისა და ტემპერატურის გამზომი.

7. სამრეწველო ღუმელების, ქვაბებისა და აგრეგატების კალატოზი-მექურე, დასაქმებული ამონაგებ ჩამოსასხმელ ჯამებზე.

8. პნევმატური და ჰიდრავლიკური გადამტვირთავის მემანქანე, დასაქმებული თიხამიწის შერევაზე.

9. აბაზანის შემკეთებელი მემონტაჟე, დასაქმებული.

10. კათოდური ღეროს ქვეშ ღრმულის გაბურღვაზე.

11. ელექტროლიზური აბაზანების მონტაჟზე, დემონტაჟზე და სპეცრემონტზე.

12. პოლი და მონო კრისტალების მდნობელი, დასაქმებული ნახევრადგამტარული ალუმინის მიღებაზე.

13. მუშები, დასაქმებულები კრიოლიტის ფლოტაციასა და გამოდნობაზე.

14. მუშები და ოსტატები, რომლებიც დასაქმებული არიან ელექტროთერმულ წარმოებაში სამსხვრევ-შიხტრულ და საღუმელე საამქროებში (განყოფილებებში) სილიციუმის და სილუმინის მიღებით ელექტროლიტური ალუმინისა და კრისტალური სილიციუმის შელღობით.

15. ფერადი ლითონების და შენადნობების ჩამომსხმელი, დასაქმებული ალუმინისა და სილუმინის ჩამოსხმაზე.

16. აბაზანის შეკეთებაზე დასაქმებული მეშამოტე-ამომგები:

ა) მოქმედ კორპუსებში ელექტროლიზური აბაზანების შეკეთებაზე;

ბ) ქვედური მასის შედგენაზე.

17. ქლორირებაზე მომუშავე.

18. ბრტყელი ნიპელის და სალტეს მხეხავი.

19. გამდნარი მარილების ელექტროლიზზე დასაქმებული მუშა.

20. ელექტროზეინკალი-მეკონტაქტე.

    მუხლი 58. ელექტროლიზური საამქროები

1. მეკუჭნავე.

2. კონტროლიორი.

3. ნიშანმდებელი.

4. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

5. ექსპედიტორი.

6. მეასფალტე-მებეტონე მოქმედ ელექტროლიზურ კორპუსში.

7. ჩამტვირთველის, ელექტრო- და ავტოურიკის მძღოლი, დასაქმებული ელექტროლიზურ კორპუსებში.

8. ამწეს მემანქანე.

9. ხურო, დასაქმებული ელექტროლიზურ საამქროში მოწყობილობების რემონტზე.

10.     ელექტროლიზური აბაზანების საწარმოო უბნებში ხიდური ამწეების, მოწყობილობების და ელექტროლიზური აბაზანების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

11.     ელექტროლიზურ კორპუსებს შორის ნედლეულის ტრანსპორტირებაზე დასაქმებული ტრანსპორტის მუშა.

12.     ღუმლებისა და აირსავალების გამწმენდი, შინის არხების გამწმენდი.

13.     მოქმედ კორპუსებში ელექტროლიზური აბაზანის მონტაჟისა და დემონტაჟის დროს სალტის ხელით შედუღების ელექტროშემდუღებელი.

14.     ელექტროლიზური აბაზანების საწარმოო უბნებში და ელექტროლიზურ კორპუსებში ხიდური ამწის შეკეთებაზე დასაქმებული ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

15.     აირშემდუღებელი.

16.     ელექტროდების მარეგულირებელი.

17.     მეტალურგიული მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები და ზეინკალ-შემკეთებლები.

18.     მზეთავი.

19.     ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი.

20. ელექტროლიზური საამქროს ოსტატი.

    მუხლი 59. მაგნიუმის წარმოება

1. ანოდური მაგნიუმის წარმოებაში დასაქმებული მუშები.

2. ლითონის ჩამსხმელ-ჩამომსხმელი, დასაქმებული ელექტროლიზური მაგნიუმის მიღებაზე.

3. კაზმის ჩამტვირთავი.

4. კონტაქტებისა და ტემპერატურის გამზომი.

5. ჩამომსხმელი.

6. ბრიკეტ-წნეხის მემანქანე.

7. წისქვილის მემანქანე.

8. კომპრესორული დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული საამქროში ქლორის მიწოდებით.

9. კაზმის განყოფილებაში ამწეს მემანქანე.

10. ღუმლისა და აბაზანების მემონტაჟე, დასაქმებული ღუმლისა და აბაზანების დემონტაჟზე და მონტაჟზე.

11. მაგნიუმის და მაგნიუმის შენადნობის რაფინირებაზე და ჩამოსხმაზე დასაქმებული მდნობელი.

12. მწრთობელი.

13. ქლორის სინჯის ამღები.

14. მუშები, დასაქმებული ელექტროლიტის მსხვრევაზე, ჩატვირთვასა და გადმოტვირთვაზე.

15. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) ღუმლებისა და აბაზანების მონტაჟზე, დემონტაჟზე და ქლორის კომპრესორზე;

ბ) კაზმის საამქროებში და განყოფილებებში.

16. ამომჭმელი, დასაქმებული მაგნიუმთან მუშაობაზე.

17. ნედლეულისა და პროდუქციის გადამტანი.

18. კაზმის მომზადებელი, მსხვრეველი.

19. ქლორზე მომუშავე.

20. ქლორის გამტარებელი.

21. ელექტროზეინკალი მეკონტაქტე, ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი მუშები.

22. ელექრტომოწყობილობების შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) საწრთობ, სადნობ და ელექტროლიზურ საამქროებში და განყოფილებაში ღუმლების და აბაზანების მონტაჟზე და დემონტაჟზე;

ბ) საკაზმე საამქროებში და განყოფილებებში.

23. გამდნარი მარილების ელექტროლიზზე მომუშავე, დასაქმებული მაგნიუმის წარმოებაში.

    მუხლი 60. სადნობი და ელექტროლიზის საამქროები და განყოფილებები

1. ჩამტვირთველის მემანქანე.

2. ელექტრო-  და ავტოურიკის მემანქანე.

3. სამრეწველო ღუმელების, ქვაბებისა და აგრეგატების კალატოზი-მექურე.

4. მღებავი.

5. ამწეს მემანქანე.

6. დურგალი.

7. მეტალურგიული მოწყობილობების ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

8. სალტეს ხელით ელექტროშემდუღებელი.

9. კონტროლიორი.

10.     ნიშანმდებელი.

11.     სინჯის ამღები.

12.     მზეთავი.

13.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

14.     სარაჯი.

15.     ამწეს მემანქანე.

16.     მეტალურგიული მოწყობილობების ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

17. ელექტროლიზური და ქიმიური საამქროების ოსტატი.

    მუხლი 61. ტიტანის წარმოება

1. ტიტანისა და იშვიათი ლითონების მეაპარატე.

2. მეაპარატე, დასაქმებული ლეგირებაზე, ქიმიურ დამუშავებაზე და დაყვანაზე ნახევრადგამტარულ მასალამდე.

3. ღრუბლის ამომგდები.

4. მდოზირებელი.

5. მსხვრეველი.

6. ტიტანის წარმოებაში სამრეწველო ღუმლების, ქვაბების და აგრეგატების მეღუმელე-კალატოზი.

7. ამწეს მემანქანე დასაქმებული:

ა) ტიტანის წარმოებაზე;

ბ) ტიტანის ღრუბლის გადამუშავების უბანზე.

8. ბრიკეტ-წნეხის მემანქანე.

9. წისქვილის მემანქანე დასაქმებული დაქუცმაცებაზე, კლასიფიკაციაზე, მასალების სეპარაციაზე და გაცრაზე.

10. სარეაქციო აპარატის მემონტაჟე დასაქმებული;

ა) აღდგენის და სეპარაციის უბნებზე;

ბ) ტექნოლოგიური მოწყობილობების მომზადებაზე.

11. ტიტანისა და იშვიათ მიწალითონების, ლითონების გადასამუშავებელ ღუმელებზე მომუშავე, დასაქმებული აღდგენასა და დისტილაციაზე.

12. მეღუმელე, დასაქმებული სარეაქციო აპარატების აღდგენასა და შეკეთებაზე.

13. ტიტანის შემცველი და იშვიათმიწიანი მასალების გადამმუშავებელი მეღუმელე.

14. მდნობელი დასაქმებული:

ა) წიდის სადნობ ღუმელზე;

ბ) ლითონისა და შენადნობის ელექტრორკალურ სადნობ ღუმელზე.

15. პოლი და მონოკრისტალების მდნობელი.

16.     ტიტანის ღრუბლის მწნეხავი.

17.     წიდის სადნობ საამქროში და ნედლი კოკსობ-რიკეტების წარმოებაში დასაქმებული მუშები.

18.     ლითონური ტიტანის წარმოებაში ლითონის სეპერაციისა და ტეტრაქლორიდის აღდგენის საამქროებსა და უბნებზე დასაქმებული მუშები.

19.     ტიტანის ნედლეულის (წიდების) რექტიფიკაციაზე და ქლორირებაზე უშუალოდ დასაქმებული მუშები.

20.     მადანთერმულ ღუმელებზე დასაქმებული ელექტროდების მარეგულირებელი.

21.     ამრევი.

22.     ტიტანური ღრუბლის დამხარისხებელი.

23.     ტიტანის ზოდების მჩორტნელი.

24.     მაგნიუმის შოთის ამომჭმელი.

25.     მაგნიუმის ცხელი ზოდების ტრანსპორტირებაზე დასაქმებული მუშები.

26.     ტიტანური ღრუბლის ჩამწყობ-შემფუთავი.

27.     კაზმის შემდგენი.

28.     ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მეაპარატე დასაქმებული სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გაწმენდასა და განეიტრალებაზე.

29.     აირმაშველი.

30.     სამრეწველო ღუმლების, ქვაბებისა და აგრეგატების კალატოზი-მექურე.

31.     კონტროლიორი.

32.     მღებავი.

33.     ამწეს მემანქანე.

34.     კომპრესორის დანადგარის მემანქანე დასაქმებული ამიაკის დანადგარის მომსახურებაზე.

35.     სამაცივრო დანადგარის მემანქანე.

36.     თხევადი ქლორის საწყობში და სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმებული ტრანსპორტის მუშები.

37.     სინჯის ამღები.

38.     ოთხქლორიანი ტიტანის წარმოების საამქროებში და უბნებში დასაქმებული მუშები.

39.     მეტალურგიული მოწყობილობების რემონტზე დასაქმებული ზეინკალ-შემკეთებელი.

40.     მოწყობილობების მწმენდავი.

41.     ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტიორი.

     სქელფისის გამოყენებით ნახევარფაბრიკატების დამამზადებელი უბანი.

42.     მდოზირებელი.

43.     მსხვრეველი.

44.     ბრიკეტული წნეხის მემანქანე, მუდმივად დასაქმებული სქელფისთან მუშაობაზე.

45.     წისქვილის მემანქანე.

46.     ზეინკალ-რემონტიორი, დასაქმებული ნახევარფაბრიკატების დამამზადებელ უბანზე.

47.     ამრევი.

48.     კაზმის შემდგენელი.

ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ნახევარფაბრიკატების დამამზადებელ უბანზე.

49. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები:

ა) ოთხქლორიანი ტიტანის წარმოებაში თხევადი ქლორის საწყობში დასაქმებული ოსტატი.

ბ) ოსტატი, მექანიკოსი, ელექტრიკი და ენერგეტიკი, დასაქმებული:

ბ.ა) ტეტრაქლორიდის აღდგენის უბანში ოთხქლორიანი ტიტანის გაწმენდაზე;

ბ.ბ) ტიტანის წიდის, ბრიკეტების, ლითონურ ტიტანის წარმოებაში.

    მუხლი 62. ოთხქლორიანი ტიტანის წარმოება

1.  ტიტანისა და იშვიათი ლითონების წარმოების მეაპარატე, დასაქმებული ტეტრაქლორიდის რექტიფიკაციისა და დისტილაციაზე, აგრეთვე ზესუფთა ჟანგეულების და ქლორიდების მიღებაზე.

2. ბრიკეტირებისათვის ნარევის მომმზადებელი მეაპარატე.

3. გამდინარე წყლების გამწმენდი მეაპარატე.

4. ნეიტრალიზაციაზე დასაქმებული მეაპარატე.

5. მადოზირებელი.

6. ბრიკეტ-წნეხის მემანქანე, დასაქმებული მასალების ბრიკეტირებაზე.

7. კომპრესორული დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული აიროვანი ქლორის კონცენტრაციაზე.

8.  წისქვილის მემანქანე.

9.  მტვერაირდამჭერი დანადგარის მომსახურე ოპერატორი, დასაქმებული მშრალ და სველ აირწმენდაზე და მტვრის ელექტროსტატიკურ დალექვაზე; მტვერაირდამჭერი დანადგარის მემანქანე.

10.     ტიტანის და იშვიათ-მიწალითონების შემცველი მასალების გადამმუშავებელი მეღუმელე, დასაქმებული ბრიკეტების დაკოქსვაზე და კოკსბრიკეტების დაქლორვაზე.

11.     მუშები, დასაქმებულნი ნარჩენების მოშორებაზე, ღუმლის ნამწვავისა და ქლორიდების გადამუშავებაზე.

12.     ქლორგამტარებელი.

13.     კაზმის შემდგენელი.

14.     იშვიათი ლითონებისა და ტიტანის დისტილაციაზე და აღდგენაზე მომუშავე ოპერატორი, დასაქმებული ტეტრაქლორიდის დისტილაციაზე და აღდგენაზე.

15. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) დაკოქსვისა და ქლორირების უბნის უფროსი;

ბ) ცვლის ოსტატი;

გ) მყარი ქლორიდების დაფქვის, ბრიკეტირების და გადამუშავების, ტეტრაქლორიდის რექტიფიკაციის და დისტილაციის, ლოპარიტული კონცენტრატის წარმოების საამქროებში სავენტილაციო დანადგარების საკონტროლო-გამზომ ხელსაწყოების და მომზადების პროცესის მომსახურე:

გ.ა) საამქროს უფროსი;

გ.ბ) საამქროს უფროსის მოადგილე;

გ.გ) ოსტატი;

გ.დ) უბნის უფროსი;

დ) დაკოქსვისა და დაქლორვის უბნის მექანიკოსი;

ე) ენერგეტიკოსი;

ვ) სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებზე დასაქმებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, დაკავშირებულები ლოპარიტული კონცენტრატების გადამუშავებასთან;

ზ) იზოლირებულ შენობაში ქლორის მიმწოდებელი უბნის ცვლის ოსტატი.

    მუხლი 63. ტიტანური და ლოპარიტული კონცენტრატების წარმოების საერთო პროფესიები

1. ელექტრო და ავტოურიკის მძღოლი.

2. აირმაშველი.

3. მეგარდერობე, დასაქმებული:

ა) ჭუჭყიანი სპეცტანსაცმლის მიღება-გაცემაზე;

ბ) სუფთა სპეცტანსაცმლის მიღება-გაცემაზე.

4. ლოპარიტული კონცენტრატების ჩამტვირთავი.

5. ლითონის ნაკეთობების მაგუმირებელი (მომრე-ზინებელი).

6. მეკუჭნავე, დასაქმებული ინსტრუმენტების გაცემაზე და მიღებაზე.

7. ქიმიური ანალიზების ლაბორანტი.

8. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) დაკოქსვისა და ქლორირების უბანზე;

ბ) დანარჩენ უბნებზე.

9.  სპეცტანსაცმლის მრეცხავი.

10.     სპეცტანსაცმლის მრეცხავი და მბერტყავი მემანქანე, დასაქმებული ჭუჭყიანი სპეცტანსაცმლის რემონტზე.

11.     საკონტროლო-გამზომ ხელსაწყოების და ავტომატიკის ზეინკალი.

12.     ტექნოლოგიური მოწყობილობების მომსახურე ზეინკალ-სანტექნიკოსი.

13.     დამხმარე მუშა, დასაქმებული საწარმოო ნარჩენების და ლოპარიტული კონცენტრატების ტრანსპორტირებაზე.

14.     საყოფაცხოვრებო შენობების დამლაგებლები.

15.     საწარმოო შენობების დამლაგებლები.

16.     ლოპარიტულ კონცენტრატებთან მომუშავე ჩამწყობ-შემფუთველი.

17.     აირშემდუღებელი.

18.     დოზიმერისტი.

19.     კონტროლიორი.

20.     აირისა და მტვრის ანალიზების ლაბორანტი.

21.     მღებავი.

22.     სარეაქციო აპარატების მემონტაჟე.

23.     დურგალი.

24.     სინჯის ამღები.

25.     მეტალურგიული მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები და ზეინკალ-შემკეთებლები.

26.     ხარატი.

27.     მოწყობილობების მწმენდავი.

28.     ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე და შეკეთებაზე დასაქმებული ელექტროშემკეთებელი.

29.     ხელით ელექტროშემდუღებელი.

    მუხლი 64. იშვიათი ლოთონების წარმოება

1.  ჰიდრომეტალურგი-მეაპარატე, დასაქმებული ხსნარის გაუვნებლობაზე, ნეიტრალიზაციაზე და სულფატიზაციაზე.

2.  ტიტანისა და იშვიათი ლითონების წარმოების მეაპარატე.

3.  ლეგირების, ქიმიური დამუშავების და ნახევრადგამტარულ მასალებამდე დაყვანის პროცესების მეაპარატე, დასაქმებული სუფთა იშვიათი ლითონების გადამუშავებაზე.

4. ქიმიურად წყალგასუფთავების მეაპარატე.

5. მოწყობილობების მონტაჟზე, შეკეთება და მომსახურებაზე დასაქმებული აირშემდუღებელი.

6.  სამრეწველო ღუმელების, ქვაბების და აგრეგატების კალატოზი-მექურე.

7. კონტროლიორი.

8. ქიმიური ანალიზების ლაბორანტი.

9. ამწეს მემანქანე.

10.     კომპრესორული დანადგარების მემანქანე.

11.     წისქვილის მემანქანე.

12.     გასაცრელი დანადგარების მემანქანე.

13.     სამაცივრო დანადგარების მემანქანე.

14.     სარეაქციო აპარატების მემონტაჟე.

15.     იშვიათი ლითონების და ტიტანის დისტილაციასა და აღდგენაზე მომუშავე მეღუმელე, დასაქმებული ჟანგეულების აღდგენაზე.

16.     მდნობელი, პოლი და მონოკრისტალის მიღებაზე.

17.     დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა.

18.     მწნეხავი.

19.     სინჯის ამღები.

20.     მწრთობელი.

21.     შემდედებელი (შემსქელებელი).

22.     საკონტროლო-გამზომ ხელსაწყოების და ავტომატიკის ზეინკალი.

23.     ზეინკალ-შემკეთებელი, ზეინკალ-სანტექნიკი და შემკეთებელი მუშები, დასაქმებულნი მოწყობილობების შეკეთებაზე, მონტაჟზე და მომსახურებაზე.

24.     მილგაყვანილობის ზეინკალი.

25.     აგლომერაციაზე დასაქმებული მუშა.

26.     მშრობელი დასაქმებული ვაკუუმსაშრობ დანადგარზე, ნედლეულის გაშრობაზე.

27.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

28.     დამფასოებელი.

29.     პროდუქციის მწმენდავი.

30.     კაზმის მომმზადებელი.

31.     ხელით ელექტროშემდუღებელი.

32.     ელექტრომოწყობილობებზე მომსახურე ელექტრომონტიორი.

33.     ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) უბნის ოსტატი;

ბ) მექანიკოსი;

გ) ელექტრიკოსი.

    მუხლი 65. რადიოაქტიური იშვიათმიწოვანი ნედლეულის გადამუშავება ჰიდროქიმიური და ელექტრომეტალურგიული საამქრო

1. დოზიმეტრისტი.

2. მკვლევარები საცდელ დანადგარებზე კონცენტრატების გადამუშავებისას.

3. ამწეს მემანქანე.

4. ზეინკალ-შემკეთებელი და სხვა მორიგე და შემკეთებელი მუშები.

5.  ქიმიური ლაბორატორიის და ტექნიკური კონტროლის განყოფილების თანამშრომლები, დასაქმებულნი ნედლეულის საწყობში სინჯების აღებით და ანალიზით.

6.  მუშები, დასაქმებულნი საამქროს დალაგებაზე, ნარჩენების გამოტანაზე, დანადგარების დაშლაზე, ინსტრუმენტების გაცემასა და მიღებაზე.

7.  დამხმარე საამქროების და გარე ორგანიზაციების სარემონტო, საამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები, რომლებიც მუშაობენ ამ საამქროებში არანაკლები სამუშაო დროის 50%-ისა. სხვა სამუშაოები რადიოაქტიური იშვიათმიწალითონების შემცველი ნედლეულის გადამუშავებისას.

8.  მეგარდერობე.

9.  რადიოაქტიური ნივითიერებების, ნედლეულისა და ნარჩენების საწყობში მომუშავე მუშები.

10.     მსხვრევაზე, რეაქტორში ჩატვირთვაზე, ქლორიდების დნობილის დალექვაზე და განზავებაზე დასაქმებული მუშები.

11.     თორიუმის დანალექის გადმომტვირთავი მუშები.

12.     ნედლეულის დაქლორვაზე, კრისტალიზაციაზე, იონურ მიმოცვლაზე და რადიოაქტიური კონცენტრატების გახსნაზე დასაქმებული მუშები.

13.     აირგამწმენდი დანადგარების და ჩამდინარე წყლების მწმენდავები.

14.     ვაგონების გადმომტვირთავი და რადიოაქტიური ნედლეულის მიმწოდებელი მუშები.

15.     სპეცტანსაცმლის გაბერტყვაზე, შეკეთებაზე, რეცხვაზე, სანგამშვებების დალაგებაზე დასაქმებული მუშები.

16.     ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, დასაქმებული ჰიდროქიმიურ, ელექტრომეტალურგიულ და დამხმარე საამქროებში კონცენტრატების გადამუშავებასთან.

    მუხლი 66. ნახევრადგამტარი მასალების წარმოება (გერმანიუმის და სილიციუმის)

1. ნახევრადგამტარი მასალებისა და წარმოების ქიმიური გაწმენდის მეაპარატე, დასაქმებული ხსნარების გაუვნებლობაზე და ნეიტრალიზაციაზე.

2.  ნახევრადგამტარების მისაღებად ზესუფთა მასალების მწარმოებელი მეაპარატე.

3. ნახევრადგამტარული მასალების ლეგირების, ქიმიური დამუშავების და დაყვანის მეაპარატე.

4. კონტროლიორი.

5. რენტგენოსტრუქტული დანადგარის მომსახურე ლაბორანტი.

6.  ნახევრადგამტარული მასალების ელექტრონული პარამეტრების მზომავი, მუდმივად დაკავებული საწარმოს საამქროებში ნახევრადგამტარული მასალების გამოცდაზე.

7.  კომპრესორული დანადგარების მემანქანე.

8.  ამწეს მემანქანე.

9.  სამაცივრო დანადგარების მემანქანე.

10.     მართვის პულტის ოპერატორი.

11.     ნახევრადგამტარული მასალების აღმდგენის მეაპარატე, დასაქმებული ქლორიდების აღდგენაზე.

12.     მდნობელი, დასაქმებული პოლი და მონოკრისტალის მიღებაზე.

13.     სინჯის ამღები.

14.     ლითონმჭრელი დასაქმებული მაკრატლით და წნეხით ლითონური სილიციუმის ჭრაზე.

15.     ამომჭმელი.

16.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

17.     ჩამწყობ-შემფუთავი დასაქმებული მზა პროდუქციის ჩაწყობაზე.

18.     პროდუქციის მწმენდავი.

19.     კაზმის მომმზადებელი.

20.     აირშემდუღებელი.

21.     მღებავი.

22.     მოწყობილობების რემონტზე დასაქმებული ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

23.     ტექნოლოგიური მოწყობილობების მომსახურე ზეინკალ-სანტექნიკოსი.

24.     ხელით ელექტროშემდუღებელი.

25.     ელექტრომოწყობილობების მომსახურე ელექტრომონტიორი და ელექტრომოწყობილობების რემონტზე მომსახურე ელექტროშემკეთებელი.

26. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) უბნის ოსტატი;

ბ) მექანიკოსი;

გ) ელექტრიკოსი.

    მუხლი 67. ტყვიის, თუთიის, კობალტის და კადმიუმის ელექტროლიზი

ელექტროლიზური საამქროში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ოსტატები.

    მუხლი 68. სპილენძის, ნიკელის და სხვა ფერადი ლითონების ელექტროლიზი

1. ელექტროლიტის დამამზადებელი მეაპარატე.

2. საამქროს ელექტრო- და ავტოურიკის მძღოლი.

3. მატრიცების, ფუძისა და ლითონების ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

4. განმხოლოებელი ჰიდრომეიზოლაციე.

5. მეკათოდე, დასაქმებული:

ა) მატრიცებისა და კათოდების მომზადებაზე, აბაზანებში კათოდების ჩაკიდებასა და მისგან ლითონის მოცილებაზე;

ბ) კათოდმწმენდავ მანქანებზე კათოდის ფირფიტების გახეხვასა და გაწმენდაზე.

6. მეკუჭნავე.

7. პროდუქციის ხარისხის კონტროლიორი.

8. ამწეს მემანქანე.

9. საამქროს ძრავამავალის მემანქანე.

10.     საამქროს ელმავლის მემანქანე.

11.     მატრიცული ფურცლების დამმუშავებელი, დასაქმებული ფურცლების ჭრაზე, მიწებებასა და გასწორებაზე.

12.     სპეცფეხსაცმელების შემკეთებელი ხარაზი.

13.     ვინიპლასტის მრჩილავი.

14.     ტყვიის მრჩილავი.

15.     ანოდის მდნობელი.

16.     ტრანსპორტის მუშა, დასაქმებული:

ა) ელექტროლიზის საამქროს ხის ნარჩენების დაწვაზე, რომელიც შეიცავს ძვირფას და იშვიათ ლითონებს (ოქრო, ვერცხლი, სელენი, ტელური).

ბ) ელექტროლიზის საამქროში.

17. საამქროს შენობაში ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული მშენებელი შემკეთებელი მუშები.

18. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური მოწყობილობების მომსახურებაზე;

ბ) მოწყობილობების შეკეთებაზე.

19.     დროსის დამხარისხებელი.

20.     მოძრავი შემადგენლობის გადამბმელი, მატარებლის შემდგენელი, დასაქმებული შიგა საამქროს ტრანსპორტზე.

21.     სატრანსპორტო მუშა (დამხმარე მუშა) დასაქმებული ელექტროლიზურ საამქროში.

22.     ელექტროლიზური საამქროს საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

23.     ელექტროლიზური აბაზანების შლამის გამსუფთავებელი.

24.     წყლის ხსნარების ელექტროლიზის ოპერატორი.

25.     გამდნარი მარილის ელექტროლიზის ოპერატორი.

26.     ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტიორი უშუალოდ დასაქმებული ტექნოლოგიური მოწყობილობების მომსახურებაზე.

27.     ელექტრომოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 69. ნიკელის ელექტროლიზის საამქრო

1. აირშემდუღებელი.

2. სამრეწველო ღუმელის, ქვაბების და აგრეგატების მეღუმელე-კალატოზი.

3. ამწეს მემანქანე.

4. ზეინკალ-შემკეთებელი და მუშები.

5. ელექტროლიზური აბაზანების შლამის გამსუფთავებელი.

6. წყლის ხსნარების ელექტროლიზის ოპერატორი.

7. ხელით ელექტროშემდუღებელი.

8. ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტრო მოწყობილობების შეკეთებასა და მომსახურებაზე.

9. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ნიკელის ელექტროლიზის საამქროში დასაქმებული ოსტატი.

ბ) ელექტროლიტის საამქროში დასაქმებული ოსტატი.

    მუხლი 70. გარდამქმნელი და ვერცხლისწყალგარდამქმნელი ქვესადგურები ფერადი ლითონების ელექტროლიზის დროს

1. ვერცხლისწყალგარდამქმნელი ქვესადგურების მუშაკები, მუდმივად დასაქმებულნი მოქმედ ვერცხლისწყლის გამმართველ აგრეგატებზე.

2. მუშაკები მუდმივად დასაქმებულნი მექანიკური გარდამქმნელების შენობებში.

3. მუშები, დასაქმებულნი ვერცხლისწყლის გამმართველების შეკეთებასა და გადაწყობაზე.

    მუხლი 71. ლითონური ფხვნილების, მტვრის, პუდრის, ნიკელის, სულფატის, ლითონ-კერამიკული ნაკეთობების წარმოება, ფხვნილთა მეტალურგიის მეთოდით

1. ფხვნილის წარმოებაში მეაპარატე, დასაქმებული ნიკელის სულფატის ხსნარის გაწმენდაზე.

2. მეცხავე.

3. ხარისხის კონტროლიორი.

4. ქიმიური ანალიზების ლაბორანტი.

5. ფხვნილის, პუდრის და მტვრის წარმოების განყოფილებებში დასაქმებული ამწეს მემანქანე.

6. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული ალუმინის პუდრის წარმოებაში და ალუმინის შემცველი ფხვნილოვანი წიდის გადამუშავებაზე.

7. გასაცრელი დანადგარის მემანქანე.

8. გამომწველი.

9. მრჩილავი, დასაქმებული ლითონის ფხვნილით, პუდრითა და მტვრით შევსებული ქილებისა და დოლების ჩრჩილვაზე.

10.     აქტიური ნიკელის ფხვნილის აღმდგენი მეღუმელე.

11.     მდნობელი, დასაქმებული ამრეკლ ღუმლებზე და თუთიის ქაფის გამოხდაზე.

12.     ლითონის პუდრის გამპრიალებელი, დასაქმებული ალუმინისა და ბრინჯაოს პუდრის გაპრიალებაზე.

13.     მწნეხავი.

14.     სინჯის ამღები.

15.     ფხვნილის მრეცხავ-მშრობელი.

16.     ფხვნილის პუდრისა და მტვრის ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

17.     ლითონის ფხვნილის დამფქველი.

18.     ლითონის ფხნილის, პუდრისა და მტვრის გამცრელი.

19.     ანოდის მჭრელი ხერხსა და დაზგაზე.

20.     ფხვნილის პუდრისა და მტვრის წარმოების შემკეთებელ-მშენებელი მუშები, დასაქმებულნი სრული სამუშაო დღით მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის შეკეთებაზე.

21.     ფხვნილის პუდრისა და მტვრის წარმოების განყოფილებებში და ძირითად საამქროებში მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

22.     ფხვნილისა და ფხვნილის ნარევის ამრევი.

23.     მცხობელი.

24.     მშრალი მეთოდით ლითონ-კერამიკული ნაკეთობის გადამუშავებაზე დასაქმებული ხარატი.

25.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

26.     მზა პროდუქციის ჩამწყობ-შემფუთველი.

27.     ცინკის ფხვნილის წარმოებაში კარბორუნდის ხელით დამყალიბებელი.

28.     მღარავი, რომელიც დასაქმებულია მაგნიუმის და ბრინჯაოს რგოლების დამუშავებით ბურბუშელის მიღებაზე.

29.     მოწყობილობების მტვრის მწმენდავი.

30.     ლითონების ფხვნილის და ფხვნილის ნარევების დოზირებაზე დასაქმებული კაზმის დამამზადებელი.

31.     წყალხსნარების ელექტროლიზის ოპერატორი.

32.     ფხვნილის, პუდრის და მტვრის წარმოების ძირითადი განყოფილებების და საამქროების ელექტრომოწყობილობის შეკეთებასა და მომსახურებაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი.

33. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) საამქროს (უბნის) ოსტატი;

ბ) მექანიკოსი;

გ) ელექტრიკოსი.

    მუხლი 72. ძვირფასი და იშვიათი ლითონების შემცველი ელექტროლიტური და ციანისტური შლამების გადამუშავება (ოქრო-ვერცხლის შენადნობი, პლატინოიდები, სელენი და ტელური)

1. ჰიდრომეტალურგი-მეაპარატე, დასაქმებული წიდისა და სპილენძის მოცილებაზე.

2. ტიტანისა და იშვიათი ლითონების წარმოების მეაპარატე, დასაქმებული სელენისა და ტელურის მიღების პროცესზე.

3. მსხვრეველი, დასაქმებული წიდის მსხვრევაზე.

4. სამრეწველო ღუმლების, ქვაბებისა და აგრეგატების კალატოზი-მეღუმელე.

5. ციანისტური შლამის, ოქრო-ვერცხლის შენადნობის, სელინისა და ტელურის საწყობის მეკუჭნავე.

6. კლასიფიკატორი, დასაქმებული შლამების კლასიფიკაციით.

7. პროდუქციის ხარისხის კონტროლიორი.

8. სპეცტანსაცმლის მრეცხავი:

ა) ხელით;

ბ) მანქანით.

9. მტვერაირდამჭერი დანადგარების მომსახურე ოპერატორი და მემანქანე.

10.     ტყვიის მრჩილავი.

11.     ვინიპლასტის მრჩილავი.

12.     შლამების და სელენის რაფინირებაზე და დნობაზე დასაქმებული მდნობელი.

13.     საწყობის დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა.

14.     ელექტროლიტური და ციანისტური შლამების, ოქრო-ვერცხლის შენადნობის, სელენისა და ტელურის სინჯების ამღები.

15.     მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

16.     შლამების გამომწველი (შემცხობელი).

17.     პროდუქციის მწმენდავი (მტვრის ამლაგებელი), დასაქმებული ოქრო-ვერცხლის შენადნობის დამუშავებაზე.

18.     მოწყობილობების მწმენდავი.

19.     კაზმის დამამზადებელი.

20.     ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე და შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

21. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ოსტატი;

ბ) კონტროლიორი ოსტატი.

    მუხლი 73. აფინაჟი, მარილებისა და ლითონკერამიკული კონტაქტების წარმოება და ძვირფასი ლითონების გადამუშავება

1. სუფთა ძვირფასი ლითონებისა და მარილების წარმოებაში დასაქმებული მეაპარატე.

2. ჰიდრომეტალურგი-მეაპარატე, დასაქმებული ჩამდინარე წყლებიდან ლითონის ამოღებაზე.

3. ფხვნილის წარმოების მეაპარატე.

4. ნეიტრალიზაციის დანადგარის მეაპარატე, დასაქმებული ჩამდინარე წყლების ნეიტრალიზაციაზე.

5. კატალიზატორის მომამზადებელი მეაპარატე.

6. გამომტუტავის მეაპარატე, დასაქმებული საწარმოო ნარჩენების გამოტუტვაზე.

7. კეთილშობილი ლითონის ნაკეთობების ცხელ მდგომარეობაში ადიდვაზე დასაქმებული მუშა.

8. მწნეხავი.

9. ძვირფასი ლითონების შემცველი ნედლეულისა და ნახევარფაბრიკატების მიმღები, დასაქმებული ნედლეულის, ნახევარპროდუქტების და მზა პროდუქციის მიღებაზე.

10.     ძვირფასი ლითონების მჭედელი.

11.     ქიმიურ-მეტალურგიულ წარმოებაში და აფინაჟის საამქროში მუდმივად დასაქმებული ლაბორანტი.

12.     ქიმიური ანალიზების ლაბორანტი, მუდმივად დასაქმებული აფინაჟის საამქროში და ქიმიურ-მეტალურგიულ წარმოებაში.

13.     გასაცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული კაზმის გაცრაზე.

14.     სატუმბი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული მჟავეების გადაქაჩვაზე.

15.     ნაკეთობების, კეთილშობილი ლითონების და მისი შენადნობის მემონტაჟე.

16.     სპეცფეხსაცმლის შემკეთებელი.

17.     შენადნობების და ფერადი ლითონების ნაკეთობების გამომწველი.

18.     მდნობელი, დასაქმებული:

ა) აფინაჟის საამქროებში და ქიმიურ-მეტალურგიულ წარმოებაში მუდმივად კეთილშობილი ლითონების და შენადნობების დნობაზე, მუფელურ ღუმლებსა და ქურებში სინჯის დნობაზე;

ბ) ვერცხლის ფხვნილის დნობაზე.

19.     ცხელი ლითონის მგლინავი, დასაქმებული ძვირფასი ლითონების და მათი შენადნობების ცხლად გლინვაზე.

20.     კონტაქტების გამჟღენთავი.

21.     კილიტისა და სუსალური ლითონის მჭრელი.

22.     ფხვნილების ნარევების მომმზადებელი.

23.     მწრთობელი.

24.     ამომჭმელი, დასაქმებული ძვირფასი ლითონების ამოჭმაზე.

25.     ვერცხლის მარილების და ძვირფასი ლითონების ფხვნილების ჩამწყობ-შემფუთველი.

26.     ვერცხლის მარილების და ძვირფასი ლითონების ფხვნილების მწონავ-დამფასოებელი.

27.     დამყალიბებელი (მომპირკეთებელი).

28.     ცემენტაციაზე დასაქმებული მუშა.

29.     საწარმოო ღუმელების, ქვაბების და აირმილების მწმენდავი.

30.     ლითონის ფხვნილების და ფხვნილების ნარევის ხელით დოზირებაზე დასაქმებული მეკაზმე.

31.     მტვირთავი და მწნეხავი, დასაქმებული:

ა) ძვირფასი ლითონების და მათი შენადნობის კონტაქტების ცხლად ტვიფრაზე;

ბ) ავტომატურ წნეხზე და ლითონკერამიკული კონტაქტების დაწნეხვაზე.

32. წყალხსნარების მეელექტროლიზე, დასაქმებული ლითონების, მძიმე შენადნობების და ნახევარფაბრიკატების გახსნაზე.

    მუხლი 74. აფინაჟის, ელექტროლიზური და ქიმიურ-მეტალურგიული საამქროები

1. მორიგე და რემონტიორები.

2. სპეცტანსაცმლის ხელით მრეცხავი.

3. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული მჟავის ელექტროლიტის და სხვა აგრესიული სითხის ჩასხმა-გადმოსხმაზე და ტრანსპორტირებაზე.

4. მბურღავი, დასაქმებული სინჯის გაბურღვაზე.

5. ზეინკალ-შემკეთებელი, ზეინკალ-სანტექნიკოსი, დასაქმებულები მჟავის კომუნიკაციების, მჟავის შესანახი ავზების და მილგაყვანილობის მომსახურებაზე და შეკეთებაზე.

6. ხარატი, დასაქმებული ძვირფასი და იშვიათი ლითონების ლუგვების და ზოდების დამუშავებაზე.

7. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

8.  იშვიათი და ძვირფასი ლითონების მიღებაზე დასაქმებული მეკუჭნავე.

9.  პროდუქციის ხარისხის კონტროლიორი.

10.     საქვაბის ცეცხლფარეში.

11.     აფინაჟური საამქროს ლიფტიორი.

12.     სპეცტანსაცმლის მრეცხავი.

13.     დამხმარე მუშა.

14.     სინჯის ამღები.

15.     პროდუქციის ხარისხის კონტროლიორი.

16.     ქიმიური ანალიზების ლაბორანტი, ხელსაწყოებით და სპექტრული ანალიზების ლაბორანტი.

17.     დამხმარე მუშა.

18.     ზეინკალ-შემკეთებელი.

19.     ელექტრომოწყობილობის შემკეთებელი.

20.     მარილების და კეთილშობილი ლითონების საამქროები (განყოფილებები).

21.     პროდუქციის ხარისხის კონტროლიორი:

ა) მარილების წარმოებაში;

ბ) კეთილშობილი ლითონების დამუშავების წარმოებაში.

22. სარემონტო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები და დამხმარე მუშები, ზეინკალ-შემკეთებლები, ელექტრომონტიორი, საწარმოო შენობის დამლაგებელი, დასაქმებულნი:

ა) მარილების წარმოებაში;

ბ) კეთილშობილი ლითონების დამუშავების წარმოებაში.

23. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ქიმიურ-მეტალურგიულ წარმოებაში დნობაზე, ძვირფასი ლითონების აფინაჟზე დასაქმებული ცვლის ოსტატი.

ბ) აფინაჟურ ცენტრალურ ლაბორატორიაში დასაქმებული ინჟინერი;

გ) ტექნიკოსი.

    მუხლი 75. მტვერაირდამჭერი ფერადი, იშვიათი და კეთილშობილი ლითონებისა და ელექტროდების წარმოება

1. საქვაბის ცეცხლფარეში, დასაქმებული ქვაბუტილიზატორების მომსახურებაზე:

ა) უშუალოდ სადნობ საამქროებში;

ბ) იზოლირებულად სადნობი საამქროებიდან.

2. ოპერატორი და მემანქანე, დასაქმებული მტვერაირდამჭერ დანადგარებზე.

3. სარემონტო მომსახურე პერსონალი.

4. ზეინკალ-შემკეთებელი.

5. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

6. საკვამურებისა და ღუმლების მწმენდავი.

7. ელექტრომოწყობილობის ელმონტიორი.

    მუხლი 76. ჰიდრომეტალურგია

1. ავტოკლავის ოპერატორი.

2. აგიტატორი.

3. გამოსატუტი დანადგარის მეაპარატე.

4. კირის რძის დამამზადებელი დანადგარის მეაპარატე.

5. მეაპარატე-ჰიდრომეტალურგი.

6. კარბონიზაციის მეაპარატე, დასაქმებული მიწათიხის წარმოებაში და ბიკარბონატის კარბონიზაციის და კრისტალიზაციის პროცესების წაყვანაზე.

7. კაუსტიფიკაციის, მეაპარატე დასაქმებული მიწათიხის წარმოებაზე.

8. კრისტალიზაციის მეაპარატე.

9. ქიმიური ხსნარის დამამზადებელი მეაპარატე.

10. ცელულოზის პულპის დამამზადებელი მეაპარატე.

11.     ალუმინის ხსნარის დამშლელი მეაპარატე.

12.     ელექტრო- და ავტოურიკის მძღოლი.

13.     ჟანგვის პროცესზე დასაქმებული მეგალვანე.

14.     ლითონის გუმირებაზე დასაქმებული მუშა.

15.     დიფუზორზე დასაქმებული მუშა.

16.     ტუტის ჩამტვირთველი.

17.     ჰიდროიზოლაციაზე დასაქმებული მუშა.

18.     მეკუჭნავე.

19.     საწარმოო ღუმლების, ქვაბებისა და აგრეგატების კალატოზი მეღუმელე.

20.     კლასიფიკატორზე დასაქმებული მუშა.

21.     საამქროში დასაქმებული კონტროლიორი.

22.     ამწეს მემანქანე.

23.     მოტომავალის მემანქანე.

24.     სპეცტანსაცმლის მრეცხავი.

25.     ფილტრისქსოვილის დამმუშავებელი.

26.     სპეცფეხსაცმლის შემკეთებელი.

27.     პერკოლატორის მუშა.

28.     თხევადი ქლორის ბალონების მიმღებ-გამცემი.

29.     ხურო.

30.     დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული მზა პროდუქციის საწყობში, აგრეთვე ტუტისა და მჟავ ს დატვირთვა- გადმოტვირთვაზე.

31.     საამქროებში დასაქმებული სინჯის ამღები.

32.     კობალტის, ნიკელის სულფატის და კადმიუმის მწარმოებელი მუშები, დასაქმებულები ჰიდრომეტალურგიულ საამქროებსა და უბნებში.

33.     შესქელების დანადგარის მუშა.

34.     მესეპერატორე დასაქმებული ჰიდროსეპერატორებზე.

35.     ზეინკალ-შემკეთებელი და მოწყობილობების შემკეთებელი მუშები.

36.     ჯამბარაზე მომუშავე.

37.     მატარებლის შემდგენელი.

38.     დამხმარე მუშა.

39.     მზიდავი მუშა.

40.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი, დასაქმებული ჰიდროსაამქროების დალაგებაზე.

41.     მფილტრავი.

42.     ქლორის გატარებაზე მომუშავე.

43.     ქლორთან მომუშავე.

44.     ცენტრიფუგასთან მომუშავე.

45.     პროდუქციის მწმენდავი.

46.     თიხა მიწის წარმოებაში ქიმიური ნივთიერებების რეზერვუარების, ქვაბების ცისტერნების შეკეთებასა და გაწმენდაზე მუდმივად დასაქმებული მწმენდავი.

47.     ელექტროლიზური აბაზანების შლამის გამწმენდი.

48.     წყალხსნარების ელექტროლიზზე დასაქმებული მუშა.

49.     ელექტრომოწყობილობის მომსახურე და შემკეთებელი ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 77. ნიკელის ელექტროლიზის ჰიდრომეტალურგიული საამქროები

1. აგიტატორი.

2. ჰიდრომეტალურგი-მეაპარატე.

3. ამწეს მემანქანე.

4. ფილტრის ქსოვილის დამმუშავებელი.

5. პერკოლატორზე დასაქმებული მუშა.

6. ხურო.

7. მფილტრავი.

8. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ჰიდრომეტალურგიული საამქროს ცვლის ოსტატი;

ბ) ნიკელის ელექტროლიზის საამქროს ჰიდრომეტალურგიული განყოფილების ცვლის ოსტატი;

გ) ჰიდრომეტალურგიული საამქროების და განყოფილებების ოსტატი, დასაქმებული კობალტის, ნიკელის სულფატის და კადმიუმის წარმოებაზე.

    მუხლი 78. სალი შენადნობების წარმოება

1. სალი და ძნელმდნადი ლითონებისა და შენადნობების წარმოების მეაპარატე, დასაქმებული კარბონატის და ქლორიდის, ტიტანის და კობალტის ჟანგეულების, აგრეთვე კალციუმქლორიდის დამზადებაზე.

2. ნარევების და ხსნარების დამამზადებელი მეაპარატე, დასაქმებული:

ა) კაუჩუკის და ნარევის შერევაზე;

ბ) სინთეტიკური კაუჩუკის ხსნარების დამზადებაზე.

3. მეაპარატე გამომხდელი, დასაქმებული სპირტის ნარჩენების გამოხდაზე.

4.  აღმდგენი ღუმელების მეაპარატე, დასაქმებული ვოლფრამის, ნიკელის, კობალტის და მოლიბდენის აღდგენაზე.

5.  ელექტროლიზის მეაპარატე, დასაქმებული ელექტროლიზით წყალბადის მიღებაზე.

6. ასფალტის დაგებაზე დასაქმებული მუშა.

7. ძნელადმდნობი ლითონების მავთულის ცხლად ამდიდველი.

8.  მეგრანულატორე, დასაქმებული ნარევის ბრიკეტად დაწნეხვაზე და ნარევის გრანულირებაზე.

9.  შესაკეთებელ სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები და მორიგეები.

10.     ვოლფრამისა და ტიტანის კარბონიზაციაზე დასაქმებული მუშა.

11.     მეკუჭნავე.

12.     პროდუქციის ხარისხის მაკონტროლებელი.

13.     ძნელა მდნადი ლითონების მჭედელი.

14.     ჰაერგამანაწილებელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ჟანგბადის დანადგარზე.

15.     წისქვილის მემანქანე:

ა) ლითონის ფხვნილისა და ნარევის დაფქვაზე;

ბ) კაზმის ფრაქციებად დაფქვაზე.

16. გასაცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ლითონის ფხნილის მშრალად გაცრაზე;

ბ) მასალების ბრაქციულ გაცრაზე.

17. ცივადდატვიფრის მოწყობილობის უფროსი, დასაქმებული პრესის აწყობასა და შეკეთებაზე.

18. ბალონების შემვსები.

19. ელექტროკერამიკული ნაკეთობების გამომწველი.

20. სორმაიტის წნელის დამმუშავებელი.

21. ძნელადდნობადი ნაკეთობების დამმუშავებელი, დასაქმებული:

ა) მშრალი მეთოდით აბრაზიული რგოლებით დამუშავებაზე;

ბ) სპეციალურ სალეს ჩარხზე ან ზუმფარებიან სალესზე.

22. პირომეტრისტი, სისტემატიურად დასაქმებული ძირითად საამქროში.

23. მდნობელი, დასაქმებული:

ა) ბრიკეტების დნობაზე და ვოლფრამის კარბიდის სხმულის გამოშვებაზე;

ბ) ლითონური ქრომის, გოგირდოვანი ნატრიუმის, სალი შენადნობის, ლითონის ნარჩენების ელექტრორკალურ ღუმელებში დნობაზე.

24. ძირითადი საამქროების დამხმარე მუშები.

25. მწნეხავი, დასაქმებული:

ა) ცხელ მდგომარეობაში წნეხვაზე, შტაბიკების შეცხობასა და დაწნეხვაზე;

ბ) ჰიდროწნეხებზე მომჭიმავ და ნახევრადავტომატურ წნეხებზე ნარევის გრანულირებასა და დაწნეხვაზე.

26.     ბალონების მიმღები.

27.     სინჯის ამღები, დასაქმებული ყოველანაირ გადამუშავებაზე.

28.     მწრთობელი.

29.     ცხელი ლითონის მგლინავი, დასაქმებული ძნელმდნადი ლითონების, ლენტებისა და ფურცლების გლინვაზე.

30.     ვოლფრამის, კობალტის, მოლიბდენის, ტიტანის, ნიკელის ქიმიური ნაერთების წარმოებაში დასაქმებული მუშები.

31.     მეტალურგიული მოწყობილობის რემონტზე დასაქმებული მუშები.

32.     ალმასის მერეგენერატორე, დასაქმებული ალმასლითონის ფანქრებისა და გვირგვინების გაწყობასა და გაწმენდაზე.

33.     ხერხზე, მაკრატელზე და ჩარხზე მომუშავე, დასაქმებული გრაფიტული ნაკეთობების დამზადებაზე.

34.     ალმასის ინსტრუმენტების შემკრები, დასაქმებული ალმასლითონის გვირგვინების და ფანქრების დაწნეხვით დამზადებაზე.

35.     შტაბელების შემდუღებელი.

36.     ალმასის მბურღავი.

37.     გრაფიტული ნაკეთობების მბურღავი.

38.     საკონტროლო-გამზომ მოწყობილობების და ავტომატიკის ზეინკალი, დასაქმებული ვერცხლისწყლის მოწყობილობების შეკეთებაზე.

39.     ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) ელექტროღუმლების ცხელ შეკეთებაზე;

ბ) ალმასისა და ლითონის ნაკეთობების წარმოებაში.

40.     ალმასის ინსტრუმენტების შემცხობი და გამომწველი.

41.     მშრობელი.

42.     ფოლადის პრესფორმის თერმულ დამუშავებაზე დასაქმებული თერმისტი.

43.     ალმასისა და ლითონის ნაკეთობების წარმოებაში მომუშავე ხარატი, დასაქმებული გრაფიტის ნაკეთობების დამზადებაზე.

44.     დამხმარე მუშა (მეტრანსპორტე).

45.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

46.     დამფასოებელი.

47.     ალმასის დამფასოებელ-მწონავი.

48.     ელექტროკერამიკული ნაკეთობების დამყალიბებელი.

49.     მოწყობილობების დამსუფთავებელი.

50.     სალი და ძნელადდნობადი შენადნობების მხეხავი, დასაქმებული მშრალი ხეხვით.

51.     ალმასის გამპრიალებელი.

52.     მტვიფრავი, დასაქმებული კონტაქტებისა და ძნელმდნადი ცხელი ლითონის ამოჩეხვაზე.

53.     ელექტრომონტიორი დასაქმებული ელექტრომოწყობილობებზე და შენობაში ცხელი ღუმლების და ვერცხლისწყლის გამმართველების შეკეთებაზე.

    მუხლი 79. სორმაიტის, სტალინიტის და ვოკარის შენადნობების წარმოება

1. სტალინიტის მმსხვრეველი.

2. გასაცრელი დანადგარის მემანქანე.

3. მდნობელი.

4. კაზმის დამამზადებელი.

5. ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები:

ა) სალი შენადნობების წარმოების ძირითად საამქროში დასაქმებული ოსტატი და უბნის უფროსი;

ბ) ჟანგბადის დანადგარის და წყალბადის სადგურის ოსტატი.;

გ) ვოლფრამის, კობალტის, ტიტანის, ნიკელის და მოლიბდენის ქიმიური ნაერთების წარმოებაში დასაქმებული.

    მუხლი 80. ელექტროდების წარმოება

1. მეაირე.

2. მმსხვრეველი, დასაქმებული:

ა) ცხელი წანაყარი მასალების, სქელფისის და კოქსის მსხვრევაზე;

ბ) სხვა მასალების მსხვრევაზე.

3.  გამოსაწვავი და გრაფიტიზაციის ღუმელების ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

4.  სამრეწველო ღუმელების, ქვაბებისა და აგრეგატების კალატოზი-მეღუმელე, დასაქმებული ცხელი ღუმელის შეკეთებაზე ელექტროდების წარმოებაში.

5. ნახშირისა და კოქსის დაფქვაზე დასაქმებული წისქვილის მემანქანე.

6.  სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული სატუმბ-სააკუმულატორო დანადგარის მართვაზე სადგურში.

7. სპეცტანსაცმლის ხელით მრეცხავი.

8. გამომწველი.

9. სქელფისის მდნობელი.

10.     ხერხის მლესავი.

11.     ელექტროდული პროდუქციის მწნეხავი, დასაქმებული:

ა) ცხლად დაწნეხვაზე;

ბ) ცივ დაწნეხვაზე.

12. მწრთობელი, დასაქმებული მასალების ჩატვირთვაზე საწრთობ ღუმელებში და ღუმელებიდან ან მაცივრებიდან ნაწრთობი მასალის გადმოტვირთვაზე, აგრეთვე წრთობის პროცესის ჩატარებაზე.

13. ელექტროდული ნაკეთობების გამჟღენთავი.

14. ხერხით, მაკრატლით და ჩარხით ელექტროდული პროდუქციის ჭრაზე დასაქმებული მჭრელი.

15. ამრევი.

16. ფისის გამომხდელი.

17. ელექტროდული პროდუქციის ჩარხზე დამმუშავებელი.

18. მესტენდე, დასაქმებული:

ა) გამადეფექტოსკოპიის დანადგარზე;

ბ) სხვა სამუშაო უბნებზე.

19. ჯამბარაზე დასაქმებული მუშა.

20. სამსხვრევ-დამქუცმაცებელ საამქროში და განყოფილებაში დასაქმებული (ტრანსპორტის) დამხმარე მუშა.

21. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

22. ჩამწყობ-შემფუთავი, დასაქმებული:

ა) სპეცპროდუქციის შეფუთვით;

ბ) სხვა მზა პროდუქციის შეფუთვით.

23. ელექტროდული და ანოდური მასის დამყალიბებელი, დასაქმებული:

ა) ცხლად დაყალიბებაზე;

ბ) ცივად დაყალიბებაზე.

24. ელექტროდული პროდუქციის დამქლორატებელი.

25. ელექტროდული პროდუქციის მწმენდავი.

26. კაზმის დამამზადებელი.

27. ელექტროდების შტაბელებად დამწყობი.

    მუხლი 81. ძირითადი საწარმოო საამქროები

1. პირომეტრისტი.

2. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა.

3. ძირითადი ტექნოლოგიური მოწყობილობების რემონტზე და მონტაჟზე დასაქმებული მუშები.

4. თერმოგრაფიტის გადარჩევაზე დასაქმებული მუშები.

5. სარაჯი, დასაქმებული ამძრავი ქამრის შეკეთებაზე და ვულკანიზაციაზე.

    მუხლი 82. ელექტროდული პროდუქციის მექანიკური დამუშავების საამქროები, განყოფილებები, უბნები

1. ამწეს მემანქანე.

2. ტექნოლოგიური მოწყობილობის ზეინკალ-შემკეთებლები და მუშები.

3. ელექტროდული პროდუქციის ზეინკალი, დასაქმებული გრაფიტის დეტალების დამუშავებაზე.

4. ელექტრომოწყობილობების და ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეკეთებაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 83. გამოწვის, გრაფიტაციის და სხმული გრაფიტის საამქროები, განყოფილებები და უბნები

1. ამწეს მემანქანე.

2. ზეინკალ-შემკეთებელი.

3. ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 84. დამქუცმაცებელი და გამჟღენთავი საამქროები, განყოფილებები და უბნები

1. ზეინკალ-შემკეთებელი.

2. ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 85. გრაფიტაციის საამქროები

1. ელექტროზეინკალი _ მეკონტაქტე.

2. ამწეს მემანქანე.

    მუხლი 86. პროდუქციის ხარისხის მაკონტროლებელი

1. კონტროლიორი, დასაქმებული:

ა) გამოწვის, გრაფიტაციის, გაყვანის, გაჟღენთვის, სხმული გრაფიტის ტექნოლოგიურ პროცესებზე და მექანიკურ დამუშავებაზე;

ბ) გამა-დეფექტოსკოპიის დანადგარზე.

2. ძირითად საწარმოო საამქროებში დასაქმებული ცვლის ოსტატი.

    მუხლი 87. ფერადი ლითონების დამუშავება და მეორადი გადამუშავება, კაზმის მომზადება

1. ცხავთან დასაქმებული მუშები.

2. მმსხვრეველი.

3. შავი და ფერადი ლითონების ნარჩენების და ჯართის მაკონტროლებელი, დასაქმებული ფერადი ლითონების მეორადი ნედლეულის მიღებით და ნედლეულის გამაფრთხილებელ პიროტექნიკურ კონტროლზე.

4. წისქვილის მემანქანე.

5. გამცრელი დანადგარის მემანქანე.

6. ლითონის ნარჩენების გამომწველი, დასაქმებული მავთულებისა და კაბელის გამოწვაზე.

7. ლითონის ნარჩენების მწნეხავი.

8. შავი და ფერადი ლითონების ნარჩენების და ჯართის განმცალკევებელი, დასაქმებული ცეცხლით ჭრაზე.

9.  ჯართისა და ნარჩენების მაკრატლით მჭრელი.

10.     წიდის, ჯართის და ლითონის ნარჩენების სეპარატორზე დასაქმებული მუშა.

11.     წიდისა და ლითონის გამომრჩეველ-დამხარისხებელი.

12.     ლითონის ჯართისა და ნარჩენების დამხარისხებელი-შემკრები.

13.     კაზმისა და ბურბუშელის მშრობელი.

14.     ფერადი ლითონებისა და შენადნობების ნარჩენების კაზმის დამზადებაზე დასაქმებული მუშა.

    მუხლი 88. ტყვიის ნარჩენების მომზადება

1. მდოზირებელი.

2. გამცრელი დანადგარის მემანქანე.

3. ლითონის ნარჩენების მწნეხავი.

4. შავი და ფერადი ლითონების ჯართისა და ნარჩენების განმცალკევებელი.

5.  ჯართისა და ნარჩენების მაკრატლით მჭრელი.

6.  ლითონის ჯართისა და ნარჩენების დამხარისხებელი-შემკრები, დასაქმებული ტყვიის ნარჩენების დახარისხებაზე.

7.  კაზმის დამამზადებელი.

    მუხლი 89. ფერადი ლითონების გამოდნობა და ჩამოსხმა

1. სხმულის ამომგდები.

2.  წიდისა და ცეცხლგამძლე მასალის მსხვრეველი, დასაქმებული რბიებზე და სფეროსებურ წისქვილებზე.

3.  თიხამიწის მუშა, დასაქმებული ფერადი ლითონების ჩამოსხმისათვის საყალიბე და საკოპე ნარევის მომზადებაზე.

4.  ნიშანმდებელი, დასაქმებული სხმულის ნიშანდებით და დადაღვით შემოსაჭრელ და ამოსაგდებ უბნებში.

5.  გასაცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ცეცხლგამძლე მასალებზე და წიდაზე.

6.  შემომჭრელი, დასაქმებული სხმულის შემოჭრაზე.

7.  ტემპერატურის მზომი (პირომეტრზე), დასაქმებული სადნობ და გამაცხელებელ ღუმელებზე.

8.  დამხმარე მუშა.

9.  სინჯის ამღები.

10.     მუშები უშუალოდ დასაქმებულნი სხმულის ჩამოსასხმელ და ამოსაგდებ უბნებსა და განყოფილებებში.

11.     მუშები დასაქმებულნი თუთიის ნაწვის გადამუშავებაზე.

12.     მომნიშვნელი, დასაქმებული სხმულის მონიშვნაზე შემოსაჭრელ განყოფილებაში.

13.     ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) მუდმივად საჩამოსხმო უბანზე ცხელ მდგომარეობაში კოკილების (ლითონის ყალიბი) შეკეთებასა და გაწყობაზე;

ბ) წნევის ქვეშ და ცენტრიდანული მანქანების შეკეთებასა და გაწყობაზე ცხელ მდგომარეობაში.

14.     დამხარისხებელი, დასაქმებული შენადნობის ნარჩენების დახარისხებასა და დამუშავებული წიდის და ლითონის გამორჩევა-დახარისხებაზე.

15.     ფლუსის შემდგენელი, დასაქმებული ფლუსის შედგენაზე მაგნიუმიანი და ალუმინიანი შენადნობების ჩამოსასხმელად.

16.     კოპის, ყალიბის, მიწის და ქვიშის მშრობელი.

17.     წიდის და საბრუნავი მასალების დამლაგებელი.

18.     ჩამოსასხმელი საამქროს დამლაგებელი, დასაქმებული კონვეიერის მომსახურებაზე, მიწის ნამწვავის (მწვარის) დალაგებაზე ჩამოსასხმელი საამქროს გვირაბებში.

19.     საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

20.     ღუმელების საკვამურის მწმენდავი.

    მუხლი 90. გამოსადნობი საამქროები და უბნები

1. ღუმელებში და ბოვში კაზმის ჩამყრელი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონებისა და შენადნობების დნობაზე (გარდა ალუმინისა);

ბ) ალუმინისა და მისი შენადნობების დნობაზე.

2. კაზმის ჩამტვირთავი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონისა და მისი შენადნობების დნობაზე;

ბ) ალუმინისა და მისი შენადნობების დნობაზე.

3. ლითონის ჩამომსხმელი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონისა და მისი შენადნობების ჩამოსხმაზე;

ბ) ალუმინისა და მისი შენადნობების ჩამოსხმაზე.

4. მდნობელი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონისა და მისი შენადნობების ჩამოსხმაზე;

ბ) ალუმინისა და მისი შენადნობების ჩამოსხმაზე;

გ) სპილენძ-ბაბიტის ბურბუშელის დნობაზე და ცხელი წიდის გამოშვებაზე.

5.  ტრანსპორტის მუშა, დასაქმებული გამოსადნობ და ჩამოსასხმელ უბანზე.

6. მუშები უშუალოდ დასაქმებულნი გამდნარი ფერადი ლითონების და მისი შენადნობების დაქლორვაზე.

7. ფერადი ლითონებისა და მისი შენადნობების ჩამომსხმელი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონისა და მისი შენადნობების ჩამოსხმაზე (გარდა ალუმინისა);

ბ) ალუმინისა და მისი შენადნობების ჩამოსხმაზე.

8. ტრანსპორტის მუშა, დასაქმებული კაზმის ტრანსპორტირებაზე სადნობ საამქროში.

9. გამოსადნობი და ჩამოსასხმელი საამქროს დამლაგებელი.

10. გამოსადნობ უბნებში დასაქმებული კაზმის შემდგენელი.

    მუხლი 91. ტყვიისა და ტყვიის შენადნობის სადნობი საამქრო

1. მწონავი.

2. საწარმოო ღუმელების, ქვაბების და აგრეგატების კალატოზი მეღუმელე.

3. შავი და ფერადი ლითონების ნარჩენებისა და ჯართის კონტროლიორი, დასაქმებული ტყვიისა და მისი შენადნობების სადნობ საამქროში.

4. ამწეს მემანქანე.

5. მდნობელი, დასაქმებული:

ა) ტყვიის დნობაზე;

ბ) ბაბიტისა და ტყვიის შენადნობების დნობაზე.

6. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა.

7. სინჯის ამღები.

8. ფერადი ლითონებისა და მისი შენადნობების ჩამომსხმელი, დასაქმებული:

ა) ტყვიის ჩამოსხმაზე;

ბ) ბაბიტისა და ტყვიის შენადნობების ჩამოსხმაზე.

9. ზეინკალ-შემკეთებელი.

10. ჯამბარებაზე დასაქმებული მუშა.

11. კაზმის მიმწოდებელი (ტრანსპორტის) მუშა.

12. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

13. ელექტრომოწყობილობის ელექტრომონტიორი.

    მუხლი 92. ჩამომსხმელი საამქროები და დარბაზები (უბნები)

1. წნევის ქვეშ ჩამოსასხმელ ავტოკლავზე დასაქმებული მუშა.

2. მწონავი, დასაქმებული გამოსადნობ და ჩამოსასხმელ საამქროებში.

3. კარკასის ამწყობი, დასაქმებული ჩამოსასხმელ საამქროში უშუალოდ საკოპე უბანზე.

4. ციცხვთან მომუშავე.

5. ლითონისა და მისი შენადნობის ჩამომსხმელი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონების დნობაზე (გარდა ალუმინისა);

ბ) ალუმინის დნობაზე.

6. ჩამომსხმელი, დასაქმებული ჩამოსასხმელ მანქანებზე წნევის ქვეშ.

7. ჩამომსხმელი, დასაქმებული ცენტრიდანულ ჩამოსასხმელ მანქანაზე.

8. გამოსადნობ და გამათბობელი ღუმელის შეკეთებაზე დასაქმებული მემონტაჟე.

9. საკოპე და საყალიბე მანქანების გამწყობი, დასაქმებული სადნობ საამქროებში.

10. გამმართველი, დასაქმებული სასხმელ საამქროში ჩამოსხმის პნევმოინსტრუმენტით ხელით მართვაზე.

11. ლითონის მჭრელი მაკრატლით და წნეხით ჩამოსასხმელ საამქროში:

ა) ფასონური სხმულის შემოჭრაზე;

ბ) მაგნიუმიანი შენადნობის სხმულის და ნამზადის შემოჭრაზე.

12. ხელით და მანქანით დაყალიბების მეკოპე, დასაქმებული გამოსადნობ საამქროში.

13. ხარატი, დასაქმებული სხმულის ჩორტნაზე ჩამოსასხმელ საამქროში (დარბაზში):

ა) მაგნიუმიან შენადნობზე;

ბ) სხვა ფერად ლითონებზე.

14. ტრანსპორტიორის მუშა, დასაქმებული ჩამოსასხმელ საამქროში კონვეიერულ ხაზზე მიწის (თიხის) განაწილებით.

15. ხელით და მანქანით დამყალიბებელი, დასაქმებული ჩამოსასხმელ საამქროში.

16. მღარავი, დასაქმებული ნამზადის ჩორტვით ჩამოსასხმელ საამქროში.

    მუხლი 93. მაგნიუმიანი სხმული

1. სხმულის ამომგდები.

2. საყალიბე და საკოპე ნარევის მიწის მუშა.

3. სადნობ უბნებში პირომეტრზე მომუშავე.

4. მაგნიუმის ჩამოსასხმელ საამქროს ტრანსპორტის მუშა.

5. ფლუსის შემდგენელი.

6. ხელით და მანქანით დამყალიბებელი მეკოპე, დასაქმებული ჩამოსასხმელ საამქროში.

7.  კოპის, ყალიბის, მიწისა და ქვიშის გამშრობი.

8.  ტრანსპორტის დამხმარე მუშა.

9.  საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

10.     ხელით და მანქანით დამყალიბებელი ჩამოსასხმელ საამქროში.

11.     კაზმის შემდგენი, მაგნიუმის ჩამოსასხმელ საამქროში.

12.     ბოვში და ღუმელში კაზმის ჩამტვირთავი, მდნობელი, ლითონის ჩამსხმელი, ჯართის ჩამტვირთავი, ფერადი ლითონების და მათი შენადნობების ჩამომსხმელი, დასაქმებულნი ჯართის ალუმინის და მისი შენადნობების ნარჩენების გამოდნობაზე ამრეკლ და ალმქმედ ღუმელებში ნატრიუმქლორის, კალიუმფტორის და კრიოლიტის მარილების გამოყენებით.

13. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ტყვიის სადნობ, რაფინირების და ჩამოსასხმელ უბნებში დასაქმებული ოსტატი;

ბ) გამოსადნობ, რაფინირების, ჩამოსასხმელ, კოკილურ-ჩამოსასხმელ, შემოსაჭრელ-გამწმენდ საამქროებში და განყოფილებებში დასაქმებული ოსტატი და ტექნოლოგი;

გ) ელექტრომოწყობილობების ინჟინერი და მექანიკოსი, დასაქმებული ტყვიის შენადნობების მწარმოებელ საამქროში;

დ) თუთიის მტვრის (ნაწვის) გადამამუშავებელ საამქროში დასაქმებული ოსტატი;

ე) გამდნარი ფერადი ლითონების და მისი შენადნობის დაქლორვაზე დასაქმებული ოსტატი.

    მუხლი 94. გამოწვა, ამოჭმა, გლინვა, ტვიფრვა, დაწნეხვა, კილიტის ადიდვა ჭურჭლის წარმოებაში

1. ფერადი ლითონების გამცხელებელი.

2. ლითონის, შენადნობების და ნამზადის გამომწველი.

3. ფერადი ლითონების და შენადნობების ნაკეთობების და ნაწარმის გამომწველი.

4. ბერილიუმის და მისი შენადნობის მდნობელი.

5. თერმისტორთან, დასაქმებული მუშა მაგნიუმის ჩამოსხმაზე.

6. ცხელი ლითონის გვერდმქცევი.

7. წნეხზე და უროზე მომუშავე მჭედელი.

8. ლითონის ზედაპირზე წუნის შემომჭრელი.

9. ხატაცის გამომჭედელი, დასაქმებული ცხელი ლითონების სამუშაოებზე.

10.     ჰიდროწნეხზე ფერადი ლითონებისა და შენადნობების სხვადასხვა ნაკეთობების მწნეხავი.

11.     ლითონის ნარჩენების მწნეხავი, დასაქმებული ცხელ ლითონთან მუშაობაზე.

12.     ცხელი ლითონის მგლინავი.

13.     მუშები დასაქმებულნი მავთულის დახვევაზე მისი ცხელი დაწნეხვის შემდეგ.

14.     ცხელი ლითონის მაკრატლით და წნეხით დამჭრელი.

15.     ლითონის ჯართისა და ნარჩენების დამხარისხებელ-შემკრები, დასაქმებული ცხელ ლითონთან მუშაობაზე.

16.     ცხელ ლითონთან მომუშავე ტრანსპორტის მუშა.

17.     ჩამწყობ-შემფუთველი დასაქმებული ცხელ ლითონთან.

18.     პროდუქციის მწმენდავი, დასაქმებული ხენჯისგან ნადნობის გაწმენდაზე.

    მუხლი 95. ცივი ლითონის დამუშავება

1. ცივი ლითონის მვალცავი.

2. ამდიდველი.

3. ტყვიის საღებავებით მღებავი.

4. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული წნელისა და მილების გადაბმაზე.

5. ფერადი ლითონების და შენადნობების ნაკეთობათა გამმართავი.

6. ფურცლებისა და ფერადი ლითონების ზოლების მაპროფილებელი.

7. ტყვიის, ბერილიუმის და მათი შენადნობების დამუშავებაზე დასაქმებული მუშები.

8. სატაცის გამომჭედავი.

9. ლითონის დამჭრელი მაკრატლითა და წნეხით, ლითონმჭრელი ხერხით, ხერხუნით და ჩარხით, დასაქმებული ლითონის ზოდის, მილების, წნელის, ფირფიტების, ლენტების და ზოლების დაჭრაზე.

10. ხარატი, დასაქმებული ცივ მდგომარეობაში ნამზადის ხეხვაზე.

11. დამხმარე მუშა, დასაქმებული ცივი ლითონის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე.

12. მილმგლინავი, დასაქმებული ცივი გლინვის დგანზე.

13. ჩამწყობ-შემფუთველი, დასაქმებული დაწყობაზე.

14. მბრუნავი ლითონის ჯაგრისებით პროდუქციის მწმენდავი.

15. ამომხეწავი.

16. ლითონის ამოჭმაზე დასაქმებული მუშა.

17. პროდუქციის მწმენდავი, დასაქმებული:

ა) ამოჭმული ლითონის ნაკეთობების და ლითონის ზოდების გაწმენდაზე;

ბ) ბენზინის ან ქრომის პასტით ფურცლების გაპრიალებაზე და გაწმენდაზე.

    მუხლი 96. კილიტის წარმოება

1. კილიტის რულონის მვალცავი-გამრეცხი.

2. კილიტის მღებავი, დასაქმებული:

ა) რთული ნიტროსაღებავების გამოყენებაზე;

ბ) კილიტის შეღებვაზე.

3. წებოს მხარშავი.

4. შიმსების დამმუშავებელი.

5. რულონის გადამხვევი.

6. კილიტის და როტაპრინტის ფურცლების მეპერ-ფორატორე.

7. კილიტის მწმენდავი.

8. კილიტის პროდუქციის მწმენდავი.

    მუხლი 97. ჭურჭლის წარმოება

1. გრავიორი (მჭრეთელი).

2. შეღებვაზე დასაქმებული დამხმარე მუშა.

3. ზეინკალი, დასაქმებული ჭურჭლის დეტალების მოქლიბვაზე.

4. ჭურჭლის მშრობელი.

5. ჭურჭლის დამუშავებაზე დასაქმებული ხარატი.

6. ჭურჭლის მწმენდავი.

7. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ცხელი გლინვის, ცხელი დაწნეხვის, ამოჭმის და სამჭედლო-საწნეხი საამქროს და განყოფილების ოსტატი;

ბ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 98. ქსანთოგენატის წარმოება

1. ქსანთოგენატის წარმოებაში დასაქმებული მუშები და ოსტატები.

2. მეკუჭნავე, დასაქმებული რეაგენტების შემნახველ საწყობში.

    მუხლი 99. კვამლნარევის წარმოება

კვამლნარევის წარმოების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და მუშები.

    მუხლი 100. ცემენტის წარმოება ნეფელინის შლამის კომპლექსური გადამუშავებისას (ნედლეულის და საშრობ-გასაფილტრი განყოფილება)

მუშები და ოსტატები მუდმივად დასაქმებულნი ნეფელინის შლამის გადამუშავებაზე ნედლეულის და საშრობ-გასაფილტრ განყოფილებაში.

    მუხლი 101. მუფელის დამზადება თუთიის წარმოებაში

სამსხვრევ და დასაწნეხ განყოფილებაში მასალების გადამუშავებაზე, რომელიც შეიცავს 10% და მეტ თავისუფალ სილიციუმის ორჟანგს, დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ოსტატები;

გ) ასევე მუშები დასაქმებული სარემონტო მოწყობილობებზე სრული სამუშაო დღის განმავლობაში.

    მუხლი 102. ელემენტარული გოგირდის წარმოება

ელემენტარული გოგირდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 103. საერთო პროფესიები (აგურის ნამსხვრევზე) ფერადი ლითონების წარმოებაში

1. მჟღენთავი.

2. ჩამოსასხმელი ზეთის (საპოხის) მხარშავი.

3. ჩამტვირთავის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ჩამოსასხმელ, ცხლადგლინვის და ცხლადწნეხვის და ლითონის ამოსაჭმელ საამქროებში და განყოფილებაში;

ბ) საჩამოსხმო საამქროების შემოსაჭრელ-განმცალკევებელ უბნებზე.

4. მეაირე, დასაქმებული აირგაყვანილობის შეკეთებასა და არმატურის გასუფთავებაზე;

5. აირშემდუღებელი, დასაქმებული მაგნიუმის ჩამომსხმელ საამქროში.

6. მეგარდერობე, დასაქმებული სპეცტანსაცმლის მიღებაზე, გაშრობაზე და გაცემაზე.

7. მტვირთავი, დასაქმებული დატვირთვა გადმოტვირთვაზე:

ა) ტყვიისა და თუთიის კონცენტრატების, კაუსტიკური და კალცინირებული სოდის;

ბ) ფერადი ლითონების და ნედლეულის სხვა კონცენტრატების, რომლებიც შეიცავენ დარიშხანს, სტიბიუმს, სილიციუმის ორჟანგს და ლითონის მჟავას.

8. ლითონის ჟანგეულების მომრეზინებელი.

9. მმსხვრეველი, ცეცხლგამძლე მასალების მსხვრევაზე უშუალოდ დასაქმებული დახურულ შენობაში მუშაობისას.

10. გამლესავი, დასაქმებული:

ა) ნაკეთობის დამუშავებაზე აბრაზიული რგოლებით (მშრალი მეთოდით ან ქრომის პასტის გამოყენებით);

ბ) დისკური და ლენტური ხერხების ავტომატურ დანადგარზე.

11. თერმოიზოლაციის მეიბოლატორე, დასაქმებული ცხელ სამუშაოებზე.

12. სამრეწველო ღუმელების, ქვაბების და აგრეგატების კალატოზი-მეღუმელე.

13. ცეცხლგამძლე მინისაგან ქიმიური ჭურჭლის დამზადებაზე დასაქმებული კვარცმბერი:

ა) მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში;

ბ) არა უმეტეს 50% სამუშაო დღისა.

14. კონტროლიორი, დასაქმებული თხევადი მაგნიუმიანი შენადნობების კონტროლზე.

15. ტექნოლოგიური ღუმელების ცეცხლფარეში, დასაქმებული სადნობ და გამაცხელებელ ღუმელებზე.

16. აირისა და მტვრის ანალიზის ლაბორანტი, დასაქმებული აირმაშველ სადგურებში.

17. სადნობ საამქროში დასაქმებული ლიფტიორი.

18. ელექტროძრავის მოტორისტი, სამსხვრევ, ჩამოსასხმელ, საკაზმ, თიხამოსამზადებელ, ამოსაჭმელ, ცხელი წნეხვის, სამჭედო-საწნეხ, ცხელი გლინვის და გამოსადნობ საამქროებში და განყოფილებებში.

19. ცხელი მეთოდით მკალავი.

20. ნიშანმდებელი, დასაქმებული ცხელი ლითონის დადაღვით და ნიშანდებით.

21. სამსხვრევ-საფქვავ-დამხარისხებელი მექანიზმების მემანქანე და სამუშაოს გამანაწილებელი, დასაქმებული:

ა) მაგნიუმის ჩამოსხმაზე სადნობ და ჩამოსასხმელ საამქროს ცხელ უბნებში;

ბ) მეტალურგიულ და სამსხმელ საამქროებში, აგრეთვე საყალიბე და საკოპე განყოფილებებში, რომლებიც განლაგებულნი არიან საერთო შენობებში;

გ) სამსხვრევ-საკაზმე საამქროებში სადაც წარმოებს ლითონის დნობა და ჩამოსხმა.

22. კომორესორული დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული სამსხვრევ, ჩამოსასხმელ, საკაზმე, თიხამომამზადებელ, ამოსაჭმელ, ცხლად დაწნეხვის სამჭედლო-საწნეხ, ცხლად გლინვის და სადნობ საამქროებში და განყოფილებებში.

23. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) სამსხმელ, სადნობ, ამომჭმელ-ცხლადგლინვის საამქროებში და განყოფილებებში; ფერადი ლითონებისა და მისი შენადნობების ჯართისა და ნარჩენების მეორადი გადამუშავების, აგრეთვე ალუმინისა და მისი შენადნობების ნარჩენების გადადნობის საამქროებში (ნატრიუმქლორის, კრიოლიტისა და კალიუმფტორის მარილების გამოყენებით):

ბ) სამსხმელ, გამოსადნობ, ამომჭმელ, ცხლად-გლინვის საამქროებში და განყოფილებებში ალუმინისა და მისი შენადნობის გამოდნობა, გლინვასა და ამოჭმაზე;

გ) საკაზმ, თიხამომამზადებელ, საგლინავ, დასაწნეხ, ნიშანმდებელ საამქროებში და განყოფილებებში.

24. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული:

ა) შიგაწვის და ორთქლის ძრავიან ამწეზე;

ბ) ელექტროძრავიან ამწეზე.

25. მემანქანე, დასაქმებული:

ა) მუდმივად ჩამოსასხმელ, გამოსადნობ, ცხლად გლინვის, ცხლადსაწნეხ და ამოსაჭმელ საამქროებში და განყობილებებში;

ბ) ჩამოსასხმელი საამქროს ჩამოსაჩეხ-განმაცალკევებელ უბნებში.

26. სატუმბი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული სატუმბ-სააკუმულატორო სადგურში, სამსხვრევ, ჩამოსასხმელ, საკაზმ, თიხამომამზადებელ, ამოსაჭმელ ცხლად გლინვის სადნობ საამქროებში და განყოფილებებში, აგრეთვე სარდაფში განთავსებული ზეთის დანადგარების მომსახურებაზე.

27. სპეცტანსაცმლის მრეცხავი.

28. გამცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ცეცხლგამძლე მასალის გაცრაზე დახურულ შენობებში.

29. ელმავლის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) ჩამოსასხმელ, გამოსადნობ, ცხლადსაგლინავ, ცხლადსაწნეხ და ამომჭმელ საამქროებში და განყოფილებებში;

ბ) ჩამოსასხმელი საამქროს ჩამოსაჩეხ-განმაცალკევებელ უბნებში.

30. ცივად ტვიფრის მოწყობილობის გამწყობი, დასაქმებული:

ა) ამომჭმელ საამქროებში;

ბ) ცხელ საამქროებში.

31. ფეხსაცმლის შემკეთებელი.

32. ფორმის და თხევადი ლითონის დამმუშავებელი გოგირდის ფხვნილის შეფრქვევით დასაქმებული მაგნიუმის ჩამოსასხმელ საამქროებში.

33. შემდუღებელი.

34. ვინიპლასტის შემდუღებელი.

35. მიმტკეცავი, დასაქმებული ბენზინის მიტკეცით.

36. ნაკეთობის გამპრიალებელი:

ა) აბრაზული რგოლებით მშრალი მეთოდის ან ქრომის საცხის გამოყენებით;

ბ) ნავთის, ბენზინის, კარბორუნდის საცხის, სახეხი ქაღალდის, ზეთის და გვირგვინიანი კირის გამოყენებით.

37. მუშები, დასაქმებულები ქრომის საცხის და კროკუსის ხარშვაზე.

38. მუშები უშუალოდ დასაქმებულები მექანიზმების მართვით ცხელ მილებში და ცხელ სამუშაო უბნებში, ლითონის მილების, წიდის და სხვა მასალების ტრანსპორტირებაზე ცხელ მდგომარეობაში.

39. სინჯის ამღები, სისტემატურად დასაქმებული საწარმოო უბნებში.

40. მუშები დასაქმებულები პოლიგრაფიული ცინკის გახეხვაზე, გაპრიალებაზე, გაწკრიალებაზე.

41. ნამუშევარი ზეთის გენერაციაზე მომუშავე.

42. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული აირგენერატორის სადგურში.

43.ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული:

ა) ჩამოსასხმელ, სადნობ, რაფინირების, ცხლადგლინვის, სამჭედლო-საწნეხ და ფერადი ლითონების ამოსაჭმელ საამქროებში და უბნებში;

ბ) „ა“ პუნქტში ჩამოთვლილი სამუშაოების ცივად გადამუშავების უბნებში, საამქროებში და ფერადი ლითონების გადამამუშავებელ საამქროებში.

44.ზეინკალ-სანტექნიკოსი, დასაქმებული:

ა) ფერადი ლითონების ჩამოსასხმელ, გამოსადნობ, რაფინირების, ცხლად გლინვის, სამჭედლო-საწნეხ და ამოსაჭმელ საამქროებში და განყოფილებებში.

ბ) ცივად გადამუშავების უბნებში „ა“ პუნქტში ჩამოთვლილ საამქროებში და განყოფილებებში; აგრეთვე ფერადი ლითონების ცივად დამუშავებისა და გადამუშავების საამქროებში ყველა „ა“ პუნქტში ჩამოთვლილი სამუშაოების შესრულებაზე.

45. გამპოხავი, დასაქმებული:

ა) ცხელ უბნებზე;

ბ) ცივ უბნებზე.

46. ჯამბარაზე მომუშავე:

ა) ცხელი ლითონის, წიდისა და სხვა გამდნარი მასალების ჩამოსხმაზე, გადასხმა-გადმოსხმაზე მაგნიუმის საჩამოსხმო საამქროებში;

ბ) ცხელსაგლინავ, ცხელსაწნეხ, ჩამოსასხმელ და სადნობ საამქროებში.

47. გრაფიტის დამმუშავებელი ხარატი.

48. (ტრანსპორტის) დამხმარე მუშა, დასაქმებული:

ა) მუდმივ შიგა სამუშაოებზე, სამსხმელ, სადნობ ცხლად გლინვის, ცხლადსაწნეხ, ამოსაჭმელ საამქროებში და განყოფილებებში;

ბ) ჩამოსაჩეხ-განმაცალკევებელ საამქროებში და განყოფილებებში.

49. საწარმოო შენობის დამლაგებელი.

50. შემფუთავი-ჩამწყობი, დასაქმებული კონსერვაციაზე ცხელი საცხის გამოყენებით.

51. ლითონის დეტალების, ნაკეთობების, სხმულების, მხეხავი (გამპრიალებელი), დასაქმებული გასაწმენდ და გალტონურ დოლებზე.

52. ღუმელებისა და საკვამურის მწმენდავი, დასაქმებული მილგაყვანილობის, არხების, მტვერდამჭერი სისტემების გაწმენდაზე.

53. პროდუქციის მწმენდავი, დასაქმებული ნაკეთობის გაწმენდაზე აბრაზიული რგოლებით (მშრალი მეთოდით) ან ქრომის საცხით.

54. გამპრიალებელი, დასაქმებული ნაკეთობის გაპრიალებაზე:

ა) აბრაზული რგოლების (მშრალი მეთოდით) ან ქრომის საცხის გამოყენებით;

ბ) ბენზინის, ნავთის, კარბორუნდის საცხის, სახეხი ქაღალდის, ზეთის, გვირგვიანი კირის გამოყენებით.

55. სარაჯი (შორნიკი), დასაქმებული ჩამოსასხმელ საამქროში ტრანსპორტიორის მომსახურებაზე.

56. ელექტრომოწყობილობის ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ცხელ სამუშაო პირობებში ძირითად საწარმოო საამქროებში.

57. ელეტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტრომოწყობილობების მომსახურებაზე:

ა) ჩამოსასხმელ, გამოსადნობ, რაფინირების, ცხლადგლინვის სამჭედლო-საწნეხ და ამოსაჭმელი ფერადი ლითონების საამქროებში და განყოფილებებში;

ბ) „ა“ პუნქტში ჩამოთვლილი ყველა სამუშაოს ცივად დამუშავების საამქროებში და უბნებში, აგრეთვე ფერადი ლითონის დამუშავებისა და გადამუშავების საამქროებში.

58. ხელით ელექტროშემდუღებელი, დასაქმებული მაგნიუმიან ჩამოსასხმელ საამქროებში.

59. ემულსიის მხარშავი.

    მუხლი 104. ორდენებისა და მონეტების წარმოება

1. მეგალვანე, დასაქმებული ოქსიდირებაზე.

2. ორდენებისა და მონეტების წარმოების კონტროლიორი, დასაქმებული ამომჭმელ, დამჟანგავ უბნებში და მინანქრის ფხვნილის დამამზადებელ უბნებში.

3.  გამომწველი დასაქმებული მინანქრით დაფარული ნაკეთობის გამოწვით მუფელურ ელექტროღუმელებზე.

4.  შემდუღებელი, დასაქმებული ოქროს, ვერცხლის, სპილენძის და თუთიის სარჩილით.

5.  დამხმარე მუშა, დასაქმებული ამოსაჭმელ, ოქსიდირების და გალვანირების საამქროებში და უბნებში.

6.  გამპრიალებელი.

7.  სამუშაოს გამნაწილებელი, დასაქმებული ამოსაჭმელ უბანში.

8.  ძვირფასი ლითონების რეგენერატორი, დასაქმებული ჩამრეცხი წყლების და მომწამლავი ხსნარების ფილტრაციაზე.

9.  ზეინკალ-შემკეთებელი და ზეინკალ-სანტექნიკოსი, დასაქმებული ტექნოლოგიური მოწყობილობების მომსახურებაზე.

10.     ამომჭმელი, დასაქმებული ნაკეთობის ამოჭმაზე მჟავის ხსნარის საშუალებით.

11.     პროდუქციის მწმენდავი, დასაქმებული ნაკეთობის და მასალების გაწმენდით თითბერის და ფოლადის ჯაგრისით.

12.     მემინანქრე, მომუშავე ორგანულ მინანქარზე.

13.     ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტრომოწყობილობების შეკეთებაზე სადნობ-საგლინავ უბნებში.

14. ინჟინერ ტექნიკური პერსონალი, დასაქმებული გალვანურ, ამოსაჭმელ და თერმოდამამუშავებელ უბნებზე:

ა) ინჟინერ-ტექნოლოგი;

ბ) ოსტატი;

გ) ინჟინერი;

დ) ოსტატი.

თავი VI

ელექტროენერგეტიკა

    მუხლი 105. ელექტროენერგეტიკული მრეწველობა

1. ქიმწყალწმენდაზე, ქიმრეაგენტების მომზადებასა და ჩატვირთვაზე დასაქმებული მეაპარატე.

2. ქიმწყალწმენდის (მორიგე) მეაპარატე, დასაქმებული:

ა) ქლორირების პროცესზე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

3. მებუნკერე, დასაქმებული ბუნკერის წინა ქვაბების, შნეკის ავტოჩაფენის მომსახურებაზე.

4. მყარი საწვავის, სამრეწველო ნარჩენებისა და ალმადანის ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

5. თბოელექტროსადგურების დახურულ ნაგებობებში, ეკიბასტუზური ნახშირის მუდმივად ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი.

6. თბოგამტარებისა და ქვაბების თბოიზოლაციის შემომკარავი მეთუნუქე, თბოელექტროსადგურებსა და თბოქსელებში.

7. მენაცრე, დაკავებული ნაცრისა და წიდის ხელით გამოცალკევებაზე.

8. ლოკომობილისაგან ნაცრისა და წიდის გამწმენდი.

9. გამხოლოებელი თერმოიზოლაციაზე (თერმო- გამხოლოებელი), დასაქმებული თბოელექტროსადგურებსა და თბოქსელებში თერმოიზოლაციაზე.

10. ქვაბის მწმენდავი, დასაქმებული ქვაბების წმენდაზე.

11. თბოგადმომტვირთავის მემანქანე.

12. ნაცრის მომცილებელის მემანქანე-შემომვლელი (დარაჯი), დასაქმებული ჰიდრონაცარმოცილებაზე.

13. ორთქლის მანქანისა და ლოკომობილის მემანქანე.

14. ამწეს მემანქანე, დასაქმებული საქვაბე ტურბინების და საქვაბე საამქროებში (საქვაბეებში), ტურბინების განყოფილებაში თბოელექტროსადგურის დახურულ საწყობში.

15. სათბობის საფქვავი წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული თბოელექტროსადგურის მტვერმოსამზადებელ საამქროში.

16. აგრეგატის მართვის ბლოკური სისტემის (საქვაბე-ტურბინა) მემანქანე.

17. აირტურბინული დანადგარის მემანქანე.

18. საქვაბე აღჭურვილობის მემანქანე-შემომვლელი.

19. ტურბოდანადგარის მემანქანე-შემომვლელი.

20. დამხმარე ტურბოდანადგარის მემანქანე-შემომვლელი.

21. მკვებავი ტუმბოების და დეაერატორის მემანქანე; საბოილერო აღჭურვილობის თბოქსელების მემანქანე, რომელიც განთავსებულია უშუალოდ ტურბინების საამქროში.

22. შენობაში დამონტაჟებული ვენტილაციისა და კვამლგამწოვის მემანქანე.

23. საშრობის მემანქანე, მტვრის მოსამზადებელ საამქროში.

24. მტვრისმოსამზადებელ საამქროში, მტვრის ტუმბოების მემანქანე.

25. სატუმბი დანადგარის მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია მაზუთისა და სხვა ნავთობპროდუქტების გადატუმბვაზე.

26. წყალმიმღების სანაპირო ტუმბოს მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია უშუალოდ ტურბოების განყოფილებაში განლაგებული დანადგარებისა და აღჭურვილობების მომსახურებაზე.

27. საქვაბე-დანადგარების მემანქანე-შემომვლელი (დარაჯი), საქვაბის უფროსის მემანქანე და მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია სათბობის ხელით ჩაყრაზე.

28. საქვაბის, ტურბოსაქვაბეების უფროსი მემანქანე და მემანქანე საწვავის მაქანიკური მიწოდების პირობებში, აირზე და მყარ საწვავზე მომუშავე საქვაბის უფროსი მემანქანე.

29. ტურბოების განყოფილებაში (საამქროში), ორთქლის ტურბოების უფროსი მემანქანე.

30. ენერგობლოკის მემანქანე და უფროსი მემანქანე, რომელიც ემსახურება 150 ათ.კვტ-ის და მეტი სიმძლავრის ცალკეულ ენერგობლოკებს.

31. ნაცრის მომცილებელი-მემანქანე-შემომვლები, საქვაბეს ამწეკრანის მემანქანე, რომელიც დასაქმებულია საქვაბე ტურბოებზე, ტურბინებსა და საქვაბეებში – ყველა, ვინც მუშაობს, ესტონური ფიქალის გამოსაწვავ თბოელექტროსადგურებში.

32. ტურბინებისა და საქვაბის, დამხმარე ტურბოდანადგარების მემანქანე-შემომვლელი, რომლებიც დასაქმებული არიან საქვაბე ტურბინებისა და ტურბინების საამქროში და ქვაბების ზედაპირიდან მტვრისა და ნაცრის მომცილებელი მუშები, ყველა მომუშავე, ესტონური ფიქალის გამომწველ თბოელექტროსადგურებში.

33. შიდა წვის ძრავის მემანქანე, რომელიც ემსახურება დიზელზე მომუშავე ელექტროსადგურების დანადგარებს.

34. ელექტროსადგურებში, დანადგარების ზედაპირის მექანიზებული წმენდის მოტორისტი, რომელიც დასაქმებულია საქვაბე ტურბინებისა და საქვაბე საამქროებში სათბობის მიწოდებაზე.

35. მიწახაპია ტუმბოების მოტორისტი.

36. მოტორისტი სათბობის მიწოდებაზე, რომელიც დასაქმებულია:

ა) თბოელექტროსადგურებში ნახშირის მიმწოდებლად;

ბ) სხვა თბოელექტროსადგურებში.

37. ქვაბების შემომქრევ-განწიდვავი (განწიდვა).

38. თბოქსელებსა და თბოელექტროსადგურებში, თბოგაყვანილობისა და ქვაბების შემოკირვაზე დასაქმებული ცეცხლფარეში.

39. დურგალი, რომელიც დაკავებულია თბოელექტროსადგურებში ქვაბების სარემონტო სამუშაოებისთვის ხარაჩოების დამზადებით.

40. მიწისქვეშა თბოელექტროსადგურების დანადგარების შეკეთებაზე დასაქმებული მუშები.

41. დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), რომელიც დაკავებულია თბომაიზოლირებელ სამუშაოებზე.

42. ხის მერქნის ანტისეპტირებაზე და ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენის შეღებვაზე დასაქმებული მუშები ქვანახშირისა და ბითუმის საღებავებით.

43 ელექტროსადგურებში, ნაცრის გადარჩევაზე, დაფასოებაზე და ჩამოტვირთვაზე დაკავებული მუშები.

44. ელექტროსადგურებსა და ელექტროქვესადგურების ღია გამანაწილებელ მოწყობილებებში, იზოლატორების დასუფთავებაზე დასაქმებული მუშები.

45. ჰიდროტექნიკური ნაგებობის სავაზნეებში და სხვა შენობებში ბეტონის აღჭურვილობის ცემენტაციაზე დასაქმებული მუშები.

46. ელექტროსადგურების აირტურბინების მოტივტივე აღჭურვილობის შეკეთებასა და მომსახურებაზე დაკავებული მუშები.

47. მუშები, რომლებიც დასაქმებულია მიწისქვეშა ჰიდროელექტროსადგურის დანადგარებისა და კაშხალის შუაგულში ჩაყენებული დანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე.

48. ჰიდროელექტროსადგურის შენობის წყალქვეშა ნაწილში განლაგებული, დაშლილი ვერცხლის წყლის გამმართველების შეკეთებასა და მომსახურებაზე უშუალოდ და მუდმივად დასაქმებული მუშები.

49. ჰიდროელექტროსადგურების მუშაკები, რომელიც მუდმივად და უშუალოდ არიან დასაქმებული, დედამიწის ზედაპირიდან 47მ-ის სიღრმეში განლაგებული აღჭურვილობის შეკეთებასა და მომსახურებაზე.

50. თბოელექტროსადგურებში სათბობისა და ნავთობპროდუქტების დახურული საწყობების დანადგარების, ამასთან ელექტროსადგურების და თბოქსელების გვირაბებისა და კამერების დანადგარების შემკეთებლები და ზეინკალ-რემონტიორები.

51. საქვაბეების და მტვერმომამზადებელი საამქროს დანადგარების შემკეთებლი ზეინკალი.

52. სათბობის მიმწოდებელი აღჭურვილობის შემკეთებელი ზეინკალი, დასაქმებული:

ა) ეკობასტიზურ ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურებში;

ბ) სხვა დანარჩენ თბოელექტროსადგურებში.

53. თბოელექტროსადურების სამანქანო საამქროში დანადგარების შემკეთებელი ზეინკალი.

54. საქვაბესა და მტვრის მოსამზადებელ საამქროს დანადგარების ზეინკალ-შემკეთებელი, რომელიც დასაქმებულია თბოელექტროსადგურის ორთქლის ქვაბების შეკეთებაზე.

55. უშუალოდ საქვაბესა და ტუმბოსაქვაბეს მომსახურე (მორიგე) ზეინკალი.

56. ტუმბოსაამქროს (განყოფილების) სათბობის დახურული საწყობის ნავთობმეურნეობის, მტვრის მომზადების დანადგარების მომსახურებაზე უშუალოდ დასაქმებული (მორიგე) ზეინკალი.

57. სათბობის მიმწოდებელი (მორიგე) ზეინკალი, რომელიც დაკავებულია დანადგარების მომსახურებაზე:

58. თბოქსელებისა და თბოგამტარი აღჭურვილობის შემკეთებელი ზეინკალ-რემონტიორი.

59. მიწისქვეშა თბოგამტარი და თბოქსელების აღჭურვილობის მომსახურე ზეინკალი.

60. თბოქსელებში დასაქმებული სათბიერებელი სატარის ზეინკალი.

61. ტაკელაჟის მუშა, რომელიც ემსახურება მოქმედ თბოტურბინებს, საქვაბე საამქროში (საქვაბეში), ასევე ტურბოების (საამქროში) განყოფილებაში მტვრის მომამზადებელ და თბოელექტროსადგურებში, თბომიწოდებაზე.

62. საწარმოო შენობის დამლაგებელი საქვაბე, ტურბოსაქვაბეებსა და მტვერწარმომქმნელ თბოელექტროსადგურებში.

63. თბოსატრანსპორტო საამქროსა და თბომიწოდებაზე დასაქმებული შორნიკი.

64. ბუნკერებში და საქვაბის ცხაურაში სათბობის მომრევი.

65. ელექტროქსელებში დასაქმებული მეკაბელე ელმონტიორი, რომელიც არემონტებს ტყვიის ქუროს გარსზე კაბელგამტარებს.

66. მეკაბელე-ელმონტიორი დასაქმებულია ელექტრო ქსელებში, ტყვიის გარსცმიდან კაბელის განცალკევებაზე.

67. (მორიგე) ელექტროზეინკალი და (მორიგე) ელმონტიორი დასაქმებული თბოელექტროსადგურების ნავთობმეურნეობისა და სათბობ-სატრანსპორტო საამქროების დახურული შენობებში, ელექტროტექნიკური დანადგარების მომსახურებაზე, სარელეო დაცვის საშუალებებზე ტურბოსაქვაბეებსა და ტურბინების საამქროებში, ავტომატიკისა და გამშვებმარეგულირებელ აპარატურის კონტროლიზე, ასევე თბომიმწოდებლისა და მტვერწარმომქმნელის საამქროსა და განყოფილებაში აპარატურის მომსახურებაზე.

68. ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია საჰაერო, ელექტროგადამცემი, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების შეკეთებაზე.

69. ელექტროსადგურის მართვის მთავარი ფარის ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია თბოელექტროსადგურის, ტურბინების საამქროში (განყოფილებაში) განლაგებულ ფართან მორიგეობით.

70. ელექტრომომანქანების შემკეთებელი ელექტროზეინკალი და სარელეო დაცვის აპარატურისა და ავტომატიკის შემკეთებელი ელექტრომონტიორი, რომელიც დასაქმებულია ელექტროტექნიკური დანადგარების, სარელეო დაცვის საშუალებების, გამშვებმარეგულირებელი აპარატურის შეკეთებაზე, ტურბოსაქვაბეების ხელსაწყოების და ავტომატიკის კონტროლზე საქვაბესა და ტურბოსაქვაბეების (განყოფილებაში) საამქროებში, სათბობის მიწოდების და მტვრის მოსამზადებელ საამქროებში, თბოელექტროსადგურების და ნავთობმეურნეობის, სათბობ-სატრანსპორტო სამსახურის დახურულ შენობაში.

71. ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია ელექტროქსელებში 500 ათასი და მეტი ვოლტი ძაბვის გამოცდასა და გაზომვაზე.

72. ქვესადგურის მომსახურე და ელექტროდანადგარების შემკეთებელი ელმონტიორი, რომელიც დასაქმებულია 500 ათასი და მეტი ძაბვის პირობებში ელექტროქვესადგურებში, დანადგარების მომსახურებაზე.

73. მუშები, დასაქმებულები ხეტყის წაქცევაზე, დაცურებაზე, ტრანსპორტირებასა და პირველად დამუშავებაზე, ტოტების გასხეპვასა და ელექტროგადამცემი ხაზების გაწმენდაზე.

74. მუშები, დასაქმებული წნევის ქვეშ ჭურჭლის მომსახურებაზე.

75. მუშები, დასაქმებულები ტყვიის აკუმულატორების დამუხტვაზე, შეკეთებასა და ელექტროლიტის მომზადებაზე.

76. მუშები, დასაქმებული გადამუშავებული ზეთის რეგენერაციაზე.

77. ამწეს მემანქანე, ჩამბმელი, დასაქმებული ტვირთამწე მანქანებსა და მექანიზმებზე .

78. მუშები, დასაქმებულები პნევმატური ინსტრუმენტებით და სამშენებლო-სამონტაჟო პისტოლეტით.

79. მეაპარატე, დასაქმებულები ბიოსუბსტრაქტის მომზადებასა და ჩატვირთვაზე.

80. ბიოგაზის დანადგარის ოპერატორი.

81. გადამუშავებული ბიომასის გადამტანი მუშა.

82. ბიოგაზის გამწმედი.

83. ქარისა და მზის ელექტროსადგურების მუშაკები, რომლებიც უშუალოდ დასაქმებულები არიან მიწის ზწდაპირიდან 20 მ-ზე მეტ სიმაღლეზე.

84. მუშები, დასაქმებულები ქარისა და მზის ელექტროსადგურების მაღლივი კონსტრუქციების შეღებვაზე.

85. სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული გეოთერმული წყლის ტუმბვაზე.

86. თბომცვლელების უფროსი მემანქანე და მემანქანე.

87. ტურბინების განყოფილების უფროსი მემანქანე და მემანქანე.

88. ელექტრო და აირშემდუღებელი.

89. დეფექტოსკოპისტი.

90. SF6 (ელეგაზი) – გაზით შევსებული ელექტრომოწყობილობების შემკეთებელი პერსონალი.

91. ქიმიური ლაბორატორიის პერსონალი, რომლებიც მუშაობენ სატრანსფორმატორო ზეთის შემოწმებაზე.

თავი VII

ელექტროტექნიკური წარმოება

    მუხლი 106. კაბელური წარმოება

1.  მინისებრ იზოლაციაში მიკროსადენების დამზადების მეაპარატე, დასაქმებული მინისებრ იზოლაციაში სპილენძის წვრილი და მანგანინის სადენების ელექტროთერმულ წარმოებაზე.

2. კაბელების დამჯავშნელი.

3. რეზინის ნარევის მვალცავი, დასაქმებული სამხოლოებელი ნარევის შერევაზე.

4. ცივი ლითონის მვალცავი, დასაქმებული ლითონის ცივ გლინვაზე.

5. საკაბელო მასის მხარშავი.

6. ელექტროსამხოლოებელი ლაქის, ფისისა და მასტიკის მხარშავი, დასაქმებული ემალ-ლაქის ხარშვაზე.

7. მავთულის ამდიდებელი, დასაქმებული ფერადი ლითონებისაგან მავთულის ადიდვაზე.

8.  საკაბელო ნაკეთობათა ვულკანიზატორი, დასაქმებული:

9.  ფთოროფენისა და ფთოროკაუჩუკის წნეხაზე ცხელ მდგომარეობაში;

10.     სხვა სამუშაოებზე.

11.     თვალაკის დამამზადებელი, დასაქმებული მაგარი შენადნობისა და ალმასისაგან ბოჭკოს დამუშავებაზე.

12.     კაბელის ძარღვის განმხოლოებელი, დასაქმებული:

ა) სტიროფლექსონით, დელტააზბესტონით, კაპრონით, რეზინისა და ფთოროფენოვანი ლენტით განმხოლოებაზე;

ბ) ბოჭკოვანი მინით, მინაქსოვილით, მინალენტით, ასევე კაჟბადოვანი ლაქების გამოყენებით განმხოლოებაზე.

13. სადენების მამხოლოებელი, დასაქმებული განმხოლოებაზე:

ა) სტიროფლექსონით, დელტააზბესტონით, კაპრონით, რეზინისა და ფთოროფენოვანი ლენტით;

ბ) ბოჭკოვანი მინით, მინაქსოვილით, მინალენტით, ასევე სილიციუმორგანული ლაქების გამოყენებით.

14. სადენებისა და კაბელების გამომცდელი, დასაქმებული მშრალი გამოცდის აპარატებზე მხოლოდ სანმხოლოებელი ძარღვის გამოცდაზე.

15. რეზინის ნარევის მეკალანდრე.

16. საკაბელო ნაკეთობის კონტროლიორი, დასაქმებული:

ა) ტყვიის წნეხის განყოფილებაში მაგარი შენადნობებისა და ალმასისაგან ვოლოკის დამუშავებაზე;

ბ) ოპერაციათაშორის კონტროლზე ელექტროსანმხოლოებელი ლაქებით ემალირების საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) ემალირების, ცხელი გლინვისა და მინისებრი იზოლაციის დადების საამქროებსა და განყოფილებებში, ასევე მავთულის კალვის საამქროებსა და განყოფილებებში.

17. სადენებისა და კაბელების მლაქავი, დასაქმებული:

ა) ბენზოლის, მეთანოლისა და მათი დერივატების – ტოლუოლის, ქსილოლისა და რთული სპირტის შემცველი ლაქებით გალაქვაზე;

ბ) ბიტუმური ლაქებით ჯავშანლენტის გალაქვაზე;

გ) ფთოროფენოვანი განმხოლოების ერთდროული თერმოსაწვრთნელი კაჟბადორგანული ლაქებით სადენების გალაქვაზე.

18. ლაქის გამხსნელი, დასაქმებული:

ა) ელექტროსამხოლოებელი ლაქების გახსნაზე;

ბ) სხვადასხვა ლაქების გახსნაზე.

19. რეაქტორების მლაქავ-მჟღენთავი.

20. ცხელი ხერხით მკალავი, დასაქმებული საკაბელო ნაკეთობისა და არმატურის მოკალვაზე.

21. სტრეინერის ოპერატორი, დასაქმებული:

ა) ცხელ მდგომარეობაში ფთოროფენოვანი მასის დამუშავებაზე;

ბ) სხვა მასალების დამუშავებაზე.

22. ამწეს ოპერატორი, დასაქმებული:

ა) ცხელსაგლინავ საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) საადიდვო და ცივსაგლინავ საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) ტყვიის წნეხებთან ცხელ უბნებზე;

დ) ამომჭმელ განყოფილებებში.

23. საკაბელო წარმოების მონტიორი, დასაქმებული მხოლოდ ტყვიის რჩილვასა და მის შენადნობებზე.

24. მავთულისა და გვარლის მხვეველი, დასაქმებული სამუშაოებზე ტყვია-კალოვანი შენადნობით მოკალული ბოჭკოვანი მინითა და მავთულით.

25. ლითონის გამხურებელი (შემდუღებელი), დასაქმებული სპილენძისა და ალუმინის ზოდების გახურებაზე.

26. მავთულის საგლინავი დგანის ოპერატორი, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) ცხელ ლითონთან;

ბ) ცივ ლითონთან.

27. სადენებისა და კაბელების შემომწნავი, დასაქმებული კაბელის, მავთულისა და სადენის შემოწვნაზე მინაბოჭკოთი და ტყვია-კალოვანი შენადნობით მოკალული მავთულით.

28. პლასტიკატების და რეზინის სადენებისა და კაბელების დამწნეხი, დასაქმებული:

ა) შპრიც-წნეხზე და უწყვეტი ვულკანიზაციის აგრეგატებზე ცხელი ხერხით რეზინით, ასევე ცივ მდგომარეობაში რეზინის ლენტით;

ბ) ცხელი ხერხით პლასტმასით;

გ) ცხელი ხერხით ფთოროფენითა და მისი თანაპოლიმერებით.

29. ყვინთიანი წნეხის მწნეხავი, დასაქმებული ცხელი ხერხით ფთოროფენითა და მისი თანაპოლიმერებით სადენებისა და კაბელების განმხოლოებაზე.

30. ტყვიით ან ალუმინით კაბელების მწნეხავი, დასაქმებული:

ა) ცხელი ხერხით ტყვიით წნეხაზე;

ბ) ცხელი ხერხით ალუმინის წნეხაზე.

31. საკაბელო ნაკეთობის მომწველი.

32. მხვეველი, დასაქმებული:

ა) ტყვიამოსილი კაბელის გადახვევასა და შეკეთებაზე, ელექტროსამხოლოებელი და სილიციუმორგანული ლაქებით ემალირებულ მავთულებზე; ბოჭკოვანი მინით განმხოლოებულ კაბელის ნაკეთობებზე;

ბ) პოლიქლორვილინიანი საფარებით საკაბელო ნაკეთობების გადახვევასა და შეკეთებაზე;

გ) გაჟღენთილი ჯუთის გადახვევაზე;

დ) ნედლი სახით სილიციუმორგანული ლაქებით გაჟღენთილი საკაბელო ნაკეთობების გადახვევაზე.

33. დამხმარე (ტრანსპორტიორის) მუშა, დასაქმებული:

ა) სილიციუმორგანული ლაქების გამოყენებით სამხოლოებელი სადენების საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) ელექტროსანმხოლოებლების ლაქებით ემალირების საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) ტექნიკური ნახშირბადის ჩატვირთვასა და გადმოტვირთვაზე.

34. ელექტროტექნიკური ნაკეთობების მწნეხავი.

35. ცხელი ლითონის მგლინავი, დასაქმებული:

ა) მავთულ-საგლინავი დგანის მომსახურებასა და მართვაზე;

ბ) ცხელი ლითონის გლინვაზე.

36. კაბელებისა და სადენების მჟღენთავი, დასაქმებული:

ა) სილიციუმორგანული ლაქებით ჟღენთაზე;

ბ) ბიტუმის, ოზოკერიტის, პარაფინის შემადგენლობების გამოყენებით ჟღენთაზე;

გ) ჯუთისა და ქაღალდის კაბელების ჟღენთასა და შრობაზე;

დ) ერთდროულად ტყვია-კალოვანი სარჩილით რჩილვის გამოყენებით ზეთისებური კაბელების ჟღენთასა და შრობაზე.

37. ფხვიერი მასალების მცრელი, დასაქმებული საკაბელო წარმოებაში.

38. გამორთქვლელი, დასაქმებული კაუჩუკის აგლეჯაზე.

39. კაბელებისა და სადენების მჟღენთავი, დასაქმებული პოლიქლორვინილიანი პლასტიკატით იზოლირებულ პოლიქლორვინილიანი პლასტიკატის, სადენებისა და კაბელების შრობაზე.

40. მუშები, დასაქმებულები ცხელი ლითონის საგლინავ საამქროებში.

41. მუშები, დასაქმებულები ტარისა და რეზინის ფხვიერი ინგრედიენტებისაგან სიტის გაწმენდასა და შეკეთებაზე.

42. საკაბელო წარმოების მასალების მჭრელი, დასაქმებული რეზინის, მინაქსოვილის, დარეზინებული ქსოვილის ჭრაზე.

43. საკაბელო წარმოების ნაკეთობის მგრეხავი, დასაქმებული სამოთხ ფარანიან საგრეხ მანქანაზე.

44. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული მოწყობილობების გამართვაზე:

ა) სილიციუმორგანული ლაქების, ტყვიით შემოსვის გამოყენებით ცხელსაგლინავ, ამოსაჭმელ, ემალირების, იზოლირების საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) საადიდვო, საჯავშნო საამქროში.

45. ზეინკალ-შემკეთებელი, უშუალოდ დასაქმებული:

ა) ელექტროსაიზოლაციო ლაქებით ემალირების საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) ცხელსაგლინავ, ამოსაჭმელ, ტყვიის საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) მოსაკალავ და მოსაწვავ საამქროებსა და განყოფილებებში;

დ) რეზინის დამამზადებელ და რეზინის დამნაწილებელ საამქროებსა და განყოფილებებში.

46. ზეინკალ-მილგამყვანი, დასაქმებული:

ა) ცხელსაგლინავ დაზგებთან;

ბ) ბიტუმსაცავებისა და ცხელი ბიტუმისა და საკაბელო მასის მილგაყვანილობის მომსახურებაზე.

47. მზეთავი, მუდმივად დასაქმებული:

ა) საგლინავ საამქროში სამუშაოს ცხელ უბნებზე;

ბ) რეზინის დამანაწილებელ და რეზინის მოსამზადებელ უბნებზე.

48. შემდგენელი – კაუჩუკისა და ინგრედიენტების მკირავი, დასაქმებული რეზინის მასის შედგენაზე.

49. საკაბელო ნაკეთობის გარსის მომცლელი, დასაქმებული მხოლოდ ტყვიის გარსის მოცლაზე.

50. სადენებისა და კაბელების თერმოდამმუშავებელი, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) პლასტიკატისა და პლასტმასური იზოლაციის;

ბ) ფტორპლასტური იზოლაციის.

51. თერმომეპლასტიკატორე, დასაქმებული კაუჩუკის თერმოდამუშავებაზე.

52. ხარატი, დასაქმებული საგლინავი ვალცის დამუშავებაზე.

53. ამომჭმელი, დასაქმებული სპილენძის გლინულასა და მისაგორებლის ამოჭმაზე.

54. მხეხავი და გამპრიალებელი, დასაქმებული საგლინავი ლილვის დამუშავებაზე.

55. ელექტროგამპრიალებელი, დასაქმებული ელექტროქიმიური ხერხით მავთულის გაპრიალებაზე.

56. ელექტრომოწყობილობის მომსახურების ელექტრომონტიორი და ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებულები:

ა) ელექტროსაიზოლაციო ლაქებით ემალირების საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) რეზინის დამამზადებელ და რეზინის დამანაწილებელ საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) ცხელსაგლინავ, ამომჭმელ და ტყვიის საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში;

დ) მოსაკალავ და მოსაწვავ საამქროებსა და განყოფილებებში.

57. მავთულის მემინანქრე, დასაქმებული:

ა) ცხელი ხერხით ელექტროსაიზოლაციო და სილიციუმორგანული ლაქებით მავთულის ემალირებაზე;

ბ) ცხელი ხერხით სხვა ლაქებით ემალირებაზე.

58. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

ა) ოსტატი, ელექტროსაიზოლაციო ლაქებით ემალირების საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) ოსტატები საამქროებში, განყოფილებებში, უბნებში: ბენზოლის, მეთანოლის და მათი დერივატების – ტოლუოლის, ქსილოლისა და რთული სპირტების შემცველ ემალირების, ლაქების ლაქირების; რეზინის დამამზადებელ და რეზინის დამანაწილებელ; ტყვიის საწნეხ; ცხელ მდგომარეობაში პლასტმასით პრესვის;

გ) საამქროებში, განყოფილებებში, უბნებში: ცხელსაგლინავ, მოსაკალავ, ამომჭმელ, მოსაწვავ;

დ) ადიდვის საამქროებში, განყოფილებებში და უბნებში.

ე) ელექტროსაიზოლაციო ლაქებით ემალირების საამქროებსა და განყოფილებებში დასაქმებული:

ე.ა) ინჟინერ-ტექნოლოგი;

ე.ბ) უფროსი ტექნიკოსი;

ე.გ) ტექნიკოსი.

    მუხლი 107. ელექტრონახშირის წარმოება

ქვანახშირის სქელფისისა და ფისის, ასევე ტყვიის ლითონის ფხვნილის, სპილენძისა და კალის გამოყენებით ნაკეთობათა წარმოებაში უშუალოდ დასაქმებული:

ა) მუშები,

ბ) საამქროს ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 108. ელექტროკერამიკულ ნაკეთობათა წარმოება

1. ელექტროკერამიკულ ნაკეთობათა მეარმატურე, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) ტყვიის შენადნობის გამოყენებით;

ბ) ცემენტის ხსნარის გამოყენებით.

2. თაბაშირის ფორმიდან ნაკეთობის ამომგდები, დასაქმებული ელექტროკერამიკულ ამოგდებაზე.

3. ამომრჩევი, დასაქმებული გამოწვის შემდეგ კაფსულიდან კერამიკული ნაკეთობის ამორჩევაზე;

4. ელექტროკერამიკული ნაკეთობის მომჭიქურებელი.

5. მსხვრეველი (დამფქველი), დასაქმებული:

ა) სამსხვრეველასა და რბიაზე კერამიკული მასალების მსხვრევაზე (დაფქვაზე);

ბ) წისქვილში კერამიკული მასალების დაფქვაზე.

6. ამღები, დასაქმებული ელექტროკერამიკული ნაკეთობის აღებაზე.

7. თაბაშირის ფორმის ჩამომსხმელი.

8. კერამიკული წარმოების მოდელიორი.

9. მრეცხავი, მუდმივად დასაქმებული ბენზინით დეტალების რეცხვაზე.

10. ელექტროკერამიკული ნაკეთობის გამომწველი, დასაქმებული:

ა) მრგვალ ქურებში გამოწვაზე;

ბ) გვირაბის ღუმელში გამოწვაზე.

11. ელექტროკერამიკული ნაწარმის გამწყობი, დასაქმებული მშრალი ხერხით სამუშაოებზე.

12. გამწყობ-მწმენდავი, დასაქმებული მშრალი ხერხით კერამიკული ნაწარმის წმენდაზე.

13. რეზინის ფორმით ელექტროკერამიკული ნაწარმის მწნეხავი.

14. მასის დამამზადებელი, დასაქმებული კაფსელის მასის დამზადებასა და კერამიკული მასის შედგენაზე.

15. მუშები, დასაქმებულები ფაიფურის იზოლატორის ელექტრულ და თერმულ გამოცდაზე.

16. მუშები, დასაქმებულები მშრალი ხერხით კერამიკული ნაწარმის მექანიკურ დამუშავებაზე.

17. ელექტროკერამიკული ნაწარმის მწებავი, დასაქმებული სამუშაოებზე დიანური და ეპოქსიდური ფისის გამოყენებით.

18. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული მოწყობილობების მომსახურებაზე კერამიკული და კაფსელური მასის დამზადების უბნებსა და მრგვალი ქურის უბნებზე.

19. ღუმელის ნაკეთობის დამდგმელ-ამომრჩევი, დასაქმებული:

ა) მრგვალ ქურასთან;

ბ) გვირაბისებრ ღუმელში.

20. მშრობელი, დასაქმებული კერამიკული ნაკეთობის შრობაზე.

21. ფილტრმწნეხავი, დასაქმებული კერამიკული მასის ფილტრწნეხვაზე.

22. ელექტროკერამიკული ნაკეთობის მაფორმირებელი.

23. ელექტროკერამიკული ნაკეთობის მხეხავი, დასაქმებული მშრალი ხერხით ხეხვაზე.

24. ოსტატი, უშუალოდ დასაქმებული ცხელ და მოჭიქურების საამქროებში.

    მუხლი 109. საიზოლაციო მასალების წარმოება

1. ოპერატორ-მშრობელი, დასაქმებული ელექტროსაიზოლაციო მასალებისა და ნაკეთობების შრობაზე, რომელიც გაჟღენთილია:

ა) სილიციუმორგანული ლაქებით და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით;

ბ) ტოქსიკური გამხსნელებისა და ტოქსიკური კომპონენტების შემცველობის ლაქებით;

გ) სხვა ლაქებით.

2. ელექტროსაიზოლაციო ლაქების, ფისისა და მასტიკის მხარშავი, დასაქმებული ფენოლის, კრეზოლის, ანილინისა და ფორმალინის გამოყენებით სინთეტიკური ფისის ხარშვაზე, ასევე აცეტონის, ბუტანოლის, მეთანოლისა და არომატული ნახშირწყალბადების გამოყენებით ფისისა და ლაქის ხარშვაზე.

3. მსხვრეველი, დასაქმებული ფისის მსხვრევაზე.

4. მეკაბესტანე.

5. მეკუჭნავე, დასაქმებული დახურული საწყობებიდან ქიმნედლეულისა და ქიმპროდუქტების გაშვებაზე.

6. მიკანიტების მწებავი, დასაქმებული მიკაქარსოვანას, მიკაფოლის, მიკანიტისა და მიკალენტის დაწებებაზე:

ა) სილიციუმორგანული ლაქების და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქების;

ბ) ტოქსიკური გამხსნელების შემცველი სხვა ლაქების გამოყენებით.

7. ელექტრომუყაოს ფირის მწებავი.

8. ელექტროსაიზოლაციო წარმოების კონტროლიორი, უშუალოდ დასაქმებული:

ა) საჟღენთ, ლაქის სახარშ და სახვევ, ფისის სახარშავ (ხელოვნური ფისის) საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) სილიციუმორგანული ლაქების და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქების საამქროებსა და განყოფილებებში;

გ) მოკილიტებული მასალების გამოცდაზე.

9. პლასტმასისა და პლასტიკური შრის წარმოების კონტროლიორი, უშუალოდ დასაქმებული საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში.

10. ლაქის გამხსნელი, მუდმივად დასაქმებული:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებსა და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე;

ბ) ტოკსიკური გამხსნელებისა და ტოკსიკური კომპონენტების შემცველობის ელექტროსაიზოლაციო ლაქებზე.

11. ელექტროსაიზოლაციო ნაკეთობებისა და მასალების მლაქავი, დასაქმებული:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებსა და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე;

ბ) ტოკსიკური ნივთიერებების შემცველ სხვა ლაქებზე.

12. მომგორებელი.

13. ელექტროსაიზოლაციო ნაკეთობის მხვეველი.

14. ქარსის გამომწველი.

15. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშები, უშუალოდ დასაქმებულები:

ა) ხელოვნური ფისის, ლაქის, ემალის წარმოების საამქროებსა და განყოფილებებში და საჟღენთ საამქროებში;

ბ) პლასტმასისა და პლასტიკური შრის წარმოების საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში.

16. საიზოლაციო მასალების მწნეხავი.

17. ქაღალდისა და ქაღალდის ნაკეთობათა მჟღენთავი.

18. ქაღალდისა და ქსოვილის მჟღენთავი, დასაქმებული:

ა) ვერტიკალური (შახტის) საჟღენთი მანქანის ზედა უბანზე;

ბ) სამუშაოს სხვა უბნებზე.

19. მუშები, მუდმივად დასაქმებულები ეპოქსიდური ფისით ან/და სილიციუმორგანული ლაქებით გაჟღენთილ მინაქსოვილის ნაკეთობის გაწმენდაზე.

20. მუშები, დასაქმებულები მინატექსტოლიტის დეტალების (ნაკეთობების) მექანიკურ და ხელით დამუშავებაზე.

21. სამუშაოს გამანაწილებელი, უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ და საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში.

22. ქარსის რეგენერატორი.

23. ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული მოწყობილობების გამართვაზე:

ა) სილიციუმორგანული ლაქების და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქების მომზადებისა და გამოყენების საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) ტოკსიკური გამხსნელებისა და ტოკსიკური კომპონენტების შემცველობის ლაქების მომზადებისა და გამოყენების საამქროებსა და განყოფილებებში.

24. ზეინკალ-შემკეთებელი და ზეინკალ-მილგამყვანი, უშუალოდ დასაქმებულები ხელოვნური ფისის, ლაქების, ემალის, პლასტიკური შრის წარმოების საამქროებსა და განყოფილებებში, საჟღენთ და საწნეხ საამქროებში.

25. ელექტროსაიზოლაციო მასალების დამხარისხებელი.

26. საწარმოო შენობის დამლაგებელი, დასაქმებული:

ა) საწარმოო შენობების ხელოვნური ფისის, ლაქის, ემალის წარმოების საამქროებსა და განყოფილებებში, საჟღენთ საამქროებში;

ბ) პლასტმასისა და პლასტიკური შრის წარმოების საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში.

27. ჩამწყობ-შემფუთავი უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ და საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში.

28. მფრეზავი, ხარატი, მხეხავი, მბურღავი, დასაქმებულები ტექსტოლიტის, მიკანიტის, გეტინაქსისა და სხვა პლასტიკური შრეების მექანიკურ დამუშავებაზე.

29. ელექტრომოწყობილობის მომსახურების ელექტრომონტიორი და ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებულები ხელოვნური ფისის, ლაქის, ემალის, პლასტიკური შრის წარმოების საამქროებსა და განყოფილებებში, საჟღენთ და საწნეხ საამქროებში.

  30. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულები ხელოვნური ფისის, ლაქის, ემალის, პლასტიკური შრის წარმოების საამქროებსა და განყოფილებებში, საჟღენთ და საწნეხ საამქროებში.

    მუხლი 110. დასამზადებელ-საიზოლაციო და დასახვევ-საგრაგნილე სამუშაოები

1. მეარტახე, მუდმივად დასაქმებული ტყვია-კალის სარჩილიანი არტახის რჩილვაზე.

2. საიზოლაციო დეტალების დამამზადებელი, მუდმივად დასაქმებული საიზოლაციო მასალების დამზადების სამუშაოებზე:

ა) სილიციუმორგანული ლაქებითა და 40 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით ჟღენთაზე;

ბ) 20-დან 40 პროცენტამდე ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით ჟღენთაზე;

გ) ბოჭკოვანი მინისაგან, მინაქსოვილის, მინის ლენტის, ასევე არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობისა და სხვა ტოკსიკური გამხსნელებით მასალების ჟღენთაზე.

3. მანმხოლოებელი, დასაქმებული სექციისა და კოჭის განმხოლოებაზე:

ა) 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით ან კაჟბადორგანული ლაქებით წაგლესილი მინამიკალენტით;

ბ) 20-დან 40 პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

გ) არანაკლებ 20-პროცენტიანი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის ან სხვა ტოკსიკური გამხსნელების ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

დ) მინისებრი განმხოლოებით (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინის ლენტი) ცხელ მდგომარეობაში პოლიქლორვინილის ლენტითა და ფურცლოვანი აზბესტით.

4. მანმხოლოებელი, დასაქმებული ეპოქსიდური და პოლიეთილური ფისებით ტრანსფორმატორის გრაგნილის განმხოლოებაზე; ლენტური გულარის დამამზადებელი და მომწველ-მევაკუმე, დასაქმებულები სამუშაოებზე ოთხქლოროვანი ნახშირბადის გამოყენებით.

5. ელექტროსაიზოლაციო მასალების წარმოების კონტროლიორი, უშუალოდ დასაქმებულები საიზოლაციო და საგრაგნილე საამქროებში (უბნებში) მინის იზოლაციით იზოლირებული (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინალენტა) სექციისა და კოჭის გრაგნილის კონტროლზე.

6. ელექტროსაიზოლაციო მასალების წარმოების კონტროლიორი, უშუალოდ დასაქმებული სექციის, კოჭისა და საიზოლაციო მასალების მიღებასა და კონტროლზე, ასევე დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის) და ოსტატი, უშუალოდ დასაქმებულები საამქროებში (უბნებში), სადაც გამოიყენება ნედლი მიკალენტა დამზადებული:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებზე და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე;

გ) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე.

7. ელექტროსაიზოლაციო ნაკეთობებისა და მასალების მლაქავი.

8. ელექტრომოწყობილობებისა და აპარატების მხვეველი, უშუალოდ დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებზე და 40 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

გ) მინის იზოლაციის (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინალენტა) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის მიკალენტის ნედლეულის გამოყენებით.

9. ელექტრომანქანების კოჭისა და სექციის მხვეველი, უშუალოდ დასაქმებული ხვევაზე:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებზე და 40 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულის;

გ) მინისებრი იზოლაციის (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინალენტა) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის ან სხვა ტოკსიკური გამხსნელების შემცველობის მიკალენტის ნედლეულის გამოყენებით;

10. ტრანსფორმატორების კოჭის მხვეველი, უშუალოდ დასაქმებული ხვევაზე:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებზე და 40 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

გ) მინისებრი იზოლაციით (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინალენტა) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის ან სხვა ტოკსიკური გამხსნელების შემცველობის მიკალენტის ნედლეულის გამოყენებით.

11. ელექტრონული მანქანების ელემენტების მხვეველი, დასაქმებული სქემებსა და შეერთებებზე:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებზე და 20 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

ბ) მინის იზოლაციის (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინალენტა) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის ან სხვა ტოქსიკური გამხსნელების შემცველობის მიკალენტის ნედლეულის გამოყენებით.

12. ელექტრონული მანქანების ელემენტების მხვეველი, დასაქმებული ხვევაზე სილიციუმორგანული ლაქების გამოყენებით.

13. ელექტრონული მანქანების ელემენტების მხვეველი, დასაქმებული სტატორებისა და როტორების ხვევაზე:

ა) მინისებრი იზოლაციით (მინაქსოვილი, ბოჭკოვანი მინა, მინალენტა) იზოლირებული სადენებითა და სექციებით;

ბ) მინისებრი იზოლაციით ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერებების შემცველი მასალების ერთდროული გამოყენებით.

14. მრჩილავი, დასაქმებული ელექტრონული მანქანების სახვევის მოკალვასა და რჩილვაზე.

15. დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), უშუალოდ დასაქმებული სახვევ, საგრაგნილე და საიოზოლაციო საამქროებში (უბნებში) მინისებრი იზოლაციის გამოყენებით.

16. დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), უშუალოდ დასაქმებული სახვევ, საგრაგნილე და საიზოლაციო საამქროებში (უბნებში) მიკალენტის ნედლეულის გამოყენებით დამზადებულ:

ა) კაჟბადორგანულ ლაქებზე და 40 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე;

გ) არანაკლებ 20 პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე.

17. ელექტრონული მანქანებისა და აპარატების სექციების, კოჭისა და საიოზალციო მასალების წნეხვაზე:

ა) ცხელი წნეხვისას დამზადებული სილიციუმორგანული, ბაკელიტური და სხვა ტოქსიკური გამხსნელების შემცველი ლაქების გამოყენებით;

ბ) ცხელი წნეხვისას დამზადებული სხვა ლაქების გამოყენებით.

18. საიზოლაციო მასალების მწნეხავი, დასაქმებული ცხელ მდგომარეობაში საიზოლაციო მასალების წნეხვაზე.

19. ელექტროტექნიკური ნაკეთობის მჟღენთავი, დასაქმებული:

ა) სილიციუმორგანული ლაქებითა და 20 და უფრო მეტი პროცენტით ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით გაჟღენთვაზე;

ბ) ტოქსიკური ნივთიერებების შემცველი სხვა ლაქებითა და ბიტუმით გაჟღენთვაზე.

20. მუშები, მუდმივად დასაქმებულები აწონვაზე:

ა) სილიციუმორგანულ ლაქებსა და 40 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით;

გ) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებზე დამზადებული მიკალენტის ნედლეულით.

21. მუშები, დასაქმებულები მინის იზოლაციისაგან სპილენძის საალტეებისა და სადენების გაწმენდაზე;

22. მუშები, დასაქმებულები კოლექტორული მიკანიტის გაღარვაზე.

23. ტურბოგენერატორებისა და ჰიდროგენერატორების წარმოების საწარმოების მუშები, დასაქმებულები საიზოლაციო ნარევის დამზადებაზე, ეპოქსიდური ფისის, სტიროლის, მალეინის ანჰიდრიდისა და პოლიეთერის გამოყენებით ტურბოგენერატორებისა და ჰიდროგენერატორების იზოლაციასა და ღეროს წნეხვაზე.

24. ელექტრონული მანქანების სექციისა და კოჭის მჭიმავი, დასაქმებული მინის იზოლაციით იზოლირებული სექციის ჭიმვასა და გასწორებაზე.

25. სამუშაოს გამნაწილებელი, უშუალოდ დასაქმებული საიზოლაციო, სახვევ, საგრაგნილე საამქროებში (უბნებში) მინის იზოლაციითა და სილიციუმორგანული ლაქებით იზოლირებული ნაკეთობების (დეტალების) დაკომპლექტებაზე.

26. ტრანსფორმატორების ამწყობი, დასაქმებული ტრანსფორმატორებში ზეთისა და სოვტოლის ჩასხმაზე.

27. ტრანსფორმატორების კოჭის ამწყობ-გამომყვანი, დასაქმებული ლაქებით გაჟღენთილი ცხელი გრაგნილების მოსაჭიმ, გამოსაყვან და საწნეხ სამუშაოებზე.

28. ტრანსფორმატორების გრაგნილების ამწყობი.

29. მბურღავი, დასაქმებული აზბესტცემენტის დამუშავებაზე.

30. ელექტრონული მანქანების გამოყვანისა და გრაგნილების ზეინკალი.

31. ხარატი, დასაქმებული:

ა) მიკალენტისაგან კოლექტორების ღუზის გაჩარხვაზე;

ბ) აზბესცემენტის დამუშავებაზე.

32. საწარმოო შენობების დამლაგებელი, უშუალოდ დასაქმებული სახვევ, საგრაგნილე და საიზოლაციო საამქროებში (უბნებში), სადაც გამოიყენება მინის იზოლაცია.

33. ფარის, ელექტროტექნიკური ნაკეთობის ფოტოპირის გადამღები, დასაქმებული ამოჭმისა და გალვანური დაფარვის სამუშაოებზე.

34. მფრეზავი, დასაქმებული აზბესტცემენტის დამუშავებაზე.

35. ელექტრომემონტაჟე-მესქემე, დასაქმებული ელექტროტექნიკურ მრეწველობაში სამუშაოს დროის 50 პროცენტზე უფრო მეტი დროით ტყვია-კალოვანი შენადნობების რჩილვაზე.

36. ოსტატი, უშუალოდ დასაქმებული საამქროებში (უბნებში), სადაც ნედლეულად გამოიყენება მიკალენტა დამზადებული:

ა) სილიციუმორგანული ლაქებითა და 40 და უფრო მეტი პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით;

ბ) 20-დან 40-მდე პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით;

გ) არანაკლებ 20 პროცენტი ბენზოლის, ტოლუოლის, ქსილოლის შემცველობის ლაქებით.

    მუხლი 111. გალვანური ელემენტებისა და ბატარეების წარმოება

1. ელემენტების წარმოების ოპერატორი.

2. ელექტროსაიზოლაციო ლაქების, ფისისა და მასტიკის მხარშავი.

3. პასტების შემდუღებელი.

4. ფისის ჩამსხმელი, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) სქელფისით;

ბ) ბიტუმის ფისით.

5. წარმოების ელემენტების მანმხოლოებელი, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) ლაქების ან ეპოქსიდური ფისის ან პოლიქლორვილინის შემცველობის სხვა კომპოზიციის გამოყენებით;

ბ) პარაფინირებისას ნაკადზე პარაფინ-კოლოფინის კომპოზიციის გამოყენებით.

6. აკუმულატორებისა და ელემენტების წარმოების კონტროლიორი, დასაქმებული:

ა) წისქვილ-შესარევ, საწნეხ და ელექტროლიტის საამქროებსა და განყოფილებებში;

ბ) საგოზავ, დისკოსა და ბატარეისა და ელემენტების უბნებზე.

7. წისქვილის მემანქანე.

8. ელემენტების წარმოების ავტომატების გამმართველი, მუდმივად დასაქმებული საამწყობო განყოფილებებში.

9. პასტების წამსმელი.

10. ელექტროსადენების ფენის წამსმელი.

11. აგლომერატების შემომკვრელი.

12. ბატარეიების ამკვრელი მუდმივად დასაქმებული კონვეირზე.

13. დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), დასაქმებული:

ა) დისკის ელემენტების, ბატარეიებისა და საგოზავის ამწყობ უბნებზე;

ბ) წისქვილ-შესარევ, საწნეხ და ელექტროლიტის საამქროებსა და განყოფილებებში.

14. აგლომერატების მწნეხავი.

15. აქტიური მასის დამამზადებელი.

16. ხსნარების დამამზადებელი, დასაქმებული ელექტროლიტის დამზადებაზე.

17. ფხვიერი მასალების გამცრელი.

18. ელექტროტექნიკური ნაკეთობის მჟღენთავი.

19. სამუშაოს გამნაწილებელი, უშუალოდ დასაქმებული:

ა) დისკის ელემენტების, ბატარეიებისა და საგოზავის ამწყობ უბნებზე;

ბ) წისქვილ-შესარევ, საწნეხ და ელექტროლიტის საამქროებსა და განყოფილებებში.

20. გალვანური ელემენტებისა და ბატარეიების ამწყობი, დასაქმებული:

ა) დისკოს ელემენტების აწყობაზე;

ბ) სექციის აწყობაზე;

გ) საწარმოო ნაკადზე ბატარეის აწყობაზე;

დ) ელემენტების დამუხტვაზე.

21. ზეინკალ-შემკეთებელი, მუდმივად დასაქმებული საწნეხი და წისქვილ-შესარევი განყოფილებების მოწყობილობების გამართვაზე.

22. ელემენტების წარმოების მშრობელი.

23. საწარმოო შენობების დამლაგებელი, უშუალოდ დასაქმებული:

ა) დისკის ელემენტების, ბატარეიებისა და საგოზავის ამწყობ უბნებზე საწარმოო სათავსოების დალაგებაზე;

ბ) წისქვილ-შესარევ, საწნეხ და ელექტროლიტის საამქროებსა და განყოფილებებში საწარმოო სათავსოების დალაგებაზე.

24. მიმსხურებელი.

25. ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულები წისქვილ-შესარევ და საწნეხ საამქროებსა და განყოფილებებში.

    მუხლი 112. ვერცხლისწყლისა და მისი ნაერთების საფუძველზე ელემენტებისა და ბატარეიების წარმოება

ვერცხლისწყლისა და მისი ნაერთების საფუძველზე დენის წყაროს (ელემენტები და ბატარეიები) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები,

ბ) ოსტატები.

    მუხლი 113. ტყვიისა და მისი ნაერთების საფუძველზე ელემენტებისა და ბატარეიების წარმოება

ტყვიისა და მისი შენადნობების საფუძველზე დენის წყაროს (ელემენტები და ბატარეიები) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები,

ბ) ოსტატები.

    მუხლი 114. ასფალტსქელფისოვანი მასის წარმოება

1. დნობის ოპერატორი, დასაქმებული სქელფისის დნობასა და გაკეთილშობილებაზე.

2.  შრობის ოპერატორი, დასაქმებული მიწის შრობაზე.

3.  ოპერატორი, დასაქმებული შემრევების მომსახურებაზე.

4.  მეგარდერობე, უშუალოდ დასაქმებული საწარმოო მუშაკების მომსახურებაზე.

5.  მტვირთავი, დასაქმებული სქელფისის მიტანაზე.

6.  თერმოიზოლაციის, მამხოლოებელი (თერმომამხოლოებელი).

7.  მეკუჭნავე, დასაქმებული ქიმიური ნედლეულის შენახვასა და გაცემაზე.

8.  ტექნოლოგიური ღუმლის ცეცხლფარეში.

9.  შპრიც-მანქანის მემანქანე.

10.     მეწისქვილე, დასაქმებული დიატომური მიწის დაფქვაზე.

11.     სინჯის ამღები, უშუალოდ დასაქმებული ასფალტსქელფისოვანი მასის წარმოებაში სინჯის აღებასა და კონტროლზე.

12.     მუშები, დასაქმებულები ბოჭკოვანი მასალების გაშვებაზე.

13.     ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული საწარმოს ძირითად საამქროებში მოწყობილობების რემონტსა და მომსახურებაზე.

14.     საწარმოო შენობების დამლაგებელი, უშუალოდ დასაქმებული საწარმოს ძირითად საამქროებში.

15.     ელექტრომოწყობილობების რემონტის ელექტრომონტიორი, ელექტრომოწყობილობების მომსახურების ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებულები საწარმოს ძირითად საამქროებში.

16.     ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულები ასფალტსქელფისოვანი მასის წარმოებაში.

    მუხლი 115. ასფალტსქელფისოვანი მასისა და საწნეხი მასალებისაგან ნაწარმის წარმოება

1.  შერევის ოპერატორი, დასაქმებული კომპოზიციის დამზადებაზე.

2.  მეგარდერობე, უშუალოდ დასაქმებული საწარმოს საამქროებში.

3.  პლასტმასების მომღუნავი, დასაქმებული ცარგის ღუნვაზე.

4.  მტვირთავი, დასაქმებული ნედლეულის მოტანასა და ავზების გატანაზე.

5.  მსხვრეველი, დასაქმებული საწნეხი ნარჩენების მსხვრევაზე.

6.  მეკუჭნავე, დასაქმებული:

ა) ავზების დაწყობაზე;

ბ) ფენოლიტის, იგელიტის, ტყვიიანი მილისის დაწყობაზე.

7. კონტროლიორი, დასაქმებული ასფალტსქელფისოვანი ავზებისა და პლასტმასის ნაკეთობის მიღებაზე.

8. ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი, უშუალოდ დასაქმებული პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოებაში.

9. სატუმბი დანადგარების მემანქანე, დასაქმებული უშუალოდ საწნეხ საამქროში მდებარე დანადგარების მომსახურებაზე.

10. სამსხმელო და საწნეხი ნაკეთობის დამმუშავებელი, დასაქმებული:

ა) ავზების გაწმენდაზე, ასევე სახურავში ჩაწნეხილი ტყვიიანი მილისის დამუშავებაზე;

ბ) სახურავების გაწმენდაზე.

11.     დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), უშუალოდ დასაქმებული საწნეხ საამქროში.

12.     პლასტმასის ნაკეთობის მწნეხავი.

13.     მუშები, უშუალოდ დასაქმებულები ასფალტსქელფისოვანი მასისა და საწნეხი მასალების დასაწებებლად წებოს მომზადებაზე.

14.     ნამზადისა და პლასტიკატური მასის ნაკეთობის მჭრელი, დასაქმებული ასფალტსქელფისოვანი მასის ნამზადის ჭრაზე.

15.     პლასტმასის შემდუღებელი, დასაქმებული მაღალი სიხშირის დენის ჩადგმით შედუღებაზე.

16.     მწებავი, დასაქმებული სადგმელების დაწებებაზე.

17.     ზეინკალ-შემკეთებელი, დასაქმებული საწარმოს ძირითად საამქროებში მოწყობილობების შეკეთებაზე, გამმართვასა და მომსახურებაზე.

18.     საწარმოო შენობებისა და სამოსამსახურო სათავსოების დამლაგებელი, დასაქმებული საშხაპეებისა და საკვანძების დალაგებაზე.

19.     ჩამწყობ-შემფუთავი, უშუალოდ დასაქმებული საწნეხ საამქროში აკუმულატორის ავზების შეფუთვაზე.

20.     მეტაბულატორე.

21.     ელექტრომოწყობილობების მომსახურების ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებული საწნეხ საამქროში.

22.     ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულები საწარმოს უბნებზე.

    მუხლი 116. მჟავური (ტყვიის) აკუმულატორების წარმოება

1.  ტყვიის აკუმულატორების წარმოებაში აკუმულატორების ფენების მეავტოკლავე მშრობელი.

2. გუმინის მჟავას ოპერატორი.

3. ელექტროლიზის ოპერატორი, დასაქმებული ელექტროლიზისაგან წყალბადის მიღებაზე.

4.  სუსპენზიის მხარშავი.

5.  ელექტროსაიზოლაციო ლაქების, ფისისა და მასტიკის მხარშავი, დასაქმებული ტყვიის აკუმულატორებისათვის მასტიკის ხარშვაზე.

6.  ელექტრო და ავტოურიკების მძღოლი, დასაქმებული წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სამსხმელ, მილსატენ და საამწყობო საამქროებში.

7.  მეგარდერობე, უშუალოდ დასაქმებული წისქვილის, საცხების, მაფორმირებელ, სამსხმელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

8.  მტვირთავი, დასაქმებული ტყვიის ჟანგეულებისა და ნაკეთობების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე მათ შორის, წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სამსხმელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

9.  სეპარატორების დამამზადებელი, დასაქმებული მჟავური (ტყვიის) აკუმულატორების წარმოებაში.

10.     გამომცდელ-მაფორმირებელი, დასაქმებული ფორმირებული აკუმულატორების გამოცდაზე.

11.     მეკუჭნავე, უშუალოდ დასაქმებული წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სამსხმელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

12.     მეკუჭნავე, დასაქმებული ტყვიით დანაგვიანებული სპეცტანსაცმლის შენახვაზე.

13.     აკუმულატორებისა და ელემენტების წარმოების კონტროლიორი, დასაქმებული მჟავური (ტყვიის) აკუმულატორების წარმოებაში მიღებასა და ოპერაციათა კონტროლზე წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სამსხმელ, მურდასანგსარევ, მილსატენ, საამწყობო და მზა პროდუქციის მიღების საამქროებში.

14.     ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი, დასაქმებული სინჯის შერჩევასა და ანალიზზე: წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სამსხმელ, მილსატენ, მურ-დასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

15.     ტყვიის შენადნობიდან ნაკეთობის ჩამომსხმელი.

16.     წისქვილის მემანქანე, დასაქმებული ტყვიის ფხვნილის დაფქვაზე.

17.     სპეცტანსაცმლის რეცხვის მემანქანე, დასაქმებული ტყვიით დაბინძურებული სპეცტანსაცმლის რეცხვაზე.

18.     მშრალი მასის ამრევი (ტყვიის აკუმულატორებისათვის).

19.     ჯავშნიანი ფირფიტების მტენავი.

20.     აკუმულატორის ფირფიტების წამსმელი.

21.     ფეხსაცმლის შემკეთებელი, დასაქმებული ტყვიით დაბინძურებული სპეცფეხსაცმლის შეკეთებაზე.

22.     ტყვიით მრჩილავი.

23.     ტყვიის შენადნობის მდნობელი.

24.     აქტიური მასის დამამზადებელი.

25.     ხსნადების დამამზადებელი უშუალოდ დასაქმებული ელექტროლიტის მომზადებაზე.

26.     დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, უშუალოდ დასაქმებული, წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სასხმელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

27.     დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული საწარმოს ტერიტორიიდან მურდასაგიდან, სურინჯიდან და აკუმულატორების ნარჩენებიდან ტარის გაწმენდაზე.

28.     მუშები, დასაქმებულები ხელით ტყვიის დეტალების გაწმენდაზე.

29.     აკუმულატორის ფირფიტების მჭრელი, დასაქმებული ფორმირებული ფირფიტების შტამპვა-დაყოფაზე.

30.     ტყვიის აკუმულატორებისა და ბატარეიების ამწყობი, დასაქმებული მჟავური (ტყვიის) აკუმულატორების აწყობაზე.

31.     ზეინკალ-შემკეთებელი, უშუალოდ დასაქმებული წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, საჩამომსხმელო, მილსატეხ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

32.     საწარმოო შენობების დამლაგებელი, დასაქმებული წისქვილის, წასასმელო, მაფორმირებელ, სასხმელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში საწარმოო სათავსოების დალაგებაზე.

33.     ჩამწყობ-შემფუთავი, დასაქმებული:

ა) ხელით ტყვიის ფირფიტების ჩაწყობაზე;

ბ) ამწყობი საამქროს სათავსოებში ტყვიის აკუმულატორების დაწყობაზე.

34. მესარაჯე, მუდმივად დასაქმებული სააკუმულატორო წარმოებაში სანაცხებო მანქანებზე ლენტის შეკეთებასა და გაკერვაზე.

35. ელექტრომოწყობილობის რემონტის ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებული საამქროებში: წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, სასხმელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

36. ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ამ საამქროების სათავსოს გარეთ მჟავური (ტყვიის) აკუმულატორების წარმოების ძირითადი საამქროებიდან ელექტროძრავების გრაგნილის შეკეთებაზე.

37. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულები საწარმოო უბნებზე აკუმულატორის წარმოების საამქროებში: წისქვილის, სანაცხებო, მაფორმირებელ, მილსატენ, მურდასანგსარევ და საამწყობო საამქროებში.

    მუხლი 117. ტუტიანი აკუმულატორების წარმოება

1. ქიმიური წყლის წმენდის მეაპარატე, დასაქმებული აქტიური დამზადების უბანზე.

2. კადმიუმის ოქსილირების ოპერატორი, დასაქმებული ტუტიანი აკუმულატორების წარმოებაში.

3. ელექტრო და ავტოურიკის მძღოლი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების უბნებზე.

4. სეპარატორების დამამზადებელი, დასაქმებული ტუტიანი აკუმულატორების წარმოებაში.

5. გამომცდელ-მაფორმირებელი, დასაქმებული:

ა) ელექტროდული ფირფიტების დაამალგამებაზე;

ბ) სხვა სახის ფირფიტებზე.

6. მეკუჭნავე, დასაქმებული მჟავასა და ტუტეების მიღებაზე, შენახვასა და გაშვებაზე.

7. მეკუჭნავე, უშუალოდ დასაქმებული მხოლოდ აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების უბნებზე.

8. აკუმულატორებისა და ელემენტების წარმოების კონტროლიორი, დასაქმებული აკუმულატორულ წარმოებაში შემდეგ უბნებზე: აქტიური მასის დამზადების, ელექტროდების დამზადების, აკუმულატორებისა და ბატარეიების აწყობისა და შედუღების, ღებვის, მაფორმირებელ და გალვანურ.

9. სპეცტანსაცმლის რეცხვის მემანქანე, უშუალოდ დასაქმებული მუშების სპეცტანსაცმლის რეცხვაზე აქტიური მასის, დამზადების ელექტროდებისა და აკუმულატორების აწყობის უბნებზე.

10. მადნის მექანიკური ან ფლოტაციური გამდიდრების მემანქანე, დასაქმებული ტუტოვანი აკუმულატორების წარმოებაში:

ა) მადნის მექანიკურ გამდიდრებაზე;

ბ) მადნის ქიმიურ გამდიდრებაზე.

    მუხლი 118. მადნის კონცენტრატისა და რკინის ჟანგის დამზადება

1. ცივშტამპური მოწყობილობის გამმართველი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადებაზე.

2. ჩარხების ავტომატური ხაზის გამმართველი უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადებაზე.

3. აკუმულატორის ფირფიტების წამსმელი, დასაქმებული:

ა) აქტიური მასის კადმიუმის ჟანგეულისა ან თუთიის, ან ვერცხლისწყლის, ან ტყვიის შემცველობის აქტიურ მასაზე მუშაობისას;

ბ) სხვა აქტიურ მასასთან მუშაობისას.

4. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადების უბნებზე.

5. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული საწყობში მჟავასა და ტუტის მიღებაზე, შენახვასა და გაშვებაზე.

6. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული ფორმაციულ საამქროებში.

7. აქტიური მასის დამამზადებელი.

8. აქტიური მასის დამამზადებებლი, დასაქმებული ნიკელის ჰიდრატის ქვეჟანგის შრობაზე.

9. ხსნარების დამამზადებელი, დასაქმებული:

ა) აქტიური მასის საამქროებში;

ბ) ელექტროლიტის დამზადებაზე.

10. მუშები, უშუალოდ დასაქმებულები აქტიური მასის დამზადების უბნებზე სახოცების შეკეთებაზე.

11. სამუშაოს გამნაწილებელი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადების უბნებზე.

12. მაკრატელსა და საწნეხზე ლითონის მჭრელი, უშუალოდ დასაქმებული უბნებზე ელექტროდების აწყობაზე, მაკრატელსა და საწნეხზე ელექტროდული ფირფიტების ჭრაზე.

13. ტუტოვანი აკუმულატორებისა და ბატარეის ამწყობი, დასაქმებული:

ა) ტოკსიკური გამხსნელების შემცველ ლაქებსა და წებოებზე მუშაობისას ტუტოვანი აკუმულატორების აწყობაზე;

ბ) სხვა სამუშაოებზე;

გ) ვერცხლთუთოვანი აკუმულატორების გრუნტშეფითხვნაზე.

14. ზეინკალ-მილგამყვანი უშუალოდ დასაქმებული, აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადების უბნებზე.

15. ზეინკალ-შემკეთებელი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადების უბნებზე მოწყობილობის შეკეთებაზე.

16. საწარმოო შენობების დამლაგებელი, დასაქმებული აქტიური მასის, ლამელური ელექტროდებისა და მაფორმირებელი უბნების დალაგებაზე.

17. ფილტრმმწნეხავი, დასაქმებული აქტიური მასის საამქროებში.

18. ულამელურო აკუმულატორებისა და ელემენტების მეელექტროდე, დასაქმებული:

ა) წნეხ-ფორმების კადმიუმის ჟანგეულისა და თუთიის ჟანგეულის ფხვნილით გავსებაზე, ვერცხლისწყლის ამალგამით ელექტროდული ფირფიტების დაამალგამებაზე;

ბ) დანარჩენი სახეების სამუშაოებზე;

გ) სპილენძ-თუთიის აკუმულატორებისათვის უარყოფითი ელექტროდების დამზადებაზე.

19. ლამელურიანი აკუმულატორებისა და ელემენტების მეელექტროდე, დასაქმებული:

ა) წნეხ-ფორმების კადმიუმის ჟანგეულისა და თუთიის ჟანგეულის ფხვნილით გავსებაზე, დიქლორეთანით სეპარაციის დაწებებაზე, ვერცხლისწყლის ამალგამით ელექტროდული ფირფიტების დაამალგამებაზე;

ბ) დანარჩენი სახეობის სამუშაოებზე;

გ) სპილენძ-თუთიის აკუმულატორებისათვის უარყოფითი ელექტროდების დამზადებაზე.

20. ელექტრომოწყობილობების შეკეთების ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადების უბნებზე.

21. ელექტრომოწყობილობის მომსახურების ელექტრომონტიორი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადებაზე.

22. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებული აქტიური მასისა და ლამელური ელექტროდების დამზადებაზე:

ა) უფროსი ოსტატი;

ბ) ოსტატი;

გ) ცვლის ინჟინერი.

    მუხლი 119. მძლავრდენიანი კონდენსატორების წარმოება

1. ელექტრონული მანქანების, აპარატებისა და ხელსაწყოების აწყობის კონტროლიორი, უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ საამქროში.

2. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ საამქროში.

3. ელექტროტექნიკური ნაკეთობის მჟღენთავი, დასაქმებული:

ა) ტრიქნორდიფენილითა და მისი წარმოებულებით ჟღენთის კონდენსატორების ჩატვირთვასა და გადმოტვირთვაზე ვაკუუმის კარადებში;

ბ) კონდენსატორების ზეთით ჟღენთაზე, ერთდროულად ვაკუუმ-დანადგარიდან ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის სამუშაოების წარმოებაზე და ტყვიის სარჩილავით სასხმელი ხვრელის დარჩილვაზე;

გ) ჟღენთვის ტექნოლოგიური პროცესის წარმოება და კონტროლი.

4. მუშები, მუდმივად დასაქმებულები ტრიქლორდიფენილის რეგენერაციაზე.

5. სამუშაოს გამნაწილებელი, უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ საამქროში.

6. მძლავრდენიანი კონდენსატორების ამწყობი, დასაქმებული ტყვიის სარჩილავით რჩილვით მონტაჟზე, ასევე გაჟღენთილი კონდენსატორების შეკეთებაზე.

7. ზეინკალ-შემკეთებელი უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ საამქროში მოწყობილობების მომსახურებასა და რემონტზე.

8. საწარმოო შენობების დამლაგებელი, უშუალოდ დასაქმებული საჟღენთ საამქროში.

თავი VIII

ელექტრონული და რადიოტექნიკური წარმოება

    მუხლი 120. ელექტრონული ვაკუუმისა და ნახევარგამტარების წარმოება

1.  მეაკვადაგე, დასაქმებული:

2.  სამუშაოებზე, მლხობი მჟავით.

3.  მეალუნდირე.

4.  გაზონერაციის მეაპარატე, დასაქმებული ფერადი კინესკოპების წარმოებაში.

5.  ქლორირების მეაპარატე, დასაქმებული, ფერადი კინესკოპების წარმოებაში.

6.  აღმდგენელი ღუმლების მეაპარატე, დასაქმებული ძნელდნობადი ლითონების, მეტალური ფხვნილების აღდგენით სამუშაოებზე.

7.  ცივი ლითონის მვალცავი, დასაქმებული ძნელდნობადი ლითონების ვალცვაზე.

8.  მავთულის ამდიდავი, დასაქმებული ძნელდნობადი ლითონებისაგან მავთულების ადიდვაზე.

9.  ვერცხლისწყლის დოზირებაზე მომუშავე (მადოზირებელი), დასაქმებული:

ა) ვერცხლისწყლის ღიად, ხელით დოზირებაზე;

ბ) ვერცხლისწყლის მექანიკურ დოზირებაზე.

10. ვერცხლისწყლის გამომხდელი.

11. შემდუღებელი მაღალი სიხშირის ინდუქტორზე.

12. ელექტროვაკუუმისა და ნახევარგამტარების ხელსაწყოების შემდუღებელი.

13. აირშთამთქმელის დამამზადებელი.

14. ქიმიური ნახევარფაბრიკატების დამამზადებელი:

ა) ბარიუმის, ტყვიის, ვანადიუმის, სტიბიუმის, ვერცხლისწყლის გამხსნელებისა და მარილის, ასევე ძლიერი მჟავეების, ტუტეებისა და სილიციუმორგანული ნაერთების გამოყენებისას;

ბ) დაცოკოლებისათვის მასტიკის მომზადებისას.

15. ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების დეტალების დამამზადებელი:

ა) ღია ვერცხლისწყლის გამოყენების უბნებზე;

ბ) მუშები, რომლებიც მუდმივად არიან დასაქმებულები აირიანი სანთურისა და ალუნდის საფარიანი გამათბობლების დამზადების ოპერაციებზე;

გ) წუნდებული რადიონათურებისაგან დეტალების ამომძრობი;

დ) მუშები, დასაქმებულები სანთურის ავტომატების, საკრებ სახაზავზე.

16. ძნელდნობადი ლითონების ქიმიური ნახევარფაბრიკატების დამამზადებელი.

17. ცოკოლის ჩამომსხმელი:

ა) გამდნარი მინით;

ბ) მასტიკით და სხვა მასალებით.

18. კომპაუნდით ჩამომსხმელი, რომელიც დაკავებულია ბენზოლის, მეთანოლის, ტოლუოლის ქსილოლის და რთული სპირტების შემცველი ლაქებით, დეტალებისა და გადასასვლელების გალაქვაზე.

19. ელექტროტექნიკური დეტალებისა და ხელსაწყოების გამომცდელი, დასაქმებული ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების გამოცდაზე:

ა) ხელსაწყოების გამოცდა ვერცხლისწყლის გამოყენების უბნებსა და ერდ-ს დანადგარზე;

ბ) მანათობელი ელექტრონათურებისა და ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოებზე.

20. მეკარბიდე.

21. მეკარბონიტე.

22. ელექტრონული ტექნიკის დეტალებისა და ხელსაწყოების კონტროლიორი, დასაქმებული ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების კონტროლზე:

ა) ელექტრონათურების საკრებ სახაზავზე, ასევე ოქსიდური კათოდების დამზადების უბანზე მუშაობისას;

ბ) აირიანი სანთურას ავტომატების მინის ცხელი დამუშავების, მეტალების თერმული დამუშავების, ლუმინოფორით დაფარვის უბნებზე, ასევე ტექნოქიმიური ოპერაციების, მინის ხარშვის და სპირალის დამზადების უბნებზე მომუშავეები.

23. ძნელდნობადი ლითონების მჭედელი.

24. პრეციზიული, ზუსტი ნადნობების ჩამომსხმელი, დასაქმებული ნახევარგამტარების წარმოებაში, ნადნობების დამზადებაზე. მუდმივად მომუშავენი ფოსფორის, სტიბიუმის და კადმიუმის შემცველ მავნე ნივთიერებებთან.

25. რადიოკერამიკისა და ფერიტების ჩამომსხმელი.

26. ლუმინოფორისა და ამწეს მემანქანე.

27. მაგნეზირებელ-მევაკუუმე.

28. ელექტრონული რადიოაპარატურისა და ხელსაწყოების ნიშანმდებელი, დასაქმებული:

ა) აირიან სანთურასთან მუშაობისას ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების ნიშანმდებელი;

ბ) აირიან სანთურასთან მუშაობისას ელექტროვაკუუმის ნიშანმდებელი.

29. დამქრქალებელ-მევაკუუმე.

30. დამქრქალებელ-მევაკუუმე, დასაქმებული მლხობი მჟავით ამოჭმაზე, ხელით დაქრქალების წესით.

31. გამცრელი დანადგარის მემანქანე, დასაქმებული ძნელდნობადი ლითონების ფხვნილის გაცრაზე.

32. მემონტაჟე-მევაკუუმე, მუდმივად დასაქმებული:

ა) საკრებ-სახაზავთან, სადაც დადგმულია ავტომატები, აირიანი სანთებელათი;

ბ) ტყვიის ფხვნილის გამოყენებით, რენტგენის მიღების დამზადებაზე მომუშავეები.

33. კოლბების მრეცხავი, დასაქმებული კოლბების რეცხვაზე მჟავა გამხსნელებით და მლხობი მჟავით.

34. ავტომატების გამწყობი, დასაქმებული აირით შედუღებაზე.

35. ელექტროვაკუუმის წარმოების დანადგარების გამწყობი, დასაქმებული:

ა) აირიანი სანთურით, აღჭურვილობის გაწყობასა და რეგულირებაზე;

ბ) რენტგენის მილების გამოცდასა და ამოტუმბვაზე.

36. აირიანი სანთურით, ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ამწყობ-დამრეგულირებელი, ნახევარგამტარების წარმოებაში.

37. გვარლისა და მავთულის დამხვევი, დასაქმებული ძნელდნობადი ლითონებისაგან მავთულისა და სპირალის გადახვევაზე.

38. ნათურების გამომწველი.

39. რადიოკერამიკისა და ფერიტების გამომწველი, დასაქმებული:

ა) ელექტროღუმლებში;

ბ) აირის ღუმელებში ხელით ჩატვირთვაზე.

40. დამჟანგავ-მევაკუუმე, დასაქმებული ელექტროფარებითა და საფრქვეველათი.

41. დეტალებისა და ხელსაწყოების მღებავი, დასაქმებული ბენზოლის, მეთანოლის და მათი დერივატების – ტოლუოლის, ქსილოლის და რთული სპირტის შემცველი საღებავებით და ლაქებით ღებვაზე.

42. დიფუზური პროცესების ოპერატორი კრისტალების პრეციზიული და ჭრის ოპერატორი, დასაქმებული ნახევარგამტარი მასალების დაჭრაზე.

43. ფერადი კინესკოპების წარმოებაში, დამცავი დაფარვის ოპერატორი.

44. აირშთანმთქმელი და პრეციზიული ფოტოლი-ტოგრაფიით დაფარვის ოპერატორი.

45. თერმონათების ოპერატორი, დასაქმებული ტყვია-კალის სარჩილით ნახევარგამტარების რჩილვაზე.

46. გამომწველ-მევაკუუმე, დასაქმებული:

ა) ელექტროღუმლებზე;

ბ) აირის ღუმლებსა და ვერცხლისწყლის კონტაქტით, დანადგარებზე მუშაობისას.

47. გადამგორებელ-მევაკუუმე, დასაქმებული:

ა) ვერცხლისწყლის ღია ზედაპირის მქონე ორთქლოვანი ვერცხლისწყლის ტუმბოებითა და აპარატურებით მუშაობისას მრავალპოზიციურ დანადგარებთან და პოსტებზე;

ბ) მრავალპოზიტიურ დანადგარებთან აირიანი სანთურებით მუშაობაზე;

გ) პოსტებზე მუშაობა გაზის სანთურებით.

48. ლითონებისა და შენადნობთა მდნობელი, დასაქმებული ელექტროვაკუუმისა და ნახევარგამტარი ხელსაწყოების წარმოებაში:

ა) სარჩილის დნობაზე;

ბ) ტყვიის სარჩილის მომზადებაზე;

გ) ტანტალის გამოდნობაზე.

49. ალმასის ვოლოკის გამპრიალებელი.

50. მწნეხავი, დასაქმებული, ძნელდნობადი ლითონების წნეხვაზე.

51. ცხელი ლითონების გადამგორებელი, დასაქმებული ძნელდნობადი ლითონების გადაგორებაზე.

52. მჟავა და ორგანული გამხსნელების მეშვეობით ელექტროვაკუუმის დეტალებისა და კვანძების გამრეცხავი, დასაქმებული:

ა) ტრიქლორეთინოლით, დიქლორეთანით და სადნობი მჟავეებით;

ბ) სხვადასხვა მჟავეების გამოყენებით.

53. ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების გამწმენდი.

54. შტაბელების შემდუღებელი.

55. ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების შემდუღებელი.

56. ალმასის ვოლოკის მბურღავი.

57. ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ამწყობი, დასაქმებული გრაფიტის მექანიკურ დამუშავებაზე.

58. ღუმლების თერმისტი, დასაქმებული ბორირებაზე.

59. პრეცეზიული ამოჭმის ამომჭმელი, დასაქმებული გადამყვანისა და კრისტალების ამოჭმაზე:

ა) მჟავასთან მუდმივად მომუშავე;

ბ) ასევე სხვადასხვა მჟავეებთან, წყალბადისა და ტუტეების ზეჟანგთან მუდმივად მომუშავე.

60. დეტალების ჩამწყობი, დასაქმებული ოქსიდური კათოდების უბანზე, ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების (კათოდების) ჩაწყობაზე.

61. ჩამწყობ-შემფუთავი, დასაქმებული ხელსაწყოების შეფუთვაზე, მუდმივად მომუშავე შემკრებ სახაზავთან, სადაც დადგმულია ავტომატები გაზის სანთურით.

62. დამცოკოლებელი:

ა) მუდმივად დასაქმებული ჩრჩილვის ოპერაციებზე, კალა-ტყვიის სარჩილით;

ბ) აპარატურაზე გაზის სანთურით.

63. ალმასის მხეხავი.

64. დანების მშტამპავი, დასაქმებული აპარატურაზე გაზის სანთურით.

    მუხლი 121. მინის წარმოება

1.  ქილების დამამზადებელი.

2.  მინის კიდეზე მომუშავე.

3.  მინის გამომბერი.

4.  მეთუნე-მეყალიბე.

5.  დამქუცმაცებელ-დამფქველი.

6.  კაზმის ჩამყრელი.

7.  მინის ნაკეთობის დამკალიბრებელი (გადამღები), დასაქმებული მინის ცხელ დაკალიბრებაზე.

8.  კვარცმბერი.

9.  კვარცგადამდნობი.

10.     ყალიბების გამლაქავი დასაქმებული ტოკსიკური გამხსნელებით.

11.     მძერწავი.

12.     მინის მასის ამწყობი.

13.     მინის საყალიბე მანქანის ოპერატორი (მემანქანე).

14.     მინის შემომლხობი.

15.     შემომტვრევი.

16.     ცხელი მინის მწნეხავი.

17.     მინის მვალცავი, დასაქმებული აირზე შემთბარი მინის ვალცვაზე, ხელით ან მანქანით.

18.     მინის დამჭრელი, დასაქმებული კბილანათი მინის მშრალ დაჭრაზე.

19.     დამხარისხებელი, დასაქმებული თიხისა და შამიტის დახარისხებაზე.

20.     კაზმის შემდგენელი.

21.     მინის მხარშავი კოჭობზე.

22.     მინის მხარშავი სააბაზანო ღუმლებში.

23.     მინის გამბერავი, დასაქმებული:

ა) მინის გამბერავ-საარმატურე და მინის გამბერსაოპერაციო სამუშაოებზე.

ბ) მინის გამბერავ-უნივერსალურ სამუშაოებზე და დროტიდან გამობერვაზე.

24. მინისა და მინის ნაწარმის გადამღები, დასაქმებული ცხელი მილების (დროტის) დახარისხებაზე.

25. მწეველ-ოპერატორი.

26. კვარციანი მინის მილების მწეველი.

27. საწარმოო შენობის დამლაგებელი, დასაქმებული მინის ხარშვისა და ცხელი დამუშავების უბანზე.

28. ფორმის დამჭერი.

29. მინის ნაწარმის მხეხავი, დასაქმებული მინის მშრალი წესით ხეხვაზე.

30. მუდმივად დასაქმებული:

ა) მრავალპოზიციურ დანადგარზე გაზის სანთურით;

ბ) ხელით მუშაობისას.

31. იტპ, უშუალოდ დასაქმებულები, კაზმის შედგენისა და მინის ხარშვის უბანზე:

ა) ცვლის უფროსი;

ბ) ოსტატი.

    მუხლი 122. რადიოაპარატურისა და სადენური კავშირის წარმოება

1. სქემური ჩალიჩის მქსოველი, რადიოტაკელაჟის დამამზადებელი, მეკაბელე-მეზონარე, დასაქმებული სამუშაოებზე ტყვია-კალის სარჩილის, ასევე მინასაიზოლაციო სამუშაოების გამოყენებით.

2. რადიოაპარატურის გრადუირებაზე მომუშავე, დასაქნებული:

ა) სამუშაოებზე დნობადი მჟავით;

ბ) სხვა სამუშაოებზე.

3. სადენური კავშირის აპარატურის, რადიოაპარატურისა და ხელსაწყოების, ელექტრომექანიკური და რადიოტექნიკური ხელსაწყოებისა და სისტემების მემონტაჟე, დასაქმებული, ტყვია-კალით ჩრჩილვაზე სამუშაო დროის არანაკლები 50%-ისა.

4. ხელსაწყოებისა და დეტალების მღებავი, დასაქმებული ბენზოლის, მეთანოლის, მათი დერივატების – ტოლუოლის, ქსილოლის და რთული სპირტების შემცველი საღებავებით ღებვაზე.

5. რადიოდეტალების მჟღენთავი, დასაქმებული რადიო-სატელეფონო აპარატურის წარმოებაში.

6. მნათი საღებავებით მხატვარი.

    მუხლი 123. ელექტროვაკუუმის, ნახევარგამტარების, მინის წარმოების, რადიოაპარატურის და სადენური კავშირის წარმოების საერთო პროფესიები

1. ელექტროლიზის მეაპარატე, დასაქმებული ღია ტიპის ელექტროლიზზე.

2. ელექტრო და ავტოურიკის მძღოლი, დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის) და მტვირთავი, დასაქმებული კაზმისა და მინის ლეწის მიტანაზე საამქროში.

3. მჭრეთელი (გრავიორი):

ა) დნობად მჟავასთან და

ბ) სხვა სამუშაოებზე დასაქმებული.

4. დამყვან-მომრგები, დასაქმებული აბრაზიული ინსტრუმენტებით ჩარხთან მუშაობით, მშრალი წესით.

5. ბადისებრი ტრაფარეტების, საბეჭდი სქემებისა და სკალის დამამზადებელი, დასაქმებული მოკალვაზე, ამოჭმასა და ჰალვანურ დაფარვაზე.

6. ელექტრონული ტექნიკის დეტალებისა და ხელსაწყოების, მინის გამოყვანის კონტროლიორი, მინის წარმოების ზეინკალ-რემონტიორი და კონტროლიორი. ელექტროდანადგარების მომსახურე ელექტრომონტიორი უშუალოდ დასაქმებული: აირიანი სანათურით მინის ხარშვის, მინის ცხელი დამუშავების, ნაწარმის შრობის, ლუმინოფორით დაფარვის უბნებზე, ძნელად დნობადი ლითონების წარმოებაში, ასევე კაზმის მომზადების, რენტგენული მილების გამოცდისა და ამოტუმბვის უბნებზე.

7. ნაწარმისა და ინსტრუმენტების დამკომპლექტებელი, სამუშაოთა გამანაწილებელი, დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), საწარმოო შენობის დამლაგებელი, უშუალოდ დასაქმებული რენტგენის მილების ამოტუმბვასა და გამოცდაზე.

8. მეტალიზატორ-მევაკუუმე, დასაქმებული:

9. საფრქვეველათი;

ა) ქიმიური;

ბ) ვაკუუმით, დეტალების მეტალიზაციაზე.

10.     მუშები, დასაქმებული შემდგენელ საამქროებში (უბნებზე), სადაც კაზმში შეჰყავთ ტყვია, ტყვიის სურინჯი და დარიშხანი.

11.     მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები, უშუალოდ დასაქმებულები, ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების მომზადებისა და რეგენერაციის საამქროსა და უბნებზე, ვერცხლისწყლის გამოყენებით.

12.     მუშა, უშუალოდ დასაქმებული, 80%-იანი თორიუმის შემცველი პასტა (საცხი), დამზადების უბანზე.

13.     მუშები, დასაქმებული, 20 და მეტი ანოდური ძაბვის ელექტროვაკუუმის ხელსაწყოების გამოცდაზე.

14.     ელექტრო-დანადგარების შემკეთებელი ზეინკალ-რემონტიორი, ელექტრომონტიორი, მუდმივად დასაქმებული, ფერადი კინესკოპის დამზადების ხაზების შეკეთებაზე.

15.     ჩამწყობ-შემფუთავი, დასაქმებული ვერცხლისწყლის ხელსაწყოების შეფუთვაზე.

16.     გრაფიტირებაზე დასაქმებული მუშა.

17.     იზოლიატორის (მამხოლოებლის) შემდუღებელი.

18.     გამწმენდი, დასაქმებული აბრაზულ წრეზე და სილაჭავლურას აპარატზე მუშაობით.

19.     ლენტოვანი გულარების დამამზადებელი.

20.     ჰერმეტულობის გამომცდელი, მუდმივად დასაქმებული, კონდენსატორების ჰერმეტიულობის გამოცდაზე, ცხელ ზეთზე ეთილენ-გლუკოილსა და სხვა ტოქსიკურ ნივთიერებებზე.

21.     მაგნიტური მავთულების დამყალიბებელი.

22.     რადიოდეტალების გამლაქავი, დასაქმებული, ბენზოლის, მეთანოლის და მათი დერივატების-ტოლუოლის, ქსილოლის და რთული სპირტების შემცველი ნიტროლაქებით მუშაობაზე:

ა) ღია აბაზანაში გალაქვისას;

ბ) დახურულ აბაზანებში და ნახევარავტომატებზე გალაქვისას.

23. მეტალიზატორი, დასაქმებული რადიოდეტალების მეტალიზაციაზე:

ა) სპილენძით, ტყვიით, თუთიით, კადმიუმით და

ბ) სხვა ლითონებზე მუშაობით.

24. მაგნიტური მავთულის დამხვევი.

25. კოჭებზე დამხვევი, დასაქმებული, სამუშაოებზე მიკალენტისა და მინასაიზოლაციო მასალების გამოყენებით.

26. დამჭრელი, დასაქმებული მშრალი წესით კერამიკის დაჭრაზე.

27. მზეთავ-ოპერატორი, დასაქმებული:

ა) სუსპენზიის ხელით დადებაზე;

ბ) მაგნიტური მავთულების წარმოებაში.

28. რეზისტორის შემმინავი.

29. რადიოდეტალების მრჩილავი, მუდმივად დასაქმებული სამუშაოებზე (ტყვია, კალით და მათი ნადნობებით):

ა) კონდენსატორების და კორპუსის დეტალების ჩრჩილვაზე;

ბ) სხვა რადიო-დეტალების ჩრჩილვაზე.

30. ხსნარებისა და მასის დამამზადებელი, მუდმივად დასაქმებული ტოკსიკური ხსნარების გამოყენებით, ხელოვნური ფისისაგან, გათბობის გზით, ელექტრო-საიზოლაციო მასის მომზადებაზე.

31. დენგამტარი მასის დამამზადებელი, დასაქმებული ტექნიკური ქვანახშირიდან, ვერცხლის საცხის დამზადებაზე.

32. რადიოდეტალების გამჟღინთავი, დასაქმებული:

ა) ღია აბაზანებში, ხსნარების, 100°C-ი და მეტ ტემპერატურაზე, ვაკუუმის დანადგარების გაჟღინთვაზე;

ბ) ვაკუუმის დანადგარების გამჟღინთავი 100°C ტემპერატურაზე და ქვევით.

33. მუშები, დასაქმებულები ვაკუუმის დანადგარებისა და ჩარჩოების ვერცხლისაგან გაწმენდაზე.

34. მაგნიტური მავთულის დამჭრელი.

35. რადიოდეტალების მომვერცხლავი, დასაქმებული ხელით და საფრქვეველათი მოვერცხვლაზე.

36. ლენტის გულარების გამომყვანი.

37. რადიოკერამიკის ამომჭმელი, დასაქმებული დნობადი მჟავით ამოჭმაზე.

38. ფოლგის ამომჭმელი.

39. ფოლგის დამყალიბებელი.

40. რადიოდეტალების მხეხავ-გამომყვანი, დასაქმებული აბრაზიული წრეებით ხეხვაზე, მშრალი წესით.

    მუხლი 124. რადიოკერამიკის, პეზოკერამიკისა და ფერიტების წარმოება

1. ელექტროკერამიკული ნაკეთობის მომჭიქურებელი, დასაქმებული ტყვიის ჭიქურის სამუშაოებზე.

2. დამქუცმაცებელი (დამფქველი).

3. ელექტრონული ტექნიკის დეტალებისა და ხელსაწყოების კონტროლიორი, ზეინკალ-რემონტიორი, ელექტრომონტიორი დასაქმებული ელექტროდანადგარების მომსახურებაზე და საწარმოო შენობის დამლაგებელი, უშუალოდ დასაქმებული ფხვნილისა და ფერიტების წარმოებაში.

4. რადიოკერამიკისა და ფერიტების ჩამომსხმელი, დასაქმებული:

ა) ტყვიის შემცველი კერამიკის ჩამოსხმაზე;

ბ) კერამიკული დეტალების ჩამოსხმაზე.

5. ცივად დამშტამპავი დანადგარის გამწყობი, დასაქმებული წნეხების გაწყობასა და დაშტამპვაზე, ფერიტებისაგან ნაკეთობის დაშტამპვაზე.

6. რადიოკერამიკისა და ფერიტების გამომწველი.

7. პარაფინირებაზე მომუშავე.

8. რადიოკერამიკის, პეზოკერამიკის, ფერიტების და კონდენსატორების სექციების მწნეხავი, დასაქმებული:

ა) ფერიტის ნაკეთობის წნეხვაზე;

ბ) ტყვიის შემცველი კერამიკის და კერამიკული ნაკეთობის (დეტალების) წნეხვაზე.

9. რადიოკერამიკისა და ფერიტების დამჭრელი.

10. რადიოდეტალების მშრობელი, დასაქმებული გაჟღენთილი, შეღებილი და გალაქული რადიოდეტალებისა და კერამიკული ნაკეთობების შრობაზე.

11. რადიოკერამიკის დამყალიბებელი.

12. რადიოკერამიკის, პეზოკერამიკისა და ფერიტების მხეხავი, დასაქმებული სამუშაოებზე აბრაზული წრეებით, მშრალი წესით.

13. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, უშუალოდ დასაქმებულები ფერიტისაგან ფხვნილებისა და ნაკეთობების წარმოებაში.

    მუხლი 125. სელენის, კუპროქსის ელემენტებისა და გამმართველების წარმოება

1.  მეაპარატე, დასაქმებული სელენის ნაკეთობების დაფარვის პროცესზე.

2.  სელენის რეგენერაციის მეაპარატე.

3.  გოგირდოვნების მეაპარატე.

4.  სელენის მხარშავი.

5.  ელემენტების და გამმართველების გამზომი, დასაქმებული სელენის ელემენტებისა და გამმართველებზე მუშაობით.

6.  მწებავ-დამწნეხავი, დასაქმებული სამუშაოებზე:

ა) ქლოროფორმისა და ტრიაცეტატის ფირებით;

ბ) სხვა წებოთი.

7.  ელექტრონული ხელსაწყოებისა და დეტალების კონტროლიორი, ინსტრუმენტებისა ნაკეთობის დამკომპლექტებელი, მეკუჭნავე, დასაქმებული საწარმოო შენობის იმ უბნებზე, სადაც გამოიყენება სელენი.

8.  ლითონებისა და შენადნობთა მდნობელი, დასაქმებული კალაკადნიუმის შენადნობის დნობაზე.

9.  მუშები, დასაქმებულები კადმირებული ფირფიტების გაწმენდაზე.

10.     ლითონის დამჭრელი, დასაქმებული სელენით დაფარული ალუმინის ფურცლების დაჭრაზე, მაკრატლითა და წნეხებით.

11.     სელენის გამმართველების გამწყობი.

12.     ელექტროდანადგარების შემკეთებელი ელექტრომონტიორი, დასაქმებული სელენის გამმართველების წარმოებაში.

13.     ელექტროდანადგარების შემკეთებელი, ელმონტიორი და ზეინკალ-რემონტიორი, დასაქმებული სელენისა და მეტალიზებული (დანადგარების) აპარატების ცხელ შეკეთებაზე.

14.     კუპროქსული და სელენის გამმართველების თერმისტი.

15.     კუპროქსული გამმართველების ელემენტების ამომჭმელი.

16.     სელენის ელემენტების დამყალიბებელი, დასაქმებული:

ა) ელემენტების დაყალიბებაზე;

ბ) გამმართველების დაყალიბებაზე.

17.     დამშტამპავი, დასაქმებული სელენის ელემენტების გამომუშავებაზე.

18.     მუშა, დასაქმებული ელემენტების მეტალიზაციაზე.

19.     იტპ, დასაქმებული უშუალოდ სელენის გამმართველების წარმოებაში:

ა) ოსტატი;

ბ) ინჟინერ-ტექნოლოგი;

გ) ტექნიკოსი.

    მუხლი 126. პიეზოტექნიკური წარმოება

1.  ავტოკლავების დამტენი.

2.  პიეზოკვარცის კრისტალების გამომყვანი ოპერატორი.

3.  კრისტალების პრეზიციული დაჭრის ოპერატორი.

4.  ზეინკალ-მწნეხავი, დასაქმებული ავტოკლავების კვარცისაგან გაწმენდისა და აზბესტის თბოიზოლაციის შეკეთებაზე.

5.  პრეციზიული ამომჭმელი, დასაქმებული დნობადი მჟავით პიეზოკვარცის მუდმივ ამოჭმაზე.

6.  რადიოკერამიკის, პიეზოკერამიკის და ფერიტების მხეხავი, დასაქმებული:

ა) სველ ხეხვაზე;

ბ) ხეხვაზე, დნობადი მჟავის გამოყენებით.

    მუხლი 127. წყალში ხსნადი კრისტალებისა და პიეზოკერამიკის დამუშავება

1. კრისტალიზაციის მეაპარატე.

2. გრაფიტირების მანქანაზე მომუშავე.

3. რადიოდეტალების გამლაქავი, დასაქმებული ბენზოლის, მეთანოლის და მათი დერივატების – ტოლუოლის, ქსილოლის და რთული შემცველი ლაქებით მუშაობაზე.

4. პოლარიზატორი, დასაქმებული ტყვიის შემცველ კერამიკულ ფირფიტებთან მუშაობაზე.

5. ფოლგის დამჭრელ-მკალავი.

6. პეზოელემენტების მწებავი, დასაქმებული ბენზოლის საღებავებთან მუშაობით.

    მუხლი 128. პიეზორეზონატორების ამწყობი

1.  კომპაუნდით ჩამომსხმელი, დასაქმებული სამუშაოებზე ტყვია-კალის სარჩილის გამოყენებით.

2.  ელექტრონული ტექნიკის ხელსაწყოებისა და დეტალების გამომცდელი. დასაქმებული +40°C და ზევით და -60°C ქვევით ბაროკამერებში მყოფი პიეზორეზონატორების უშუალო გამოცდაზე.

3.  მევაკუუმე-გადამტუმბავი, დასაქმებული აირიან სანთურებთან მუშაობაზე.

4.  კვარცის საჭერების ამწყობი, დასაქმებული საჭერების ცხელ დაწნეხვაზე მინის ფხვნილით.

5.  ელექტრონული ტექნიკის დეტალების და ხელსაწყოების კონტროლიორი, დასაქმებული პიეზოტექნიკური წარმოების კერამიკულ, ამომჭმელ და სახეხ უბნებზე.

6.  მეტალიზატორ-მევაკუუმე, დასაქმებული გალვანური წესით დეტალების მეტალიზაციაზე.

7.  რენტგენგონიომეტრისტი.

8.  ელექტროდანადგარების შემკეთებელი ზეინკალ-რემონტიორი, დამხმარე მუშა (ტრანსპორტის), უშუალოდ დასაქმებულები კერამიკულ უბნებზე, სადაც გამოიყენება ტყვიის შემცველი კაზმი.

9.  ხარატი, დასაქმებული კერამიკული ნაკეთობის დამუშავებაზე მშრალი წესით.

თავი IX

ტორფის მოპოვება და გადამუშავება

    მუხლი 129. ტორფის მოპოვება

1.  ლაბორანტი, დასაქმებული ტორფის სინჯის გაცალკევებასა და ანალიზზე.

2.  ჭაობ-მომამზადებელი მანქანის მემანქანე.

3.  ტორფის მომპოვებელი და შემკრები კომბაინის მემანქანე.

4.  ფრეზერული ტორფის შემკრები მანქანის მემანქანე.

5.  ფრეზერული ტორფის საშრობი მანქანის მემანქანე, დასაქმებული ფრეზერული ტორფის გადაბრუნებასა და დაზვინვაზე.

6.  ძრავამავლის მემანქანე, დასაქმებული ტორფის გამოტანაზე.

7.  მანქანის მემანქანე.

8.  შიგაწვის ძრავაზე მომუშავე გადამტან-ასაღები მანქანის მემანქანე, დასაქმებული ფრეზერული ტორფის მოპოვებაზე.

9.  ტორფის მომპოვებელი მანქანის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) შიგაწვის ძრავით და ორთქლის ძრავით;

ბ) ელექტროძრავაზე.

10. ტორფის მომპოვებელი ექსკავატორის მემანქანე, დასაქმებული:

ა) შიგაწვის ძრავით და ორთქლის ძრავით;

ბ) ელექტროძრავაზე.

11. ტორფის ამღები მანქანის მემანქანე, დასაქმებული ფრეზერული ტორფის მოპოვებაზე შიგაწვის ძრავაზე მომუშავე მანქანით.

12. ფრეზერული ტორფის მოპოვებაზე დასაქმებული, ფრეზერული დოლის მემანქანე.

13. ტორფზე მომუშავე, დასაქმებული:

ა) ფრეზერული ტორფის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე;

ბ) ტორფამიაკური სასუქების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე;

გ) ამიაკური წყლების საწყობში.

14. მემანქანე-ტრაქტორისტი, დასაქმებული დიზელის ძრავაზე მომუშავე მუხლუხა საწევარაზე.

    მუხლი 130. ტორფის გადამუშავება

1. მეაპარატე, დასაქმებული ტორფის შრობაზე.

2. ბითუმის მხარშავი.

3. ტორფის მასის მხარშავი, დასაქმებული:

ა) ძირითადი პროცესების წარმოებითა და ტექნოლოგიური დანადგარების მომსახურებით;

ბ) ფორმებში ტორფის ფილების ჩაყრით.

4. ბრიკეტირების წნეხის მემანქანე.

5. ტორფის ფილების მწნეხავი.

6. ზეინკალ-რემონტიორი, დასაქმებული საშრობი კამერების, სახარში ქვაბების და სხვა ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე.

7. ტორფის ფილების დამხარისხებელი.

8. ტორფის ფილების მშრობელი.

9. ტორფზე მომუშავე, დასაქმებული დახურულ შენობაში, ბუნკერებში (ხვიმირში), ფრეზერული ტორფის ხელით ჩაყრაზე.

10. ელექტრომონტიორი, დასაქმებული ელექტროდანადგარების, საშრობი კამერების, ტორფის მომპოვებელი და ტორფის გადამამუშავებელი, სხვა ტექნოლოგიური დანადგარების რემონტსა და მომსახურებაზე.

თავი X

ნავთობისა და გაზის მრეწველობა

    მუხლი 131. ნავთობისა და გაზის ბურღვა და მოპოვება

1. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების:

ა) მბურღავი.

ბ) მბურღავის თანაშემწე;

გ) ჭაბურღილების მექანიკური ბრუნვითი გაბურღვის მბურღავი.

2. საზღვაო მცურავი:

ა) საბურღი აგრეგატის მბურღავი;

ბ) გამბურღავი აგრეგატის მედიზელე;

გ) საბურღი აგრეგატის მბურღავის თანაშემწე.

3. საბურღი კოშკურის:

ა) მემონტაჟე;

ბ) მემონტაჟე-დურგალი;

გ) მემონტაჟე-ზეინკალი,

დ) მემონტაჟე-ელექტრომონტიორი,

ე) მემონტაჟე-შემდუღებელი.

4. ჭაბურღილის დებიტის გამზომი და სინჯის ამღები, დასაქმებულები:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

5. საბურღი ჩამკეტების დამყენებელი და დამხმარე (სატრანსპორტო) მუშა, რომლებიც დაკავებულია საბურღი ჩამკეტების ცხელი დახვევით.

6. საბურღი დანადგარის მემანქანე (მედიზელე), საბურღი დანადგარის მედიზელე (ძრავის მექანიკოსი);

7. ამწეს მემანქანე, ჭაბურღილის მოსინჯვის ამწის მემანქანე, დასაქმებულები:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

8. საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე, რომელიც ემსახურება გაზის კომპრესორებს, მოძრავი კომპრესორის მემანქანე, მოძრავი კომპრესორის მედიზელე.

9. სამუშაო აგენტის ფენაში ჩატუმბვის სატუმბი სადგურის მემანქანე, ჩაღრმავებულ სატუმბებში მუშაობისას.

10. ჭაბურღილების დაცემენტების მემანქანე, ჭაბურღილების დაცემენტების ოპერატორი, დაცემენტების კონტროლის სადგურის ოპერატორი – ძრავის მექანიკოსი, დასაქმებულნი:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

11. ჭაბურღილების დასინჯვის (გამოცდის) ოპერატორი, დასაქმებულნი:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

12. ჭაბურღილების კაპიტალური და მიწისქვეშა რემონტის მომზადების ოპერატორი, დასაქმებულნი:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

13. ჭაბურღილების კვლევის ოპერატორი, დასაქმებულნი:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

14. ნავთობისა და გაზის მოპოვების ოპერატორი, გაზის შეგროვების ოპერატორი, საქონლის ოპერატორი, დასაქმებულნი:

ა) ნავთობისა და გაზის მოპოვებასა და ტრანსპორტირებაზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენი სახეობის ნავთობისა და გაზის მოპოვებასა და ტრანსპორტირებაზე.

15. ფენის წნევის შენარჩუნების ოპერატორი;

16. ფენების ჰიდრავლიკური გახლეჩვის ოპერატორი;

17. ჭაბურღილების ქიმიური დამუშავების ოპერატორი;

18. გამაუწყლოებელი და გამომარილების დანადგარის ოპერატორი:

ა) ნავთობის მომზადებისას, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენი სახეობის ნავთობის მომზადებისას.

19. მუშები, დასაქმებულნი სპეცდანადგარებზე – საბურღ დამაცემენტებელზე, ცემენტქვიშა შემრევზე, დეპარაფინირების დანადგარზე და სხვაზე:

ა) მანქანებზე მუშაობისას, რომლებიც მოწყობილია 3 ტ და ზემოთ ტვირთამწეობის ავტომობილების შასზე;

ბ) მანქანებზე მუშაობისას, რომლებიც მოწყობილია 3 ტ-ზე მცირე ტვირთამწეობის ავტომობილების შასზე.

20. ჭაბურღილების კაპიტალურ და მიწისქვეშა რემონტზე დასაქმებული მუშები:

ა) ჭაბურღილებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენ ჭაბურღილებზე.

21. საბურღის მომსახურე ზეინკალი და ზეინკალ-შემდუღებელი, დასაქმებულნი საბურღი დანადგარების მომსახურებასა და შეკეთებაზე;

22. ზეინკალი-შემკეთებელი, დასაქმებული კომპრესორებისა და გაზის ძრავების შეკეთებაზე;

23. საზღვაო ჭაბურღილებისა და ესტაკადების საძირკველის მონტაჟისა და შეკეთების ზეინკალი;

24. საბურღების მომსახურების ელექტრომონტიორი, მბურღავის თანაშემწე ჭაბურღილების საექსპლუატაციო და სადაზვერვო ელექტრობურღვის დროს;

25. საბურღების მომსახურების ელექტრომონტიორი, ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, ზეინკალი-შემკეთებელი და მექანიკური საამწყობო სამუშაოთა ზეინკალი, დასაქმებულნი ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და ელექტროგადაცემათა ხაზების მომსახურებასა და შეკეთებაზე, ნავთობისა და გაზის მოპოვების სარეწებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

26. ჭაბურღილების კაპიტალური შეკეთების რთული სამუშაოების, ჭაბურღილების გამოცდის, ჭაბურღილების კაპიტალური და მიწისქვეშა შეკეთების, ნავთობის და გაზის კონდენსატის მოპოვების, დამჭირხნავი ჭაბურღილების ათვისების და შეკეთების ოსტატი, დასაქმებულნი:

ა) ნავთობისა და გაზის მოპოვებისას, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) დანარჩენი სახეობის ნავთობისა და გაზის მოპოვებისას.

27. ბურღვის, ჭაბურღილების გამოცდის, რთული სამუშაოების:

ა) ოსტატი (ინჟინერი);

ბ) უფროსი ოსტატი;

გ) ოსტატის თანაშემწე.

    მუხლი 132. ნავთობის, ოზოკერიტის და ასფალტიტის მაღაროში მოპოვების მიწისქვეშა სამუშაოები

1. ყველა პროფესიის მუშები, დასაქმებულნი მიწისქვეშა სამუშაოებზე.

2. ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და მოსამსახურეები მუდმივად დასაქმებულნი მიწისქვეშა სამუშაოებზე.

    მუხლი 133. ნავთობის, ოზოკერიტის და ასფალტიტის მოპოვების ღია სამუშაოები მაღაროს ზედაპირზე

1. ჭაბურღილების მბურღავი, შპურების მბურღავი;

2. ამწე მანქანის მემანქანე;

3. ექსკავატორის მემანქანე, დასაქმებულნი:

ა) ექსკავატორზე, შიდაწვისა და ორთქლის ძრავებით;

ბ) ექსკავატორებზე, ელექტროძრავით.

4. საქონლის ოპერატორი;

5. გადამგორებელი;

6. მესახელურე – ნიშნის მიმცემი (მესიგნალე);

7. მშრობელი.

    მუხლი 134. მადნიდან ოზოკერიტის და ასფალტიტის ამოღება

1. გამოხდის მეაპარატე, ექსტრაგირების მეაპარატე, საქონლის ოპერატორი, ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი, გადამგორებელი;

2. დამქუცმაცებელი;

3. მთის ცვილის (ოზოკერიტი) ჩამომსხმელი;

4. მეფლოტატორე.

    მუხლი 135. ნავთობის დეემულსაცია და გაუმარილოება

1. ტექნოლოგიური დანადგარის:

ა) ოპერატორი;

ბ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

გ) მეხელსაწყოე;

დ) ტექნოლოგიური დანადგარების მომსახურებისა და შეკეთების ზეინკალი.

2. მუშები, დასაქმებულები გოგირდიანი ნავთობების გადამუშავებაზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს.

3. დანარჩენი სახის ნავთობების გადამუშავებაზე დასაქმებული მუშები.

    მუხლი 136. ნავთობის გამოხდა, გაზის, გაზკონდენსატის გადამუშავება და თერმული კრეკირება

1. ტექნოლოგიური დანადგარების:

ა) ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ოპერატორი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

დ) მეხელსაწყოე;

ე) შეკეთების და მომსახურების ზეინკალი.

2. მუშები დასაქმებული გოგირდიანი ნავთობების და გოგირდიანი ნავთობებიდან მაზუთის, გაზის და გოგირდიანი გაზკონდენსატის გადამუშავებაზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს.

3. დანარჩენი სახის ნავთობებისა და მაზუთების გადამუშავებაზე დასაქმებული მუშები.

    მუხლი 137. გაზის კონდენსატისა და პირდაპირნახადი ბენზინის გადამუშავება

1. ტექნოლოგიური დანადგარის ოპერატორი.

2. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე.

3. მეხელსაწყოე.

4. ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

    მუხლი 138. კატალიზური კრეკირება და კონტაქტური დაკოქსვა

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

2. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი.

3. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე.

4. საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე.

5. მეხელსაწყოე.

6. ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

7. მუშები, დასაქმებულები გოგირდოვანი ნავთობების ან გოგირდოვანი ნავთობებიდან მიღებული დისტილატების გადამუშავებაზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს.

8. სხვა სახის ნედლეულის გადამუშავებაზე დასაქმებული მუშები.

    მუხლი 139. პიროლიზი და კატალიზური რიფორმინგი

1. პიროლიზურ დანადგარებზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

ბ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

გ) საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე;

დ) მეხელსაწყოე;

ე) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურეობის ზეინკალი;

ვ) ცვლის ინჟინერი.

2. ფისის გამოხდაზე, არომატული ნახშირწყალბადების აზეოტროპულ გამოხდაზე, გაზისა და რექტიფიკაციის საამქროში დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

ბ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

გ) საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე;

დ) მეხელსაწყოე;

ე) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

ვ) ცვლის ინჟინერი.

    მუხლი 140. ფრაქციონირება (დაყოფა), კომპრესია, ნახშირწყალბადური გაზის, წყლის გაზის, წყალბადისა და გაზის კონდესატის ტრანსპორტირება და გასუფთავება

1. გოგირშემცვლელი ნავთობის გაზის ფრაქციონირების, დარიშხანსოდიანი, ფენოლატური და ფოსფატური გაწმენდასა, დანარჩენი გაზების გოგირდწყალბადისა და ნახშირბადის ოქსიდისაგან გაწმენდასა, გოგირდის შემცველი ნავთობის გაზისა და ფიქალის გადამუშავებაზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

დ) საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე;

ე) მეხელსაწყოე;

ვ) გაზოგენერაციის მეაპარატე;

ზ) მეტრანსპორტიორე;

თ) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

ი) ცვლის ინჟინერი (უფროსი).

2. იგივე პროფესიები, დასაქმებულნი ნახშირწყალბადოვანი გაზების დაფრაქციონირებასა და წყლის გაზისა და წყალბადის კომპრესირებაზე. ამასთანავე, გაზების ნახშირმჟავასაგან გაწმენდაზე.

3. დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა, დასაქმებული დარიშხანის პროდუქტების საწყობებში.

4. გოგირდის დნობასა და ჰიპოსულფატის გამოორთქვლაზე დასაქმებული მუშები.

5. მუშები, დასაქმებულნი გოგირდისაგან გაწმენდის კოშკურიდან ადსორბენტის ჩატვირთვა-გადმორტვითვაზე გაზის მშრალი გოგირდგაწმენდისას.

    მუხლი 141. ნავთობპროდუქტების გასუფთავება და სულფირება

1. ნეიტრალიზაციის შავი კონტაქტის გამომუშავების დანადგარებზე, არომატული ნახშირწყალბადების გოგირდმჟავით გასუფთავებაზე, ასევე სხვა ნავთობპროდუქტების – ოლეუმით, გოგირდის ანჰიდრიდით სულფინირებაზე მჟავა-ტუტოვან დანადგარზე, კონტაქტურ გაწმენდაზე და კონტაქტის გამომუშავებაზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

დ) მეხელსაწყოე;

ე) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურეობის ზეინკალი;

ვ) ცვლის ინჟინერი (უფროსი).

2. 2,5 წონით პროცენტამდე და 2,5 წონით პროცენტის ზევით გოგირდის შემცველი ნედლეულის გადამუშავებაზე და ჰიდროგაწმენდის დანადგარზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

დ) საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე;

ე) მეხელსაწყოე, ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

3. დატუტიანების დანადგარზე და გოგირდოვანი ნავთობებისაგან მიღებული დისტილატების პლუმბიტურ წმენდაზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

ბ) შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე.

4. პერკოლაციურ და ალუმოსილიკატური კატალიზატორების გამწმენდი დანადგარზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

ბ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

გ) საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე;

დ) საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე;

ე) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

5. ნავთობპროდუქტების კარბამიდული დეპარაფინირების დანადგარზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ოპერატორი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

დ) საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე;

ე) მეხელსაწყოე;

ვ) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

6. მჟავე გუდრონისა და მჟავე კოქსიკის ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი მუშა;

7. უშუალოდ გაწმენდაზე, დეასფალტიზაციაზე და სელექტიური გამხსნელებით ზეთების დეპარაფინიზაციაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინრები.

    მუხლი 142. პარაფინის, საპოხი და ოზოკერიტ-ცერეზინის პროდუქციის წარმოება

1. სელექტიური გამხსნელების გამოყენებით და სელექტიური გამხსნელების გამოყენების გარეშე, პარაფინის გაუზეთოების დანადგარზე დასაქმებულები:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ოპერატორი;

გ) საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე;

დ) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

ე) ტექნოლოგიური ტუმბოების ოპერატორი;

ვ) მეხელსაწყოე;

ზ) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

2. იგივე პროფესიები ოზოკერიტ-ცერეზინის პროდუქციის წარმოებაში, პარაფინის წარმოების კრისტალიზაციისა და ჩამოსასხმელი განყოფილებების დანადგარებზე, ჩამომსხმელ-გადმომსხმელი, დასაქმებულნი პარაფინისა და ცერეზინის ჩამოსხმაზე, მთის ცვილის (ოზოკერიტი) ჩამომსხმელი.

3. დაორთქვლის კამერების მომსახურებასა და რემონტზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი;

ბ) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

გ) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი, დასაქმებულნი საპოხის შენადნობის ხარშვაზე და ტარირებაზე, რომელიც შეიცავს სპილენძის ნაფტენატს და ტყვიის საპონს, ასევე სპილენძის ნაფტენატის, ალუმინის ნაფტენატის მომზადებაზე.

4. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

5. დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი, დასაქმებულნი საპოხების ხარშვასა და ტარირებაზე.

    მუხლი 143. ბითუმისა და ნავთობის კოქსის წარმოება

1. მუშები ბითუმის წარმოებაში;

2. მუშები კოქსის წარმოებაში;

3. სარკინიგზო ვაგონებისა და საწყობებში, კოქსის და ბითუმის მტვირთავები;

4. ცხელი ბითუმის ჩამოსხმაზე დასაქმებული ჩამომსხმელი ზეინკალი.

    მუხლი 144. დიიზობუტილენის ალკილირება, პოლიმერიზაცია, ჰიდროგენიზაცია და მის საფუძველზე მიღებული პროდუქტების რექტიფიკაცია, ოქტოლის წარმოება

პარაფინის გაუზეთოების დანადგარზე:

ა) ყველა სახის კატალიზატორით არომატული ნახშირწყალბადების ალკილირების და გოგირდმჟავითა და ქლორიანი ალუმინით სხვა სახის ნავთობპროდუქტების ალკილირებისას:

ა.ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ა.ბ) ოპერატორი;

ა.გ) საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე;

ა.დ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

ა.ე) ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

ბ) იგივე პროფესიები ფოსფორიანი კატალიზატორით ალკილირების, პოლიმერიზაციის და ჰიდროგენიზაციისას.

    მუხლი 145. ალკილ-ფენოლის დანამატების წარმოება

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

2. ოპერატორი.

3. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი.

4. ტექნოლოგიური ტუმბოების ოპერატორი.

5. ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურეობის ზეინკალი.

6. ცვლის ინჟინერი.

7. დამხმარე მუშა დასაქმებული რეაგენტების საწყობში.

    მუხლი 146. სინთეზური ცხიმოვანი მჟავების, გამრეცხი საშუალებების და ჩამოსხმის გამამაგრებლის წარმოება

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

2. ოპერატორი,.

3. საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე.

4. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი.

5. ტექნოლოგიური ტუმბოების ოპერატორი.

6. მეხელსაწყოე.

7. ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

    მუხლი 147. სულფანოლის წარმოება

უშუალოდ წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 148. ასიდოლის, საპონნაფტას, ემულსოილის, სულფოფრეზოლის, ლაკოლიფის, კოლომაზის წარმოება

ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი), შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი, დასაქმებული:

ა) სულფოფრეზოლის და ლაკოლიფილის წარმოებაში;

ბ) ასიდოლის, საპონნაფტას, ემულსოილის და კულომაზის წარმოებაში.

    მუხლი 149. ნაფტალინის წარმოება

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი, შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

2. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი, დასაქმებულნი ცენტრიფუგებზე და ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე.

    მუხლი 150. ბენზინის ეთილირება

ეთილირებული ბენზინის გამოცდაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი;

გ) თხევადი ეთილის საწყობის მუშები;

დ) საწვავის ძრავით გამოცდის მემანქანე.

    მუხლი 151. კატალიზატორების წარმოება

1. გაუგოგირდებული კატალიზატორის, ფოსფორ-მჟავა კატალიზატორის, გოგირდწყალბადისა და ნატრიუმის ჰიდროსულფატის მიღების:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ოპერატორი;

გ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

დ) საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე;

ე) ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

ვ) წარმოების ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ალუმოსილიკატური, ალუმინმოლიბდენური და კობალტის კატალიზატორების წარმოებაში:

ა) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

ბ) ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი;

გ) მტვირთავი, დასაქმებული ნედლეულის გადმოტვირთვაზე და მზა კატალიზატორის გაცრაზე;

დ) დამქუცმაცებელი და ნედლეულის საწყობში დასაქმებული დამხმარე ტრანსპორტირების მუშა;

ე) ტექნოლოგიური დანადგარის ოპერატორი (უფროსი), ხსნარის მომზადების, გაჟღენთვის, ბურთულოვანი კატალიზატორის შრობისა და გამოწრთობის განყოფილებაში, დაყალიბების, შრობის და გამოწრთობის კატალიზატორის გაცრისას აერობილური წისქვილების ბორბლებთან დასაქმებულნი.

3. იგივე პროფესიები ხსნარების გახსნის, დალექვისა და აქტივაციის განყოფილებებში, ბურთულოვანი კატალიზატორის დაყალილიბებასა და გარეცხვაზე, ბურთულოვანი კატალიზატორის წარმოებაში ვერტიკალურ საცეცხლურებთან პულპის დალექვაზე, მის გარეცხვაზე, ფილტრაციასა და აქტივაციაზე;

4. მეხელსაწყოე, ავტომატიკისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების ზეინკალი, ელექტროდანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი;

5. ნიკელის კატალიზატორის წარმოებაში ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი);

ბ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

გ) საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე;

დ) ზეინკალი.

6. კატალიზატორებისა და ალუმინოპლატინის კატალიზატორის წარმოებაში დასაქმებული მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი;

7. მუშები, რომელთაც აქვთ უშუალო კონტაქტი კობალტთორიუმის და სხვა რადიოაქტიურ კატალიზატორებთან, მათ შორის, ამ კატალიზატორების რეგენერაციაზე.

    მუხლი 152. მყარი სათბობის მომზადება და მიწოდება

მყარი სათბობის თბომომზადებასა და მიწოდებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 153. ნახშირის ნახევრად დაკოქსვა და ღუმელებში ფიქალის გაზიფიკაცია

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 154. გაზოგენერატორული საამქროები (წყალმომარაგება, საყოფაცხოვრებო და სათბობი გაზის წარმოება)

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

2. ოპერატორი.

3. საკომპრესორო დანადგარის მემანქანე.

4. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე.

5. მეტრანსპორტიორე.

6. მენაცრე.

7. ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

8. ელექტროდანადგარების შემკეთებელ-მომსახურე ელექტრომონტიორი.

9. მეხელსაწყოე.

10. ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

11. შემკეთებელი მუშები.

    მუხლი 155. დესტრუქციული ჰიდროგენიზაცია

ჰიდროგენიზატების გადამუშავებასა და გოგირდოვანი ნავთობის ნარჩენების დესტრუქციულ ჰიდროგენიზაციაზე დასაქმებული:

ა) მუშები,

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 156. ფიქალგადამამუშავებელი და გაზის ქარხნების ფისის და სხვა პროდუქტების, ასევე ნახევრადკოქსვის, ჰიდრირების, დეჰიდრირების და სინთეზის პროდუქტების გადამუშავება

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

2. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე,

3. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე,

4. ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურეობის ზეინკალი,

5. მეხელსაწყოე,

6. ელექტრომოწყობილობის მომსახურების ელექტრომონტიორი,

7. ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი,

8. ცვლის ინჟინერი (ცვლის უფროსი).

    მუხლი 157. მყარი საწვავის გადამამუშავებელი ქარხნების ჩამდინარე წყლების გასუფთავება და გაუფენოლება

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი),

2. ოპერატორი,

3. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე,

4. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე,

5. ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი,

6. მეხელსაწყოე,

7. ლექტრომოწყობილობის მომსახურეობის ელექტრომონტიორი,

8. ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი,

9. ცვლის ინჟინერი (ცვლის უფროსი).

    მუხლი 158. ფიქალის და ნახშირის ნაცრის ტრანსპორტირება

1. საჰაერო-საბაგირო გზის მემანქანე.

2. საჰაერო-საბაგირო გზის მევაგონე.

3. ტრანსპორტირების მუშა.

4. მეტორიკონე.

5. გადამგორებელი მტვირთავი.

6. მოტომავალის მემანქანე, დასაქმებული ნაცრის გადატანაზე.

7. ტრანსპორტირების მუშა.

8. საკვანძო სადგურის მორიგე მუშა.

    მუხლი 159. წყალბადის მისაღებად ნახშირწყალბადების გახლეჩვა (კონვერსია), ნახშირბადის ოქსიდის კონვერსია, თხევად და ორთქლის ფაზაში ჰიდროგენერაცია, ბენზინის არომატიზაცია, სინთეზი გაზისაგან

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი (უფროსი).

2. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე,

3. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე,

4. ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურეობის ზეინკალი,

5. მეხელსაწყოე,

6. ცვლის ინჟინერი (ცვლის უფროსი);

7. გოგირდწყალბადის მიღების და დაწვის დანადგარების მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 160. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირება, ჩასხმა, გადმოსხმა და შენახვა

1. ბალონის შემვსები, დასაქმებული თხევადი და შეკუმშული გაზით ბალონების შევსებაზე;

2. სპეციალურად გამოყოფილი სარეზერვუარო პარკების, ესტაკადების, გოგირდის ორმოების, გოგირდის ჩამოსასხმელი მოედნების, ტუმბოების, ჩამოსასხმელი და გადასაქაჩი სადგურების მომსახურეობისას, მხოლოდ ეთილირებული ბენზინის შენახვაზე, გადაქაჩვაზე, ჩამოსხმა-გადმოსხმაზე, გოგირდოვან ნავთობზე, გოგირდოვან გაზოკონდენსატებზე და დისტილატებზე, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს; ეთილირებული ბენზინის ტარაში ჩასხმაზე დახურულ შენობაში დასაქმებული:

ა) საქონლის ოპერატორი;

ბ) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

გ) ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურეობის ზეინკალი;

დ) ჩამსხმელ-გადმომსხმელი, ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი;

ე) სინჯის ამღები.

3. იგივე პროფესიები (სინჯის ამღების გარდა) სხვა სახის ნავთობისა და ნოვთოპროდუქტების სარეზერვუარო პარკების მომსახურებისას, ამასთანავე ჩასხმა-გადმოსხმის ესტაკადაზე, სატუმბოე, ჩამომსხმელ და გასაქაჩ სადგურებში, ჩამომსხმელ-ჩამსხმელი დასაქმებული ბენზინის გაშვებაზე; საწვავი და შესაპოხი მასალებით გამმართველი, დასაქმებული ბენზინგასამართ სადგურზე.

4. საქონლის ოპერატორი, ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე და ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი, დასაქმებული სასაქონლო საამქროებში და ქარხნების რეგენტების მეურნეობაში, რომლებიც გადაამუშავებენ:

ა) გოგირდოვან ნავთობს და გოგირდოვან გაზოკონდენსატს, რომლებიც გამოყოფენ თავისუფალ გოგირდწყალბადს;

ბ) ნავთობის სხვა სახეებს.

5. სარკინიგზო ცისტერნების, მოცულობების და ნავთობგემების დამთვალიერებელი, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ხარისხის კონტროლიორი;

6. ნავთობბაზაში უშუალოდ ამიაკური წყლის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვაზე დასაქმებული მუშები.

    მუხლი 161. ნახშირის მიწისქვეშა გაზიფიკაცია

1. მიწისქვეშა გაზოგენერატორების ოპერატორი, გაზოგენერატორებზე პარამეტრების მზომავი.

2. გაზის, ნავთობის, ნავთობპროდუქტების, ნახშირის და ფიქალის გამოხდის პროდუქტების, ნავთობის გადამუშავების პროდუქტების ანალიზზე, ქიმპროდუქტების ჭურჭლის რეცხვაზე დასაქმებული:

ა) ინჟინერი;

ბ) ტექნიკოსი;

გ) ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი;

დ) ლაბორატორიისა და საცდელი დანადგარების ოსტატი;

ე) მუშა.

3. იგივე პროფესიები, დასაქმებულნი არომატული, უჯერი, ციკლოპენტანური, ციკლოგექსანური ნახშირწყალბადების, ანილინის, ნიტრონაერთების, აქროლადი მჟავების, ნახშირბადის ოქსიდის და გოგირდშემცველი გაზების სინთეზისა და გამოკვლევების სამუშაოებზე;

4. ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი, უშუალოდ დასაქმებული სელექტიური გამხსნელებით ზეთების გასუფთავებასა და დეპარაფინიზაციაზე, ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი, რომელიც დასაქმებულია ეთილის სითხის ანალიზზე;

5. სინჯის ამღები;

6. ქიმიური ანალიზის ქიმიკოსი და ლაბორანტი, მუდმივად დასაქმებული სხვადასხვა კატალიზატორების ანალიზზე;

7. ქიმიური ანალიზის ქიმიკოსი და ლაბორანტი, დანარჩენი კატალიზატორების ანალიზზე;

8. გოგირდოვან ნავთობზე, გოგირდოვანი გაზოკონდენსატისა და გოგირდოვანი ნავთობის შემცველ გაზზე, თავისუფალი გოგირდწყალბადის გამოყოფისას დასაქმებული:

ა) ქიმიკოსი;

ბ) ტექნიკოსი;

გ) ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი;

დ) სინჯების ამღები .

    მუხლი 162. მაგისტრალური ნავთობგაზსადენები და წარმოების გაზის მეურნეობა

1. სახაზო შემომვლელი, რომელიც დასაქმებულია მიწისქვეშა ნავთობგაზსადენების მომსახურებაზე;

2. სახაზო მილგამყვანი და ზეინკალი, დასაქმებულნი მიწისქვეშა გაზსადენების ექსპლუატაციასა და შეკეთებაზე, მიწისქვეშა და მაგისტრალური ნავთობგაზსადენების მონტაჟსა და შეკეთებაზე;

3. თავისუფალი გოგირდწყალბადის გამომყოფი გაზისა და ნავთობის, ოდორიზებული გაზის ტრანსპორტირებაზე, სხვა სახის გაზისა და ნავთობის ტრანსპორტირებაზე დასაქმებული:

ა) ტექნოლოგიური კომპრესორებისა და საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე;

ბ) შიდა წვის ძრავის მემანქანე;

გ) გაზის მილსადენების და ტექნოლოგიური დანადგარის შეკეთებასა და მომსახურეობაზე დასაქმებული ზეინკალი;

დ) გაზის გამანაწილებელი სადგურების ოპერატორი;

ე) ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე;

ვ) მაგისტრალური გაზსადენების ოპერატორი.

4. გაზის გასუფთავებაზე, შრობაზე და ოდორიზაციაზე დასაქმებული ტექნოლოგიური დანადგარის ოპერატორი;

5. საქონლის ოპერატორი და შემკეთებელი მუშები, დასაქმებულნი თხევადი გაზის ტევადობების, გაზგოლდერების, საჩირაღდნე მეურნეობის, შიდა საქარხნო და დასახლების გაზსადენების, გაზგოლდერების და გზაგამანაწილებელი სადგურების მომსახურებაზე, ბალონების შემვსები და ჩამსხმელ-გადმომსხმელი, რომელიც დაკავებულია ცისტერნებში და ბალონებში თხევადი გაზის ჩასხმით;

6. გაზის მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შეკეთების ზეინკალი, დასაქმებული ბალონების და გაზგამანაწილებელი და ჩამომსხმელი სადგურის მოწყობილობის შეკეთებაზე.

    მუხლი 163. გეოფიზიკური და საძიებო სამუშაოები

1. მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, მუდმივად დასაქმებულნი ჭაბურღილებში მოსასინჯი და აფეთქების სამუშაოებისათვის დენთის, გექსოგენის და სხვა ფეთქებადი ნივთიერებების მუხტის დაფასოებაზე და დამზადებაზე;

2. ჭაბურღილის მოსასინჯი და აფეთქების აპარატების მომზადებაზე, გამართვაზე, დამუხტვაზე, აფეთქებაზე, განმუხტვაზე, გასუფთავებასა და გარეცხვაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ოსტატები;

გ) ტექნიკოსები.

3. დასამუხტავ საწარმოო ნაგებობებში დასაქმებული დამლაგებელი.

    მუხლი 164. დამამძიმებლების წარმოება

მუშები დასაქმებულნი აგრომადანის და ბარიტის დატვირთვაზე, გამდიდრებაზე, დაქუცმაცებაზე, ტრანსპორტირებასა და შრობაზე, ამასთანავე, დამამძიმებლების წარმოებაში მზა პროდუქციის შეფუთვასა და მიღებაზე.

    მუხლი 165. მათეთრებელი თიხის, თიხაფხვნილების (ბეტონიტური ფხვნილი) მშრალი წესით წარმოება დახურულ ნაგებობებში

1.  მეასპირატორე.

2.  დამქუცმაცებელი.

3.  მადოზირებელი.

4.  საშრობი დოლების ცეცხლფარეში.

5.  ნედლეულის წისქვილის მემანქანე (მშრალი ან სველი დაფქვის დროს) დასაქმებული მშრალ დაფქვაზე.

6.  ხრახნიანი ტუმბოების მემანქანე.

7.  ამწეს მემანქანე.

8.  ტექნოლოგიური დანადგარების მემანქანე.

9.  ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალი.

10.     ზეინკალ-შემკეთებელი, ელექტრომოწყობილობის მომსახურების ელექტრომონტიორი და მოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, დასაქმებულნი მშრალი დაფქვის საამქროში.

11.     ტრანსპორტიორის მუშა, დამხმარე მუშა (ტრანსპორტირების).

12.     დამფასოებელი, ჩამწყობ-შემფუთავი.

    მუხლი 166. მთის ცვილის და ნახშირტუტოვანი რეაგენტების მწარმოებელი ქარხნები და საამქროები (დანადგარები)

1. რეაგენტების წარმოების მეაპარატე.

2. მადოზირებელი.

3. მუდმივად მომუშავენი საწარმოო საამქროებში, სპეციალურ ნაგებობაში სავენტილაციო და სატუმბი დანადგარების მომსახურებაზე:

ა) რეაგენტების მადოზირებელი;

ბ) შემფუთავი მანქანის მემანქანე;

გ) სატუმბი დანადგარების მემანქანე;

დ) მკვებავის მოტორისტი;

ე) სავენტილაციო და ასპირაციული დანადგარის მემანქანე:

4. მართვის პულტის ოპერატორი.

5. მუშები.

ა) თაროების და ღარების მომსახურებაზე;

ბ) ჭუჭყიანი სპეცტანსაცმლის მიღებაზე და გადაცემაზე, საწარმოო აბანოსა და საშრობის მომსახურე სპეცტანსაცმლის ხელით რეცხვაზე, საერთო მოხმარების ადგილების და ორმოების გასუფთავებაზე;

გ) სპეცტანსაცმლის მექანიკურ რეცხვასა და დეზინფექციაზე;

დ) ტუტოვანი რეაგენტების მომზადებაზე;

ე) ცვილისა და გამხსნელების სინჯების შერჩევაზე;

ვ) სინჯის შერჩევასა და განცალკევებაზე;

ზ) ძირითად საამქროებში მტვრისაგან დასუფთავებაზე და საამქროებში მადნის შერჩევაზე მუდმივად დასაქმებული;

თ) მთის ცვილის მწარმოებელ საამქროებში მუდმივად მომუშავე.

6. მშრობელი;

7. ზეინკალ-შემკეთებელი, ზეინკალ-ელექტრიკოსი, დასაქმებულნი ელექტრომოწყობილობის შეკეთებაზე, ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, ელექტრომოწყობილობის მომსახურების ელექტრომონტიორი:

ა) მუდმივად მომუშავე, მოწყობილობის შეკეთებაზე;

ბ) მუდმივად მომუშავე, მოწყობილობის შეკეთებაზე;

გ) დასაქმებულნი ელექტროფილტრების ქვესადგურებზე.

8. საწარმოო საამქროებში მუდმივად დასაქმებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

9. ტექნიკური კონტროლის განყოფილების ოსტატი, დისპეტჩერი.

    მუხლი 167. ნავთისა და გაზის მრეწველობის საერთო პროფესიები

1. ტექნოლოგიური დანადგარების ოპერატორი.

2. ტექნოლოგიური ტუმბოების მემანქანე.

3. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე.

4. შემზეთავი.

5. ტექნოლოგიური დანადგარების შეკეთების და მომსახურების ზეინკალი.

6. თხევადი გაზის წარმოების მექანიკოსი.

7. მუშა, დასაქმებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების, სადგურების, ნავთობბაზების და სარეწების სამრეწველო კანალიზაციის, დამჭერების, გამწმენდი ნაგებობების, ნავთობგამყოფების და გვირაბების შეკეთებასა და მომსახურებაზე:

ა) თავისუფალი გოგირდწყალბადის გამოყოფისას;

ბ) თავისუფალი გოგირდწყალბადის გამოყოფის გარეშე.

8. მოწყობილობისა და მილების მინით, ებოქსიდის ფისით, სილიკატური ემალით და ლაქებით დაფარვაზე ქიმიური რეაგენტების გამოყენებით მუდმივად დასაქმებულნი მუშები;

9. ნავთობპროდუქტებით და ქიმიური პროდუქტებით დაბინძურებული კონდენსატების შეგროვებისა და გასუფთავების სადგურის მუშები;

10. შემპოხავი, დასაქმებული სატუმბავ და საკომპრესორო სადგურებზე, სახაზო შემომვლელი, დასაქმებული სარეწებზე;

11. კოქსისა და ასფალტის კუბების, კიდობანების, რეზერვუარების, ცისტერნების, დონმზომების, ბარჟების და ა.შ. ნავთობისაგან, ნავთოპროდუქტებისა და ქიმპროდუქტებისაგან აპარატურის შიდა გასუფთავებაზე დასაქმებული მწმენდავი;

12. ელექტროდანადგარების შეკეთებასა და მომსახურებაზე დასაქმებული ელექტრომონტიორი, მეხელსაწყოე, ტექნოლოგიური დანადგარების შემკეთებელ-მომსახურე ზეინკალი, დამხმარე (ტრანსპორტის) მუშა დასაქმებული მომქმედ ტექნოლოგიურ დანადგარებზე, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ნავთობის, გაზის, ფიქალის, ნახშირის გადამამუშავებელ შესაბამის წარმოებებში.

თავი XI

ქიმიური წარმოება

    მუხლი 168. არაორგანული პროდუქტები ყველა სახეობის და ყოველგვარი ხერხით გოგირდმჟავას წარმოება, გოგირდმჟავას კონცენტრირება, გოგირდმჟავას დენიტრაცია-კონცენტრირება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 169. კონცენტრირებული აზოტმჟავას წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. აზოტის თხევადი ოქსიდების მომზადებაზე დასაქმებული მუშები.

    მუხლი 170. კონცენტრირებული აზოტმჟავას წარმოება (ყოველგვარი მეთოდით)

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ამიაკურ-სამაცივრო დანადგარებზე დასაქმებული მუშები.

    მუხლი 171. ქლორ და ქლორსულფომჟავას წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 172. მარილმჟავას წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 173. ფოსფორმჟავას წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. თერმული ფოსფორმჟავას წარმოებაში კამერულ-ადსორბციული განყოფილებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 174. ბორმჟავას წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 175. ციანწყალბადმჟავას წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 176. სილიციუმფტორწყალბადმჟავას, აგრეთვე ნატრიუმის, ამონიუმის, კალიუმის ჰექსაფტორსილიკატების (სილიციუმფტორწყალბადმჟავას მარილების) წარმოებები

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 177. თხევადი გოგირდოვანი ანჰიდრიდის (გოგირდის დიოქსიდის) წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 178. თიონილქლორიდისა და სულფურილქლორიდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 179. ქლორის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 180. ვერცხლისწყლის მეთოდით ელექტროლიზის წარმოება

ელექტროლიზის მეაპარატე მუშები, დასაქმებულები კერამიკის გამკვრივებასა, ელექტროლიზური აბაზანის აწყობასა და დაშლაზე.

    მუხლი 181. თხევადი ქლორის წარმოება

1. კონდენსაციის მეაპარატე.

2. აორთქლების მეაპარატე.

3. თხევადი ქლორის ბალონსა და ცისტერნაში ჩამომსხმელი.

4. საკომპრესორო დანადგარების მემანქანე.

5. აპარატურის შემკეთებელი ზეინკალი.

6. ქლორის გათხევადებისა და ჩამოსხმის განყოფილების (უბნის) ცვლის უფროსი და ოსტატი.

7. დანარჩენი მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 182. ქლორკირისა და კალციუმის ჰიპოქლორიტის წარმოება

1. ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი, ქლორკირის მწონავი, ბაკმანის კამერის მწმენდავი და შემკეთებელი მუშა.

2. საკირე ღუმელის განყოფილების მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. დანარჩენი მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 183. ფოსგენის (ნახშირბადისოქსოქლორიდის) წარმოება

1. ბალონებსა და კონტეინერებში ფოსგენის ჩამომსხმელი.

2. კონდენსაციის, საშრობის, ჟანგვის, აბსორბციის მეაპარატურეები, აპარატურის ზეინკალ-შემკეთებელი;

3. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 184. ალუმინის ქლორიდის წარმოება

1. ქლორირების, სუბლიმაცია-კონდენსაციისა და ტარის რეცხვის განყოფილებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი;

გ) აპარატურის შემკეთებელი ზეინკალი;

დ) საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკის ზეინკალი;

ე) სამრეწველო ვენტილაციისა და გათბობის (დატენიანების) შეკეთებისა და მომსახურების ზეინკალ-შემკეთებელი;

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 185. კრისტალური რკინის (III) ქლორიდის წარმოება

1. კრისტალური რკინის ქლორიდის მაღალტემპერატურული ქლორირების მეთოდით წარმოებაზე დასაქმებული მუშები.

2. კრისტალური რკინის ქლორიდის სხვა მეთოდებით წარმოებაზე დასაქმებული მუშები.

3. გოგირდის ქლორიდის და სტიბიუმის პენტაქლორიდის წარმოებაზე; სპილენძის ოქსიქლორიდის, (ქლორჟანგის) თუთიის ქლორიდის, კალის ქლორიდის (უწყლო), კალციუმის ქლორიდის წარმოებებზე დასაქმებული მუშები.

4. ბერთოლეს მარილის, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის, კალციუმის ჰიპოქლორიტის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 186. ნატრიუმის სულფიდის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ქრომნაერთების ქარხნებში კაზმის დამამზადებელი და ღუმელის განყოფილებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. ნადნობის ხელით მსხვრეველები.

    მუხლი 187. ნატრიუმის სულფჰიდრატის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 188. რკინის სულფიდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 189. გოგირდნახშირბადის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

    მუხლი 190. ნატრიუმის სულფატის, ბუნებრივი ნატრიუმის სულფატის, ნატრიუმის ბისულფატის, ამონიუმის სულფატის, ნატრიუმამონიუმის სულფატის, ამონიუმის იმიდბისულფატის, ტენარდიტის და გლაუბერის მარილის, კალციუმის სულფატის წარმოებები

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 191. აირების სოდა-დარიშხანოვანი მეთოდით გაწმენდის ნარჩენებისაგან ჰიპოსულფიტის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 192. ნატრიუმის, ამონიუმის, კალიუმის და სხვა მსუბუქი ლითონების სულფიტების წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 193. გოგირდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 194. რკინის და ნიკელის აჯასპის, შაბიამნის, გოგირდმჟავა თიხამიწის (ალუმინის სულფატის) და თუთიის აჯასპის წარმოებები

 წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 195. ყვითელი ფოსფორის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. სამსხვრევ-საშრობი განყოფილების:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

    მუხლი 196. წითელი ფოსფორის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ნიშანმდებელი, მლაქავი;

3. ჩამწყობ-შემფუთავი, ელექტრომოწყობილობის შეკეთების ელექტრომონტიორი, მეკუჭნავე.

4. სამსხვრევ-საშრობი განყოფილების მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

5. ფოსფორის ტრიქლორიდის, ფოსფორის პენტაქლორიდის, ფოსფორის ოქსიქლორიდის (ქლორჟანგის) და ფოსფორის თიოტრიქლორიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

6. კალიუმის, ნატრიუმის, კალციუმის, ბარიუმისა და სხვა ჰიპოფოსფიტების წარმოებები.

7. სასუქების წარმოებაში (ფოსფატურის, ბორმაგ-ნიუმიანისა და ფოსფორიტული ფქვილის)დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 197. სასუქის ნარევების წარმოება

1. კაზმისა და დაფასოების მუშები და ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

2. დანარჩენი მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

3. მონოამონიუმფოსფატის, მონოცინკფოსფატის, ნატრიუმის ჰექსამეტაფოსფატის, კალციუმის ფოსფიდის, ნატრიუმის პიროფოსფატის, ნატრიუმის პოლიფოსფატის, დიამონიუმფოსფატის, დინატრიუმფოსფატის, ტრიკალციუმფოსფატის, ტრინატრიუმფოსფატისა და ფოსპორის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 198. კრიოლიტისა და ფტორალუმინის წარმოებები

1. საღუმელე, საკოშკურე, სატუმბი, სარეაქციო და საშრობ განყოფილებების:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 199. ურალიტის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ნატრიუმის, კალიუმის, ბორისა და მაგნიუმის ფტორიდების წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. კალიუმის ტეტრაფტორბორატისა და გოგირდის ჰექსაფტორიდის (ელეგაზის) წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 200. ამიაკისა და აზოტმჟავას მარილების წარმოებები

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 201. ამონიუმის კარბონატისა და ბიკარბონატის წარმოებები

1. ხელით ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი;

2. ამონიუმის სულფიდის, ნიშადურის (ამონიუმის ქლორიდის) და ამონიუმის სულფამატის, ამონიუმის ფტორიდ-ბიფტორიდის წარმოებებში დასაქმებული მუშები.

3. კალცინირებული სოდის, პოტაშის, მწვავე ნატრიუმის, მწვავე კალიუმის, ნატრიუმის ბიკარბონატის, სოდის დნობილის, ბუნებრივი სოდის, ნედლი სოდის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მტვრიანი კამერებისა და ცხელი აპარატურის მწმენდავი მუშები;

ბ) დანარჩენი მუშები;

გ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 202. კალციუმის კარბიდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 203. ციანმარილების წარმოება

ციანდნობიდან კალიუმისა და ნატრიუმის ჰექსა-ციანფერატების (II) წარმოებებში დასაქმებული:

ა) რეაქტორული განყოფილების მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი;

გ) დანარჩენი მუშები.

    მუხლი 204. სისხლის წითელი მარილის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 205. ტყვია-ტუტის შენადნობის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ნედლეულის მომზადების და ნახევარფაბრიკატებისა და პროდუქციის გაშვების:

ა) მეაპარატე;

ბ) მეკუჭნავე;

გ) დამხმარე (სატრანსპორტო) მუშა.

    მუხლი 206. ნარჩენებიდან გოგირდმჟავა ტყვიის სულფატის და ტყვიის დიოქსიდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 207. ტყვიის სილიკატის წარმოება

 კალციუმის არსენატის, ნატრიუმის არსენიტის, პარიზული მწვანეს, პროტარსის თუთიის ფოსფიდისა და სხვა არაორგანული შხამქიმიკატების წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 208. ოთხქლორიანი სილიციუმის წარმოება

1. საამქროს მუშები;

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალ

    მუხლი 209. გენერატორის გაზის და გენერატორის გაზიდან წყალბადის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 210. წყალბადის პეროქსიდის წარმოება (არაპირდაპირი ორგანული მეთოდით)

1. უშუალოდ დასაქმებულები პროდუქტის წარმოებაზე საწარმოში, მორიგე და შეკეთების:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 211. პერჰიდროლისა და წყალბადის პეროქსიდის წარმოება სხვა მეთოდებით

1. ელექტროლიზის განყოფილების მუშები (I განყოფილება).

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 212. პეროქსიდის ნაერთების წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 213. ლითონური კალიუმის, ნატრიუმის, კალციუმისა და ლითიუმის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. მსხვრეველი, მრეცხავი.

    მუხლი 214. ლითონური სელენისა და სელენური შლამის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 215. ნიკელის კარბონილის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. საგენერატორე განყოფილებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 216. რკინის კარბონილის წარმოება

1. საგენერატორე განყოფილებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ამონიუმის, ალუმინის, კალიუმის და სხვათა როდანიდების წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. თუთიის მტვრის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი:

4. ბრომის, რკინის ბრომიდისა და ბრომის სხვა ნაერთების წარმოებებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 217. იოდის წარმოება

1. სუბლიმირებული იოდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. იოდი და კალიუმის იოდიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. ქრომის, ნიკელის, მანგანუმისა და ვანადიუმის საფუძველზე მყარი კატალიზატორების, აგრეთვე ამიაკისა და სპირტის სინთეზისათვის კატალიზატორების წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

4. ნიკელ-ალუმინის კატალიზატორების, აგრეთვე კაუჩუკისა და კატალიზატორების წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 218. ბარიუმის ნაერთების წარმოება

1. ქლორბარიუმის დნობილის ხელით მსხვრევასა და ქვედიან ღუმელზე ქლორბარიუმის ხელით მიღებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ალუმინის ჰიდროქსიდისა და ალუმინის წიდიდან ალუმინის აქტიური ოქსიდის, ალუმინ-კალიუმის შაბის, ალუმინ-ამონიუმის შაბის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 219. კორუნდის წარმოება

1. კრისტალიზაციის, გადაკრისტალების და საღუმელე განყოფილებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ალბის, უსტის და ნიუველის მაგნეზიის, ეფსომიტის (გოგირდმჟავა მაგნიუმის) და მაგნიუმის ქლორიდის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. მანგანუმის პეროქსიდის, მანგანუმის ორჟანგის, პიროლუზიტის და მაჟეფის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

4. კირის, თხევადი ნახშირორჟანგის (ნახშირბადის დიოქსიდის), ნახშირორჟანგის აირის და კირის რძის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 220. დესულფურატორის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 221. მნათი ნარევების წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ტყვიის ჟანგის, ბისმუტის ტრიოქსიდის, გერმანიუმის დიოქსიდის შემცველი შუქამრეკლი მასალების ზედაპირზე დამფენი მუშები.

    მუხლი 222. ნოვოოქსიდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 223. ბორაკის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 224. ნეფელინური კოაგულანტის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ქრომის მარილების და სხვა ქრომშემცველი ნაერთების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 225. ელექტროლიტის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 226. სუფრის მარილის წარმოება

მარილის მტვრეველი დასაქმებული ტბაზე

დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 227. გრაფიტული კოლოიდური პრეპარატების წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 228. თხევადი მინის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 229. ფერომაგნიტური ფხვნილის წარმოება

1. წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. ელექტროქიმიური ხერხით მიღებული აქტიური ვერცხლის ფხვნილის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 230. ნარჩენებიდან თუთიის ოქსიდის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 231. სულფონახშირის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 232. ტრიფოლინის წარმოება

1. სველ განყოფილებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 233. სულფატიზებული ნამწვის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 234. ვანადიუმიანი საკონტაქტო მასის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 235. სილიკაგელის, კაჟგელისა და აეროგელის წარმოებები

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 236. სორბენტების წარმოება

1. მალოკსერულ, საწნეხ, სამსხვრევ, გამცრელ, საღუმელე და საშრობ განყოფილებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 237. კარბიურიზატორის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 238. ქაფგენერატორული ფხვნილის წარმოება

1. მალოკსერულ, საწნეხ, სამსხვრევ, გამცრელ, საღუმელე და საშრობ განყოფილებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 239. ვერცხლისწყლიანი ქიმიური მშთანთქმელის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 240. გერატოლის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 241. ნიტრონარევების წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 242. ჰიდრაზინ-ჰიდრატის და ჰიდრაზინ-სულფატის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 243. პერსოლის წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 244. თეთრი მურის (სილიციუმის დიოქსიდის) წარმოება

წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 245. აეროსილის წარმოება

1. აეროსილის მიღებაზე, საფქვავ, საცრელ და შესაფუთავ უბანზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

2. ქლორწყალბადის აბსორბციასა და აირის განქლორვაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ოსტატი;

გ) ცვლის უფროსი.

    მუხლი 246. ორგანული პროდუქტები

1. ბენზოლის, ტოლუოლის, ქლორირების პროდუქტების და ქლოროვანი ბენზოლის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. 4ქლორ-2ამინოფენოლის, 2ქლორ-5ამინოტო-ლუოლ-4სულფომჟავას წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. ბენზოლის ქლორჩანაცვლებული ნაწარმების და მისი ჰომოლოგების: ორთოქლორბენზალდეჰიდის, პარაქლორბენზალდეჰიდის, 4-ქლორამილის, 3-სულ-ფომჟავას, 2,5 - დიქლორანილის-4- სულფომჟავის, 3,4,6-ტრიქლორ-2-ამინოფენოლის (ქლორამილი), 4 ქლორ-2-ამინოფენო-6 სულფომჟავის, 4 ქლორ-3-ამინოტოლუოლის, პარაქლორანიზიდინის და ამ რიგის სხვა ანალოგიური ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

4. ინდოფენოლის, აზინის, ინდამინის, ნიტროზოფენოლატის, ნიტროზოფენოლის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

5. მონოქლორამინის Xნ და ჰექსაქლორმელამინის (D T-6)-ის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

6. ქლორამინების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

7. ბენზატრონის და მისი ნაწარმების და კუბური ღია-იისფერი „კ“-ს წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

8. აცეტოძმარმჟავასა და აცილამინების, არილიდების 2,4-დინიტროაცეტანილიდის, 5-ამინო-2- აცეტილ-ამინოანიზოლის, ოქსალილ-პარაფენილენ-დიამინის, 4 ქლორ-3 ამინო-6 ოქსალილამინოანიზოლის, 4-აცეტამინო-1 ნაფტილამინ-6- სულფომჟავას, აცე-ტოძმარმჟავას, ქლორანილიდის, პარანიტროაცეტანილიდის აცეტონძმარმჟავას ანილიდის, აცეტოძმარმჟავას მეტაქსილიდის ორთოტოლუიდიდ-აცეტოძმარ-მჟავას აცეტანილიდის, აცეტპარაამინოფენოლის და ამ რიგის სხვა ანალოგიური ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

9. ანიზიდინების, ამინოფენოლების, ნიტროანიზოლების, ნიტროფენოტოლების, ფენეტიდინების, კრეზიდინის, ნიტროამინოზოლების და ნიტროამინოფენოლების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

10. ნახშირწყალბადების სულფოქლორიდების, (პარატოლუოლსულფოქლორიდის, ბენზოლსულფოქლორიდის, ორთონიტროქლორბენზოლპარასულფოქლორიდის, სალიცილსულფოქლორიდის, პარაფენილურეთილანსულფოქლორიდის, ქლორბენზოლსულფოქლორიდის) და ამ რიგის სხვა ანალოგიური ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

11. ანილინის და მისი ნიტრო და ქლორ-ნაწარმების ტოლუიდინების ნიტრომწარმების, ქსილიდინების და ქლორანილის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

12. 2-ნიტროანიზოლ-4- სულფოდიეთილამიდის, 2-ნიტროქლორბენზოლ-4- სულფოდიეთილამიდის, 2-ამინოფენოლ-4 სულფამიდის, 1- ქლორ-2-ნიტრობენ-ზოლ-4-სულფამიდის და სხვა ანალოგიური ქიმიური ნივთიერებების წარმოება, რომლებიც არსებულ პუნქტშია ჩამოთვლილი (ანიზიდინების, ფენეტიდინების, ამინოფენოლების და ანიზოლების ნაწარმები), დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

13. დიაცილჰიდრაზინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

14. აზურინმჟავას, 1,5 ნაფტილ-ამინსულფომჟავას, 1,5-დისულფონაფტალინის, პერიმჟავას, ამინო-ტობიასმჟავას, 2,5 და 2,8- ნაფტილამინსულფომჟავას, ნაფტილამინ-2- სულფომჟავას, ამინონაფტოლსულფომჟავას, 1,3- ნაფტოლსულფომჟავას, 2,4- ნაფტოლ-სულფომჟავას, 2-ნაფტოლ-7-სულფომჟავას, 2,7- ნაფტალინდისულფომჟავას, ნაფტალინბეტასულფომჟა-ვას-ნატრიუმის მარილის, 2,8- დიოქსინაფტალინ-6-სულფომჟავას, 2,6- ნაფტალინ-დისულფომჟავას, დიოქსინაფტალინის, ამინო-ეპსილონ მჟავას, კლევე მჟავა-1,6 და 1,7 ნევილ-ვინტერ-მჟავას, ჩიკაგო მჟავას, ენტმჟავას, ანილინ-ომეგასულფომჟავას, ბენზოლ-სულფომჟავას, 3-ამინოტოლუოლ-6- სულფომჟავას, 4-ამინოანიზოლ-2- სულფომჟავას, 2-ამინოანიზოლ-4- სულფომჟავას, 4-ამინოტოლუოლ-2,5- დისულფომჟავას, 4- ამინოტოლუოლ-2,5- დისულფომჟავას, 4- ამინოტოლუოლ-3-სულფომჟავას, პარატოლუოლ-სულფომჟავას, ნიტრო-კლევემჟავას, ნიტროაცეტ-კლევე-მჟავას, პარანიტროტოლუოდ-ორთოსულფომჟავას, მეტანიტრობენზოლსულფომჟავას, 3-ნიტროა-ნილინ-4- სულფომჟავას, ორთონიტროქლორ-ბენზოლპარასულფომჟავას, 5- ნიტრო-2 ამინოანიზოლ-4- სულფომჟავას, 4 ნიტრო-ანილინ-2 სულფომჟავას, დინიტროსტილბენდისულფომჟავას, 6-ნიტრო-ამინო-ფენოლ-4- სულფომჟავას, პარანიზილი-მჟავას, დინაფტილი-მჟავას, თიოანილინდისულფომჟავას, 1,4- ტოლუოლ-სულფოამიდო-8- ნაფტოლსულფომჟავას, ნატრიუმის დინიტროდიფენილსულფიდ-სულფომჟავას, ეტოკსი-კლევე-მჟავას, ეტოკსი-შეფფერის მარილი, სუპრამინ-პურპურინის მჟავას, 2-ეთილამინოტოლუოლ-4-სულფომჟავას, 2-ეთოქსი-1-ნაფტილამინ-6- სულფომჟავას, ქლორბენზოლსულფომჟავას, პარანიტრო-ქლორბენზოლ-ორთოსულფომჟავა-ამონიუმის მარილის, ბრენერ-მჟავას, კლევე-მჟავას, ეთილბენზილანი-ლინ-სულფომჟავას, ოქსიტობიას მჟავას, ამინო-ც-მჟავას, გ-მარილების, კროცეინული მარილის, ქრომოტროპული მჟავას რ-მარილების, დიამინოსტილბენ-დისულფომჟავას შეფერის მარილების, ამინო-ს-მჟავას, ჩიკაგო-ი-მჟავას, ჰაშ- მჟავას, გამმა-მჟავას, ი-მჟავას, ნაფთოლოგიური ყვითლის, მეთანის მჟავას და სხვა არსებულ პუნქტში ჩამოთვლილი ანალოგიური პროდუქტების წარმოებაში (ბენზოლის, ტოლუოლის, ფენოლის და ნაფტალინის ნიტროამინოოქსისულფომჟავების) დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

15. პარანიტროქლორბენზოლ-ორთოსულფომჟავას წარმოებაში:

ა) დნობისა და სულფინირების წარმოებაზე დასაქმებული:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ცვლის ოსტატები;

ბ) სხვა დასაქმებული:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

16. სულფანილატის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

17. ნაფტიონატის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

18. ტრეფტალის მჟავას, (პარაამინოსალიცილმჟავა ნატრიუმის პასნატრიუმი) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

19. ამინოქსი-ბენზოლისა და ნაფტალინის კარბონმჟავების და სულფონაწარმების (ოქსინაფტოინის, კრეზოტინის მჟავისა და მათი ნაწარმების: სალიცილს, ანტრანილის, ბენზოის მჟავასა და მათი ნაწარმების: სულფოსალიცილ-ჰაშ-მჟავას, კარბოქსიფენილ-გამმა-მჟავას, წითელი ქრომის, ქრომჟავას და ამ რიგის სხვა ანალოგიური პროდუქტების) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

20. ბენზოილქლორიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

21. ბენზოილქლორიდისა და ბენზოილირებული პროდუქტების (პარანიტრობენზოილქლორიდის, მეტანიტრობენზოლქლორიდის, 1,5-დიბენზოილნაფტალინის, პარამეთოქსიბენზოილქლორიდის, პარამეთოქსიბენზოილძმარმჟავას, პარანიტრობენზოილძმარმჟავას ეთერის, პარამინობენზოილციანძმარმჟავას ეთერის, პარამინობენზოილ-ი-მჟავას ბენზოილ-ჰშ-მჟავას, ბენზოილ-ი-მჟავას, პარაამინობენზოილ-3-ამინო-5-სულფოსალიცილის მჟავას, (მეთაამინობენზოილ)-ი-მჟავას, პარაქლორბენზოილქლორიდისა და არსე-ბულ პუნქტში ჩამოთვლილი ნივთიერებების ანალოგიური სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

22. პარაოქსიდიფენილამინის წარმოება, ექსტრალინის წარმოებაში დასაქმებული მუშები.

23. დიფენილამინის, 4,4 დიამინოდიფენილიციკლოჰექსანის, დიამინოდიტოლილციკლოჰექსანის, დიამინოდიანიზიდინციკლჰექსანის ნაწარმის დამზადებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

24. ეთილირებული და მეთილირებული არომატული ამინების და მათი ნაწარმების: დიმეთილანი-ლინის, ეთილბენზილანილინის, მონოეთილანილინის, დიეთილანილინის ეთილორთოტოლუიდინის, პარანიტროდიეთილანილინის, მონოეთილალფანაფტილა-მინობრომჰიდრატის, 2-ეთილამინო-4-ოქსიტოლუოლის გოგირდმჟავას, პარანიტროზოდიმეთილანილინის, დიოქსიეთილ-მეტატოლუიდინას, ოქსიეთილანილინის, დიოქსიეთილანილინის, დიეთიმეტაამინფენოლის, ნიტროზოდიეთილანილინის, პარაამინოდიეთილანილინის, დიეთილმეტანილმჟავას, მონომეთილანილინისა და სხვა ამ რიგის ანალოგიური პროდუქტების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

25. მონოეთილამინის, მონომეთილამინის, ტრიმეთილამინის, ტრიეთალის, დიმეთილამინის სულფატის და სხვა ანალოგიური პროდუქტების (ეთილირებული და მეთილირებული ცხიმოვანი რიგის ამინები) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

26. იზოპროპილოქტადეცილამინის და ს7–ს9 ბუთილის მაღალმოლეკულური ამინების წარმოება

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

27. ფენილ-პერი-მჟავას, ტოლილ-პერი-მჟავას, ტოლილ-პერი-მჟავას-მაგნიუმის მარილის, ფენილ-ი-მჟავას, ფენილ-გამმა-მჟავას, დიფენილეპსილონ მჟავას წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

28. ფენილირებისა და ტოლუიდირების სტადიაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი

29. დანარჩენი:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

30. ბეტანაფტოლის, ფენოლის, რეზორცინის, ოქსიდიფენილების, ოქსიდიფენილების -ნატრიუმის მარილის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

31. ალფანაფტოლის წარმოება:

ავტოკლავირების სტადიაზე დასაქმებული მუშები.

დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

32. ჰიდროქინონის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

33. ბენზილდისულფომჟავას წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

34. ბენზიდინის, დიანიზიდინის, ტოლიდინის, ბენზინდინდიკარბონმჟავას, ტოლუიდინების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი

35. მიხლერის კეტონის, ცენტრალიტის, ლეიკონატის წებოს, ალოეს მჟავას, კარბინალიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

36. ამინოაზობენზოლის (ო ყავისფერი აზოამინი), ამინოაზოტოლუოლის (ჟ ბროწეულის ფერი აზოამინი), დიაზოამინობენზოლის, დიაზოდინიტროებენზოლის, დიაზოდიმეთილანილინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

37. „ო“ ლურჯი დიაზოლის მედეგი დიაზონაერთების, „2ჟ“ ალისფერი დიაზოლის, „კ“ ლურჯი დიაზოლის, „ო“ ვარდისფერი დიაზოლის, „ო“ ნარინჯისფერი დიაზოლის, „კ“ მუქი-იისფერი დიაზოლის, „კ“ ალისფერი დიაზოლის, ნარინჯისფერი ნიტროდიაზოქსიდის, დიაზოამინოლის და ამ პუნქტში ჩამოთვლილი ნივთიერებების ანალოგიური სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

38. ბენზოლის მონო და პოლინიტრონაერთების, ტოლუოლის, ქსილოლის, ფენოლისა და მათი ქლორწარმონაქმთა (ნიტრობენზოლის, მონონიტროტოლუოლის, ნიტროქსილოლის, მონონიტროქლორბენზოლის, დინიტროქლორბენზოლის, ტრიქლორნიტრობენზოლის, დინიტროფენოლის, პიკრატული მჟავას, დინიტროტოლუოლის, ორთონიტროფენოლის, პარანიტროფენოლის, 2,5 დიქლორნიტრობენზოლის, 4 ნიტრო-6 ქლორ-2 ამინოფენოლის, დინიტრობენზოლისა და არსებულ პუნქტში ჩამოთვლილი ნივთიერებების ანალოგიური სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

39. პარასულფოფენილმეთილპირაზოლონის, ფენილმეთილპირაზონოლის, მეთასულფოფენილმეთილ-პირაზოლონის, პარატოლიფენილპირაზოლონის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები.

40. მეტატოლუილენდიამინის („ტ“ ყავისფერი საბურველის) ნიტროფენილენდიამინის („ნ“ ყვითელი საბურველის) პარაფენილენდიამინის („დ“ შავი საბურველის), მეტაფენილენდიამინის, აცეტპარაფენი-ლენდიამინის, ქლორმეტაფენილენდიამინის, დიფენილპარაფენილენდიამინის, ორთოფენილენდიამინის, 1,2,4-ნიტროდიაცეტმეტაფენილენდიამინის, მონოფორმილ 1,3-ფენილენდიამინის, მონოფორმილ-3,4-ტოლუილენდიამინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

41. მეტაფენილენდიამინსულფომჟავას, მეტატოლუილენდიამინსულფომჟავას, „ა“ სერი ბეწვეულის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

42. 2,4 დუ (2,4 დიქლორფენოქსიძმარმჟავა), 2 დუ ბუტილენის ეთერის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

43. ტრიქლორფენოქსიძმარმჟავას ნატრიუმის მარილის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

44. კაპტაქსის, ა და დ ნეოზენების ალტაქსის, ტიურამების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

45. ალნაფტის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

46. დიფენილჰუანიდინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

47. ბტ სულფენამიდის, ტრიქლორთიოფენოლის (რენაციტის), 808 დამაჩქარებლის, დილია-კ-1, კ-45, ციმატის, თიოკარბანილიდის, დიეთილდითიოკარ-ბამატის, ნატრიუმის დიმეთილდითიოკარბამატის, აცეტონანილის, კაპტაქსის დიმეთილამინის მარილების, ნატრიუმის მარილების, მონომეთილდითიოკარბომინის მჟავას, დიმეთილდითიოკარბომინის მჟავას თუთიის მარილებისა და არსებულ პუნქტში (ქიმიკატები რეზინისათვის) ჩამოთვლილი ნივთიერებების ანალოგიური სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

48. მალეინური ანჰიდრიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

49. ფტალისებრი ანჰიდრიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

50. ალფანაფტილამინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

51. ეთილქსანთოგენატის და ბისეთილქსანტოგენატის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი

52. დიფენილამინის, თიოფენილამინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

53. სელინონის (დინოკი) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

54. ნატრიუმის ტრიქლორფენოლატის, ალფანაფ-თიძმარმჟავას მეთილის ეთერის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

55. სპილენძის ტრიქლორფენოლატის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი

56. ნიტრონაფტალინისა და დინიტრონაფტალინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

57. 1 ბუტილ-4 ოქსი-2-ხინოლონის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

58. პიკრამინური მჟავას წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

59. ნარჩენებისაგან ნაფტალინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

60. აზოსაღებავების (პირდაპირი, მჟავური, ფუძე, ფერსაჭერი, ლაქი, პიგმენტი და აცეტატური აბრეშუმის) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

61. ბენზიდინიდან აზოსაღებავების, დიანიზიდინის, დიქლორბენზიდინის, ტოლიდინისა და ალფანაფტილამინის წარმოებაში დასაქმებული მუშები.

62. სინთეზსა და გაფილტვრაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

63. შრობაზე, ფქვაზე, შერევასა და დაფასოებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

64. გოგირდოვანი საღებავების (შავი და ფერადი) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

65. ფოსგენირებული საღებავების: პირდაპირ თეთრის, პირდაპირ ვარდისფერის, საღებავის შუქმე-დეგობის, „ს“ პირდაპირი ყვითელი შუქმედეგობის, „ზს“ პირდაპირი იისფერი შუქმედეგობის, „2კ“ პირდაპირი ყავისფერი შუქმედეგობის „2ჟ“ და სხვა წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი

66. არილმეთანური საღებავებისა და ნახევარპროდუქტების: „კ“ ფუძე იისფერის, ფუძე ღია მწვანის, „ზ“ მჟავური ღია-ცისფერის, „ც“ მეთილიანი ცისფერი ქლორჰიდრატის, „ჟ“, „ს“ როდამინების, „ჟს“ საფრანინის, ფუძე ლურჯის, ფუძე ფირუზისებრის, ფუძე ყვითლის, „ჟ“ კორვოლინას, ფუძე ლურჯის, „2კ“ ფუძე ცისფრის, „ზს“ მჟავური იისფერის, მჟავური მწვანის, „ო“ მჟავური ცისფერის, „ზ“ მჟავური მუქი-ლურჯის, მჟავური ცისფრის, მჟავური ღია ლურჯის, მჟავური მუქი-ცისფრის, „ჟ“ მჟავური მწვანის, „კ“-ს მჟავური მუქი-ცისფრის, ლურჯი ტრიფენილმეთანური პიგმენტის, „2ს“ მჟავური ქრომ-იისფერის, „ც“ მჟავური ქრომღია-იისფერის, „კ“ იისფერის, ცხიმგამხსნელის, აურამინა, ფლოუორას-ცეინის, ზოზინის, პირდაპირი ღია-ცისფერი შუქმდგრადი 4,4 დიეტილამინოდიფენილმეთანის, თეთრამეთილდიამინოდიფენილმეთანის, ბენზალდეგიდ-2-სულფომჟავის, ფუქსინის, პარაროზანილინის, ურანინის და სხვა ჩამოთვლილი ანალოგიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

67. ფთალოციანინური საღებავების, პიგმენტების და ლაქების, ფთალოციანინური სპილენძის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

68. „ო“ წითელი ალიზარინის, ლურჯი ალიზარინის, მჟავური წითელი ალიზარინის, ვარდისფერი ანთრაქინური პიგმენტის, ყვითელი ანთრაქინონური პიგმენტის, მჟავური ლურჯი ანთრაქინონურის, „კ“ მჟავური სუფთა-ცისფერი ანთრაქინონურის, ლურჯი, ფურფურინის, ვერცხლისფერი მარილის პიგმენტის, „კ“ ლურჯი აცეტატური აბრეშუმისათვის, „ბ“ ალიზარინსაფიროლის, ფუძე „კ“ ლურჯი აცეტატური აბრეშუმისათვის, ხინიზარინის და სხვა ალიზარინური საღებავებისა და მათთვის ნახევარპროდუქტების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

69. ინდულინისა და ნიგროზინების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

70. აზოტოლების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

71. ბუტილინდანტრენის, დინის მჟავას, მეთილის ეთერის, ბენზილსულფომჟავას, „ჟხ“ კუბური ოქროსფერყვითლის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

72. საღებავების: მჟავური ლურჯი-შავი ანტრაქინონის, მჟავური იისფერი ანთრაქინონის, „2ჟ“ მჟავური მწვანე ანთრაქინონის, მჟავური სუფთა-ცისფერი ანთრაქინონის ბ/მ, მჟავური მწვანე ანთრაქინონის წარმოება:

ა)  ფენილირებისა და ტოლუიდირების სტადიაზე დასაქმებული:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

73. კუბური საღებავების: „კ“ ცისფერის, „ო“ ცისფერის, „ზხ“ ყვითელის, „ო“ ლურჯის, „ზ“ ღია-ცისფერის, „ს“ ღია-მწვანის, „ს“ ბორდოს, „2კ“ ლურჯის, „ო“ სუფთა ლურჯის და სხვა წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

74. კუბური ანთრაქინური საღებავებისთვის ნახევარპროდუქტების: თოლუილბენზონური მჟავა, ბენზოილბენზოინური მჟავა, ბეტაქლორანთრაქინონის, ინდიგო, ბეთაამინოანთრაქინონის, 1-ნაფთილამინ-8 კარბონმჟავას, 1,5 დიოქსიანთრაქინონის, 1,4 –დი-4-მეთილფენილამინო-5,8 დიოქსიანთრაქინონის, 1,2 დიოქსი-3-ამინოანთრაქინონის, ანთრაქინონ-1,5 დისულფომჟავას, ბენზოფენონ-2 კარბონული მჟავას, 1,2 – ნიტროკარბონული მჟავას ანთრაქინონის, 1-ამინო-2-ქლორანთრაქინონის, 2 ამინო-3-ქლორანთრაქინონის, 3 ქლორ-2-აცეტილამინოანთრაქინონის, დიქლორნაფთაქინონის, 2,6-2,7-დისულფომჟავას ანთრა-ქინონის, ალფასულფომჟავას ანთრაქინონის კალიუმის მარილების, 2,6-2,7-დიოქსი-ანთრაქინონის, ნაფთსულთამის, ნაფთსულთამფენაზინის, ნაფთოქინონის, ტრიო-ლოქსიდის ვიოლანთრონის (იზოვიოლანთრონე), დიოქსივიოლანთრონის, დიქლორანთრაქინონის, 2-ეთილანთრაქინონის, ქლორანთრაქინონის, ანთრაქინონის, ანთრაქინონის სუბლიმაცია, ალფაამინოანთრაქინონისა და არსებულ პუნქტში ჩამოთვლილი ნივთიერებების ანალოგიური სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

75. შავი თიოინდიგურის, „ს“ წითელი თიოინდიგურის, „ჟ“ ალისფერი თიოინდიგურის, „ჟ“ წითელ-ყავისფერი თიოინდიგურის, „ს“ წითელი-იისფერი თიოინდიგურის და სხვა თიოინდიგოიდური საღებავების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

76. ფენილთიოგლიკოლორთოკარბონმჟავას მარილმჟავას, ორთოლუიდინის, მარილმჟავა პარაფენტიდის, ქრომყვითელმჟავას წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

77. ფენილთიოგლიკოლორტოკარბონმჟავას, მარილმჟავა ორთოტოლუიდინის, მარილმჟავა პარაფე-ნეტიდინის, მჟავური ქრომყვითელის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

78. აცენაფთენქინონისა და იზატინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

79. დიქლორიზატინის, ოქსითიონაფთენკარბონმჟავას, ნაფთილ-2-თიოგლიკოლმჟავას, 6-ეთოქსი-3 აქსითიონაფთენის, ორთოთოლიოგლიკოლმჟავას, ამინონაფთალომჟავას, ალფანაფთილძმარმჟავას, ორთო-თიოითი გლიკოლმჟავას, ალფანაფთილძმარმჟავას კალიუმის მარილების, ოქსითიონაფთენის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

80. ციანიდური მარილების გამოყენებით საღებავების და ნახევარპროდუქტების: „კხ“ ნარინჯისფერი თიოინდიგოს, „ჟ“ ღია ვარდისფერი თიოინდიგოს, „2ს“ ვარდისფერი თიოინდიგოს, 1,8 ნატრიუმის ქლორნაფთალინსულფომჟავას 1,8-ნაფტალინის ციან-სულფონატის და სხვათა წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

81. ინდიგოზოლების: „ჟ“ ღია-ვარდისფერის, „ჟ“ წითელი-ყავისფერის, „ს“ სერის, „კ“ ღია-ნარინჯისფერის, „ს“ ღია-იისფერის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

82. კუბოზოლების: „ჟხ“ ოქროსფერ-ყვითლის, „ს“ ღია-მწვანის, „ჟ“ ღია-მწვანის, „კ“ ცისფრის, „კ“ ღია-იისფრის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

83. ბრომინდიგოს, ბრომიზატინის, დიობრომინდიგოს, თეთრაბრომინდიგოს, 4-ბრომეთილამინოანთრაქინონის, ბრომინდიგოზოლის, ბრომთოლილთიოგლი-კოლმჟავას, ბრომ ამინური მჟავას, თეთრაბრომეთანის, ბრომნაფტალინის, ბრომფორმალინის, ბრომბენზოლის, ბრომეთილენის, ბრომეთილის, ბრომოფორმის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

84. ბრომირებული საღებავების: „კხ“ კუბური ოქროსფერი-ყვითლის, „ჟ“ კუბური ღია-მწვანის, „კხ“ კუბური ღია-ნარინჯისფერის და სხვათა წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

85. ბრომეთილის წარმოება:

ა) რეაქტორების, კონდენსაციის, ბრომრკინისა და მზა პროდუქტის აღმდგენი განყოფილებებში დასაქმებული;

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

86. დიბრომპროპანის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

87. პარაფენოსულფომჟავას, პარაფენოსულფონატისა და დიოქსიდიფენილსულფონის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

88. მოლსაწინააღმდეგო პრეპარატების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

89. ამდ პრეპარატისა და ფლოტორეაგენტების (ამინოპარაფინების ქლორჰიდრატი) ოპ და დბ დამსველებლების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

90. ნფ. დისპერგატორის, სოლუციონის მარილის, „ნბ“ (ნეკალი) დამასველებელის, „ბ“ და „ო“ ლეიკოტროპების, „ა“ გამათანაბრებელის, „8“ სულფიროლიას, ნატრიუმის დიმეთილსულფონომჟავას, „ფმ“ ემულფორის, „დცმ“ და „დცუ“ დამამმაგრებლების, №2 მდგრადი პრეპარატების: 105, სთეაროქს-6, ნო და პ-1 და თს-20 სტაბიტოლების და სხვა დამხმარე ქიმიური ნივთიერებების წარმოება საფეიქრო მრეწველობისათვის:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

91. ალკამონების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

92. დიკეტენის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

93. ფერადი კინომასალებისათვის ქიმიკატების და მათთვის შუალედური (ნახევარპროდუქტების) პროდუქტების წარმოება პურპურული, ყვითელი, ცისფერი კომპონენტები და სხვა ფერადი გასამჟღავნებელი: დამასველებლები; დამასველებლები, გამფილტრავი საღებავები (ფ თეთრაზინი, ფ-1 წითელი გამფილტრავი, ფ-1 ლურჯი გამფილტრავი და სხვა) დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმბენზოლსულფონომჟავა, ფ სინთეტიკური ცვილი, ფ-1 დამარბილებელი, ფ-1, ფ-2 სტაბილიზატორი, თიოგლიკოლმჟავა, ტრიაცეტატი, დიეთილსულფატი, ბენზოთრიაზოლი, 2-მეთილთიაზოლინი, 6 მეთოქსიქინოლინი, დიფენილ-ფორმამიდინი, ორთოპროპიონეთილური ეთერი, პროპიონიტრილი, 2 მეთილ-5 ფენილბენზოქსაზოლი, ლეპიდინი, ენეთილ-6-მეთოქსითიოხინოლონი, 2,5-დიამინობენზოინმჟავას წარმოებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

94. შარავანდსაწინააღმდეგო საღებავების (ფ-1 ყვითელი შარავანდსაწინააღმდეგო, ფ-ლაქისებრი შავი, ფ-2 და ფ-3 მწვანე რეალურსაწინააღმდეგო და სხვა), ჰიდროტიპიური ბეჭდვისთვის (ცისფერი ჰიდროტიპიური-2, მწვანე ჰიდროტიპიური-1, რ ბენზოიისფერი, პირდაპირ ალისფერი, ს პირდაპირ ვარდისფერი შუქმდგრადი და სხვა), შუალედური (ნახევარპროდუქტები) პროდუქტის, ოქსიდეცილატორმჟავას ანჰიდრიდის, არაზოლის, სთეარინის ცხიმოვანი მჟავას, ცხიმოვანი მჟავა ვეშაპის ცხიმიდან ჰიდრაზინ 169,4-4 დიმეთოქსი-2, 2-დინითროდინფენილდისულფიდის, ამინოიზოფთალური მჟავას დიმეთილის ეთერის, 4,4-დიმეთილოქსიტრიფენილმეთანის, დიაცეტილმონოე-თილანილინის, ლეიკო-1,4-დიამინოანთრაქინონის, მეთილსთეარილამინის, ნატრიუმის მეთილატის, მეთილვინილკეტონის, ნიტროიზოფთალური მჟავას, ნაფტოსალოლის, ოქტადეცილქლორიდის, ოქტადეცილური სპირიტის, ოქტადეცილამინის, ოქტადეცილენის, ტ-32 საფუძველის, №650, 535,654,546,103 და სხვა სამრეწველო პროდუქტების წარმოებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

95. პარაქლორბენზოლმჟავას, პარაამინოომეგაციანის, აცეტოფენონის, სთეაროილქლორიდის, სთეაროილძმარმჟავა ეთერის, სთეაროილნიტრიტი ტრიფენილფოსფიტის, 4 ქლორ-3-ნიტრობენზომჟავას, 2 ქლორ-5-ამინობენზომჟავას, 2 ქლორ-5 ნიტრობენზომჟავას, 2- ქლორბენზომჟავას, აცეტონძმარმჟავას ეთერის და სხვათა წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

96. ორგანული ნახევარპროდუქტებისა და საღებავების გაშრობა, დაფქვა და შერევაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

97. მონოეთილალფანაფტილამინბრომჰიდრატის, დიფენილ-ეფსილონმჟავას, „კ“ ძირითადი ცისფერი საღებავის, „2ს“ ქრომიისფერი მჟავური საღებავის, სუპრამინფურფურინმჟავას, ნატრიუმის მეთანიტრო-ბენზოლსულფომჟავას წარმოების მუშაკები, რომლებიც უშუალოდ იქნებიან დასაქმებულნი მითითებულ წარმოებებში, იმ პირობით, რომ წარმოება განლაგებული იქნება ერთ საამქროში.

98. ქლორეთილის, ოთხქლორნახშირბადისა და ნახშირჟანგის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

99. ქლორმეთილის, ქლოროფორმის, დიქლორეთანის, ტრიქლორეთანის, გექსაქლორეთანის, ტეტრაქლორეთანის, ვინილიდენქლორიდის, ტრიქლორპროპანის, ქლორნაფტალინის, დეპრესსატორის, ქლორიროვანი სკიპიდარის, ქლორვინილის, მეთილქლორიდის, ტრიქლორეთილენის, 1,2-დიქლორბუტანის, 1,4 დიქლორბუტენის და არსებულ პუნქტში ჩამოთვლილი ნივთიერებების სხვა ანალოგიური ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში (ქლორწარმომშობი ნახშირწყალბადი) დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

100. გოლოვაქსის, რემატოლის, სოვოლას და სხვათა წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

101. ქოლინქლორიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

102. ქლორპიკრინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

103. ფენილმეთილურეთანის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

104. შარდოვანას, ტიოშარდოვანას, დიქლორალ-შარდოვანას წარმოება, მელამინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

105. დიციანდიამიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

106. ჰექსამეთილენიზოციანატის, ტოლუილენ იზოციანატის, ნაფტილენიზოციანატის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

107. ეთილენის ჟანგის, პროპილენის ჟანგის, ეთილცელლოზოლის, ფენილეთილოვანი სპირიტის, ეთანოლამინების, დიეთანოლანილინის და ქლორექსის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

108. ფტორორგანული მჟავეების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

109. ბენზოტრიფტორიდისა და ფტორირებული ეთილამინების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

110. ჭიანჭველამჟავანატრიუმის მარილის, ჭიანჭველმჟავას, ომჟაუნმჟავას, ზეთოვანმჟავას, ამინოენანტური, ამინოპელარგომჟავას, ნიკელის მჟაუნმჟავას, ძმარმჟავა ნატრიუმის, ძმარმჟავას, ძმარმჟავაკალციუმის, ნატრიუმის მარილის, სებაცინის მჟავას, მონქლორძმარმჟავას, ძმარმჟავასა და ზეთმჟავას რეგენაციისა და ანალოგიური ქიმიური ნივთიერებების (ცხიმოვანი რიგის მჟავასა და მათი მარილების) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

111. კეტენების საშუალებებით ზეთოვანი და ძმროვანი ანჰიდრიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

112. ფოსგენის საშუალებით მონოქლორძმარმჟავას და ძმროვანი ანჰიდრიდისა და ვერცხლისწყლის მეთოდით ძმარმჟავის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

113. პენტაერითრითის, 1,2-ბუტინდიოლის, 1,4-ბუტანდიოლის, ბუტიროლაქტონის, ბუტილის სპირტის, ქლორირებული ეთილის სპირტის, ფურილური სპირტის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

114. კარბონილის კობალტის გამოყენებით, ოქსოსინთეზის მეთოდით ბუტილური სპირტის წარმოება:

ა) კობალტიზაციაზე, ოქსირირებაზე (სინთეზი), დეკობალტიზაციაზე, ჰიდრირებაზე, რეკტიფიკაციაზე დასაქმებული:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) სხვა ტექნოლოგიურ ოპერაციებზე დასაქმებული:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

115. ეპიქლორიდინის, დიქლორჰიდრინის, გლიცერინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

116. ანტიფრიზის (სამუხრუჭე სითხე) წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

117. სინთეტიკური ეთილის სპირტის წარმოებაში დასაქმებული:

მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

118. ცხიმოვანი რიგის სპირტის და მათი ქლორწარმოებულების: მეთანოლის, იზობუტილის სპირტის, იზოპროპილური სპირტის, ეთილენგლიკოლის, დიეთილენგლიკოლის, ტრიეთილენგლიკოლის, ეთილენ-ქლორჰიდრინის, სინთეთიკური ალისფერი სპირტის გლიცერინის, მეთილვინილაცეტილვინილკარბინოლის, ს7-ს9 ცხიმოვანი სპირტის, დიმეთილფენილკარბინოლის, დიეთილენქლორჰიდრინისა და არსებულ პუნქტში ჩამოთვლილი სხვა ანალოგიური სახის ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

119. ეთილენის, პოლიეთილენის, ოზოპრენის, ჰექსადიენის, ფსევდობუტილენის, პიპერილენის, იზობუტილენის, ბუტილენის, პოლიპროპილენის, პროპილენისა და უსაზღვრო ნახშირწყალბადის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

120. პოლიეთილენპოლიამინების წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი (გარდა ამიაკურ განყოფილებებში დასაქმებულებისა).

121. აცეტილენის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) ტექნიკური ნახშირბადის (მურის) შეფუთვისა და შენახვის განყოფილების:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) წარმოების დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

122. სტიროლის, ეთილბენზოლის, ალფამეთილ-სტიროლის, აკროლეინის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

123. დივინილბენზოლის, სინთეტიკური ტოლუოლის, იზოპროპილბენზოლის წარმოებებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

124. ვერცხლისწყლის ხერხით აცეტალდეჰიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ვერცხლისწყლის რეგენაციის მეაპარატურე,

დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

125. სხვადასხვა მეთოდებით აცეტალდეჰიდის, ბენზალდეჰიდის, ზეთოვანი ალდეჰიდის, ფორმალინის, პარაფორმის, ჰოლიფორმალდეჰიდის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

126. ლაკტამის, კაპროლონის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

127. აგ და სგ მარილების, დინიტრილ-ადიპინმჟავასა და ჰექსამეთილენდიამინის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

128. ფრეონის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 247. კინოფოტოფირი (კინოფოტოფირების, სამრეწველო-ტექნიკური დანიშნულების ფირების, ფოტოქაღალდის, ფოტოფირფიტების და ფოტომასალების წარმოება ბირთვული კვლევებისათვის)

1. კინოფოტოსაფუძვლის, სამრეწველო-ტექნიკური დანიშნულების ფირების, მაგნიტოფონის ლენტების დამზადება და დამატებითი დამუშავებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. გამხსნელების რექტიფიკაცია და რეკუპერაციაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

3. კინოფოტოფირების, ფოტოქაღალდების, ფოტოფირფიტების და ვერცხლის ნარჩენების რეგენერაციაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

4. ფოტოგრაფული ემულსიის და ემულსიის სინთეზი ბირთვული კვლევებისათვის წარმოებაში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

5. ბირთვული კვლევისათვის ფოტოგრაფული ემულსიისა და ემულსიის მომზადება მოსარწყავად და მორწყვაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

6. ბირთვული კვლევისათვის კინოფოტოფირების, ფოტოფირფიტების, სამრეწველო ტექნიკური დანიშნულების ფირებისა და ფოტომასალების გამოყვანა:

ა) სრული სიბნელისა და არაპრაქტიკული განათების პირობებში მუდმივად დასაქმებული:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) სხვა უბნებზე დასაქმებული:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

7. ფოტოქაღალდის გამოყვანა:

ა) ფერად და მაღალიმგრძნობელობის მარეგისტრირებელი და დაბრუნებული ფოტოქაღალდების გამოყვანაზე დასაქმებული:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) სხვა ხარისხის ფიტოქაღალდების გამოყვანაზე დაბალი განათების პირობებში დასაქმებულები:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

8. მაგნიტოფონის ლენტების გამოყვანაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

9. მასობრივი ბეჭდვა და კინოფილმების ასლების საცდელი გადაღება:

ა) ფერად ფირებზე მომუშავე:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

10. მაგნიტოფონის ლენტის წარმოებისათვის, ფერომაგნიუმის ფხვნილისა და კობალტის პიგმენტების დამამზადებელი საამქროებში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

11. კლიმატურ პირობებში ფირების გამოსაცდელ სადგურში დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

12. ნახმარი ორგანული გამხსნელების შესანახ სადგურში დასაქმებული:

ა) ჩამომსხმელი;

ბ) მეკუჭნავე;

გ) მწმენდავი.

13. სინთეტიკური საღებავების წარმოებაზე (რომელიც გამოიყენება ფერადი და შავ-თეთრი კინოფოტოფირების, ფოტოქაღალდების და ფოტოფირფიტების კინოფოტომრეწველობაში); ციანინის, მონომეთილციანინის, კარბოციანინის, მეროციანინის, როდაციანინის, ჰემიციანინის საღებავების და სხვა ორგანული პროდუქტების დამზადებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

14. ფოტომინის დამატებითი დამუშავება:

ა) ფოტომინის ჩაწყობაზე მომუშავე მუშები;

ბ) ქვაფენოვანი მინის დამუშავებასა და გადაღებაზე დასაქმებული:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

გ) ფოტომინისა და ფოტოფირფიტების დამჭრელი.

15. ბლანფიქსის, ბარიტული მასისა და შუქფილტრების დამზადებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

16. ბარიტის ფოტოფუძეშრეს წარმოებაზე დასაქმებული:

ა) მუშები;

ბ) ცვლის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

17. ფოტოკომპლექტ „მომენტის“ მომზადება:

ა)  ფოტომასალების დამსხმელ-ლაქისწამსმელი, კინოფოტოფირების, ფოტოქაღალდების და ტექფირების დამჭრელი, ფოტოკომპლექტ „მომენტის“ მემონტაჟე, სინათლემგრძნობიარე ნაწარმის მევიზიტაჟე-წუნმდებელი;

ბ) დანარჩენი:

ბ.ა) მუშები;

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

    მუხლი 248. ფოტოჟელატინის წარმოება

1. ძირითადი ნედლეულიდან ცხიმის ექსტრაქცია, დიქლორეთანით, დიქლორეთანის გამოხდა და რეგენერაცია:

ა) საექტრაქციო-გამოსახდელი და დაკალიბრების განყოფილების:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) დამქუცმაცებელ-დამხარისხებელი განყოფილების:

ბ.ა) მუშები,

ბ.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

2. შროტის დემინერალიზაცია და ოსეინის განეიტრალება მარილმჟავით:

ა) მჟავეებისა და მაცერაციული განყოფილების:

ა.ა) მუშები;

ა.ბ) ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

ბ) ჰიდროტრანსპორტის მუშები.

3. ოსეინის განეიტრალება და დანაცვრა:

ა) ნეიტრალიზაციისა და დანაცვრის განყ