„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანნოში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანნოში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 248
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/06/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 18, 09/07/2004
სარეგისტრაციო კოდი 070.000.000.05.001.001.522
  • Word
248
25/06/2004
სსმ, 18, 09/07/2004
070.000.000.05.001.001.522
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანნოში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ‘‘ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

საქართველოს კანონში „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №13(20), 1999 წელი, მუხ. 52) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1. კანონის გამოყენების სფერო

ეს კანონი აწესრიგებს საერთო სასამართლოების, ადმინისტრაციული ორგანოების (თანამდებობის პირების) და კერძო არბიტრაჟის, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოსა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტების აღსრულების წესსა და პირობებს, გარდა ამ კანონის 171 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.”.

2. მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „კ” ქვეპუნქტი:

„კ) ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად სავალდებულოა საქართველოსთვის.”.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 25 ივნისი.

№248-რს