“საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის №3 დადგენილებით დამტკიცებულ “ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

  • Word
“საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის №3 დადგენილებით დამტკიცებულ “ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 20/10/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 148, 31/10/2006
სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.17.010.009.501
  • Word
9
20/10/2006
სსმ, 148, 31/10/2006
320.110.000.17.010.009.501
“საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის №3 დადგენილებით დამტკიცებულ “ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.17.010.009.501

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

დადგენილება №9

2006 წლის 20 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის №3 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქარ­თველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-7 პუნქტის გ) ქვე­­პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომი­სიის 2006 წლის 17 მარტის №3 დადგენილებით დამ­­ტკი­ცე­ბულ „ელექტრონული კომუნიკაციების სფერო­ში მომსახურების მიწოდებისა და მომხარებელთა უფლე­ბების დაცვის შესახებ რეგლამენტში” (სსმ III, 23.03.2006, №39, მუხლი 468) შევიდეს შემდეგი რედაქციის ცვლი­ლება:

ა) მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის თაობაზე უფასოა, გარდა შემომავალი ზარების ნომრების შესახებ ინფორ­მაციისა, რაზეც მომსახურების მიმწოდებელი უფლება­მო­სილია დაადგინოს შესაბამისი ტარიფი.“.

2. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს (კ. ყურაშვილი) აღნიშნული დადგენილე­ბის საქართველოს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრში გატარება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

კომისიის თავმჯდომარე დ. ქიტოშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.