“სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ”

  • Word
“სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 1254
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 26/10/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 148, 31/10/2006
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი 140.060.000.22.034.009.524
  • Word
1254
26/10/2006
სსმ, 148, 31/10/2006
140.060.000.22.034.009.524
“სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 140.060.000.22.034.009.524

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის

ბრძანება №1254

2006 წლის 26 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონის „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად და მის შესასრულებლად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თანდართული სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდება.

2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტმა (ზ. ჩიკვაიძე) უზრუნველყოს:

ა) ბრძანების შესწავლის ორგანიზება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებში;

ბ) შესაბამისი ცვლილებების შეტანის ორგანიზება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის თანამდებობის პირების თანამდებობრივ ინსტრუქციებსა და ფუნქციონალურ მოვალეობებში.

3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს შსს მინისტრის 1999 წლის 27 მაისის №277 ბრძანება „ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ორგანიზაციის წესდება“.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ი. მერაბიშვილი

სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდება

სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდება (შემდგომში – წესდება) ეფუძნება საქართველოს კანონებს „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“, „საჯარო სამსახურის შესახებ”, საქართველოს ორგანულ კანონს „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ და განსაზღვრავს საქართველოში სახანძრო დაცვის სამსახურის დანიშნულებას, ორგანიზებისა და განხორციელების წესებს.

წესდების მოქმედება ვრცელდება სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის (შემდგომში – სახანძრო დაცვა) პირად შემადგენლობაზე და სხვადასხვა სახეობის სახანძრო დაცვის სამსახურებზე, მიუხედავად მათი უწყებრივი დაქვემდებარებისა და საკუთრების ფორმისა.

სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობა სამსახურის ორგანიზებისა და განხორციელების დროს ასევე ვალდებულია შეასრულოს სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნები, რომლებიც განსაზღვრავენ სამსახურის ორგანიზების თავისებურებებს.

საუწყებო, კერძო და ნებაყოფლობითი სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობის მიერ წესდების მოთხოვნათა შესრულება ხორციელდება სამსახურის ორგანიზების თავისებურებების გათვალისწინებით, რომლებიც რეგლამენტირებულია საქართველოს კანონმდებლობით და უწყებრივი ნორმატიული აქტებით.

სახანძრო დაცვის დანაყოფების მიერ ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებაზე მიმართული ძირითადი (მთავარი) მოქმედებები რეგულირდება შესაბამისი წესდებით და სხვა ნორმატიული დოკუმენტებით.

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. წესდებაში გამოყენებული ტერმინები

1. წესდებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება:

ა) სახანძრო დაცვა – დადგენილი წესით შექმნილი ხანძარსაწინააღმდეგო სუბიექტების ერთობლიობა, რომლის მიზანია ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება, მათი ჩაქრობა და დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება;

ბ) სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამმართველო, რომელიც კოორდინაციას უწევს სხვადასხვა სახეობის სახანძრო დაცვის სამსახურების საქმიანობას;

გ) სახანძრო დაცვის რაზმი (სამსახური*) – ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შექმნილია შესაბამისი ორგანოების ტერიტორიებზე ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზების, ჩაქრობის და დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მიზნით;

დ) სახანძრო დაცვის დანაყოფი – განსაზღვრულ ტერიტორიაზე მუდმივად განლაგებული ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) და მათი მართვის ორგანოების, სხვა სახეობის სახანძრო დაცვის და მათი მართვის ორგანოების (მიუხედავად მათი უწყებრივი დაქვემდებარებისა და საკუთრების ფორმისა) ერთობლიობა;

ე) ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის მზადყოფნა – განსაზღვრულ ტერიტორიაზე (რეგიონის, რაიონის, ქალაქის) იმ სახანძრო დაცვის დანაყოფების ძალებისა და საშუალებების, მორიგე ცვლების მდგომარეობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ წესდებით დაკისრებული ამოცანების წარმატებით შესრულებას;

ვ) სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზება – ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფების მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

ზ) ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახური (შემდგომში – მორიგე სამსახური) – სახანძრო დაცვის სამსახურის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ორგანიზებულია ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფების, რაზმების (სამსახურების) მორიგე ცვლებში, მათ მმართველობით ორგანოებში ხანძრების ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის ძალებისა და საშუალებების მზადყოფნის უზრუნველსაყოფად;

თ) სახანძრო დაცვის ძალები და საშუალებები – სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობა, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკა, კავშირგაბმულობისა და მართვის საშუალებები, ცეცხლმაქრი ნივთიერებები და სახანძრო დაცვის შეიარაღებაში არსებული სხვა ტექნიკური საშუალებები;

ი) მორიგე ცვლა – სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) პირადი შემადგენლობა, რომელიც მორიგეობის განმავლობაში ეწევა სამსახურს სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის გამოყენებით, ამ სფეროში მიღებული ნორმატიული აქტებითა და ამ წესდებით დადგენილი მორიგე სამსახურის ორგანიზების თავისებურებების გათვალისწინებით;

კ) გათვლა – სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ავტომობილზე განთავსებული პირადი შემადგენლობა, რომელსაც გააჩნია კონკრეტული მოვალეობები;

ლ) მორიგეობა – მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მიერ სამსახურის ორგანიზების უწყვეტი პერიოდი, ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებაში მათი მონაწილეობის ჩათვლით;

მ) გასვლის განრიგი – კანონმდებლობის და ამ წესდების შესაბამისად დადგენილი, ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებაში სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის წესი;

ნ) ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის გეგმა – გასვლის განრიგი, რომელიც ამ წესდებისა და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად ადგენს ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებაში სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის წესს;

ო) სახანძრო დაცვის სამსახურების გასვლის რაიონი (შემდგომში – გასვლის რაიონი) – ტერიტორია, რომელზეც გასვლის განრიგით გათვალისწინებულია სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) პირველ რიგში გაგზავნა ხანძარზე, კატასტროფაზე, ავარიაზე, სტიქიურ უბედურებასა და სხვა საგანგებო სიტუაციებზე გამოძახებისას;

პ) ხანძრის ნომერი – ხანძრის სირთულის პირობითი მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს გასვლის განრიგში სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების საჭირო შემადგენლობას ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის;

ჟ) ოპერატიული ვითარება – სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) გასვლის რაიონში მდგომარეობისა და პირობების ერთობლიობა, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ დასახული ამოცანების განსაზღვრასა და მათი შესრულების ხასიათზე;

რ) სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურები – საგანგებო სიტუაციებში სწრაფი რეაგირების სადღეღამისო მორიგეობის სამსახურები (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, გაზის, წყალსადენის, კანალიზაციის, ენერგოზედამხედველობის საავარიო და სხვა).

    მუხლი 2. წესდების ძირითადი მოთხოვნები

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის და მორიგე სამსახურების საერთო ხელმძღვანელობა ხორციელდება ერთმმართველობის პრინციპით:

ა) სახანძრო დაცვის სამსახურში – სამსახურის უფროსის მიერ;

ბ) სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმში – რაზმის უფროსის მიერ;

გ) სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმში შემავალ ნაწილში – ნაწილის უფროსის მიერ;

დ) სახანძრო დაცვის რაზმში – რაზმის უფროსის მიერ.

2. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებს შორის წარმოქმნილ უთანხმოებას განიხილავს სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური, საჭიროების შემთხვევაში მისი რეკომენდაციის საფუძველზე გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანო.

3. სახანძრო დაცვის დანაყოფების ურთიერთქმედების რეგლამენტირება სხვა სამსახურებთან ხორციელდება შესაბამისი შეთანხმებებით (ინსტრუქციებით), რომლებიც არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კანონმდებლობას და ამ წესდებას.

4. სხვა თანამდებობის პირებს უფლება არა აქვთ ჩაერიონ სახანძრო დაცვის საქმიანობის ხელმძღვანელობაში (თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი).

5. საგანგებო სიტუაციების შედეგების სალიკვიდაციოდ სახანძრო დაცვის დანაყოფების ჩაბმა ხორციელდება დადგენილი წესის შესაბამისად.

6. სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობა სამსახურის ორგანიზებისას ვალდებულია:

ა) დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის, ამ წესდებისა და სამსახურის ორგანიზების, პროფესიული მომზადების, ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების, შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის ექსპლუატაციის მარეგლამენტირებელი სხვა ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები;

ბ) კეთილსინდისიერად და დროულად შეასრულოს სამსახურებრივი მოვალეობები, უფროსების მითითებები და განკარგულებები;

გ) გაუფრთხილდეს სამსახურის ქონებას;

დ) დახვეწოს პროფესიული ცოდნა;

ე) დაიცვას სამსახურის ავტორიტეტი, შეინახოს სახელმწიფო და სამსახურებრივი საიდუმლოება;

ვ) დაიცვას დისციპლინა, სახანძრო დაცვის სამსახურის შიდა განწესი.

7. განსაკუთრებულად რთული ხანძრების ჩაქრობაში მონაწილე სახანძრო დაცვის სხვადასხვა სახეობების სამსახურების მოქმედებების მაკოორდინირებელი ფუნქციები ეკისრება სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურს.

8. სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების დოკუმენტების სარეკომენდაციო ფორმების ნუსხა მოყვანილია ამ წესდების დანართ 4-ში.

თავი II

სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების ძირითადი მოთხოვნები

    მუხლი 3. სახანძრო დაცვის დანაყოფების ძირითადი ამოცანები

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის რაზმები (სამსახურები) იქმნება საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების დასახლებული პუნქტებისა და ქალაქების ტერიტორიაზე.

2. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) ტერიტორიის საზღვრები, როგორც წესი, მიიღება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების საზღვრებში.

3. სახანძრო დაცვის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:

ა) ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებაში სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების ეფექტურად გამოყენებისთვის საჭირო პირობების შექმნა;

ბ) სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების მართვის ერთიანი სისტემის შექმნა;

გ) სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან ურთიერთმოქმედების ორგანიზება;

დ) სახანძრო დაცვის სხვადასხვა სახეობის სამსახურებთან საერთო ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება.

 4. სახანძრო დაცვის წინაშე დასახული ამოცანების შესრულებისას:

ა) ხორციელდება სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების აღრიცხვა და კონტროლი;

ბ) იგეგმება ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების გამოყენება, მათ შორის მათი ჩაბმის წესი, მუშავდება გასვლის განრიგი (ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის გეგმა) და სხვა მარეგლამენტირებელი აქტები;

გ) ხორციელდება პირადი შემადგენლობის, მათ შორის სახანძრო დაცვის თანამდებობის პირების პროფესიული მომზადება, სახანძრო-ტაქტიკური სწავლების, შეჯიბრებების, შეკრებების და სხვა ღონისძიებების ჩატარების გზით;

დ) ხორციელდება სახანძრო კავშირგაბმულობის ორგანიზება და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ე) ხორციელდება გამოძახების მიღების და რეგისტრაციის, აგრეთვე საინფორმაციო სისტემების მუშაუნარიანობის უზრუნველყოფა;

ვ) მუშავდება დიდი ხანძრების, აგრეთვე ავარიების, კატასტროფების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში სახანძრო დაცვის მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის ჩაბმის ღონისძიებები;

ზ) ინიშნებიან სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) თანამდებობის პირები, მუშავდება და მტკიცდება მათი თანამდებობრივი მოვალეობები;

თ) მუშავდება და მტკიცდება სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან ურთიერთმოქმედების შეთანხმებები (ინსტრუქციები);

ი) ხორციელდება სხვა საჭირო ღონისძიებები (ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფების საერთო ღონისძიებების სარეკომენდაციო გეგმა მოყვანილია პირველ დანართში).

5. ხანძრის, ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების ჩაბმას ახორციელებს სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური შემუშავებული წესის თანახმად, რომელსაც ამტკიცებენ შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოები.

6. ხანძარზე და სხვა საგანგებო სიტუაციებზე გასვლის განრიგი (დანართი 2) ან ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის გეგმა (დანართი 3) მუშავდება ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებში (თანხმდება იმ ორგანიზაცია-დაწესებულებასთან, რომლის სახანძრო დაცვის დანაყოფიც გამოიყენება გეგმით), მტკიცდება ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების მიერ და ცხადდება შესაბამისი სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსის ბრძანებით.

7. სახანძრო დაცვის დანაყოფების უფლებამოსილი თანამდებობის პირები კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ დაქვემდებარებული პირადი შემადგენლობის მიერ ამ წესდების მოთხოვნათა შესრულება.

8. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის ამოცანების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით იქმნება შტატგარეშე დანაყოფები (სახანძრო დაცვის სამსახურის, რაზმის შტატგარეშე დანაყოფები).

9. საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა სახელმწიფოების ძალებისა და საშუალებების ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად მოზიდვის წესი, აგრეთვე საქართველოს სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების საქართველოს საზღვრებს გარეთ გასვლის წესი რეგულირდება შეთანხმებით – საგანგებო სიტუაციებში ურთიერთდახმარების შესახებ.

    მუხლი 4. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის შტატგარეშე დანაყოფი

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის) შტატგარეშე დანაყოფი (შემდგომში – შტატგარეშე დანაყოფი) წარმოადგენს დანაყოფის შტატგარეშე მართვის ორგანოს, რომელსაც ქმნის და ხელმძღვანელობს შესაბამისი უფლებამოსილი თანამდებობის პირი უფროსი და საშუალო მეთაურთა შემადგენლობიდან სამსახურის (რაზმის) უფროსის ბრძანების საფუძველზე.

2. შტატგარეშე დანაყოფის შემადგენლობაში ჩაირთვებიან ის თანამდებობის პირები, რომლებიც ახორციელებენ სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების ფუნქციებს. შტატგარეშე დანაყოფის თანამდებობათა ფუნქციონალური მოვალეობების შემუშავებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს თანამდებობისათვის განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ამოცანები, ფუნქციები და ამ დებულების მოთხოვნები.

3. სახანძრო დაცვის სამსახურში (რაზმში) იქმნება შემდეგი შტატგარეშე დანაყოფები:

ა) მართვის;

ბ) გაზკვამლდაცვის;

გ) კავშირგაბმულობის.

4. სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის) უფროსის შეხედულებისამებრ დასაშვებია სხვა შტატგარეშე დანაყოფების შექმნა.

5. მართვის შტატგარეშე დანაყოფი იქმნება სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის) ხელმძღვანელობის, ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების წარმოების მზადყოფნის, სახანძრო-ტაქტიკური მომზადების კონტროლისათვის, ასევე სამსახურში საერთო ღონისძიებების ჩატარებისას და დაცვის ტერიტორიაზე ოპერატიული ვითარების შეცვლაზე დროული რეაგირებისათვის.

6. მართვის შტატგარეშე დანაყოფის შემადგენლობაში შედიან ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახურის ცვლის მორიგეები და სამსახურის (რაზმის) დისპეტჩერები.

7. სახანძრო დაცვის სამსახურში ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახურის ოპერატიული მორიგის შტატების უქონლობისას მართვის შტატგარეშე დანაყოფი არ იქმნება.

8. გაზკვამლდაცვის შტატგარეშე დანაყოფის დანიშნულებაა სუნთქვის ორგანოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების და კვამლისაგან დაცვის მობილური საშუალებების გამოყენების მზადყოფნის უზრუნველყოფა.

9. გაზკვამლდაცვის შტატგარეშე დანაყოფის შემადგენლობაში შედის გაზკვამლდაცვის ქვედანაყოფი, რომელიც უზრუნველყოფს გაზკვამლდაცვის სამსახურს და ამ სფეროში პირადი შემადგენლობის მომზადებას.

10. კავშირგაბმულობის შტატგარეშე დანაყოფის დანიშნულებაა კავშირგაბმულობის საშუალებების (სისტემების) მზადყოფნის უზრუნველყოფა.

11. კავშირგაბმულობის შტატგარეშე დანაყოფის შემადგენლობაში შედიან კავშირგაბმულობის ქვედანაყოფები და მობილური საშუალებები, რომლებიც ახორციელებენ სახანძრო კავშირგაბმულობას.

    მუხლი 5. სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) თანამდებობის პირები

1. სახანძრო დაცვის რაზმებში (სამსახურებში) თანამდებობის პირებად ითვლებიან:

ა) სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) უფროსი;

ბ) სახანძრო დაცვის სამსახურის ოპერატიული მორიგე;

გ) სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) ცვლის უფროსი;

დ) სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) დისპეტჩერი.

2. სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) თანამდებობის პირები პასუხს აგებენ მათზე დაკისრებული მოვალეობების არასათანადო შესრულებაზე, მათი უფლებების არასწორ და არასრულ გამოყენებაზე, სახანძრო დაცვის ქონების შენახვაზე.

3. ამ წესდებით განსაზღვრული სახანძრო დაცვის რაზმების (სამსახურების) თანამდებობის პირთა მოვალეობები გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მათ ძირითად თანამდებობრივ ფუნქციონალურ მოვალეობებში.

    მუხლი 6. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსი

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოს სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსი წარმოადგენს ამ ორგანოს სტრუქტურული დანაყოფის უფროს თანამდებობის პირს, პასუხს აგებს სამსახურის ძალებისა და საშუალებების მზადყოფნაზე ხანძრების ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად. სამსახურის ორგანიზების საკითხებში სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსს ემორჩილება სახანძრო დაცვის სამსახურში შემავალი ყველა თანამდებობის პირი.

2. სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსი ვალდებულია:

ა) გააკონტროლოს სახანძრო დაცვის სამსახურის დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზების შესრულება;

ბ) დადგენილი წესის შესაბამისად უხელმძღვანელოს სახანძრო დაცვის სამსახურის დანაყოფებში ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მართვას და მორიგე სამსახურის საქმიანობას;

გ) უხელმძღვანელოს შტატგარეშე დანაყოფების საქმიანობას;

დ) განსაზღვროს ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების ორგანიზების წესი;

ე) განაზოგადოს სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების გამოცდილება;

ვ) ორგანიზება გაუწიოს სახანძრო-ტაქტიკურ და სახანძრო-სამწყობრო მომზადებას;

ზ) დიდი ხანძრების დროს უზრუნველყოს სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის უფლებამოსილი თანამდებობის პირების მითითება-განკარგულებების შესრულება;

თ) უზრუნველყოს და გააკონტროლოს შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების შესრულება;

ი) ორგანიზება გაუწიოს სახანძრო დაცვის მარეგლამენტირებელი ნორმატიული დოკუმენტაციის შესწავლას;

კ) სახანძრო დაცვის დანაყოფებში, სადაც შტატით არ არის გათვალისწინებული ოპერატიული მორიგე, ორგანიზება გაუწიოს უფროსი და საშუალო მეთაურთა შემადგენლობის მორიგეობას;

ლ) ორგანიზება გაუწიოს ხანძრის ჩაქრობის შტატგარეშე ოპერატიული შტაბის შექმნას და განსაზღვროს მათი მოქმედების წესი ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების წარმოებისას;

მ) მიიღოს სახანძრო წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის სისტემების დაზიანებების აღმოფხვრის უზრუნველყოფის ზომები;

ნ) დაადგინოს დიდი ხანძრებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის შეკრებისა და სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაბმის წესი;

ო) დადგენილი წესის შესაბამისად უზრუნველყოს დაქვემდებარებული დანაყოფების სამსახურის ორგანიზების გაძლიერებულ ვარიანტზე გადაყვანა. ორგანიზება გაუწიოს დანართი 4-ში მოცემული სამსახურის ორგანიზების დოკუმენტების შემუშავებას, წარმოებას, კორექტირებასა და შენახვას;

პ) შემოწმების შედეგებიდან გამომდინარე, განიხილოს საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამდებობის პირების წინადადებები და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები (კომპეტენციის ფარგლებში) დაქვემდებარებული დანაყოფების თანამდებობის პირების დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან წახალისების თაობაზე.

3. სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსს უფლება აქვს:

ა) დადგენილი წესით მიიღოს გადაწყვეტილებები დაქვემდებარებული დანაყოფების გასვლის რაიონის საზღვრების დადგენისათვის, გასვლის განრიგის შემუშავებისათვის (გადამუშავებისათვის), სამსახურის თანამდებობის პირთა დანიშვნის შესახებ და განახორციელოს კონტროლი მათ საქმიანობაზე;

ბ) მოითხოვოს და მიიღოს სამსახურის ორგანიზებისათვის საჭირო მონაცემები და ოპერატიული ინფორმაცია;

გ) შეამოწმოს დაქვემდებარებულ დანაყოფებში პირადი შემადგენლობის ხანძრის ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის მზადყოფნა;

დ) დიდი ხანძრების, აგრეთვე ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს განახორციელოს სახანძრო დაცვის სამსახურის ძალებისა და საშუალებების გადაჯგუფება;

ე) გასცეს განკარგულებები, რომლებიც სავალდებულოა შესასრულებლად სამსახურის თანამდებობის პირთა მიერ, აგრეთვე მოითხოვოს მათი შესრულება;

ვ) დადგენილი წესით მოითხოვოს და მიიღოს სახანძრო დაცვის სამსახურის ამოცანების შესასრულებლად საჭირო ცნობები და ოპერატიული ინფორმაცია;

ზ) ორგანიზება გაუწიოს სახანძრო-ტაქტიკური სწავლების, დათვალიერების, შეჯიბრების და სხვა ღონისძიებების ჩატარებას;

თ) გადაჭრას სახანძრო დაცვის სამსახურის თანამდებობის პირებს შორის წარმოქმნილი დავა;

ი) დადგენილი წესით დააკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა ან წაახალისოს დაქვემდებარებული დანაყოფის პირადი შემადგენლობა;

კ) დაამტკიცოს ან მოაწეროს ხელი სამსახურებრივ საბუთებზე;

ლ) დადგენილი წესის შესაბამისად მოითხოვოს შესაბამისი თანამდებობის პირებისაგან წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის და სხვა სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სისტემების დაზიანების აღმოფხვრა, აგრეთვე სახანძრო დაცვის სამსახურის გასვლის რაიონის ტერიტორიაზე სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის შეუზღუდავი მოძრაობის უზრუნველყოფა;

მ) დაამტკიცოს ხანძრის ჩაქრობის შტატგარეშე ოპერატიული დანაყოფის შემადგენლობა და ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად მათი მოზიდვის წესი, აგრეთვე სახანძრო დაცვის სამსახურში ოპერატიული მორიგეობის გრაფიკი;

ნ) დადგენილი წესით შეცვალოს დანაყოფის გათვლაში არსებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკა, სახანძრო დაცვის სამსახურში არსებული სათადარიგო ტექნიკის ხარჯზე.

    მუხლი 7. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის ოპერატიული მორიგე

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის ოპერატიული მორიგე (შემდგომში – ოპერატიული მორიგე) არის ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახურის უფროსი თანამდებობის პირი, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი შესაბამისი ორგანოს უფროსის ბრძანებით. სახანძრო დაცვის სამსახურებში ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახურის არარსებობის შემთხვევაში, შტატგარეშე ოპერატიული მორიგის ფუნქციები საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეასრულოს სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) საშუალო ან უფროს მეთაურთა შემადგენლობის თანამდებობის პირებმა (გარდა მორიგე ცვლის უფროსისა) სახანძრო დაცვის უფროსის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად.

2. ოპერატიული მორიგე ვალდებულია:

ა) მორიგეობის პერიოდში უხელმძღვანელოს სახანძრო დაცვის მართვის შტატგარეშე დანაყოფს;

ბ) ფლობდეს სახანძრო დაცვის დანაყოფებში არსებულ ოპერატიულ ვითარებას, მორიგეობის პერიოდში მიიღოს ზომები გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, მათ შორის, შემთხვევის ადგილებზე გასვლით;

გ) წესდების მოთხოვნათა შესაბამისად უზრუნველყოს სახანძრო დაცვის მორიგე სამსახურის ორგანიზების კონტროლი;

დ) უზრუნველყოს და პირადად მიიღოს მონაწილეობა სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების მომზადებასა და ჩატარებაში;

ე) ორგანიზება გაუწიოს და პირადად ჩაატაროს სახანძრო-ტაქტიკური სწავლება და მეცადინეობები;

ვ) ითანამშრომლოს სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან;

ზ) უზრუნველყოს სახანძრო ავტომობილების, საავარიო-სამაშველო და სხვა მობილური ტექნიკის (მათ შორის ხანძრის, აგრეთვე ავარიის, კატასტროფის, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციის ადგილიდან დაბრუნებული) გათვლაში დროულად ჩაყენება, განიხილოს გათვლიდან სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის გამოყვანის საფუძველი და მიიღოს საჭირო გადაწყვეტილებები;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში ორგანიზება გაუწიოს სარეგლამენტო დოკუმენტების შემუშავებას;

ი) გააკონტროლოს სახანძრო დაცვის დანაყოფებში სახანძრო და სამაშველო ტექნიკის და ტექნიკური შეიარაღების დანიშნულებისამებრ გამოყენება, დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოახსენოს სამსახურის უფროსს;

კ) სამსახურის უფროსის განკარგულების საფუძველზე მიიღოს ზომები დანაყოფების სამსახურის გაძლიერებულ ვარიანტზე გადასაყვანად.

3. ოპერატიულ მორიგეს უფლება აქვს:

ა) შეამოწმოს სახანძრო დაცვის დანაყოფების მორიგე სამსახურის ორგანიზება, ჩაატაროს პროფესიული მომზადების მეცადინეობები;

ბ) მოითხოვოს და მიიღოს საჭირო ინფორმაცია სახანძრო დაცვის დანაყოფებში არსებული ოპერატიული ვითარების შესახებ, გაეცნოს განმკარგულებელ და სხვა დოკუმენტაციას სამსახურის ორგანიზების საკითხებში;

გ) მორიგეობის პერიოდში მისცეს (კომპეტენციის ფარგლებში) განკარგულებები დანაყოფის უფროსებს (მორიგე ცვლების უფროსებს) მორიგე სამსახურის ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის სახანძრო და საავარიო-სამაშველო მობილური ტექნიკის დისლოკაციის ადგილის დროებით შეცვლის შესახებ;

დ) უკიდურეს, გადაუდებელ შემთხვევებში მორიგეობიდან მოხსნას რიგითი ან მეთაურთა შემადგენლობის პირები აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ მოახსენოს სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსს ან მისი მოვალეობის შემსრულებელს;

ე) დადგენილი წესის შესაბამისად დააყენოს საკითხი პირადი შემადგენლობის წახალისებასა ან დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე სახანძრო დაცვის სამსახურების ხელმძღვანელების წინაშე.

    მუხლი 8. სახანძრო დაცვის ოპერატიული კავშირგაბმულობა

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებიდან ან სხვა ორგანიზაციებიდან ხანძრების, ავარიების. სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შესახებ შეტყობინების მიღებას და საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების ჩაბმას უზრუნველყოფს საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინაარმდეგო სამმართველოს სახანძრო-სამაშველო ძალების მართვის განყოფილება, რადიოსა და კავშირგაბმულობის სატელეფონო ხაზების საშუალებით. საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინაარმდეგო სამმართველოს სახანძრო-სამაშველო ძალების მართვის განყოფილების მორიგე ცვლის უფლებამოსილი პირი (შემდგომში – მორიგე ცვლის უფლებამოსილი პირი) არის განყოფილების მორიგე ცვლის უფროსი თანამდებობის პირი.

2. მორიგე ცვლის უფლებამოსილი პირი ოპერატიულ საკითხებში ემორჩილება სახანძრო-სამაშველო ძალების მართვის განყოფილების უფროსს.

3. მორიგე ცვლის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია:

ა) ხანძრების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებისას საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების ჩაბმა დადგენილი წესის შესაბამისად;

ბ) ფლობდეს ინფორმაციას სახანძრო დაცვის დანაყოფებში არსებული (მიუხედავად მათი უწყებრივი დაქვემდებარებისა და საკუთრების ფორმისა) ძალებისა და საშუალებების შესახებ;

გ) დადგენილი წესის შესაბამისად უზრუნველყოს ინფორმაციის მოპოვება და მისი დროული გადაცემა შესაბამისი თანამდებობის პირებისა და სხვა დაინტერესებული სამსახურებისათვის სახანძრო დაცვის დანაყოფების ხანძარზე გასვლის, მათი მუშაობის და ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ;

დ) უზრუნველყოს ყველა შეტყობინების მიღება და ინფორმაციის შეტანა შესაბამის ჟურნალში, მიიღოს მათზე შესაბამისი ზომები (კომპეტენციის ფარგლებში), ყველა სხვა შემთხვევაში მოახსენოს ზემდგომ თანამდებობის პირებს;

ე) საგანგებო სიტუაციის ან განგაშის გამოცხადების შემთხვევაში უზრუნველყოს საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის შეტყობინება დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად.

4. მორიგე ცვლის უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს:

ა) მოითხოვოს ინფორმაცია სახანძრო დაცვის დანაყოფებში არსებული ძალებისა და საშუალებების რაოდენობისა და მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე ხანძრისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების ადგილზე შექმნილი ვითარების შესახებ;

ბ) მოთხოვოს სახანძრო დაცვის თანამდებობის პირებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ან საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის შესაბამისი თანამდებობის პირების დავალებით იმ დარღვევათა აღმოფხვრა, რომლებიც ართულებენ ოპერატიულ ვითარებას.

5. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერი (მეელსმენე) ოპერატიულ საკითხებში ემორჩილება ოპერატიულ მორიგეს, ხოლო თუ დანაყოფში ეს შტატით არ არის გათვალისწინებული, სამსახურის ხელმძღვანელობას. სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერი (მეელსმენე) არის მორიგე სამსახურის ოპერატიული თანამდებობის პირი.

6. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერი (მეელსმენე) ვალდებულია:

ა) მიიღოს შეტყობინებები სახანძრო დაცვის დანაყოფების გამოძახების შესახებ კავშირგაბმულობის (სატელეფონო ხაზების, რადიოკავშირის) საშუალებით;

ბ) ხანძარზე გასვლის განრიგის შესაბამისად გაგზავნოს გამოძახების ადგილზე სახანძრო დაცვის ძალები და საშუალებები;

გ) ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების ხელმძღვანელის განკარგულებით გაგზავნოს გამოძახების ადგილზე დამატებითი ძალები და საშუალებები, აგრეთვე სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურები;

დ) დადგენილი წესის შესაბამისად უზრუნველყოს სახანძრო დაცვის მორიგე ცვლების დისლოკაციის ადგილის დროებითი შეცვლა;

ე) შეაჯამოს მონაცემები სახანძრო დაცვის დანაყოფებში ძალებისა და საშუალებების რაოდენობის შესახებ (დანართი 5). შეამოწმოს კავშირგაბმულობის მდგომარეობა სახანძრო დაცვის დანაყოფებთან და სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან;

ვ) დადგენილი წესის შესაბამისად აცნობოს საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინაარმდეგო სამმართველოს სახანძრო-სამაშველო ძალების მართვის განყოფილების მორიგე ცვლის უფლებამოსილ პირს და ზემდგომ თანამდებობის პირებს ხანძრებზე, ავარიებზე, კატასტროფებზე, სტიქიურ უბედურებებსა და სხვა საგანგებო სიტუაციებზე გასვლისა და ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ;

ზ) მოახსენოს ოპერატიულ მორიგეს მიღებული ცნობები ადგილზე ვითარების შეცვლის შესახებ, რის თაობაზეც აცნობებს სახანძრო დაცვის სამსახურის შესაბამის თანამდებობის პირებს;

თ) იცოდეს სახანძრო დაცვის დანაყოფების გასვლის რაიონში არსებული ოპერატიული ვითარება, სახანძრო დაცვის დანაყოფების დისლოკაცია და მათი გასვლის რაიონის საზღვრები, უწყლო რაიონები (უბნები), აგრეთვე იმ ორგანიზაციების ნუსხა, რომლებზეც პირველივე შეტყობინებისას იგზავნება სახანძრო დაცვის დანაყოფები ხანძრის მაღალი ნომრით, დანაყოფების ტაქტიკური შესაძლებლობები და მათი მზადყოფნის შესახებ ხანძრების ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ამოცანების შესასრულებლად;

ი) უზრუნველყოს უწყვეტი კავშირი ხანძრის ჩაქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებაში მონაწილე სახანძრო დაცვის დანაყოფებთან, აუცილებლობის შემთხვევაში, დადგენილი წესის შესაბამისად, მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის გამოძახების ორგანიზება;

კ) დაიყვანოს სახანძრო დაცვის დანაყოფების პირად შემადგენლობამდე ოპერატიული მორიგის, სამსახურის სხვა თანამდებობის პირების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და განკარგულებები;

ლ) კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს ზომები იმ დარღვევების აღმოფხვრისათვის, რომლებიც ართულებენ ოპერატიულ ვითარებას. ყველა გამოვლენილი დარღვევის და მიღებული ზომების შესახებ მოახსენოს სამსახურის შესაბამისი თანამდებობის პირებს;

მ) აწარმოოს სათანადო დოკუმენტაცია.

7. სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს (მეელსმენეს) უფლება აქვს:

ა) მოითხოვოს ინფორმაცია სახანძრო დაცვის დანაყოფებში არსებული ძალებისა და საშუალებების რაოდენობისა და მდგომარეობის, აგრეთვე ხანძრისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების ადგილზე შექმნილი ვითარების შესახებ;

ბ) გასვლის რაიონში ძალებისა და საშუალებების უკმარისობის შემთხვევაში აკრძალოს მორიგე ცვლების გასვლა სახანძრო-ტაქტიკურ მეცადინეობებზე;

გ) მოთხოვოს სახანძრო დაცვის თანამდებობის პირებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ან საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის შესაბამისი თანამდებობის პირების დავალებით იმ დარღვევათა აღმოფხვრა, რომლებიც ართულებენ ოპერატიულ ვითარებას;

დ) გააკონტროლოს სახანძრო დაცვის დანაყოფებს შორის რადიოგაცვლების წარმოების სისწორე.

    მუხლი 9. საავარიო-სამაშველო გათვლა

1. დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მიზნით, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებში საავარიო-სამაშველო სპეციალური ავტოტექნიკისა და აღჭურვილობის არსებობისას იქმნება საავარიო-სამაშველო გათვლა.

2. საავარიო-სამაშველო გათვლის პირადი შემადგენლობის თანამდებობრივი ფუნქციონალური მოვალეობის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს თანამდებობისათვის განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ამოცანები, ფუნქციები და ამ წესდების მოთხოვნები.

    მუხლი 10. სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზაციის თავისებურებანი საგანგებო მდგომარეობის შემოღებისას

1. საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნის საშიშროების გაზრდის შემთხვევაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე რეგიონში (რაიონში) შეიძლება დამყარდეს საგანგებო მდგომარეობა, რომლის მოქმედების პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის შესაბამისი დანაყოფები შეიძლება გადაყვანილი იქნან სამსახურის ორგანიზების გაძლიერებულ ვარიანტზე.

2. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფების სამსახურის ორგანიზების გაძლიერებულ ვარიანტზე გადაყვანის წესი განისაზღვრება და დგინდება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსის მიერ.

3. სამსახურის ორგანიზების გაძლიერებული ვარიანტის პირობებში ხორციელდება შემდეგი ძირითადი ღონისძიებები:

ა) შემუშავებული გრაფიკის შესაბამისად ორგანიზება ეწევა ხელმძღვანელი პირების და პირადი შემადგენლობის სადღეღამისო მორიგეობას;

ბ) დღე-ღამის განმავლობაში ხორციელდება სახანძრო დაცვის დანაყოფების სამსახურის ორგანიზების დამატებითი შემოწმებები, ასევე საზედამხედველო ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების მდგომარეობის შემოწმებები;

გ) პირად შემადგენლობასთან ტარდება განმარტებითი მუშაობა;

დ) გათვლაში დგება სათადარიგო ტექნიკა;

ე) გათვლები სრულად კომპლექტდება პირადი შემადგენლობით. საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზება უკეთდება მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის შეკრებას;

ვ) ტარდება ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების გაძლიერებაზე მიმართული ღონისძიებები;

ზ) შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ხდება სახანძრო დაცვის ძალებისა და საშუალებების დისლოკაციის ადგილის დროებითი შეცვლა;

თ) ზუსტდება ურთიერთმოქმედების წესი საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტთან, დაცვის ტერიტორიაზე დისლოცირებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურულ დანაყოფებთან, სამხედრო ფორმირებებთან, ქალაქის (რაიონის, ობიექტის) სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან;

ი) ძლიერდება სახანძრო დაცვის დანაყოფების შენობებისა და ტერიტორიების დაცვა;

კ) იქმნება საწვავ-საპოხი მასალებისა და ცეცხლმაქრი ნივთიერებების მარაგი.

თავი III

მორიგე სამსახური

    მუხლი 11. სახანძრო დაცვის დანაყოფების მორიგე სამსახურის ორგანიზება

1. მორიგე სამსახურს შენაცვლებით ახორციელებს სახანძრო დაცვის დანაყოფების პირადი შემადგენლობა. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებში იმ პირადი შემადგენლობის სამუშაო დროის ხანგრძლივობას, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ ხანძრების ჩაქრობას და საავარიო-სამაშველო სამუშაოებს, განსაზღვრავენ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. მორიგე სამსახურის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:

ა) მორიგე ცვლების მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ხანძრის ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად;

ბ) ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების შესრულების შემდეგ მორიგე სამსახურის სწრაფი აღდგენისათვის პირობების შექმნა;

გ) ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის საშუალებების, ხანძარზე გასვლის რაიონში მისასვლელი გზების მდგომარეობაზე კონტროლის განხორციელება;

დ) სახანძრო დაცვის დანაყოფებთან, სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან საიმედო კავშირის დამყარება;

ე) სახანძრო დაცვის დანაყოფების სათავსებისა და ტერიტორიის დაცვის უზრუნველყოფა და საჭირო წესრიგის დამყარება, აგრეთვე ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამუშაოების შესრულება;

ვ) სახანძრო დაცვის დანაყოფებში დისციპლინის განმტკიცება.

3. სახანძრო დაცვის დანაყოფების პირადი შემადგენლობა ვალდებულია ზუსტად შეასრულოს ამ წესდების ყველა დებულება, გამოიჩინოს სიფხიზლე, გამბედაობა და ინიციატივა.

4. სახანძრო დაცვის დანაყოფების მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს სახანძრო დაცვის დანაყოფებში დადგენილი დღის განაწესით. განაწესის შესაბამისად ორგანიზება ეწევა:

ა) მორიგე ცვლების პირადი შემადგენლობის პროფესიული მომზადების უზრუნველყოფას გეგმის შესაბამისად;

ბ) გასვლის რაიონის ოპერატიულ-ტაქტიკურ შესწავლას;

გ) ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების წინასწარი დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებას;

დ) სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან კავშირის არსებობას, აგრეთვე გასვლის რაიონში წყლის წყაროების, ქუჩების, გასასვლელებისა და შენობებთან მისასვლელების მდგომარეობაზე კონტროლს;

ე) დიდი ხანძრის ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის ჩაბმის ღონისძიებების შემუშავებას;

ვ) მორიგე სამსახურის ამოცანების შესასრულებლად პირადი შემადგენლობის მიერ სხვა საჭირო ღონისძიებების შესრულებას;

ზ) დადგენილი წესის შესაბამისად მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის ღამის საათებში დასვენებას.

5. მორიგე სამსახურში მოვალეობის შესასრულებლად არ დაიშვებიან ის თანამშრომლები, რომლებსაც არ გაუვლიათ პირველდაწყებითი მომზადება, არა აქვთ მიღებული ჩათვლები შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების ცოდნაში, აგრეთვე სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ავტომობილების მძღოლები, რომლებსაც არ აქვთ სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ავტომობილების მართვის მოწმობები ან ამ მოწმობების ვადა გასულია, ავადმყოფი და არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი პირები.

6. მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის რაოდენობა განისაზღვრება სახანძრო დაცვის დანაყოფის შტატებით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება იქნეს გაზრდილი სხვა მორიგე ცვლების, აგრეთვე მოხალისე რაზმების ან სახანძრო დაცვის სხვა დანაყოფების პირადი შემადგენლობის ხარჯზე.

7. მორიგე ცვლას გადაეცემა მხოლოდ გამართული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკა, ტექნიკური შეიარაღება და მოწყობილობა, წესდების 21-ე მუხლის შესაბამისად.

8. სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის, შეიარაღების და მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში მიიღება ზომები მათ აღმოსაფხვრელად მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის ძალებით. გაუმართაობის დაუყოვნებლივი აღმოფხვრის შეუძლებლობის შემთხვევაში საავარიო-სამაშველო და სახანძრო მოწყობილობა და აღჭურვილობა უნდა შეიცვალოს, ხოლო სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკა მოიხსნას გათვლიდან და შეიცვალოს სათადარიგოთი, რის შესახებაც უნდა ეცნობოს სახანძრო დაცვის სამსახურების დისპეტჩერებს და რაზმების (ნაწილების) ხელმძღვანელობას.

9. საავარიო-სამაშველო და სახანძრო მოწყობილობისა და აღჭურვილობის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილებას ღებულობს მორიგე ცვლის უფროსი, ხოლო სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის შეცვლის შესახებ – სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) უფროსი (ან ოპერატიული მორიგე).

10. სახანძრო დაცვის სამსახურებში სათადარიგო სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის არარსებობის ან გაუმართაობის შემთხვევაში შესაბამისი თანამდებობის პირები საქმის კურსში აყენებენ სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს ამ დანაყოფის გასვლის რაიონის სხვა დანაყოფით ჩანაცვლებისათვის ზომების მისაღებად.

    მუხლი 12. მორიგე ცვლის თანამდებობის პირები

1. მორიგე ცვლის თანამდებობის პირებად ითვლებიან:

ა) მორიგე ცვლის უფროსი;

ბ) ათეულის მეთაური;

გ) უფროსი მეხანძრე (მაშველი);

დ) მძღოლი;

ე) დისპეტჩერი (მეელსმენე).

2. მორიგე ცვლის თანამდებობის პირები უნდა პასუხობდნენ დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

3. მორიგე ცვლის თანამდებობის პირები პასუხს აგებენ მათზე დაკისრებული მოვალეობების არასათანადო შესრულებაზე, მათი უფლებების არასწორ და არასრულ გამოყენებაზე, სახანძრო დაცვის ქონების შენახვაზე.

4. სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) უფროსის მიერ ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით შესაძლებელია შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები მორიგე ცვლის თანამდებობის პირთა მოვალეობებში, საშტატო განრიგში გათვალისწინებულ თანამდებობათა გათვალისწინებით.

5. მორიგე ცვლის თანამდებობათა ფუნქციონალური მოვალეობები შეიძლება შეიცვალოს და შეივსოს დანაყოფის უფროსის მიერ, ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით.

    მუხლი 13. მორიგე ცვლის უფროსი

1. მორიგე ცვლის უფროსი არის მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის უშუალო ხელმძღვანელი და ემორჩილება სახანძრო დაცვის იმ დანაყოფის ხელმძღვანელებს, რომლის შტატშიც ის ირიცხება.

2. მორიგე ცვლის უფროსი ვალდებულია:

ა) ორგანიზება გაუწიოს და აკონტროლოს მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება;

ბ) უზრუნველყოს მორიგეობის პერიოდში მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მომზადების გეგმით გათვალისწინებული მეცადინეობების ჩატარება, პირადად ჩაატაროს მეცადინეობები და გააკონტროლოს ათეულის მეთაურების მიერ მეცადინეობების დროული ჩატარება და ხარისხი;

გ) შეამოწმოს გათვლაში მყოფი სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის, სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღებისა და საავარიო-სამაშველო აღჭურვილობის, კავშირგაბმულობის, ცეცხლმაქრი, რადიაციული და ქიმიური დაცვის საშუალებების მზადყოფნა, აგრეთვე გააკონტროლოს გასვლის რაიონში სახანძრო ჰიდრანტების, წყალსატევების, მისასვლელების და მისადგომების მდგომარეობა. დარღვევების ან გაუმართაობების შესახებ მოახსენოს სახანძრო დაცვის ოპერატიულ მორიგეს ან სახანძრო დაცვის რაზმის უფროსს;

დ) უზრუნველყოს მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების, სახანძრო უსაფრთხოების წესების და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა;

ე) იზრუნოს მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის დისციპლინის განმტკიცებაზე;

ვ) განახორციელოს კონტროლი მაიზოლირებელი აირწინაღების ტექნიკურ მომსახურებაზე, დოკუმენტების სწორ წარმოებაზე, აგრეთვე პირადი შემადგენლობის მიერ ყოველწლიური სამედიცინო შემოწმების გავლაზე მათ მაიზოლირებელ აირწინაღებში სამუშაოდ დასაშვებად;

ზ) უზრუნველყოს დღის განაწესით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა შესრულება;

თ) გააკონტროლოს მონაცემების შეგროვება საბავშვო და სამკურნალო დაწესებულებებში ღამის საათებში მყოფ ადამიანთა რაოდენობის შესახებ;

ი) მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის რომელიმე წევრის უეცარი ავადმყოფობის შემთხვევაში გამოიძახოს სასწრაფო დახმარება და მოახსენოს ამის შესახებ სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსს და ოპერატიულ მორიგეს;

კ) სპეციალიზაციების მიხედვით შეასრულოს სამუშაო სახანძრო დაცვის ოპერატიულ-სამსახურებრივი მოღვაწეობის ერთ-ერთი მიმართულებით;

ლ) არ დაუშვას სამსახურებრივ სათავსებში უცხო პირები;

მ) შეიმუშაოს და კორექტირება ჩაუტაროს მორიგე ცვლის ორგანიზების მარეგლამენტირებელი ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების წარმოების წინასწარი დაგეგმვის დოკუმენტებს;

ნ) უზრუნველყოს მორიგე ცვლაში ახლად მიღებული თანამშრომლების ინდივიდუალური სწავლებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათთან გეგმიური სწავლებების პირადად ჩატარება, მეცადინეობის განრიგის შესაბამისად;

ო) შეისწავლოს პირადი შემადგენლობის მომზადების დონე და საქმიანი თვისებები, საჭიროების შემთხვევაში მიაწოდოს სახანძრო დაცვის დანაყოფის ხელმძღვანელობას წინადადებები მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის საშტატო განაწილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

პ) გააკონტროლოს მძღოლების მიერ ცვლაში საწვავ-საპოხი მასალების ხარჯის აღრიცხვა;

რ) იცოდეს გასვლის რაიონი და მნიშვნელოვანი აფეთქებახანძარსაშიში ობიექტების განლაგება, მათი ხანძარსაშიშროება, ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგება და გასასვლელები, სამსახურის შეიარაღებაში არსებული სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები.

3. მორიგე ცვლის უფროსს ეკრძალება:

ა) მიატოვოს მორიგე ცვლის ადგილსამყოფელი (გარდა ამ წესდებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა);

ბ) შეცვალოს, გაათავისუფლოს მორიგე ცვლის რომელიმე წევრი (გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც დაკავშირებულია მორიგე ცვლის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან);

გ) მოხსნას გათვლიდან სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ავტომობილები (გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც მითითებულია ამ წესდების მე-11 მუხლის მე-8 პუნქტში).

4. მორიგე ცვლის უფროსს უფლება აქვს:

ა) დადგენილი წესის შესაბამისად შეამოწმოს მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება;

ბ) მოითხოვოს მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობისგან თანამდებობრივი მოვალეობების შესრულება;

გ) მისი კომპეტენციის ფარგლებში მისცეს განკარგულებები მორიგე ცვლის პირად შემადგენლობას და მოითხოვოს მათი შესრულება;

დ) ჩამოაშოროს მორიგე სამსახურს შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების, აგრეთვე დისციპლინის დამრღვევი პირები;

ე) დადგენილი წესის შესაბამისად მიაწოდოს წინადადებები სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსს მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ;

ვ) მოითხოვოს სახანძრო დაცვის დანაყოფის ხელმძღვანელებისგან მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის სამსახურისთვის საჭირო პირობების შექმნა;

ზ) მოითხოვოს და მიიღოს საჭირო ინფორმაცია გასვლის რაიონში არსებული ოპერატიული ვითარების შესახებ, გაეცნოს სამსახურის ორგანიზების განმკარგულებელ და სხვა დოკუმენტაციას.

5. მორიგე ცვლის უფროსი შეიძლება შეცვალოს საშუალო და უფროს მეთაურთა შემადგენლობის პირმა, რომელსაც გააჩნია სათანადო მომზადება. იმ თანამშრომელს, რომელსაც დაევალა მორიგე ცვლის უფროსის შეცვლა, უნდა გააჩნდეს ხანძრების ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების პრაქტიკული გამოცდილება და მორიგე ცვლის უფროსის მოვალეობის დამოუკიდებლად შესრულების უფლება.

6. მორიგე ცვლის უფროსის უეცარი ავადმყოფობისას (ან სხვა საჭირო შემთხვევებში) სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსი იღებს გადაწყვეტილებას მისი მოვალეობის შესრულება დააკისროს დანაყოფის ერთ-ერთ უფლებამოსილ თანამდებობის პირს, ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

    მუხლი 14. ათეულის მეთაური

1. ათეულის მეთაური ემორჩილება მორიგე ცვლის უფროსს და ითვლება მორიგე ცვლაში შემავალი სახანძრო და საავარიო-სამაშველო გათვლების პირადი შემადგენლობის უშუალო უფროსად.

2. ათეულის მეთაური ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს მორიგე ცვლების შეცვლისას მათზე მიმაგრებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის, მოწყობილობების, სათავსების, ინვენტარისა და ქონების მიღება-ჩაბარება, ხოლო მორიგეობის განმავლობაში მათი მოვლა-პატრონობა და მზადყოფნა დასახული ამოცანების შესასრულებლად;

ბ) ჩაატაროს სახანძრო და საავარიო-სამაშველო გათვლების პირადი შემადგენლობის სწავლება და ხელი შეუწყოს მორიგე ცვლის უფროსს მორიგეობის დროს მომზადების გეგმით გათვალისწინებული მეცადინეობების და ინდივიდუალური სწავლების ჩატარებაში, აგრეთვე შეასრულოს სამუშაო სპეციალიზაციის შესაბამისად დანაყოფის ოპერატიულ-სამსახურებრივი საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულებით;

გ) უზრუნველყოს სახანძრო და საავარიო-სამაშველო გათვლების პირადი შემადგენლობის მიერ სახანძრო-სამწყობრო (სახანძრო-სამაშველო) მომზადების ნორმატივების შესრულება;

დ) აკონტროლოს გათვლაში მყოფ სახანძრო ავტომობილებზე სასუნთქი ორგანოების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შენახვის და მოვლის წესი;

ე) შეასრულოს შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნები, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და გააკონტროლოს მათი შესრულება პირადი შემადგენლობის მიერ;

ე) მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს ხელქვეითების ავადმყოფობის, საჩივრების და თხოვნების, აგრეთვე მათზე მიმაგრებული სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღების და საავარიო-სამაშველო აღჭურვილობის დაკარგვის ან მათი დაზიანების შემთხვევების შესახებ;

ვ) იცოდეს დანაყოფის გასვლის რაიონი, ამ ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი, აფეთქებახანძარ- და ხანძარსაშიში ობიექტების განლაგება, მათი ხანძარსაშიშროება, ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგება და გასასვლელები, დანაყოფის შეიარაღებაში არსებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები;

ზ) უზრუნველყოს გათვლების პირადი შემადგენლობის მიერ დისციპლინის, დღის განაწესისა და შიდა განწესის წესების დაცვა.

3. ათეულის მეთაურს უფლება აქვს:

ა) გაეცნოს მორიგე სამსახურის ორგანიზაციის განმკარგულებელ დოკუმენტაციას;

ბ) მორიგე ცვლის უფროსთან შეთანხმებით ჩამოაშოროს სამსახურს დისციპლინის და უსაფრთხოების წესების დამრღვევი პირები;

გ) მიაწოდოს წინადადებები მორიგე ცვლის უფროსს სახანძრო და საავარიო-სამაშველო გათვლების პირადი შემადგენლობის წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის, აგრეთვე მორიგე სამსახურის ორგანიზების გაუმჯობესების შესახებ;

დ) მოითხოვოს ხელქვეითებისაგან სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულება, დისციპლინის და დღის განაწესის დაცვა, მორიგე სამსახურის ორგანიზების, პროფესიული მომზადების, ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების წარმოების, შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების, სახანძრო ტექნიკის ექსპლუატაციის მარეგლამენტირებელი ნორმატიული და სხვა დოკუმენტების, აგრეთვე მორიგე ცვლის უფროსის განკარგულებების და მითითებების შესრულება.

    მუხლი 15. უფროსი მეხანძრე (მაშველი)

1. უფროსი მეხანძრე (მაშველი) უშუალოდ ემორჩილება ათეულის მეთაურს და მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობებს. იგი ვალდებულია:

ა) მორიგე ცვლების შეცვლისას მიიღოს მიმაგრებული სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღება, საავარიო-სამაშველო ტექნიკური აღჭურვილობა;

ბ) დადგენილი წესის შესაბამისად ჩაატაროს მაიზოლირებელი აირწინაღების შემოწმება და ტექნიკური მომსახურება;

გ) დაიცვას შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები, სახანძრო უსაფრთხოების წესები და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები;

დ) გაუფრთხილდეს დანაყოფის ქონებას, სუფთად და მუდმივ მზადყოფნაში იქონიოს სახანძრო-ტექნიკური (საავარიო-სამაშველო) შეიარაღება, მოწყობილობა და ინდივიდუალური აღჭურვილობა;

ე) უზრუნველყოს მეხანძრის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება;

ვ) სრულყოს თავისი პროფესიული მომზადების დონე და შრომითი ჩვევები სახანძრო-ტექნიკურ, საავარიო-სამაშველო შეიარაღებასთან და აღჭურვილობასთან.

2. უფროს მეხანძრეს (მაშველს) უფლება აქვს:

ა) გაეცნოს გასვლის რაიონში არსებულ ოპერატიულ ვითარებას;

ბ) შეიტანოს წინადადებები ათეულის მეთაურთან სამსახურის გაუმჯობესების შესახებ.

    მუხლი 16. მძღოლი

1. მძღოლი უშუალოდ ემორჩილება მორიგე ცვლის უფროსს (ათეულის მეთაურს, თუ ის ხელმძღვანელობს მორიგე ცვლას), ხოლო ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების საკითხებში – უფროს მძღოლს.

2. მძღოლი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს მასზე მიმაგრებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის მუდმივი მზადყოფნა;

ბ) მორიგე ცვლების შეცვლისას შეამოწმოს მიმაგრებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკა, გაუმართაობების აღმოჩენისას მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს და მიიღოს ზომები მათ აღმოსაფხვრელად;

გ) აწარმოოს მიმაგრებული ტექნიკის ექსპლუატაციის საჭირო დოკუმენტაცია;

დ) დადგენილი წესის შესაბამისად განახორციელოს მიმაგრებული ტექნიკის ტექმომსახურება შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით;

ე) იცოდეს გასვლის რაიონი, მის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი, აფეთქებახანძარ- და ხანძარსაშიში ობიექტების განლაგება, სახანძრო წყალმომარაგება, ქუჩები და გასასვლელები;

ვ) იცოდეს მასზე მიმაგრებული სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის სპეციალურ აგრეგატებზე და დანადგარებზე მუშაობა.

3. მძღოლს უფლება აქვს შეიტანოს წინადადებები მორიგე სამსახურის ორგანიზების და სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის მოვლა-პატრონობის გაუმჯობესების შესახებ.

4. მძღოლი, რომელსაც თან არა აქვს მართვის მოწმობა, მორიგეობაზე არ დაიშვება.

5. მძღოლს ეკრძალება ავტომობილის გადაცემა სხვა პირებზე, მათ შორის, უშუალო უფროსებზეც.

    მუხლი 17. დისპეტჩერი (მეელსმენე)

1. დისპეტჩერი (მეელსმენე) ემორჩილება მორიგე ცვლის უფროსს, ხოლო ოპერატიულ საკითხებში – სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს. დისპეტჩერი (მეელსმენე) პასუხისმგებელია კავშირგაბმულობის პუნქტში შემოსული შეტყობინების ზუსტ მიღებაზე, გადაცემაზე და რეგისტრაციაზე, გამოძახების ადგილზე გათვლების დროულ გაგზავნაზე. იგი ვალდებულია:

ა) მორიგეობის დაწყებისას მიიღოს მეელსმენის სამორიგეო ოთახში არსებული დოკუმენტაცია, ქონება და ტექნიკური საშუალებები ნუსხის მიხედვით;

ბ) ტელეფონით ყველა გამოძახებაზე დაუყოვნებლივ უპასუხოს: „სახანძრო დაცვა“;

გ) დადგენილი წესის შესაბამისად შეიტანოს შესაბამის ჟურნალში შეტყობინების შინაარსი და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები;

დ) იცოდეს გასვლის რაიონში არსებული ოპერატიული ვითარება, აგრეთვე იმ საწარმოთა ნუსხა, რომლებზეც შედგენილია ხანძრის ჩაქრობის გეგმები, ბარათები და იგზავნება სახანძრო დაცვის დანაყოფები ხანძრის მაღალი ნომრით, მნიშვნელოვანი და აფეთქებახანძარსაშიში ობიექტების განლაგების ადგილები, ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგება, უწყლო რაიონები (უბნები), გასასვლელები, დანაყოფში არსებული სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო შეიარაღებისა და დანადგარების ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემები;

ე) მორიგეობის დაწყებისას შეამოწმოს კავშირგაბმულობის კვანძში არსებული ტექნიკური საშუალებების მუშაობა, იქონიოს ისინი გამართულ მდგომარეობაში, შედეგები მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს;

ვ) იქონიოს მუდმივი კავშირი სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან;

ზ) გზების გადაკეტვის, წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის მწყობრიდან გამოსვლისა და ოპერატიული ვითარების სხვა ცვლილებების შესახებ შეტყობინების მიღებისას, მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს, სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს და ჩაწეროს ინფორმაცია შესაბამის ჟურნალებში (დანართები 6 და 7);

თ) გასვლის რაიონში მომხდარი ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებისას დადგენილი წესის შესაბამისად შეატყობინოს საქართველოს შს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამმართველოს მორიგე ცვლის უფლებამოსილ პირს და სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს;

ი) გასვლის რაიონის ფარგლებს გარეთ მომხდარი ხანძრის შესახებ ინფორმაციის მიღებისას დადგენილი წესის შესაბამისად შეატყობინოს საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამმართველოს მორიგე ცვლის უფლებამოსილ პირს და სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს ან იმ დანაყოფის დისპეტჩერს (მეელსმენეს), რომლის გასვლის რაიონშიც მოხდა ხანძარი, აღნიშნულის შესახებ მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს;

კ) აწარმოოს საბავშვო და სამკურნალო დაწესებულებებში ღამის საათებში მყოფ ადამიანთა აღრიცხვის ჟურნალი (დანართი 8);

ლ) არ დაუშვას კავშირგაბმულობის კვანძში უცხო პირთა შესვლა, გარდა მორიგე ცვლის უფროსისა და იმ პირებისა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან კავშირგაბმულობის საშუალებათა ტექნიკურ მომსახურებაზე;

მ) ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელის მოთხოვნით გაარკვიოს გამოძახების ადგილზე ობიექტის ოპერატიულ-ტაქტიკური თავისებურებანი;

ნ) უზრუნველყოს უწყვეტი კავშირი ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილე სახანძრო დაცვის დანაყოფებთან, პრაქტიკულ მეცადინეობებზე და ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების შესამოწმებლად გასულ გათვლებთან, მათი მუშაობის ადგილებიდან შემოსული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს სახანძრო დაცვის სამსახურის დისპეტჩერს და შეიტანოს შესაბამის ჟურნალში, აგრეთვე დადგენილი წესის შესაბამისად, აუცილებლობის შემთხვევაში მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის გამოძახება ხანძარზე;

ო) მოახსენოს დანაყოფის ხელმძღვანელებს მორიგე ცვლის გამოძახებაზე გასვლის შესახებ;

პ) შეასრულოს სახანძრო უსაფრთხოებისა და კავშირგაბმულობის საშუალებების ექსპლუატაციის წესების მოთხოვნები.

2. მეელსმენეს უფლება აქვს:

ა) დადგენილი წესით მისცეს „განგაშის“ სიგნალი;

ბ) შეავსოს და ხელი მოაწეროს სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ავტომობილების გამოძახების ადგილზე გასვლის საგზურს.

    მუხლი 18. პირადი შემადგენლობის განთავსება და ტექნიკის განლაგება

1. მორიგე ცვლისთვის სახანძრო დეპოში უნდა იყოს გათვალისწინებული სათანადო სათავსები „ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ქვედანაყოფების შენობა-ნაგებობების დაპროექტების ნორმების“ მოთხოვნების შესაბამისად.

2. მორიგე ცვლის სათავსებში თვალსაჩინო ადგილზე უნდა იყოს გამოკრული:

ა) ათეულის გათვლების პირადი შემადგენლობის ძირითადი მოვალეობები;

ბ) მეცადინეობების განრიგი;

გ) დღის განაწესი;

დ) შიდა განწესის პირების მოვალეობები;

ე) სახანძრო უსაფრთხოების წესები და სხვა საჭირო ინსტრუქციები.

3. საგარდერობოში უნდა მოეწყოს ინდივიდუალური კარადები ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის, სპეცტანსაცმლის და აღჭურვილობის, პირადი ჰიგიენის ნივთების შესანახად. კარადების რაოდენობა უნდა გაანგარიშდეს მორიგე ცვლების პირადი შემადგენლობის 100% -იანი უზრუნველყოფით.

4. სახანძრო დაცვის დეპოს გარაჟში უნდა მოეწყოს სტელაჟები სპეცტანსაცმლისა და აღჭურვულობის დასაწყობად. სტელაჟების რაოდენობა უნდა გაანგარიშდეს მორიგე ცვლების პირადი შემადგენლობის 100% -იანი უზრუნველყოფით და 50% სათადარიგოთი.

5. ყველა სათავსისთვის უნდა არსებობდეს მათში მოთავსებული ქონების ნუსხა.

6. სახანძრო დეპოს შენობის ფასადზე უნდა იყოს გამოკრული შესაბამისი აბრა დანაყოფის დასახელებით, ასევე ხმოვანი სიგნალი ცვლის თანამდებობის პირთა გამოსაძახებლად. სახანძრო დეპოს წინ მდებარე ქუჩის სავალ ნაწილსა და ტროტუარზე უნდა იყოს მოწყობილი შუქნიშანი და შესაბამისი საგზაო ნიშანი. შუქნიშანი უნდა იმართებოდეს კავშირგაბმულობის კვანძიდან.

7. დანაყოფის ტერიტორიაზე მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის კუთვნილი ტრანსპორტის განთავსების წესს ადგენს მისი უფროსი. სხვა ავტოტრანსპორტის სახანძრო დეპოში და მის გამოსასვლელში (ფასადთან) გაჩერება აკრძალულია.

8. შენობის ფასადთან უნდა იყოს მოწყობილი ჯიხური შიდა განწესის გუშაგისათვის.

    მუხლი 19. დღის განაწესი

1. მორიგე ცვლისათვის დღის განაწესს ადგენს სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსი (დანართი 9).

2. მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა სამსახურს ასრულებს დადგენილი ფორმის ტანსაცმლით.

3. მორიგეობის დროს პირადი შემადგენლობა იმყოფება დანაყოფის განთავსების ადგილზე. მორიგე ცვლის უფროსს უფლება აქვს დართოს ნება პირად შემადგენლობას დატოვოს დანაყოფი მხოლოდ სამსახურებრივი დავალებების შესრულების გამო.

4. პირადი შემადგენლობის მიერ დღის განაწესის შესრულებიდან გადახვევები არ დაიშვება, გარდა ხანძარზე და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად გასვლის შემთხვევებისა.

5. სათავსები, რომლებშიც განთავსებულია მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა, ღამის საათებში უნდა იყოს განათებული.

6. მორიგე ცვლის უფროსმა უნდა უზრუნველყოს საკვების მიღების დროს და ღამის საათებში დასვენების დროს მეელსმენის შეცვლა იმ პირით, რომელმაც გაიარა სპეციალური პირველდაწყებითი მომზადება და დანაყოფის უფროსის ბრძანებით დაიშვება კავშირგაბმულობის საშუალებებთან სამუშაოდ.

7. სათავსებისა და ტერიტორიის დალაგება, სისუფთავის შენარჩუნება და წესრიგის დამყარება, აგრეთვე სხვა სამეურნეო სამუშაოების შესრულება ეკისრება მორიგე ცვლის პირად შემადგენლობას.

8. ხანძრის, ავარიის, კატასტროფის, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ადგილიდან, ტაქტიკური მეცადინეობიდან დაბრუნების შემდეგ, მორიგე ცვლის უფროსის კონტროლის ქვეშ და მისი უშუალო მონაწილეობით დაუყოვნებლივ ხორციელდება მორიგე ცვლის მზადყოფნაში მოყვანა. ამასთანავე:

ა) მძღოლებმა უნდა განახორციელონ ავტომობილების გამართვა საწვავ-საპოხი მასალებით (სახანძრო დეპოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ გამართვის შემთხვევაში უნდა გავიდეს გათვლაში მყოფი მთელი პირადი შემადგენლობა);

ბ) საჭიროების შემთხვევაში გათვლაში მყოფმა პირადმა შემადგენლობამ უნდა განახორციელოს სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღებისა და საავარიო-სამაშველო მოწყობილობის, სახელოებისა და ინდივიდუალური აღჭურვილობის შეცვლა, ავტომობილების გამართვა ცეცხლმაქრი ნივთიერებებით (აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისას ტექნიკის გათვლაში ჩაყენების დრო არ უნდა აღემატებოდეს 15 წუთს);

გ) მძღოლებმა და პირადმა შემადგენლობამ უნდა ჩაატაროს სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის ტექმომსახურება;

დ) მორიგე ცვლის უფროსმა უნდა აცნობოს სახანძრო დაცვის სამსახურის მეელსმენეს სახანძრო ტექნიკის გათვლაში ჩაყენების და მორიგე ცვლის გასვლისთვის მზადყოფნის შესახებ.

    მუხლი 20. სამსახურებრივ სათავსებში დაშვება

1. მორიგე ცვლის სამსახურებრივ სათავსებში დაიშვებიან ის პირები, რომლებიც მოსულები არიან:

ა) მორიგე ცვლის შესამოწმებლად;

ბ) ხანძრის (ავარიის, კატასტროფის, სტიქიური უბედურების) შესახებ შეტყობინების მიზნით;

გ) სამსახურებრივ საქმეებზე.

2. მორიგე ცვლის უფროსმა უნდა გაარკვიოს სამსახურში შემოსულ პირთა მოსვლის მიზეზი და საჭიროების შემთხვევაში გაჰყვეს მათ დანაყოფების ხელმძღვანელობასთან.

3. შესამოწმებლად მოსულ და ამ შემოწმების ჩატარებაზე უფლებამოსილ პირებს მორიგე ცვლის უფროსმა უნდა მოსთხოვოს პირადობის მოწმობა (თუ იგი არ იცნობს მათ პირადად), ხოლო სხვა პირებს – დამატებით შემოწმების უფლების მიწერილობა.

    მუხლი 21. მორიგე ცვლის შეცვლა

1. მორიგე ცვლების შეცვლა ხორციელდება მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფის მიზნით და შეიცავს: ცვლისთვის მომზადებას, ცვლისათვის შეკრებას და მორიგეობის მიღება-ჩაბარებას.

2. ცვლისათვის შეკრების და მორიგეობის მიღება-ჩაბარების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 წუთს.

3. მორიგეობის ცვლისათვის შეკრებაზე გამოდის შემცვლელი და შესაცვლელი მორიგე ცვლების მთელი პირადი შემადგენლობა, მორიგე ცვლების შეკრებას ახორციელებს დანაყოფების ხელმძღვანელობა.

4. ცვლისათვის შეკრებაზე მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა მოეწყობა დადგენილი სქემის მიხედვით გათვლის ნომრების შესაბამისად (დანართი 10).

5. მორიგე ცვლების შეცვლა სახანძრო დაცვის ყველა დანაყოფში (სამსახურში, რაზმში) ტარდება ერთსა და იმავე დროს, რომელსაც ადგენს შესაბამისი დანაყოფის უფროსი.

6. ცვლისათვის მომზადების დროს შემცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი შესაცვლელი მორიგე ცვლის უფროსისაგან იღებს ინფორმაციას გასვლის რაიონში ოპერატიული ვითარების შეცვლის შესახებ, რის შემდეგაც ადგენს მორიგე ცვლის სამსახურის განწესს (დანართი 11).

7. დღის განაწესით დადგენილ დროს შემცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი იძლევა განკარგულებას: „ცვლაზე!“, ხოლო მეელსმენე აძლევს სამ მოკლე ზარს. შემცვლელი და შესაცვლელი მორიგე ცვლების პირადი შემადგენლობა იცმევს სპეცტანსაცმელს და აღჭურვილობას (შემცვლელი მორიგე ცვლა გარდა ამისა იცმევს მაიზოლირებელ აირწინაღებს) და დგებიან მწყობრში, ცალ-ცალკე, მათთვის განკუთვნილ ადგილებზე.

8. შემცვლელი მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა მაიზოლირებელი აირწინაღების შემოწმებას ატარებს ცვლისათვის მომზადების პერიოდში მორიგე ცვლის უფროსის ხელმძღვანელობით.

9. ცვლისათვის მომზადებისას შემცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი:

ა) ამოწმებს პირადი შემადგენლობის გამოცხადებას, მორიგეობისთვის მზადყოფნას, ფორმის ტანსაცმლის ტარების წესის დაცვას, მეხანძრეების (მაშველების) სპეცტანსაცმლისა და აღჭურვილობის მდგომარეობას და იღებს ზომებს გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად;

ბ) აცხადებს გათვლის შემადგენლობას სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ავტომობილებზე და შიდა განწესის პირებს, საჭიროების შემთხვევაში ნიშნავს პირად შემადგენლობას საგუშაგოებსა და შემოვლაზე;

გ) ამოწმებს პირადი შემადგენლობის მიერ მოვალეობების ცოდნას;

დ) ამოწმებს მძღოლთა შემადგენლობის მართვის მოწმობებს;

ე) აცნობებს პირად შემადგენლობას გასვლის რაიონსა და სამსახურის სხვა დანაყოფის გასვლის რაიონში (დასაცავ ობიექტზე) არსებული ოპერატიული ვითარების შესახებ.

10. შესაცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი აჯამებს გასული დღე-ღამის შედეგებს, აღნიშნავს მომხდარ ნაკლოვანებებს და მიუთითებს მათი აღმოფხვრის გზებს.

11. შემცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი ატყობინებს შესაცვლელი მორიგე ცვლის უფროსს ცვლისათვის შეკრების მზადყოფნის შესახებ.

12. აღნიშნული შეტყობინების მიღების შემდეგ მორიგე ცვლის უფროსს გამოჰყავს შეკრებაზე შესაცვლელი მორიგე ცვლა (სპეცტანსაცმელითა და აღჭურვილობით), აყენებს შემცვლელი მორიგე ცვლის მწყობრის წინ და იკავებს თავის ადგილს.

13. შემცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი მოახსენებს დანაყოფის უფროსს (მოადგილეს) მორიგეობისთვის მზადყოფნის შესახებ, რის შემდეგაც დგება მწყობრში.

14. შესაცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი მოახსენებს დანაყოფის უფროსს (მოადგილეს) მორიგეობის ჩასაბარებლად მზადყოფნის შესახებ. დანაყოფის უფროსი (მოადგილე) ესალმება პირად შემადგენლობას, ამოწმებს შემცვლელი მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მზადყოფნას, სახავს მორიგე ცვლის სამსახურის ამოცანებს, ამის შემდეგ პირადი შემადგენლობა იწყებს მორიგეობის მიღება-ჩაბარებას.

15. შემცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი პირადად და ათეულების მეთაურებთან ერთად ამოწმებს ავტომობილების (ძრავტუმბოების), სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღების (საავარიო-სამაშველო მოწყობილობების), კავშირგაბმულობის საშუალებების გამართულობას, სამსახურებრივი სათავსებისა და ტერიტორიის მდგომარეობას, იღებს სამსახურებრივ დოკუმენტებს. შესაცვლელი მორიგე ცვლის უფროსი გადასცემს სამსახურის საბუთებს და იღებს ზომებს გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად.

16. შემცვლელი მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო გათვლის ტაბელებისა და აღწერის შესაბამისად იბარებს შესაცვლელი მორიგე ცვლისაგან ტექნიკას, სახანძრო-ტექნიკურ შეიარაღებას (საავარიო-სამაშველო მოწყობილობებს), კავშირგაბმულობის და სიგნალიზაციის საშუალებებს, დოკუმენტაციას, აღჭურვილობას, ამოწმებს სათავსების, აგრეთვე მათში განთავსებული მოწყობილობებისა და დანაყოფის ტერიტორიის მდგომარეობას. სათადარიგო სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ავტომობილების მიღება ხორციელდება შემცვლელი მორიგე ცვლის ათეულის მეთაურების, მძღოლების და მეხანძრეების (მაშველების) მიერ.

17. მორიგეობის ჩაბარებისა და მიღების შედეგების შესახებ მეხანძრეები (მაშველები) და უფროსი მეხანძრეები (მაშველები) მოახსენებენ ათეულის მეთაურებს, ხოლო ათეულის მეთაურები – მორიგე ცვლის უფროსს. მძღოლები და დისპეტჩერი მორიგეობის ჩაბარებისა და მიღების შესახებ მოახსენებენ მორიგე ცვლის უფროსს.

18. მიღება-ჩაბარებაზე მოხსენების შემდეგ, მორიგე ცვლის უფროსები აკეთებენ საჭირო ჩანაწერებს სამსახურის წიგნში, ხოლო შეცვლის შესახებ მოახსენებენ დანაყოფის უფროსს (მოადგილეს).

19. მორიგე ცვლების უფროსებისაგან მორიგეობის მიღება-ჩაბარებაზე მოხსენების შემდეგ დანაყოფის უფროსი (მოადგილე) ამოწმებს შესაცვლელი მორიგე ცვლის ჩანაწერებს სამსახურის წიგნში, ამტკიცებს მორიგეობაზე გამოსული მორიგე ცვლის სამსახურის შიდა განწესის ფურცელს და მეცადინეობის ჩატარების გეგმებს, გასცემს განკარგულებას ცვლის დამთავრების შესახებ. განკარგულების მიღებისას მეელსმენე აწვდის ორ მოკლე სიგნალს. შესაცვლელი მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა ხსნის ავტომობილებიდან მაიზოლირებელ აირწინაღებს, ხოლო შემცვლელი – აყენებს მათ გათვლაში. ამ მომენტიდან შესაცვლელი მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობა ითვლება მორიგეობიდან გათავისუფლებულად.

20. მორიგეობის მიღების შემდეგ მორიგე ცვლის უფროსი გადასცემს სახანძრო დაცვის დანაყოფის (დისპეტჩერს) მეელსმენეს მონაცემებს მორიგე ცვლის შემადგენლობის შესახებ.

21. შეცვლის დროს, განგაშის გამოცხადებისას, შემთხვევაზე გადის შესაცვლელი მორიგე ცვლა, ხოლო შემცვლელი რჩება შენობაში დანაყოფის უფროსის განკარგულების მიღებამდე. თუ მორიგე ცვლების შეცვლის დროს შესაცვლელი მორიგე ცვლა იმყოფება ხანძარზე, როგორც წესი, შემცვლელი მორიგე ცვლა უნდა იყოს გადაყვანილი შემთხვევის ადგილზე და იქ ჩატარდეს შეცვლა.

    მუხლი 22. შიდა განწესი

1. შიდა განწესის უზრუნველმყოფი პირები ინიშნებიან მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობიდან სამსახურებრივი სათავსების, ტექნიკის, მოწყობილობის, ტერიტორიის დაცვისა და წესრიგის დასამყარებლად.

2. შიდა განწესის უზრუნველმყოფი პირები ემორჩილებიან მორიგე ცვლის უფროსს.

3. მორიგეობის დროს მორიგე ცვლის შიდა განწესის უზრუნველსაყოფად, როგორც წესი, ინიშნებიან:

ა) დანაყოფის მორიგე;

ბ) გარაჟის მორიგე;

გ) გუშაგი სახანძრო დეპოს ფასადთან.

4. შიდა განწესის უზრუნველმყოფმა პირებმა უნდა იცოდნენ და შეასრულონ თავისი მოვალეობანი.

5. შიდა განწესის უზრუნველმყოფი პირები განგაშზე გადიან მორიგე ცვლის შემადგენლობაში. მორიგე ცვლის განგაშზე გასვლის დროს შიდა განწესის იმ პირთა რაოდენობას, რომლებიც რჩებიან სამსახურებრივი სათავსების დაცვის მიზნით, ადგენს დანაყოფის უფროსი.

6. შიდა განწესის უზრუნველმყოფი პირების შეცვლას აკონტროლებს მორიგე ცვლის უფროსი და დანაყოფის მორიგე.

7. დანაყოფის მორიგედ ინიშნება ათეულის მეთაური, რომელსაც ემორჩილება შიდა განწესის უზრუნველმყოფი ყველა პირი. იგი ვალდებულია:

ა) იცოდეს შიდა განწესის უზრუნველმყოფ პირთა მოვალეობანი;

ბ) მორიგე ცვლების შეცვლისას მიიღოს სამსახურებრივ-საყოფაცხოვრებო სათავსები, მოწყობილობები და ინვენტარი;

გ) შეამოწმოს შიდა განწესის უზრუნველმყოფ პირთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება და მათი შეცვლის შესახებ მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს;

დ) თვალყური ადევნოს მორიგე ცვლის მიერ დღის განაწესის შესრულებას, მოწყობილობის და ინვენტარის გამართულობას, სათავსებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე სისუფთავის, წესრიგის, შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების, აგრეთვე სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვას.

8. გარაჟის მორიგედ დღის განმავლობაში ინიშნება მძღოლი, ხოლო ღამის საათებში მეხანძრე (მაშველი). გარაჟის მორიგე ვალდებულია:

ა) დაუშვას მძღოლები და პირადი შემადგენლობა მიმაგრებულ ავტომობილებთან მხოლოდ სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად;

ბ) უზრუნველყოს გარაჟში ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმი, სისუფთავე და წესრიგი;

გ) თვალყური ადევნოს ტემპერატურის შენარჩუნებას გარაჟში, ღამის საათებში ჩართოს მორიგე განათება;

დ) დაუყოვნებლივ მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს სახანძრო და სამაშველო ტექნიკის, გათბობის სისტემის გაუმართაობის და სხვა ნაკლოვანებების აღმოჩენის შესახებ.

9. შენობის ფასადთან გუშაგებად ინიშნებიან მეხანძრეები (მაშველები). გუშაგი ვალდებულია:

ა) იცოდეს სამსახურში თანამშრომელთა, მოქალაქეთა, აგრეთვე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებათა დაშვების წესი;

ბ) აწარმოოს მეთვალყურეობა ხილვადობის ფარგლებში არსებულ ვითარებაზე, ხანძრის აღმოჩენისას, მოქალაქეებისგან ხანძრის შესახებ (სხვა შემთხვევების) შეტყობინების მიღებისას მოახსენოს მორიგე ცვლის უფროსს;

გ) არ დაუშვას ტრანსპორტის გაჩერება სახანძრო დეპოს გარაჟის წინ;

დ) დაიცვას სისუფთავე და წესრიგი შენობის ფასადთან;

ე) დანაყოფში მოსულ ყველა პირს გამოკითხოს მოსვლის მიზნის შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში ხმოვანი სიგნალის საშუალებით გამოიძახოს მორიგე ცვლის უფროსი.

თავი IV

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებისა და საუწყებო სახანძრო დაცვის დანაყოფების სამსახურის ორგანიზების შემოწმება

    მუხლი 23. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებისა და საუწყებო სახანძრო დაცვის დანაყოფების შემოწმება

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების და საუწყებო სახანძრო დაცვის დანაყოფების შემოწმება ხორციელდება დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზების შესწავლის, მათი მზადყოფნის, მუშაობის დადებითი გამოცდილების გამოვლენის, პრაქტიკული დახმარების აღმოჩენის მიზნით.

2. შემოწმების ჩატარების უფლება აქვთ:

ა) საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს;

ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების (მხოლოდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე დისლოცირებული სახანძრო დაცვის დანაყოფების) და ორგანიზაცია-დაწესებულებების (სადაც შექმნილია ეს დანაყოფი) უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს;

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის, რაზმის უფლებამოსილ პირებს (მხოლოდ მომსახურების ტერიტორიაზე დისლოცირებული სახანძრო დაცვის სამსახურების, რაზმების (ნაწილების)).

3. სხვა თანამდებობის პირები, ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ ბეჭდით დამოწმებული იმ ორგანოს წერილობითი მიწერილობა, რომლის დავალებითაც ისინი არიან დანიშნულნი სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების შესამოწმებლად. შემოწმება ტარდება დანაყოფის უფროსის ან მისი მოადგილის თანხლებით.

4. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების და საუწყებო სახანძრო დაცვის დანაყოფების შემოწმების ორგანიზების წესის, მიზნების და მოცულობის დადგენის უფლება აქვთ ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ, შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილი ორგანოების ხელმძღვანელებს.

5. შემოწმებისას საჭიროა შესწავლილ იქნეს სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების შესაბამისობა ამ წესდებასა და სხვა ნორმატიული აქტების მოთხოვნებთან, მეთაურთა შემადგენლობის ტაქტიკური და პროფესიული მომზადების დონე, ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების შესრულების უნარი.

6. საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამდებობის პირების მიერ შემოწმების შედეგების შესაბამისად შემუშავებული, გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების და საუწყებო სახანძრო დაცვის უფლებამოსილი თანამდებობის პირებისათვის.

    მუხლი 24. მორიგე სამსახურის შემოწმება

1. მორიგე სამსახურის შემოწმებისას საჭიროა დადგინდეს:

ა) მორიგე სამსახურის ორგანიზების სისწორე;

ბ) ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის მორიგე ცვლების მზადყოფნა, გათვლების ნომრებს შორის შეთანხმებული ურთიერთმოქმედება;

გ) გაზკვამლდაცვის სამსახურის მდგომარეობა;

დ) შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების შესრულების სისწორე;

ე) კავშირგაბმულობის, მაიზოლირებელი აირწინაღების, სახანძრო სიგნალიზაციის, ტექნიკისა და სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღების (საავარიო-სამაშველო მოწყობილობების) გამართულობა და მოვლა-პატრონობა;

ვ) ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების გამართულობაზე კონტროლის მდგომარეობა;

ზ) მეთაურთა შემადგენლობის მეთოდური მომზადების დონე, რომლებიც ხელმძღვანელობენ მეცადინეობების ჩატარებას;

თ) მორიგე ცვლის პირადი შემადგენლობის მიერ მოვალეობების ცოდნა, შესრულების უნარი და დისციპლინის მდგომარეობა;

ი) სახანძრო-სამწყობრო (სახანძრო-სამაშველო) და სახანძრო-ტაქტიკური მომზადების დონე;

კ) მორიგე სამსახურის მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების არსებობა და მათი მდგომარეობა;

ლ) სასწავლო-საწვრთნელი ობიექტების, სამსახურებრივი სათავსებისა და ტერიტორიის მდგომარეობა, აგრეთვე მათი შესაბამისობა მომზადების პროგრამასთან, ნორმატიულ აქტებთან, შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესებთან, აგრეთვე სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან.

2. შემოწმებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს პირადი შემადგენლობის მომზადების პროცესის მსვლელობას.

3. საუწყებო სახანძრო დაცვის შემოწმებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დასაცავ ობიექტზე არსებულ ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის მდგომარეობას, ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების, სახანძრო ავტომატიკის და ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების მოწყობილობების არსებობასა და გამართულობას.

4. შემმოწმებლები ვალდებულნი არიან:

ა) შეაფასონ (დასკვნის მომზადებით) მორიგე სამსახურის ორგანიზების მდგომარეობა, დანაყოფის პირადი შემადგენლობის მზადყოფნა ხანძრის ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად;

ბ) დანაყოფის უფროს მეთაურთა შემადგენლობასთან განიხილონ შემოწმების შედეგები;

გ) დასახონ კონკრეტული ღონისძიებები, ვადები ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად;

დ) შემოწმების შედეგები შეიტანონ სამსახურის წიგნში ან მოამზადონ ცნობა, რომელიც უნდა გააცნონ დანაყოფისა და მის ზემდგომ უფროსს;

ე) დააწესონ კონტროლი მითითებული ღონისძიებების შესრულების მსვლელობაზე.

5. სახანძრო დაცვის სამსახურებში და რაზმებში სახანძრო დაცვის მორიგე ცვლების შემოწმების წესს, სახეობასა და პერიოდულობას ადგენს სახანძრო დაცვის სამსახურის, რაზმის უფროსი, შექმნილი ოპერატიული ვითარების გათვალისწინებით.

თავი V

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის და რაზმში შემავალი ნაწილის თანამდებობის პირთა მოვალეობანი

    მუხლი 25. სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის და რაზმში შემავალი ნაწილის უფროსის მოვალეობანი

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმში და რაზმში შემავალ ნაწილში პირადი შემადგენლობის უშუალო ხელმძღვანელად ითვლება სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის, ნაწილის უფროსი. იგი პირადად პასუხისმგებელია:

ა) პირადი შემადგენლობის მზადყოფნაზე ხანძრის ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად;

ბ) მორიგე სამსახურის ორგანიზებასა და მდგომარეობაზე;

გ) პირადი შემადგენლობის პროფესიულ, ტაქტიკურ და ფსიქოლოგიურ მომზადებაზე;

დ) შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების შესრულებაზე, პირადი შემადგენლობის დისციპლინაზე, მათ შერჩევასა და განაწილებაზე;

ე) სახანძრო და საავარიო ტექნიკის, სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღებისა და საავარიო-სამაშველო მოწყობილობების მოვლა-პატრონობასა და ექსპლუატაციაზე;

ვ) სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის, ტექნიკური შეიარაღების დანიშნულებისამებრ გამოყენებაზე;

ზ) მორიგე ცვლებში პირადი შემადგენლობის და მთლიანად დანაყოფში მორალურ-ფსიქოლოგიურ მიკროკლიმატზე.

2. სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის და რაზმში შემავალი ნაწილის უფროსი ვალდებულია:

ა) იცოდეს გასვლის რაიონი, მის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი, აფეთქებახანძარ და ხანძარსაშიში ობიექტების განლაგება, ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის, გზებისა და გასასვლელების მდგომარეობა, სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები;

ბ) უზრუნველყოს მორიგე სამსახურის ორგანიზება და გააკონტროლოს ის;

გ) უზრუნველყოს მარეგლამენტირებელი დოკუმენტაციის შექმნა, წარმოება, კორექტირება, განახლება და დადგენილი წესით შენახვა;

დ) გააანალიზოს მორიგე ცვლების პირადი შემადგენლობის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, მათი მოქმედებები ხანძარზე და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისას;

ე) დაადგინოს და გააკონტროლოს შიდა განწესი;

ვ) განახორციელოს პირადი შემადგენლობის პროფესიული, ტაქტიკური და ფსიქოლოგიური მომზადების ორგანიზება. დადგენილი წესით ჩაუტაროს მათ სახანძრო-ტაქტიკური მეცადინეობა, სუნთქვისათვის არახელსაყრელ პირობებში მაიზოლირებელი აირწინაღებით ვარჯიში, საკლასო მეცადინეობები მნიშვნელოვან თემებზე;

ზ) გააკონტროლოს გასვლის რაიონში ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების, გზებისა და გასასვლელების, აგრეთვე კავშირგაბმულობის მდგომარეობა, მიიღოს ზომები ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად;

თ) უზრუნველყოს სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის, შეიარაღების, მოწყობილობების, მაიზოლირებელი აირწინაღების, კავშირგაბმულობის საშუალებების მოვლა-პატრონობა, მუდმივი მზადყოფნა და დადგენილი წესით შენახვა, რეგულარულად შემოწმება და აღრიცხვა;

ი) უზრუნველყოს სამსახურებრივი და საყოფაცხოვრებო სათავსების სწორი ექსპლუატაცია, მათში სახანძრო უსაფრთხოების წესების და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა;

კ) უზრუნველყოს და გააკონტროლოს პირადი შემადგენლობის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების შესრულება, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევების დროული და ხარისხიანი გამოკვლევა;

ლ) გავიდეს გასვლის რაიონში მომხდარ ხანძრებზე და სხვა საგანგებო შემთხვევებზე, განახორციელოს ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელობა;

მ) დადგენილი წესის შესაბამისად გავიდეს გასვლის რაიონის გარეთ მომხდარ ხანძრებზე და სხვა საგანგებო შემთხვევებზე, ხანძარზე შექმნილი ოპერატიული მდგომარეობიდან გამომდინარე უხელმძღვანელოს ხანძრის ჩააქრობას (საავარიო-სამაშველო სამუშაოებს) ან ხანძრის ჩაქრობის (საავარიო-სამაშველო სამუშაოების) რომელიმე უბანს;

ნ) უზრუნველყოს ხანძრების შესწავლის ობიექტურობა და სისრულე;

ო) შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ან სახანძრო დაცვის ზემდგომი უფროსის განკარგულებით გააძლიეროს სამსახურის ორგანიზება, შეიტანოს კორექტივები, ცვლილებები მის ორგანიზებაში;

პ) შემოწმების შედეგებიდან გამომდინარე, განიხილოს საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამდებობის პირების წინადადებები და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები (კომპეტენციის ფარგლებში) დაქვემდებარებული დანაყოფების თანამდებობის პირების დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან წახალისების თაობაზე.

3. სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის და რაზმში შემავალი ნაწილის უფროსს უფლება აქვს:

ა) დადგენილი წესით გასცეს პირადი შემადგენლობისათვის შესასრულებლად სავალდებულო განკარგულებები და მოითხოვოს მათი შესრულება;

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს გადაწყვეტილებები სამსახურის ორგანიზების, მორიგე ცვლის სარეგლამენტო დოკუმენტაციის დამუშავების შესახებ;

გ) დადგენილი წესით დაამტკიცოს (ხელი მოაწეროს) დანაყოფის სარეგლამენტო დოკუმენტაცია;

დ) დადგენილი წესით შეცვალოს სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკა, სათადარიგოს ხარჯზე;

ე) მოითხოვოს და დადგენილი წესით მიიღოს მორიგე სამსახურის ორგანიზებისათვის საჭირო მონაცემები და ოპერატიული ინფორმაცია;

ვ) განახორციელოს პირადი შემადგენლობის ერთი მორიგე ცვლიდან მეორეში გადაყვანა;

ზ) დადგენილი წესის შესაბამისად მოითხოვოს თანამდებობის პირთაგან ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის საშუალებების, სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სისტემების დარღვევების აღმოფხვრა, აგრეთვე გზებისა და გასასვლელების აღდგენა სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის მანევრირებისათვის;

თ) ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან და ორგანიზაცია-დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან (სადაც შექმნილია სახანძრო დაცვის დანაყოფი) შეთანხმებით ორგანიზება გაუწიოს მომსახურების ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა სახეობის სახანძრო დაცვის დანაყოფების გამოყენებას ხანძრების ჩასაქრობად და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საწარმოებლად;

ი) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში წაახალისოს ან დააკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაქვემდებარებული დანაყოფის პირად შემადგენლობას;

კ) უზრუნველყოს საყოფაცხოვრებო სათავსების სწორი ექსპლუატაცია, მათში სახანძრო უსაფრთხოების წესების და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

4. სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის უფროსის მოადგილე, რომელიც კურირებს სამსახურის, ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების, პროფესიული მომზადების და შრომის დაცვის ორგანიზების საკითხებს – ემორჩილება უშუალოდ უფროსს და არის მორიგე ცვლის უფროსის უშუალო უფროსი და სხვა პირადი შემადგენლობის პირდაპირი უფროსი. იგი ასევე ასრულებს უფროსის მიერ მისთვის განსაზღვრულ მოვალეობებს.

    მუხლი 26. სახანძრო დაცვის სამსახურის და სამსახურის რაზმის პასუხისმგებელი მორიგე

1. დღე-ღამის განმავლობაში მომხდარ ხანძრებზე, ავარიებზე, კატასტროფებზე, სტიქიურ უბედურებებზე, აგრეთვე პირად შემადგენლობასა და ტექნიკასთან დაკავშირებით მომხდარ შემთხვევებზე სწრაფი რეაგირების, მორიგე სამსახურის კონტროლის მიზნით, სახანძრო დაცვის სამსახურის, რაზმის უფროსის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის საფუძველზე, სახანძრო დაცვის სამსახურში და რაზმში ყოველდღიურად ინიშნება პასუხისმგებელი მორიგე.

2. პასუხისმგებელი მორიგე სადღეღამისო მორიგეობას ეწევა სახანძრო დაცვის დანაყოფის (სამსახურის, რაზმის) უფროსის შესაბამისი მითითებით, ოპერატიული ვითარებიდან გამომდინარე. დანარჩენ შემთხვევებში – სამუშაო საათებში, ასრულებს თანამდებობრივი ინსტრუქციებით გათვალისწინებულ მოვალეობას, სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ, გამოსასვლელ და სადღესასწაულო დღეებში იმყოფება საცხოვრებელ ადგილზე. იგი ვალდებულია:

ა) სამსახურის, რაზმის უფროსის, სამსახურის დისპეტჩერის ან ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელის მოთხოვნით უზრუნველყოს ოპერატიულ რეაგირება დღე-ღამის განმავლობაში მომხდარ ხანძრებზე, ავარიებზე, კატასტროფებზე, სტიქიურ უბედურებებზე, აგრეთვე პირად შემადგენლობასა და სახანძრო ტექნიკასთან დაკავშირებით მომხდარ შემთხვევებზე (შემთხვევის ადგილზე გასვლით);

ბ) უზრუნველყოს სახანძრო დაცვის სამსახურის, რაზმის უფროსის მითითებითა და განკარგულებით დანაყოფის მორიგე სამსახურების პერიოდული შემოწმება ღამის საათებში.

თავი VI

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის რაზმის თანამდებობის პირთა მოვალეობები

    მუხლი 27. სახანძრო დაცვის რაზმის უფროსის მოვალეობები

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის რაზმებში პირადი შემადგენლობის უშუალო ხელმძღვანელად ითვლება სახანძრო დაცვის რაზმის უფროსი.

2. სახანძრო რაზმის უფროსი მასზე დაკისრებულ უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს ამ წესდების 25-ე მუხლში მითითებული მოთხოვნების შესაბმისად.

დანართი 1

სარეკომენდაციო ნიმუში

ვამტკიცებ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) უფროსი

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) დასახელება)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(გვარი, სახელი)

„–––––“ „–––––––––“ 200 წ

 

სახანძრო დაცვის დანაყოფების (სამსახურების, რაზმების, ნაწილები)

200 ––––––– წლის პირველი ნახევრის ღონისძიებების გეგმა

 

 

ღონისძიებების დასახელება

შესრულების ვადა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

I თავი

ორგანიზაციულ-მეთოდური უზრუნველყოფა (ინსტრუქციების მომზადება, გასვლის განრიგის შემუშავება და ა. შ.)

II თავი

დანაყოფში ჩასატარებელი ღონისძიებები (სახანძრო-სამაშველო ტაქტიკური სწავლებები, საჩვენებელი-კონკურსები, კონფერენციები, სპორტული ღონისძიებები და სხვა)

III თავი

დანაყოფების ხანძრის ქრობასა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მზადყოფნის შემოწმება

 

 

 

 

 

უფროსის მოადგილე

(გვარი, სახელი, ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:

1. დანაყოფის ღონისძიებების გეგმა უნდა შედგეს ერთი წლით (ნახევარი წლით) და მას უნდა გაეცნოს დანაყოფების ხელმძღვანელები.

2. დანაყოფის გეგმაში, როგორც წესი, მინიშნებული უნდა იყოს ის ღონისძიებები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მართვის ორგანოს ძირითად გეგმაში.

3. დანაყოფის გეგმაში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს სხვა თავები.

 

დანართი 2

სარეკომენდაციო ნიმუში

ქ. თბილისის სახანძრო დაცვის საქალაქო სამსახურების გასვლის

გ ა ნ რ ი გ ი

 

სახანძრო დაცვის დანაყოფების გასვლის რაიონები

დანაყოფების გასვლა ხანძრის ნომრის მიხედვით

შენიშვნები

1

2

3

1

2

3

4

მთაწმინდა

მთაწმინდა / 2 აც

კრწანისი / 2 აც, ვაკე / 1 აც

საბურთალო / 1 აც,

ისანი / 1 აც / 1 ა-კიბე,

ჩუღურეთი / 1 აც 1 სამ. დახმ. მანქ.

ვაკე / 1 აც / 1 ბ-კიბე,

ისანი / 1 აც/,

დიდუბე / 1 აც,

ნაძალადევი /1 აც

 

სახანძრო მანქანების სახ. მიხედვით

2 აც

 

8 აც, 1 ა-კიბე 1 სამ. დახმ. მანქანა

4 აც, 1 ბ-კიბე

 

 

სულ

2

10

15

 

კრწანისი

 

კრწანისი / 2 აც

მთაწმინდა / 2 აც, ისანი / 1 აც/ 1 ა-კიბე, ვაკე / 1 აც/ 1 ბ-კიბე,

საბურთალო / 1 აც 1 სამ. დახმ. მანქანა

ვაკე / 1 აც,

ჩუღურეთი / 1 აც

 

 

სახანძრო მანქანების სახ. მიხედვით

2 აც

 

7აც, 1 ბ-კიბე, 1 ა-კიბე

1 სამ. დახმ. მანქანა

2 აც

 

 

სულ

2

10

12

 

ისანი

 

 

ისანი / 1 აც

 

ისანი 1 ა-კიბე, სამგორი / 3 აც,

კრწანისი / 2 აც, ჩუღურეთი / 1 აც,

ვაკე / 1 აც/ 1 ბ-კიბე

1 სამ. დახმ. მანქანა

სამგორი / 1 აც,

დიდუბე / 1 აც,

საბურთალო / 1 აც

 

 

სახანძრო მანქანების სახ. მიხედვით

1 აც

 

8აც, 1 ბ-კიბე, 1 ა-კიბე

1 სამ. დახმ. მანქანა

3 აც

 

სულ

1

11

14

 

სამგორი

 

სამგორი / 2 აც

 

სამგორი / 2 აც, ისანი /1 აც / 1 ა-კიბე, კრწანისი / 1 აც,

ჩუღურეთი / 1 აც,

საბურთალო / 1 აც, ვაკე / 1 ბ-კიბე

1 სამ. დახმ. მანქანა

სამგორი / 1 აც

კრწანისი / 1 აც

მთაწმინდა / 1აც

ვაკე / 1 აც

 

 

სახანძრო მანქანების სახ. მიხედვით

2 აც

 

8აც, 1 ბ-კიბე, 1 ა-კიბე

1 სამ. დახმ. მანქანა

4 აც

 

სულ

2

11

15

 

 

გასლის განრიგის დანართები:

1. სახანძრო დაცვის დანაყოფების (რაზმებს, ნაწილებს), გასვლის რაიონის და იმ ტერიტორიის საზღვრების აღწერა, რომლის ფარგლებშიც ხდება სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზება.

2. ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახურის, მართვის ორგანოების თანამდებობის პირთა, შტატგარეშე ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახურის მუშაკთა, შინაგან საქმეთა და საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფების ხანძრებზე, სხვა საგანგებო სიტუაციებზე გასვლის წესი.

3. სხვა სახეობის სახანძრო დაცვის დანაყოფების დასაცავი ობიექტის ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ მომხდარ ხანძარზე, კატასტროფაზე, ავარიაზე, სტიქიურ უბედურებასა და სხვა საგანგებო სიტუაციებზე გასვლის წესი.

4. განსაკუთრებული ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის მოქმედების პერიოდში მორიგე სამსახურის ორგანიზების თავისებურებანი და ძალებისა და საშუალებების გამოყენება.

5. ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებზეც ძალები და საშუალებები იგზავნება ხანძრის მაღალი ნომრის მიხედვით, პირველივე შეტყობინების მიღებისთანავე.

6. სახანძრო, საავარიო-სამაშველო სათადარიგო ტექნიკის გათვლაში დაყენების და მორიგეობიდან თავისუფალი პირადი შემადგენლობის შეკრების საფუძვლები და წესი.

7. საგანგებო სიტუაციებზე სწრაფი რეაგირების სპეციალიზებული დანაყოფების ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის წესი ხანძრის, კატასტროფის, ავარიის, სტიქიური უბედურებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციისათვის.

8. ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებზეც დამატებით საჭიროა ძალებისა და საშუალებების გაგზავნა პირველივე შეტყობინების მიღებისთანავე და რომლებიც არ არის გათვალისწინებული დანაყოფის გასვლის განრიგით, მაგალითად:

ა) ორი ავტოცისტერნა, ავტოკიბე (მუხლაამწე) და გაზკვამლდამცავი სამსახურის ავტომობილი – ადმინისტრაციული ორგანოების, მართვის ორგანოების, კომიტეტების და სხვა შენობებში;

ბ) ორი ავტოცისტერნა, ავტოკიბე (მუხლაამწე) – საავადმყოფოებში, სანატორიუმებსა და კლინიკებში, თეატრებსა და კინოთეატრებში, ბავშვთა სახლებში, ინტერნატებში, სასტუმროებში, საერთო საცხოვრებლებში, საბავშვო და ბაგა-ბაღებში (ჩამონათვალის თანახმად);

გ) სახანძრო სატუმბი სადგური, სახელოს ავტომობილი – ტყის ბირჟებზე;

დ) ნახშირორჟანგით ჩაქრობის და წყალდამცავი სამსახურების ავტომობილი – მუზეუმებში, წიგნსაცავებში, ბიბლიოთეკებსა და საარქივო დაწესებულებებში;

ე) ავტოცისტერნა, ავტოკიბე (მუხლაამწე), გაზკვამლდამცავი სამასახურის ავტომობილი, მაღალი წნევის ავტოტუმბო – მაღალსართულიან შენობებში;

ვ) ორი ავტოცისტერნა – საცხოვრებელ სახლებში ღამის საათებში; ფხვნილით და ჰაერ-ქაფით ჩაქრობის ავტომობილი – ნავთობბაზებზე; ადვილად აალებადი და წვადი სითხეების საცავებში; ჰაერ-ქაფით ჩაქრობის ავტომობილი – სარდაფებში; გაზკვამლდამცავი სამსახურის ავტომობილი, ქაფით ჩაქრობის ავტომობილი, სახანძრო სატუმბი სადგური და სახელოების ავტომობილი – წვადი მათბუნებლიანი მსუბუქი ლითონის კონსტრუქციების მქონე საწარმოებში;

ზ) ტუმბო-სახელოების ავტომობილი, სახანძრო მატარებელი – რკინიგზის ტერიტორიასა და უშუალოდ რკინიგზის ზოლთან მდებარე საწარმოებში;

თ) ორი ავტოცისტერნა, სატუმბი სადგური, სახელოების ავტომობილი, დამხმარე ტექნიკა – უწყლო რაიონებში და სხვა.

 

შენიშვნები:

1. აღნიშნული დანართები წარმოადგენენ გათვლის განრიგის განუყოფელ ნაწილს და უნდა ინახებოდეს სახანძრო და საავარიო-სამაშველო დანაყოფების დისპეტჩერთან (მეელსმენესთან).

2. სახანძრო დაცვის თითოეული დანაყოფისათვის ხანძრის ნომერს ადგენს სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის უფროსი, სახანძრო დაცვის დანაყოფში არსებული ძალებისა და საშუალებებიდან გამომდინარე.

3. სახანძრო დაცვის სამსახურის რაზმის უფროსის შეხედულებისამებრ და ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით შესაძლებელია სხვა დოკუმენტების შემუშავება.

დანართი 3

სარეკომენდაციო ნიმუში

 

ქ. თბილისის სახანძრო დაცვის საქალაქო სამსახურების ძალებისა და საშუალებების

ჩ ა ბ მ ი ს   გ ე გ მ ა

ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად

 

დასახლებული პუნქტის დასახელება

სახანძრო დაცვის დანაყოფი

გამოძახების სახეობა

მანძილი დასახლებულ პუნქტამდე, კმ

ჩაქრობისათვის საჭირო ტექნიკა (ხანძრის ნომრის მიხედვით)

დამატებითი ძალები

1

2

1

ვაკის რაიონი

ვაკის ს/დ

01

7

აც

 

 

საბურთალოს ს/დ

01

7

აც

აც

 

ტსა

 

 

დაბა წყნეთის ს/დ

23-00-01

15

 

აც

ქქა

მთაწმინდის ს/დ

01

5

 

სსა

მკ

 

ქქა

ტმა

დაბა წყნეთის ნებაყოფლობითი ს/დ

29-15-01

17

 

აც

აკ

 

 

დაბა წყნეთის სამკერვალო ფაბრიკის კერძო ს/დ

 

19

 

აც

 

ფქა

სატყეო მეურნეობის საუწყებო ს/დ

 

3

 

ტმა

ქქა

2

და ა.შ. სხვა დასახლებული პუნქტებისათვის

 

შენიშვნა:

1. ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის გეგმა უნდა შეთანხმდეს გეგმაში შეყვანილ ობიექტებთან და შეთანხმების ასლი გადაეგზავნოთ ამ ობიექტების ხელმძღვანელებს.

2. სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის განმარტება მოყვანილია დანართ 5-ში.

დანართი 4

სახანძრო დაცვის დანაყოფების მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების ნუსხა

დოკუმენტების დასახელება

შევსების, განახლების პერიოდულობა

შენახვის

ადგილი

შენახვის ვადა

1

2

3

4

5

1

სამსახურის ორგანიზების, ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების წესდებები, დარიგებები, მითითებები, რეკომენდაციები, წესები, პროგრამები, ნორმატივები

შემოსვლის მიხედვით

მართვის ორგანო, ხანძრის ჩაქრობის სამსახური, სახანძრო დაცვის დანაყოფი

პრაქტიკული მნიშვნელობის დაკარგვამდე

2

ბრძანება "სახანძრო დაცვის სამსახურების გასვლის განრიგის (ძალებისა და საშუალებების ჩაბმის გეგმის) დამტკიცების შესახებ"

წელიწადში ერთხელ

მეელსმენე (დისპეტჩერი), სხვა სახეობის სახანძრო დაცვის სახანძრო დეპო

ახლით შეცვლამდე

3

სახანძრო დაცვის დანაყოფების (რაზმების, ნაწილების) ღონისძიებათა გეგმა

ყოველწლიურად (ნახევარ წელიწადში ერთხელ

სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსი, მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ერთი წელი შეცვლის შემდეგ

4

პროფესიული მომზადების გეგმა

ყოველწლიურად

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

3 წელი შევსების შემდეგ

5

სახანძრო დაცვის დანაყოფების (რაზმების, ნაწილების) დანაყოფების გასვლების აღრიცხვის ჟურნალი

სამორიგეო დღე-

ღამის განმავლობ.

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

სამი წელი შევსების შემდეგ

6

სამწყობრო ბარათი

ყოველდღიურად

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ერთი წელი

7

სახანძრო დაცვის დანაყოფების (რაზმების, ნაწილების) სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან, აგრეთვე სხვა სახეობის სახანძრო დაცვის სამსახურებთან ურთიერთქმედების (ქალაქის, რაიონის სპეც სამსახურებთან) ინსტრუქცია

საჭიროების მიხედვით

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

გაუქმებამდე

ან ახლით შეცვლამდე

8

სახანძრო დაცვის სამსახურის ოპერატიული მორიგის გეგმა-დავალება მორიგეობის პერიოდში

ყოველდღიურად

ხანძრის ჩაქრობის სამსახური

ერთი წელიწადი

9

სახანძრო დაცვის დანაყოფების რადიოსადგურების საძახილების ჩამონათვალი

ყოველწლიურად

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ახლით შეცვლამდე

10

ორგანიზაციების და დასახლებული პუნქტების ხანძრის ჩაქრობის გეგმები და ბარათები

წელიწადში ერთხელ

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ახლით შეცვლამდე

11

სახანძრო დაცვის დანაყოფების თანამდებობის პირების თანამდებობრივი ინსტრუქციები და ფუნქციონალური მოვალეობები

საჭიროების მიხედვით

ხანძრის ჩაქრობის სამსახუ-რი, შესაბ. თანამდებობის პირი

გაუქმებამდე

ან ახლით შეცვლამდე

12

საქართველოს რეგიონების (რაიონების) გეგმა-რუკა სახანძრო დაცვის დანაყოფების (რაზმების, ნაწილების) ტერიტორიების საზღვრების, ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების გასვლის ტერიტორიის სხვა საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემების დატანით

საჭიროების მიხედვით

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ახლით შეცვლამდე

13

ქალაქის (რაიონის) გეგმა-რუკა სახანძრო დაცვის სამსახურების (რაზმების, ნაწილების) დისლოკაციის აღნიშვნით და სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) დანაყოფების გასვლის რაიონების საზღვრების, წყლის წყაროების, განსაკუთრებული მნიშვნელობის და სარეჟიმო ობიექტების დატანით

საჭიროების მიხედვით

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ახლით შეცვლამდე

14

ქუჩების, შესახვევების და მოედნების ცნობარი

წელიწადში ერთხელ, საჭიროების მიხედვით

მეელსმენე (დისპეტჩერი), ოპერატიული მორიგის ავტომობილი

ახლით შეცვლამდე

15

დასახლებული რაიონის, ობიექტის წყლის წყაროების ცნობარი და პლანშეტი

წელიწადში ორჯერ, საჭიროების

მიხედვით

მეელსმენე (დისპეტჩერი), ოპერატიული მორიგის ავტომობილი

ახლით შეცვლამდე

16

დასახლებული პუნქტის ავტომატური სატელეფონო კავშირის, სახანძრო დაცვის დანაყოფების (რაზმების, ნაწილების) სატელეფონო ცნობარი, სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურების, სახანძრო დაცვის დანაყოფების ხელმძღვანელ პირთა ტელეფონის ნომრები

მუდმივად

მეელსმენე (დისპეტჩერი), ოპერატიული მორიგის ავტომობილი

ახლით შეცვლამდე

17

სახანძრო დაცვის დანაყოფების მისამართების, ხელმძღვანელებისა და თანამდებობის პირთა საცხოვრებელი ადგილების მისამართების ჩამონათვალი

წელიწადში ერთხელ

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ახლით შეცვლამდე

18

ტელეფონოგრამების წიგნი

მუდმივად

მეელსმენე (დისპეტჩერი)

ერთი წელი

19

ტექნიკური და სპეციალური ლიტერატურა და მისი აღწერა

შემოსვლის

მიხედვით

ხანძრის ჩაქრობის სამსახური, სახანძრო დაცვის დანაყოფი

პრაქტიკული მნიშვნელობის დაკარგვამდე

 

შენიშვნები:

1. სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსი, აგრეთვე შესაბამისი შემმოწმებელი თანამდებობის პირები, არანაკლებ კვარტალში ერთხელ, უნდა ამოწმებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის ორგანიზების მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების შენახვისა და წარმოების წესს, სახანძრო დაცვის სამსახურის ოპერატიული მორიგის გეგმა-დავალებების ჟურნალში (ოპერატიული მორიგის სამსახურის წიგნში) შემოწმების შესახებ აუცილებელი ჩანაწერის შეტანით.

2. დოკუმენტების შემუშავების წესს და პასუხისმგებლობას მათ შესრულებაზე (განახლებაზე) განსაზღვრავს სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის) უფროსი.

დანართი 5

(სარეკომენდაციო ნიმუში)

 

ვამტკიცებ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) უფროსი

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) დასახელება)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(გვარი, სახელი)

 

_____" „______“ 200 წ.

 

სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის)

სამწყობრო ბარათი

 

200 წ. „___“ „___“ „ ___“ საათისათვის №

პირადი შემადგენლობის, სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის და ცეცხლმაქრი ნივთიერებების რაოდენობა

 

სახანძრო დაცვის დანაყოფის სამსახურის, რაზმის, ნაწილის) დასახელება

სახანძრო, საავარიო-სამაშველო ტექნიკა

სახანძრო, საავარიო-სამაშველო გათვლა

ძირითადი

სპეციალური

აც

ტსა

ქქა

ფქა

სსა

სხვ.

აკ

მა

ტმა

სა

კა

სხვ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილის გაგრძელება

 

 

სათადარიგო

არ არის გათვლაში

აირწინაღების რაოდენობა

ტექმომსახურება

შეკეთება

გათვლა

სათადარიგო

აც

ტსა

ქქა

მა

სსა

სხვ.

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილის გაგრძელება

 

პირადი შემადგენლობა

სიით

სახეზე

სახანძრო, საავარიო-სამაშველო გათვლა

არ არის

სულ

მორიგე ცვლის უფროსი

მეელ-სმენე

სახანძრო გათვლის უფრ.

სამაშვ. გათვლის უფრ.

მძღო-ლები

მეხანძ-რეები

მაშვე-ლები

გაზკვამ-ლდაცვა

სულ

შვებუ-ლება

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილის გაგრძელება

 

არ არის

დაუკომპ-ლექტებელი

ცეცხლმაქრი ნივთიერება

ოპერატიული

მორიგე

ს. გ

ავადმ.

გამო

მივლინება

სხვადასხვა

სახ. ავტომ. გადასატანი

სათადარიგო

ქაფწარმომქმ-ნელი,

ფხვნილი,

კგ

ქაფწარმომქმ-ნელი,

ფხვნილი,

კგ

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:

1. ბარათის პოზიციების რაოდენობის გაზრდა შესაძლებელია სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) უფროსის გადაწყვეტილებით.

2. სპეციალური საშუალებების მაჩვენებელი აღინიშნება ცალკე ჰორიზონტალურ გრაფაში.

 

მონაცემები ოპერატიული და პასუხისმგებელი მორიგეების შესახებ

 

სახანძრო დაცვის სამსახურისათვის, სადაც არის ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახური

სახანძრო დაცვის დანაყოფისათვის (სამსახურის, რაზმის, ნაწილის), სადაც არ არის ხანძრის ჩაქრობის მორიგე სამსახური

სახანძრო დაცვის სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) პასუხისმგებელი მორიგე

ხანძრის ჩაქრობის

მორიგე ცვლა:

მორიგე ცვლის უფროსი

ოპერატიული მორიგე

ოპერატიული მორიგის თანაშემწე

დისპეტჩერი (მეელსმენე)

ხანძრის ჩაქრობის შტატგარეშე შტაბი

 

 

 

1.

2.

3.

 

 

სახანძრო დაცვის სამსახურის ოპერატიული

 

მორიგე ––––––––––––––––––––––––––––––––––

                        (სახელი, გვარი, ხელმოწერა)

 

„–––––“ „–––––––––––––––“ 200 წელი

 

––––––––––––– დისპეტჩერი –––––––––––––––––––––––––––––

                                                            (სახელი, გვარი, ხელმოწერა)

 

„–––––“ „–––––––––––––––“ 200 წელი

 

შენიშვნა:

ცხრილში მოყვანილი სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) ტექნიკის აბრევიატურა:

აც – ავტოცისტერნა,

ტსა – ტუმბო-სახელოების ავტომობილი;

ქქა – ქაფით ქრობის ავტომობილი;

ფქა – ფხვნილით ქრობის ავტომობილი;

სსა – საავარიო-სამაშველო ავტომობილი;

აკ – ავტოკიბე;

მა – მუხლაამწე;

ტმა – ტექმომსახურების ავტომობილი;

სა – სახელოების ავტომობილი;

კა – კავშირგაბმულობის ავტომობილი.

 

დანართი 6

(სარეკომენდაციო ნიმუში)

კავშირგაბმულობის საშუალებების გაუმართაობის აღრიცხვის

ჟ უ რ ნ ა ლ ი

 

 

კ/გაბმულობის საშუალებების დასახელება დაზიანების სახე

დაზიანების აღმოჩენის რიცხვი და დრო, აღმომჩენი პირის ხელმოწერა

ვის შეატყობინეს დაზიანების შესახებ. რიცხვი, დრო და შეტყობინების მიმღების გვარი

რიცხვი, დრო, დაზიანების აღმომფხვრელი პირის ხელმოწერა

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 7

(სარეკომენდაციო ნიმუში)

 

–––––––––––––––––––– სამსახურის (რაზმის, ნაწილის) გასვლის რაიონში გადაკეტილი

გზების, დაზიანებული ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების აღრიცხვის

ჟ უ რ ნ ა ლ ი

პირველი გვერდი – ქუჩები, სადაც გადაკეტილია გასასვლელები

 

 

თარიღი

ქუჩის, შესახვევის დასახელება და/ან სახლის ნომერი, რომლის წინ გადაკეტილია გასასვლელი

პირთა ხელმოწერა, რომლებიც გაეცნენ ინფორმაციას (მორიგე ცვლის უფროსი, სახანძრო (საავარიო-სამაშველო) გათვლების უფროსები, მძღოლები, მეელსმენეები)

როდის გაიხსნა გასასვლელი და ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი პირის ხელმოწერა

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

მეორე გვერდი – ქუჩები, სადაც დაზიანებულია ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგება

 

 

 

დაზიანების აღმოჩენის თარიღი, გათიშვის შეტყობინების თარიღი, ტელეფონის ნომერი (წყალმომარაგების უბნიდან მიღებული ტელეფონოგრამის ნომერი)

ქუჩების შესახვევების,

და ა.შ. დასახელება

სახლების ნომრები, რომლებთანაც გათიშულია სახანძრო ჰიდრანტები

ვის შეატყობინეს დაზიანების შესახებ, შეტყობინების დრო

პირთა ხელმოწერა, რომლებიც გაეცნენ ინფორმაციას (მორიგე ცვლის უფროსი, სახანძრო გათვლების უფროსები, მძღოლები, მეელსმენეები)

დაზიანების აღმოფხვრის თარიღი, ტელეფონოგრამის ნომერი და მიმღები პირის ხელმოწერა

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:

სახანძრო ჰიდრანტების და სხვა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების წყაროების შემოწმება სახანძრო დაცვის დანაყოფების გასვლის რაიონში, ხორციელდება არანაკლებ ორჯერ წელიწადში (გაზაფხულზე და შემოდგომით) და საჭიროებისამებრ.

 

დანართი 8

(სარეკომენდაციო ნიმუში)

საბავშვო და სამკურნალო დაწესებულებებში ღამის საათებში

მყოფ ადამიანთა აღრიცხვის

ჟ უ რ ნ ა ლ ი

 

 

მონაცემთა მიღების დრო, თარიღი

დაწესებულების დასახელება

დაწესებულე-

ბის მისამართი

ღამის საათებში ადამიანთა (ბავშვთა) რაოდენობა

ვინ გადმოსცა შეტყობინება ტელეფონის

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:

მონაცემები მიიღება ყოველდღიურად: ბავშვთა დაწესებულებიდან არა უგვიანეს 21 საათისა და სამკურნალო დაწესებულებიდან – არა უგვიანეს 22 საათისა.

 

დანართი 9

(სარეკომენდაციო ნიმუში)

დღის განაწესი

სახანძრო დაცვის მორიგე ცვლის დღის განაწესი

 

ღონისძიებების დასახელება

ჩატარების დრო

1

მორიგე ცვლის შეცვლა

8.00–8.30

2

მეცადინეობისათვის მომზადება

8.30–9.00

3

მეცადინეობა განრიგის თანახმად:

პირველი სასწავლო საათი

მეორე სასწავლო საათი

მესამე სასწავლო საათი

 

9.00–9.45

9.50–10.35

10.45–11.30

4

სახანძრო-გამოყენებით სპორტში ნორმატივების შესრულებისათვის მომზადება და ჩაბარება

 

11.45–12.45

5

საჭმლის მიღების დრო

13.00–14.00

6

ფსიქოლოგიური განტვირთვის დრო

14.00–15.00

7

სპორტული ღონისძიებები

15.00–16.00

8

პირადი შემადგენლობის დასვენების, შრომის რეჟიმის და პირობების გასაუმჯობესებლად ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ღონისძიებები

 

16.00–17.00

9

თვითმომზადების საათი

17.00–18.30

10

საჭმლის მიღების დრო

18.30–19.15

11

სახანძრო ტექნიკის, სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღების და საავარიო-სამაშველო დანადგარების მოვლა-პატრონობა

19.15–20.30

12

საღამოს ტუალეტი

22.30–23.00

13

დასვენება

23.00–6.00

14

ადგომა, დილის ტუალეტი

6.00–6.30

15

საჭმლის მიღების დრო

6.30–7.15

16

მორიგეობის ცვლის მიღება-ჩაბარებისათვის მომზადება

7.15–7.45

 

შენიშვნა:

1. მორიგე ცვლისათვის დღის განაწესს ადგენს სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსი.

2. მეოთხე სასწავლო საათის დაგეგმვისას, მეცადინეობა ტარდება სახანძრო გამოყენებითი სპორტისათვის განკუთვნილი დროის ხარჯზე.

 

 

დანართი 10

(სარეკომენდაციო ნიმუში)

სახანძრო დაცვის დანაყოფების

მორიგე ცვლების პირადი შემადგენლობის განლაგების სქემა

 

მძღოლი

მეხანძრე

მეხანძრე

 

მძღოლი

მეხანძრე

მეხანძრე

 

მძღოლი

მაშველი

გუშაგი

 

 

მ/ც უფროსი

ათმეთაური

მეხანძრე

მეხანძრე

 

ათმეთაური

მეხანძრე

მეხანძრე

 

ათმეთაური

მაშველი

მაშველი

 

დანართი 11

სავალდებულო

ს ა მ ს ა ხ უ რ ი ს  წ ი გ ნ ი

 

___________________________________________________________სამსახურის, რაზმის

 

ქალაქი (რაიონი)_____________________________________________________________

 

დაწყება ____________________________________________________________________

 

დამთავრება _________________________________________________________________

 

________________________________________________________________ მორიგე ცვლის

 

პირადი შემადგენლობის

ნ უ ს ხ ა

 

„_______“  „______“  200 წლისათვის

 

სახელი, გვარი

თანამდებობა,

დანიშვნის თარიღი

დაბადების წელი

განათლება

(რა დაამთავრა,

როდის)

სპორტული

თანრიგი

სახანძრო-გამოყენებით

სპორტში)

საცხოვრებელი

მისამართი,

ტელეფონი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მორიგე ცვლის

 

უფროსი ___________________________________________________

(გვარი, სახელი, ხელმოწერა)

 

 

 „ვამტკიცებ”

_____.სახანძრო დაცვის დანაყოფის უფროსი

                                                200 ________წელი

ს ა მ ს ა ხ უ რ ი ს   გ ა ნ წ ე ს ი

 

_____________ მორიგე ცვლა

200    წლის ______ის . სთ-დან 200     წლის _____ ის . სთ-მდე

მორიგე ცვლის უფროსი . _________________ მეელსმენე . _________________

1. მორიგე ცვლის შემადგენლობა

სიით . ________ სახეზე ._________ გათვლაში __________. შვებულებაში _____________.

მივლინება __________ .არ იმყოფება ავადმყოფობის გამო ________ სხვა მიზეზი ___________

 

სახანძრო გათვლა

 

გათვლის

შემადგენლობა

ავტომობილი

ავტომობილი

ავტომობილი

ავტომობილი

ავტომობილი

გვარი

გვარი

გვარი

გვარი

გვარი

ათმეთაური

მძღოლი

მეხანძრე 1

შემდეგ გათვლის ნომრის შესაბამისად

(სტაჟიორი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გათვლაში:                                                               თადარიგში:

მაიზოლირებელი აირწინაღები . ____________     სახანძრო ავტომობილები. ____________

გადასატანი რადიოსადგურები . ____________     მაიზოლირებელი აირწინაღები  ____________

დოზიმეტრული ხელსაწყოები . ____________

დამცავი სამოსი . ____________

 

საავარიო-სამაშველო გათვლა

 

გათვლის

შემადგენლობა

ავტომობილი

ავტომობილი

ავტომობილი

ავტომობილი

ავტომობილი

გვარი

გვარი

გვარი

გვარი

გვარი

ათმეთაური

მძღოლი

მეხანძრე-მაშველი 1

შემდეგ გათვლის ნომრის შესაბამისად

 (სტაჟიორი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საავარიო-სამაშველო გათვლაში:

მაიზოლირებელი აირწინაღები ____________       საავარიო-სამაშველო შეიარაღება __________

გადასატანი რადიოსადგურები ____________       დოზიმეტრული ხელსაწყოები ____________

დამცავი სამოსი . ____________

თადარიგში:

საავარიო-სამაშველო ავტომობილები .____________

მაიზოლირებელი აირწინაღები ____________

 

შიდა განწესი

 

განწესის სახე

გვარი

მორიგეობის დაწყების დრო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. მორიგე ცვლის ხანძრებზე, ავარიებზე, მეცადინეობებზე და სხვა გასვლები

 

გასვლის მიზანი

მისამართი

რა ავტომობილები გავიდნენ

დრო

გასვლის

დაბრუნების

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გასვლის რაიონში აღმოჩენილი დაზიანებული ხანძარსაწინაარმდეგო წყალმომარაგება და გადაკეტილი გასასვლელები

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

მწყობრიდან გამოსული ან დაზიანებული სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღება, სახელოები, სხვა ტექნიკური საშუალებები

 

სახანძრო-ტექნიკური შეიარაღების, მათ შორის სახელოების, ტექნიკური და კავშირგაბმულობის საშუალებების დასახელება

მისამართი,

გამოყენების ადგილი

დაზიანების ხასიათი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მორიგე ცვლაში მომხდარი შემთხვევები (დისციპლინის, შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების და სხვა დარღვევები) .

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

შიდა განწესის შესრულების შემოწმებისას აღმოჩენილი ნაკლოვანებები

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

მორიგეობის მიღება-ჩაბარებისას აღმოჩენილი ნაკლოვანებები

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

მორიგეობა ჩააბარა .                                                                          მორიგეობა მიიღო

 

მორიგე სამსახურის ორგანიზების შემოწმების შედეგების აღრიცხვა

 

შემოწმების თარიღი და დრო

შემოწმების შედეგები, შემმოწმებლის ხელმოწერა

დარღვევების აღმოსაფხვრელად მიღებული ზომები

 

 

 

 

შენიშვნა:

1. სამსახურის წიგნი გათვლილია 1 თვის ვადაზე და ინახება 3 წელი.

2. შემმოწმებელი ვალდებულია შეიტანოს შემოწმების შედეგები ან მოამზადოს ცნობა შემოწმების შესახებ, მიიღოს გადაუდებელი ზომები გამოვლენილი ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად, რომელმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მორიგე ცვლების მზადყოფნაზე ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად.* შენიშვნა: – ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის დანაყოფებში სახანძრო დაცვის სამსახურის შექმნა გათვალისწინებულია იმ შემთხვევებში, როდესაც ქალაქებში ან დასახლებულ პუნქტებში განთავსებულია ორი ან მეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოების სახანძრო დაცვის რაზმი.